IBPP3/4512-873/15/MN | Interpretacja indywidualna

Sposób wypełnienia deklaracji
IBPP3/4512-873/15/MNinterpretacja indywidualna
 1. deklaracja podatkowa
 2. deklaracje
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykazywania w deklaracji VAT-7 podatku naliczonego jest:

 • nieprawidłowe w zakresie wykazania w deklaracji VAT-7 w pozycji 41 i 43 wartości netto nabytych towarów i usług bez uwzględnienia proporcji o której mowa w art. 90 ustawy
 • prawidłowe w zakresie wykazania w deklaracji VAT-7 w pozycji 42 i 44 podatku naliczonego z uwzględnieniem proporcji o której mowa w art. 90 ustawy.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykazania w deklaracji VAT-7 w pozycji 41 i 43 wartości netto nabytych towarów i usług bez uwzględnienia proporcji o której mowa w art. 90 ustawy oraz wykazania w deklaracji VAT-7 w pozycji 42 i 44 podatku naliczonego z uwzględnieniem proporcji o której mowa w art. 90 ustawy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W programie komputerowym do sporządzania rejestrów VAT wraz z deklaracjami, jaki Wnioskodawca zamierza używać począwszy od deklaracji składanych za I 2016 producent stosuje proporcję, wynikającą z art. 90 ustawy zarówno do wartości netto zakupów, wykazywanych w poz. 41 i 43 deklaracji VAT-7 jak i do podatku naliczonego, wykazywanego w poz. 42 i 44 deklaracji. Czy takie zapisy są prawidłowe...

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest wykazywanie w poz. 41 i 43 deklaracji VAT-7 (15) wartości netto nabywanych towarów i usług z uwzględnieniem proporcji o której mowa w art. 90 ustawy, czy proporcja powinna dotyczyć jedynie samej kwoty podatku wpisywanej w poz. 42 i 44 deklaracji...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że wartości netto nabywanych towarów i usług powinny być w poz. 41 i 43 deklaracji VAT-7 (15) podawane w kwotach wynikających z rejestrów zakupu VAT (w określonych stawkach oraz zwolnionych), a jedynie do kwot podatku naliczonego wpisywanych w poz. 42 i 44 należy stosować proporcję. Brak pełnej kwoty netto powoduje rozbieżność między zapisami wynikającymi z rejestru zakupów a wartością wpisywaną do deklaracji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe w zakresie wykazania w deklaracji VAT-7 w pozycji 41 i 43 wartości netto nabytych towarów i usług bez uwzględnienia proporcji o której mowa w art. 90 ustawy
 • prawidłowe w zakresie wykazania w deklaracji VAT-7 w pozycji 42 i 44 podatku naliczonego z uwzględnieniem proporcji o której mowa w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

W świetle art. 99 ust. 14 ustawy o VAT Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ustawie o VAT, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

Powyższa delegacja została zrealizowana przez wydanie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług z dnia 18 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 914), obowiązujące od 1 lipca 2015 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do ww. rozporządzenia, będącym objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) w części D. deklaracji rozliczanie podatku naliczonego wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja.

W poz. 41 wskazuje się wartość netto nabywanych przez podatnika towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych nabywcy.

W poz. 42 wskazuje się kwotę podatku naliczonego od nabytych przez podatnika towarów i usług wymienionych w poz. 41.

Należy podkreślić, że powyższe objaśnienia zostały opublikowane w formie rozporządzenia będącego aktem normatywnym powszechnie obowiązującym. Jak wyżej wskazano wynika z nich, że w części D. deklaracji wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Termin „wyłącznie” został przez normodawcę użyty na samym początku wyliczenia (wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego) wskazując, że dotyczy on zarówno wartości netto towarów i usług oraz kwoty podatku naliczonego do odliczenia. Zatem nie należy w deklaracji ujmować całej wartości netto oraz całej kwoty podatku, lecz jak wskazuje rozporządzenie jedynie „w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego”.

Ponadto według wzoru deklaracji VAT-7 (wersji 15) stanowiącego załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia w części D.2. należy wykazać dane dotyczące nabycia towarów i usług z uwzględnieniem korekt, tj. w poz. 41 i 43 – wartość netto, w poz. 42 i 44 – podatek naliczony.

Oznacza to, że dokonując rozliczenia wartości netto transakcji oraz kwoty podatku naliczonego w deklaracji należy uwzględnić zakres prawa do doliczenia podatku. Jedynie więc część wartości netto transakcji, jak i część podatku naliczonego zostanie wykazana w deklaracji VAT w pozycjach 41-44.

W przypadku zakupów służących zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej – z uwagi na treść objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług – w ww. pozycjach podatnik powinien wykazywać wartość netto nabytych towarów i usług, wyliczoną według obowiązującej proporcji wykorzystywanej do ustalenia wysokości podatku naliczonego podlegającego odliczeniu (a więc wartość wyliczoną według struktury sprzedaży).

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy, treść powołanych przepisów oraz objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług – należy stwierdzić, że w części D.2. deklaracji dla podatku od towarów i usług, w poz. 41 i w poz. 43 (wariant VAT-7(15)), Wnioskodawca powinien wykazywać wartość netto nabytych towarów i usług, odpowiadającą podatkowi naliczonemu przysługującemu do odliczenia, tj. z uwzględnieniem proporcji o której mowa w art. 90 ustawy.

Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Powyższy artykuł 109 ustawy o VAT, określa obowiązki dokumentacyjne podatników dotyczące prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług. Służy to zapewnieniu możliwości wypełniania obowiązków nałożonych przez ustawę oraz wydane do niej przepisy wykonawcze, w szczególności prawidłowego rozliczania się z podatku od towarów i usług, kontroli prawidłowości rozliczeń przez podmioty zewnętrzne oraz samych podatników. Jej podstawowym przeznaczeniem jest umożliwienie podatnikowi prawidłowego wypełniania deklaracji składanych na podatek od towarów i usług. Zatem, prowadząc ewidencję zawierającą dane wskazane w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, nie wystąpią rozbieżności między zapisami wynikającymi z rejestru zakupów, a wartością wpisywaną do deklaracji.

Reasumując, Wnioskodawca powinien wypełnić pozycję 41, 42, 43 i 44 w deklaracjach VAT-7 w ten sposób, że powinien wykazać:

 • w pozycjach 41 i 43 wartość nabytych towarów i usług w wysokości netto z uwzględnieniem proporcji o której mowa w art. 90 ustawy,
 • w pozycjach 42 i 44 podatek naliczony wyliczony dla nabytych towarów i usług z uwzględnieniem proporcji o której mowa w art. 90 ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy:

 • jest nieprawidłowe w zakresie wykazania w deklaracji VAT-7 w pozycji 41 i 43 wartości netto nabytych towarów i usług bez uwzględnienia proporcji o której mowa w art. 90 ustawy;
 • jest prawidłowe w zakresie wykazania w deklaracji VAT-7 w pozycji 42 i 44 podatku naliczonego z uwzględnieniem proporcji o której mowa w art. 90 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

deklaracja podatkowa
IPTPP1/4512-546/15-2/RG | Interpretacja indywidualna

deklaracje
IPPP2/4512-981/15-2/DG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.