IPTPP1/4512-328/15-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.
IPTPP1/4512-328/15-4/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. odliczanie podatku naliczonego
 3. przerwa w działalności gospodarczej
 4. zawieszenie działalności gospodarczej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 07 czerwca 2015 r. (data wpływu 10 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w okresie zawieszenia działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Od dnia 01 lipca 2009 roku Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT od 01 stycznia 2011 roku. Od 2011 Wnioskodawca ponosi wydatki związane z budową warsztatu mechaniki pojazdowej na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności i obniżał VAT należny o VAT naliczony od tych wydatków. Wymieniona inwestycja jest na etapie rozpoczęcia prac budowlanych (jest projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę, geodeta wytyczył budynek w gruncie). Z dniem 01 czerwca 2015 r. Wnioskodawca zawiesił prowadzoną działalność. Wnioskodawca zamierza kontynuować budowę warsztatu, który w przyszłości będzie przeznaczony do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie mechaniki pojazdowej lub zostanie oddany w dzierżawę. Przyszła działalność będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Działalność została zawieszona bez wskazania okresu zawieszenia. Wnioskodawca zamierza utrzymywać swoją działalność jako zawieszoną do czasu wybudowania warsztatu, ponieważ to warunkuje dalsze prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Okresy zawieszenia będą przerywane czasem prowadzenia działalności w celu wydzierżawienia części środków trwałych lub sprzedaży tych środków, które zostaną uznane za zbędne.

W czasie zawieszenia działalności Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT na terytorium kraju, poza czynnościami na które zezwala ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, czyli sprzedaż zbędnych środków trwałych.

Działania zmierzające do wybudowania warsztatu Wnioskodawca prowadzi od 2011 roku. Ze względu na Prawo budowlane, ochronę środowiska i szczegółowe wymagania jakim powinien odpowiadać taki warsztat, a w związku z tym również warunki finansowe spowodowały znaczne wydłużenie czasu tej inwestycji. Ale budowa warsztatu jest warunkiem niezbędnym dla prowadzenia przez Wnioskodawcę jakiejkolwiek działalności gospodarczej - czy to w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów czy dzierżawy tego budynku. Biorąc pod uwagę znaczne koszty jakie zostały już poniesione, zaniechanie budowy wiązałoby się z dużą stratą finansową i jednocześnie brakiem warunków do dalszego prowadzenia działalności. W związku z powyższym budowa warsztatu mechaniki pojazdowej jest czynnością niezbędną do zachowania źródła przychodów w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Faktury związane z budową warsztatu mechaniki pojazdowej w okresie zawieszenia działalności będą wystawiane na dane Wnioskodawcy jako podatnika podatku VAT, ponieważ Wnioskodawca nie zamierza definitywnie zamykać działalności gospodarczej ani rezygnować z możliwości rozliczania podatku VAT jako czynny podatnik VAT. Wnioskodawca zamierza prowadzić wyłącznie działalność opodatkowaną podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w fakturach dokumentujących wydatki dotyczące budowy warsztatu oraz ewentualnego zwrotu różnicy podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Taką czynnością jest budowa budynku, który ma służyć w przyszłości osiąganiu przychodów.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym, jeżeli działalność w zakresie mechaniki pojazdowej lub dzierżawy budynku będzie opodatkowana podatkiem VAT, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek VAT naliczony w fakturach dotyczących budowy warsztatu oraz do zwrotu różnicy podatku zgodnie z art. 87 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Jak stanowi art. 86 ust. 13 ww. ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

W myśl art. 86 ust. 19 ustawy, jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności poza terytorium kraju kwotę podatku naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

W świetle powołanych przepisów stwierdzić należy, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczeniu podlega zatem podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Prawo do odliczenia przysługuje także w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych, jednak w związku z brakiem podatku należnego, który obniża się o podatek naliczony, podatnik ma prawo do przeniesienia tego podatku na następny okres rozliczeniowy.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Natomiast stosownie do art. 87 ust. 5a ww. ustawy, w przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Jak stanowi art. 99 ust. 1 cyt. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

W myśl art. 99 ust. 3 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Stosownie do art. 99 ust. 7a ustawy, w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Natomiast zgodnie z art. 99 ust. 7b ustawy, zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, nie dotyczy:

 1. (uchylony);
 2. podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem;
 4. okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
 5. okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Jak stanowi art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

W myśl art. 14a ust. 1 powyższej ustawy, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1a.

Stosownie do art. 14a ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak stanowi art. 14a ust. 4 ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zgodnie z treścią ust. 5 powyższego artykułu, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.

W myśl ust. 6 ww. artykułu, okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Stosownie do ust. 7 ww. artykułu, w stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem, w przedmiotowej sprawie istotne jest aby po okresie zawieszenia działalności doszło do wznowienia działalności gospodarczej, w ramach której wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na budowę warsztatu mechaniki pojazdowej będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej (od 01 czerwca 2015r.), zamierza kontynuować budowę warsztatu, który w przyszłości będzie przeznaczony do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie mechaniki pojazdowej lub zostanie oddany w dzierżawę. Budowa warsztatu jest warunkiem niezbędnym dla prowadzenia przez Wnioskodawcę jakiejkolwiek działalności gospodarczej - czy to w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów czy dzierżawy tego budynku. W związku z powyższym, jak wskazał Wnioskodawca, budowa warsztatu mechaniki pojazdowej jest czynnością niezbędną do zachowania źródła przychodów w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wnioskodawca zamierza prowadzić wyłącznie działalność opodatkowaną podatkiem VAT. Z okoliczności sprawy nie wynika, że budynek warsztatu po okresie zawieszenia działalności będzie wykorzystywany do czynności zwolnionych z opodatkowania.

Jak wyżej wskazano zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając zatem na względzie powołane przepisy prawa oraz zdarzenie przyszłe opisane we wniosku stwierdzić należy, iż Wnioskodawca będzie miał prawo w okresie zawieszenia działalności do złożenia deklaracji, w których wykaże podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki dotyczące budowy warsztatu, które stanowią czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów w myśl art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Bowiem, Wnioskodawca zamierza prowadzić wyłącznie działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i wykorzystywać warsztat do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie zatem z art. 86 ust. 19 ustawy, Wnioskodawca w składanych deklaracjach będzie miał prawo kwotę podatku naliczonego związanego z budową warsztatu przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy, lub będzie mógł wystąpić o zwrot podatku naliczonego, po spełnieniu warunków zawartych w art. 87 ust. 5a ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

deklaracje
IPPB2/4511-11/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

odliczanie podatku naliczonego
IBPP3/4512-214/15/ASz | Interpretacja indywidualna

przerwa w działalności gospodarczej
BI/4117-0066/07 | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

zawieszenie działalności gospodarczej
IBPBI/1/415-168/12/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.