IPPP3/443-847/14-2/KT | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca, dokonując transakcji w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej i podlegającej opodatkowaniu na terytorium kraju trzeciego, nie ma obowiązku wykazywania świadczonych usług w poz. 11 deklaracji podatkowej VAT-7.
IPPP3/443-847/14-2/KTinterpretacja indywidualna
  1. deklaracje
  2. oddział
  3. podatek od towarów i usług
  4. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wykazywania w deklaracji VAT-7 usług świadczonych w ramach działalności zarejestrowanej poza terytorium kraju - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wykazywania w deklaracji VAT-7 usług świadczonych w ramach działalności zarejestrowanej poza terytorium kraju.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność w Polsce, jednakże od 2009 roku nie wykazuje sprzedaży podlegającej podatkowi VAT w Polsce ze względu na brak takiej sprzedaży. Ponadto, Wnioskodawca prowadzi działalność w Rosji w zakresie wynajmu lokali za pośrednictwem swego oddziału. Rosyjski oddział Wnioskodawcy jest zarejestrowany w tym kraju jako podatnik podatku od towarów i usług i posiada rosyjski numer identyfikacji podatkowej (odpowiednik polskiego NIP).

Wnioskodawca jest zarejestrowany dla celów podatku VAT w Polsce i ewidencjonuje zakup usług rachunkowo-kadrowych, czynsz, wynagrodzenia, opłaty bankowe, koszty/przychody finansowe i w związku z tym rozlicza podatek naliczony od ww. usług księgowych i najmu. Sprzedaż usług na terenie Rosji nie jest wykazywana w Polsce w deklaracji VAT-7, gdyż rozlicza ją oddział rosyjski posiadający swój numer identyfikacji podatkowej na terenie Rosji.

Wraz z deklaracją VAT-7 za miesiąc styczeń 2014 r. Wnioskodawca złożył wniosek o zwrot części nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na podstawie art. 87 ust. 5a ustawy o VAT. W trakcie czynności sprawdzających po wniosku o zwrot podatku, pracownicy Urzędu Skarbowego zasugerowali, że sprzedaż usług na terenie Rosji powinna zostać wykazana w deklaracji VAT-7 w Polsce w poz. 11 - dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca zobowiązany jest wykazywać w poz. 11 deklaracji VAT-7 świadczenie usług na terenie Rosji, wykonywanych za pośrednictwem oddziału Wnioskodawcy zarejestrowanego dla celu podatku VAT w tym kraju, posiadającemu rosyjski numer identyfikacji podatkowej i rozliczającemu podatek VAT na terytorium Rosji...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie ma obowiązku wykazywania w poz. 11 deklaracji VAT-7 świadczenia usług na terenie Rosji wykonywanych za pośrednictwem Jego oddziału zarejestrowanego dla celu podatku VAT w tym kraju, posiadającemu rosyjski numer identyfikacji podatkowej i rozliczającemu podatek VAT na terytorium Rosji.

Wzór deklaracji VAT-7 został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług z dnia 18 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 394). Załącznik nr 1 tego rozporządzenia stanowi wzór deklaracji VAT-7, natomiast w załączniku nr 4 zawarto objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D).

Z objaśnień tych wynika, iż w poz. 11 deklaracji wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego, a w szczególności fakt zarejestrowania dla potrzeb podatku od wartości dodanej działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę za pośrednictwem oddziału w Rosji oraz treść powołanych przepisów, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie powinien wykazać pod poz. 11 deklaracji VAT-7 wartości świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju. Obowiązek deklarowania tych wartości w poz. 11 deklaracji VAT-7 powstałby wówczas, gdyby Wnioskodawca nie był zarejestrowany na terytorium Rosji dla potrzeb podatku od wartości dodanej.

Podobne stanowisko, w odniesieniu do działalności prowadzonej przez polskiego podatnika za pośrednictwem oddziału w Czechach, zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30 października 2012 r. znak IBPP4/443-328/12/PK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak stanowi art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Stosownie do ust. 14 ww. artykułu, Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

Na podstawie powyższej delegacji ustawowej, rozporządzeniem z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r. poz. 394), Minister Finansów określił m.in. wzór deklaracji VAT-7, który stanowi załącznik nr 1 do tego rozporządzenia. Natomiast w załączniku nr 4 zawarto objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D).

Z objaśnień tych wynika, że podatnik dokonujący transakcji poza terytorium kraju, wykazuje ich wartości w poz. 11 deklaracji VAT-7. W pozycji tej bowiem wykazuje się dostawę towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. Nie uwzględnia się natomiast w tej pozycji wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju.

Wymieniony przepis art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy wskazuje, że podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Z kolei zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy, na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Natomiast przepis art. 87 ust. 5a ustawy stanowi, że w przypadku, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia (...).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, zarejestrowany dla celów podatku VAT w Polsce, prowadzi również działalność na terytorium Rosji w zakresie wynajmu lokali za pośrednictwem swojego oddziału. Z tytułu tej działalności Wnioskodawca (oddział) jest zarejestrowany w Rosji jako podatnik podatku od towarów i usług i posiada rosyjski numer identyfikacji podatkowej. Sprzedaż usług na terenie Rosji rozliczana jest w tym kraju przez oddział Wnioskodawcy.

W Polsce Wnioskodawca ewidencjonuje zakup usług rachunkowo-kadrowych, czynsz, wynagrodzenia, opłaty bankowe, koszty/przychody finansowe i rozlicza podatek naliczony od usług księgowych i najmu w składanych deklaracjach podatkowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi konieczność wykazywania w poz. 11 deklaracji VAT-7 świadczenia usług na terytorium Rosji, wykonywanych za pośrednictwem oddziału Wnioskodawcy zarejestrowanego dla celu podatku VAT w tym kraju.

W świetle powyższych okoliczności należy stwierdzić, że Wnioskodawca, dokonując opisanych transakcji w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej i podlegającej opodatkowaniu na terytorium Rosji, nie ma obowiązku wykazywania świadczonych usług w poz. 11 deklaracji podatkowej VAT-7, ze względu na przedstawioną wyżej zasadę, że w pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania), tj. obowiązku wykazywania w deklaracji VAT-7 usług świadczonych w ramach działalności zarejestrowanej poza terytorium kraju. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. W szczególności, niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawa Wnioskodawcy do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-328/12/PK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.