PT5/033/4/159/CRM/09/1082 | Interpretacja indywidualna

Składanie deklaracji podatkowych w przypadku prowadzenia działalności zwolnionej przedmiotowo oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów
PT5/033/4/159/CRM/09/1082interpretacja indywidualna
  1. deklaracje
  2. informacja
  3. kwartał
  4. nabycie wewnątrzwspólnotowe
  5. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Informacje podsumowujące -> Informacje podsumowujące
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wyłączenia

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 30 maja 2008 r. Nr ITPP2/443-219/08/AP wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w imieniu Ministra Finansów w ten sposób, że zmienia uzasadnienie powyższej interpretacji, w części wskazującej, iż podatnik zwolniony z podatku od towarów i usług, obowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ma prawo do odliczenia kwoty tego podatku jako podatku naliczonego, uznając je za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2008 r. został złożony do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie składania deklaracji podatkowych w przypadku prowadzenia działalności zwolnionej przedmiotowo oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, która wiąże się z konserwacją zabytków. Wnioskodawca informuje, że zarejestrował się jako podatnik VAT UE i otrzymał potwierdzenie rejestracji od naczelnika urzędu skarbowego. Ponadto Wnioskodawca otrzymał potwierdzenie, że jest podatnikiem VAT zwolnionym. W roku 2007 kwota wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów dokonanych przez Wnioskodawcę wyniosła 18.673 zł. Towary te wykorzystywane są przez Wnioskodawcę do prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca złożył w terminie informację podsumowującą w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy oprócz informacji podsumowującej VAT-UE Wnioskodawca winien składać w urzędzie skarbowym jakiekolwiek inne deklaracje oraz odprowadzać podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na posiadany status podatnika VAT zwolnionego nie jest obowiązany do składania deklaracji podatkowych, za wyjątkiem informacji VAT-UE.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, wydając w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną, uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdza, że Wnioskodawca pomimo, iż jest podatnikiem zwolnionym w zakresie transakcji krajowych, jest obowiązany do rozliczenia podatku należnego od transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Wyjaśnia przy tym, iż Wnioskodawca oprócz informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów zobowiązany jest, zgodnie z art. 99 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), do comiesięcznego składania deklaracji VAT-8.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, iż Wnioskodawca dokonując rejestracji w zakresie czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stał się podatnikiem VAT UE i tym samym, stosownie do art. 10 ust. 6 powyższej ustawy, wybrał opodatkowanie tych czynności.

Stwierdza ponadto, iż Wnioskodawca dokonując rozliczenia podatku należnego od transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ma również prawo, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, do odliczenia tej kwoty jako podatku naliczonego.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważa, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Minister Finansów może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego słusznie zostało uznane za nieprawidłowe przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Należy przy tym dodać, że złożenie przez podatnika zwolnionego z podatku od towarów i usług zgłoszenia VAT-R wraz z załącznikiem VAT-R/UE z zaznaczeniem, że będzie on dokonywał wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (na podstawie którego został zarejestrowany jako podatnik VAT UE), jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyborze opodatkowania tych czynności, o którym mowa w art. 10 ust. 6 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik zwolniony od podatku zarejestrowany jako podatnik VAT UE ma więc obowiązek (obok składania informacji podsumowującej) rozliczania podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i zgodnie z art. 99 ust. 8 powyższej ustawy, obowiązek comiesięcznego składania deklaracji podatkowej VAT-8.

Organ upoważniony mylnie jednak stwierdził, że Wnioskodawca jako podatnik zwolniony z podatku od towarów i usług, obowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ma prawo do odliczenia od podatku należnego tej kwoty jako podatku naliczonego. Należy podkreślić, że zgodnie z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług. Przepis art. 86 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym kwotą podatku naliczonego jest kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, należy rozpatrywać w kontekście ust. 1 ww. artykułu. Przepis art. 86 ust. 1 stanowi bowiem, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (o którym mowa w art. 15 ustawy) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z powyższym, Wnioskodawca jako podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zapłaconego od wewnątrzwspólnotowego nabycia, ponieważ towary przez niego w ten sposób nabywane, nie są wykorzystywane do działalności opodatkowanej.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.