IBPP4/4512-190/15/PK | Interpretacja indywidualna

Wykazanie w deklaracji VAT-7 importu usług z tytułu zaciągnięcia pożyczki
IBPP4/4512-190/15/PKinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. import usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 8 lipca 2015 r. (data wpływy 14 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykazania w deklaracji VAT-7 importu usług z tytułu zaciągnięcia pożyczki – jest:

 • nieprawidłowe w zakresie wykazania w deklaracji importu usług od podatnika podatku od wartości dodanej,
 • prawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie wykazania w deklaracji VAT-7 importu usług z tytułu zaciągnięcia pożyczki. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 8 lipca 2015 r. znak: IBPP4/4512-190/15/PK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka) należy do międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: Grupa). Przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie i produkcja łożysk.

Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium Polski i jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Spółka składa miesięczne deklaracje VAT, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT.

W ciągu ostatnich lat Spółka otrzymywała od podmiotów z Grupy z siedzibą w USA oraz z siedzibą w Luksemburgu (dalej razem: Pożyczkodawcy) pożyczki, od których naliczane były odsetki (dalej: Pożyczki).

W okresie od 2011 r. do chwili obecnej Spółka otrzymała łącznie 5 Pożyczek, w tym 3 pożyczki od podmiotu z siedzibą w Luksemburgu (w roku 2011, 2012 i 2013) oraz 2 pożyczki od podmiotu z siedzibą w USA (w 2014 i 2015 roku). Pożyczki te udzielane były na okres 1 roku.

Pożyczkodawcy nie są i nie byli bezpośrednimi udziałowcami Spółki. Pożyczkodawcy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Pożyczkodawca z siedzibą w Luksemburgu jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju, natomiast Pożyczkodawca z siedzibą w USA nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju (jednocześnie, podmioty te nie są zarejestrowane dla potrzeb VAT w Polsce).

Pożyczkodawcy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski

W związku z powyższym opisem zadano pytanie.

Czy Wnioskodawca powinien ująć przedmiotowe transakcje w deklaracji VAT-7 w ten sposób, że jako podstawę opodatkowania powinien wykazywać:

 • kwotę odsetek w poz. 37 deklaracji VAT-7 - w odniesieniu do deklaracji VAT-7 dotyczących rozliczenia VAT w okresie od stycznia 2011 do marca 2013 r. (nie powinien być natomiast wykazywany podatek naliczony oraz należny)
 • kwotę odsetek w poz. 27 deklaracji VAT-7 - w odniesieniu do deklaracji VAT-7 dotyczących rozliczenia VAT w okresie od kwietnia 2013 r. (nie powinien być natomiast wykazywany podatek naliczony oraz należny).

Zdaniem Wnioskodawcy powinien ująć przedmiotowe transakcje w deklaracji VAT-7 w ten sposób, że jako podstawę opodatkowania powinien wykazywać:

 • kwotę odsetek w poz. 37 deklaracji VAT-7 - w odniesieniu do deklaracji VAT-7 dotyczących rozliczenia VAT w okresie od stycznia 2011 do marca 2013 r. (nie powinien być natomiast wykazywany podatek naliczony oraz należny)
 • kwotę odsetek w poz. 27 deklaracji VAT-7 - w odniesieniu do deklaracji VAT-7 dotyczących rozliczenia VAT w okresie od kwietnia 2013 r. (nie powinien być natomiast wykazywany podatek naliczony oraz należny).

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem przepisów wskazanych w ustawie o VAT.

W świetle art. 99 ust. 14 ustawy o VAT Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ustawie o VAT, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

W okresie, w którym Spółka otrzymała Pożyczki (tj. w latach 2011-2015) powyższa delegacja została zrealizowana poprzez wydanie następujących rozporządzeń Ministra Finansów:

1.rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 250 poz. 1681) - dotyczące rozliczeń VAT za okres od stycznia 2011 r. do grudnia 2012 r.

2.rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r., poz. 1550) - dotyczące rozliczeń VAT za okres od stycznia 2013 r. do marca 2013 r.

3.rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 394) - dotyczące rozliczeń VAT za okres od kwietnia 2013 r.

a.Deklaracje VAT-7 w odniesieniu do rozliczeń VAT za okres od stycznia 2011 do marca 2013 r.

Zgodnie z Objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K i VAT-7D (w odniesieniu do rozliczeń VAT za okres od stycznia 2011 do marca 2013 r.), w poz. 37 i 38 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W poz. 39 i 40 wykazuje się natomiast łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy o VAT, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju (w pozycjach tych nie wykazuje się zatem podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług nabywanych od podmiotów spoza Unii Europejskiej).

Jednocześnie, Wnioskodawca pragnie wskazać, że zgodnie z Objaśnieniami niewypełnienie którejkolwiek pozycji od 20 do 65 w deklaracji VAT-7 jest równoznaczne z wpisaniem zera (0).

b.Deklaracje VAT-7 w odniesieniu do rozliczeń VAT za okres od kwietnia 2013 r.

Zgodnie z Objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K i VAT-7D (w odniesieniu do rozliczeń VAT za okres od kwietnia 2013 r.), stanowiącymi Załącznik 4 Rozporządzenia w poz. 27 i 28 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4ustawy.

W poz. 29 i 30 wykazuje się natomiast łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy o VAT, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w pozycjach tych nie wykazuje się zatem podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług nabywanych od podmiotów spoza Unii Europejskiej).

Jednocześnie, Wnioskodawca pragnie wskazać, że zgodnie z Objaśnieniami niewypełnienie którejkolwiek pozycji od 10 do 55 w deklaracji VAT-7 jest równoznaczne z wpisaniem zera (0).

Dodatkowo, w ocenie Wnioskodawcy należy wskazać, że zgodnie z art. 29 ustawy o VAT (obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.) podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem przepisów wskazanych w ustawie o VAT. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należna) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie natomiast z art. 29a ustawy o VAT (obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje (zarówno w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., jak również od 1 stycznia 2014 r.) należy przyjąć, że w przypadku pożyczki zapłatę stanowią odsetki należne pożyczkodawcy.

W konsekwencji, w przypadku Pożyczek udzielonych przez Pożyczkodawców, podstawą opodatkowania jest wartość odsetek.

Odnosząc powołane regulacje do sytuacji Spółki, w szczególności biorąc pod uwagę, że Pożyczkodawcy nie są podatnikami podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w ocenie Wnioskodawcy powinien on wykazywać import usług zwolnionych w deklaracjach VAT-7 w ten sposób, że jako podstawę opodatkowania powinien wykazywać:

 • kwotę odsetek w poz. 37 deklaracji VAT-7 - w odniesieniu do deklaracji VAT-7 dotyczących rozliczenia VAT w okresie od stycznia 2011 do marca 2013 r. W związku z Pożyczkami, nie powinien być natomiast wykazywany podatek naliczony oraz należny,
 • kwotę odsetek w poz. 27 deklaracji VAT-7 - w odniesieniu do deklaracji VAT-7 dotyczących rozliczenia VAT w okresie od kwietnia 2013 r. W związku z Pożyczkami, nie powinien być natomiast wykazywany podatek naliczony oraz należny.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe w zakresie wykazania w deklaracji importu usług od podatnika podatku od wartości dodanej,
 • prawidłowe w pozostałym zakresie.

W odrębnym rozstrzygnięciu wydanym dla Wnioskodawcy znak: IBPP4/4512-157/15/PK stwierdzono, że z tytułu udzielonych mu pożyczek jest on podatnikiem i winien rozpoznać import usług, a usługi te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

W świetle art. 99 ust. 14 ustawy o VAT Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ustawie o VAT, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

W okresie, w którym Spółka otrzymała Pożyczki (tj. w latach 2011-2015) powyższa delegacja została zrealizowana poprzez wydanie następujących rozporządzeń Ministra Finansów:

 1. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 211, poz. 1333 ze zm.) wraz z rozporządzeniami zmieniającymi to rozporządzenie, obowiązujące od 1 grudnia 2008 r. do 31 marca 2013 r.
 2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 394), obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r.

Zgodnie ze wzorami deklaracji VAT-7 i wyjaśnieniami do tych deklaracja (stanowiącymi załączniki do ww. rozporządzeń) w okresie od:

 1. 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. w poz. 37 i 38 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług. W poz. 39 i 40 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej innym niż terytorium Polski
 2. 1 stycznia do 31 marca 2013 r. w poz. 37 i 38 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. W poz. 39 i 40 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju.
 3. 1 kwietnia 2013 r. w poz. 27 i 28 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. W poz. 29 i 30 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju.

Należy tutaj zauważyć, że w deklaracji VAT-7, w ww. okresach, oprócz podania globalnej kwoty wartości podstawy opodatkowania i podatku należnego importowanych usług, w przypadku gdy importowane usługi były nabywane od podatników podatku od wartości dodanej, import ten należało wyszczególnić w odrębnych pozycjach deklaracji podatkowej (poz. 39 i 40 do 31 marca 2013 r. i poz. 29 i 30 od 1 kwietnia 2013 r.).

Zgodnie z art. 29 ustawy o VAT (obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.) podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem przepisów wskazanych w ustawie o VAT. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należna) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie natomiast z art. 29a ustawy o VAT (obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Powyższa definicja wskazuje, iż w przypadku usług pośrednictwa finansowego, do jakich zalicza się udzielenie pożyczki, kwotą należną (zapłatę) z tytułu sprzedaży są należne odsetki. Sama pożyczka nie stanowi wynagrodzenia pożyczkodawcy, a więc nie jest obrotem ani zapłatą. Tym samym podstawą opodatkowania z tytułu otrzymanych pożyczek będą należne Pożyczkodawcy odsetki.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Wnioskodawca powinien wykazać import usług zwolnionych w deklaracjach VAT-7 w ten sposób, że jako podstawę opodatkowania powinien wykazywać:

 • kwotę odsetek w poz. 37 deklaracji VAT-7 - w odniesieniu do deklaracji VAT-7 dotyczących rozliczenia VAT w okresie od stycznia 2011 do marca 2013 r. W związku z pożyczkami, nie powinien być natomiast wykazywany podatek naliczony oraz należny,
 • kwotę odsetek w poz. 27 deklaracji VAT-7 - w odniesieniu do deklaracji VAT-7 dotyczących rozliczenia VAT w okresie od kwietnia 2013 r. W związku z pożyczkami, nie powinien być natomiast wykazywany podatek naliczony oraz należny
 • kwotę odsetek w poz. 39 deklaracji VAT-7 od pożyczek udzielonych mu od pożyczkodawcy z siedzibą w Luksemburgu - w odniesieniu do deklaracji VAT-7 dotyczących rozliczenia VAT w okresie od stycznia 2011 do marca 2013 r. W związku z tymi pożyczkami, nie powinien być natomiast wykazywany podatek naliczony oraz należny,
 • kwotę odsetek w poz. 29 deklaracji VAT-7 od pożyczek udzielonych mu od pożyczkodawcy z siedzibą w Luksemburgu - w odniesieniu do deklaracji VAT-7 dotyczących rozliczenia VAT w okresie od kwietnia 2013 r. W związku z tymi pożyczkami, nie powinien być natomiast wykazywany podatek naliczony oraz należny

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za:

 • nieprawidłowe w zakresie wykazania w deklaracji importu usług od podatnika podatku od wartości dodanej,
 • prawidłowe w pozostałym zakresie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo informuje się, że w pozostałym zakresie wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/4512-190/15/PK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.