IPPP2/4512-578/15-6/KOM | Interpretacja indywidualna

Prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanym w deklaracji VAT-7.
IPPP2/4512-578/15-6/KOMinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. nadwyżki
 3. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2015 r. (data wpływu do Organu 19 czerwca 2015 r.), uzupełniony pismem z dnia 4 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 24 lipca 2015 r. znak IPPP2/4512-578/15-2/KOM (skutecznie doręczone dnia 30 lipca 2015 r.) oraz pismem z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 8 września 2015 r. znak IPPP2/4512-578/15-4/KOM (skutecznie doręczone dnia 9 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanym w deklaracji VAT-7– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanym w deklaracji VAT-7.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W maju 2010 r. Wnioskodawca zarejestrował firmę i zgłosił się jako płatnik podatku VAT, na co otrzymał decyzję VAT-5. Firma działała do 31 grudnia 2010 r., natomiast została wyrejestrowana 4 kwietnia 2014 r.

W dniu 7 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca otworzył ponownie firmę, a ponieważ nie składał VAT-Z, to myślał, że nadal jest płatnikiem VAT i przy rejestracji nowej firmy nie złożył VAT-R.

Jak się okazało Wnioskodawca został wykreślony jako czynny płatnik podatku VAT w kwietniu 2014 r. Od kwietnie 2014 r. Wnioskodawca co miesiąc składał deklaracje VAT-7, które były przyjmowane przez Urząd Skarbowy i nie miał żadnej informacji, że nie ma otwartego obowiązku. W deklaracji za marzec 2015 r. Wnioskodawca wystąpił o zwrot VAT-u z uwagi na likwidację działalności z dniem 18 marca 2015 r. Pani z Urzędu Skarbowego j zadzwoniła do biura rachunkowego z informacją, że zwrot nie może być dokonany z uwagi na to, że Wnioskodawca nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i pomimo, że Wnioskodawca działał jak czynny podatnik składając co miesiąc deklaracje. Z uwagi na likwidację firmy w dniu 18 marca 2015 r. nie można wstecznie otworzyć obowiązku. Wnioskodawca nie zna daty wykreślenia go z ewidencji płatników VAT, ponieważ nie otrzymał żadnego zawiadomienia. Próby ustalenia tej daty w US też były bezskuteczne.

W uzupełnieniu z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.) Wnioskodawca wskazał, że działalność prowadzona w okresie od 7 kwietnia 2014 r. do 18 marca 2015 r. była opodatkowana podatkiem VAT, dokonywane zakupy były związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. W tym okresie zarówno faktury, jak i paragony fiskalne były wystawiane z podatkiem VAT. Odliczany był podatek naliczony, podatek nie był odprowadzany z uwagi na to, że podatek naliczony był wyższy od należnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu):

Czy w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca ma prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanym w ostatniej deklaracji VAT-7...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Skoro Wnioskodawca nie miał informacji o wykreśleniu go jako płatnika VAT i braku interwencji ze strony US, do którego były wysyłane i z którego były odbierane deklaracje VAT, to powinien mieć możliwość złożenia VAT-R i uzyskania zwrotu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W świetle art. 96 ust. 4 ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT (art. 96 ust. 6 ustawy).

W przypadku, gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu nie zostało zgłoszone zgodnie z ust. 6 i 7, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT (art. 96 ust. 8 ustawy).

Zgodnie zaś z art. 96 ust. 9 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do postanowień art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że w sytuacji, gdy u podatnika występuje nadwyżka kwoty podatku naliczonego nad podatkiem należnym uprawnienia podmiotu do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu bezpośredniego tej różnicy, mają charakter równorzędny i od podatnika zależy, z którego uprawnienia skorzysta.

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług przewidują dwie możliwości rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:

 1. do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika lub też
 2. do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Wybór możliwości rozliczenia powyższej kwoty został pozostawiony do decyzji samego podatnika, a naczelnik Urzędu Skarbowego nie ma możliwości zmiany woli podatnika w tym zakresie.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca w maju 2010 r. zarejestrował firmę i zgłosił się jako płatnik podatku VAT, na co otrzymał decyzję VAT-5. Firma działała do 31 grudnia 2010 r., natomiast została wyrejestrowana 4 kwietnia 2014 r. W tym czasie Wnioskodawca nie złożył do urzędu skarbowego VAT-Z, tak więc w kwietniu 2014 r. został wykreślony przez US z listy podatników podatku VAT bez zawiadamiania samego Wnioskodawcy. W dniu 7 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca otworzył ponownie firmę, przy rejestracji której nie złożył VAT-R, gdyż cały czas miał przeświadczenie, że nadal jest podatnikiem podatku VAT. Od kwietnie 2014 r. Wnioskodawca zachowując się jak podatnik VAT, co miesiąc składał deklaracje VAT-7, wystawiał faktury i paragony fiskalne, odliczał podatek naliczony, który przewyższał podatek należny nie mając jednocześnie wiedzy, że nie ma otwartego obowiązku w tym podatku. W związku z likwidacją firmy w dniu 18 marca 2015 r. w deklaracji za marzec 2015 r. Wnioskodawca wystąpił o zwrot podatku, ale okazało się, że zwrot nie może być dokonany z uwagi na to, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Działalność prowadzona w okresie od 7 kwietnia 2014 r. do 18 marca 2015 r. była opodatkowana podatkiem VAT, a dokonywane zakupy były związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca w grudniu 2010 r. zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i miał obowiązek zgłosić to naczelnikowi urzędu skarbowego, a skoro tego nie uczynił, to urząd skarbowy miał prawo wykreślić Wnioskodawcę z urzędu z rejestru podatników VAT i to bez konieczności zawiadamiania o tym Wnioskodawcy. Wnioskodawca zatem w chwili zakładania w kwietniu 2014 r. nowej firmy nie był już czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Działalność gospodarcza, której prowadzenie Wnioskodawca rozpoczął 7 kwietnia 2014 r. została przez niego zlikwidowana z dniem 18 marca 2015 r. i w tym czasie Wnioskodawca nie złożył do urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Taki stan rzeczy powoduje, że Wnioskodawcy jako niezarejetrowanemu podatnikowi podatku VAT, pomimo tego, że prowadząc w okresie od kwietnia 2014 r. do marca 2015 r. działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT, faktycznie zachowywał się jak zarejestrowany podatnik VAT czynny (dokonywał zakupów towarów i usług, które były związane z tą opodatkowaną działalnością, wystawiał faktury i paragony fiskalne, składał co miesiąc deklaracje VAT-7), nie przysługuje prawo do wystąpienia o zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanym w deklaracji za marzec 2015 r., gdyż w chwili wykazania kwoty do zwrotu nie był podmiotem uprawnionym do skorzystania z takiego prawa, tzn. nie był zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Likwidacja działalności z dniem 18 marca 2015 r. powoduje, że Wnioskodawca nie ma możliwości skorygowania formularza VAT-R, tj. jego złożenia i wskazania w nim, że w okresie od kwietnia 2014 r. do marca 2015 r. był czynnym podatnikiem podatku VAT.

Reasumując, powodem tego, że Wnioskodawca nie ma on możliwość złożenia zaległego zgłoszenia VAT-R i uzyskania zwrotu podatku VAT, nie jest zatem to, że jak twierdzi Wnioskodawca, nie został powiadomiony przez urząd skarbowy o wykreśleniu go jako podatnika VAT, a urząd skarbowy nie interweniował w momencie składania przez Wnioskodawcę deklaracji podatkowych za okres prowadzenia opodatkowanej działalności gospodarczej, lecz to, że w marcu 2015 r. zlikwidował On swoją działalność gospodarczą.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art.52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.