IBPP2/443-786/11/ASz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowych połączenia Wnioskodawcy będącego bankiem z drugim bankiem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2011r. (data wpływu 7 lipca 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych połączenia Wnioskodawcy będącego bankiem z drugim bankiem – jest:

 • nieprawidłowe w następujących kwestiach:
  • za jaki ostatni miesiąc rozliczeniowy powinna być złożona odrębna deklaracja VAT-7 dotycząca Spółki Przejmowanej i jaki okres powinna uwzględniać,
  • do którego urzędu skarbowego powinny zostać złożone deklaracje VAT-7, dotyczące działalności Spółki Przejmowanej i składane po dacie połączenia,
  • w przypadku konieczności złożenia korekt deklaracji VAT-7 dotyczących działalności Spółki Przejmowanej za okresy sprzed inkorporacji - dane którego podmiotu powinny znaleźć się na deklaracji korygującej oraz naczelnik którego urzędu skarbowego będzie właściwym w sprawie złożenia takiej korekty.
 • prawidłowe w następującej kwestii:
  • dane jakiego podmiotu powinny zawierać deklaracje VAT-7 dotyczące działalności Spółki Przejmowanej i składane po dacie połączenia i przez kogo powinny być podpisane.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych połączenia Wnioskodawcy będącego bankiem z drugim bankiem.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

B, dalej Wnioskodawca (jako tzw. Spółka Przejmująca) zamierza dokonać połączenia z drugim bankiem - H (tzw. Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – zwany dalej: k.s.h.) w drodze tzw. inkorporacji. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest 100% właścicielem Spółki Przejmowanej, toteż nie dojdzie do wydania akcji wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Połączenie obu ww. spółek zostanie rozliczone metodą łączenia udziałów (art. 44a ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.- zwana dalej: UoR).

W związku z tym Spółka Przejmowana nie ma obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych, jak również nie powstanie obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (art. 12 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 45 ust. 1 UoR). Zarówno Spółka Przejmująca, jak i Spółka Przejmowana posiadają status osoby prawnej, przy czym podlegają właściwości dwóch różnych organów podatkowych.

Po inkorporacji Wnioskodawca, jako Spółka Przejmująca zachowa byt prawny, a Spółka Przejmowana zostaje rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz bez zamykania ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej.

W myśl art. 493 § 2 k.s.h. połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio Spółki Przejmującej (dzień połączenia).

Z uwagi na brak możliwości ustalenia przewidywanej daty połączenia (tj. daty dokonania stosownego wpisu o połączeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym) – Przyjmuje się, na potrzeby niniejszego Wniosku dwie opcje:

 1. wpis o połączeniu w KRS nastąpi w ostatnim dniu danego miesiąca w trakcie roku podatkowego (np. 31 października),
 2. wpis o połączeniu w KRS nastąpi w trakcie danego miesiąca w trakcie roku podatkowego (np. 5 listopada).

Zgodnie z art. 494 k.s.h. Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W szczególności, na Spółkę Przejmującą przejdą wszystkie zezwolenia, koncesje i umowy zawarte przez Spółkę Przejmowaną, chyba że przepisy prawa lub postanowienia umowne stanowią inaczej.

Oba podmioty (zarówno Spółka Przejmowana, jak i Spółka Przejmująca) są podatnikami podatku VAT i składają deklaracje podatkowe VAT-7 za okresy miesięczne. Po dacie inkorporacji mogą zaistnieć zdarzenia skutkujące koniecznością sporządzenia korekt deklaracji VAT-7 dotyczących działalności Spółki Przejmowanej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Za jaki ostatni miesiąc rozliczeniowy powinna być złożona odrębna deklaracja VAT-7 dotycząca Spółki Przejmowanej i jaki okres powinna uwzględniać...
 2. Do którego urzędu skarbowego powinny zostać złożone deklaracje VAT-7, w sytuacji opisanej w pytaniu pierwszym, a dotyczące działalności Spółki Przejmowanej i składane już po dacie połączenia – tzn.:
  • deklaracja VAT-7 za miesiąc, w którym nastąpiło połączenie,
  • deklaracja VAT-7 za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło połączenie...
 3. Dane jakiego podmiotu powinny zawierać deklaracje VAT-7, o których mowa w pytaniu drugim i przez kogo powinny być podpisane...
 4. W przypadku konieczności złożenia korekt deklaracji VAT-7 dotyczących działalności Spółki Przejmowanej za okresy sprzed inkorporacji – dane którego podmiotu powinny znaleźć się na deklaracji korygującej oraz naczelnik którego urzędu skarbowego będzie właściwym w sprawie złożenia takiej korekty...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych zostało uregulowane w ustawie z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), zwanej dalej K.s.h. w tytule IV. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. połączenie spółek może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru (art. 493 § 1). Zgodnie z zapisem art. 494 § 1 k.s.h., spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Ustawa nie reguluje w sposób odrębny powyższych zmian podmiotowych - zasady sukcesji praw i obowiązków w przypadku wszelkiego rodzaju przekształceń podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach, uregulowane zostały natomiast w przepisach rozdziału 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. W myśl postanowień art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych oraz osobowych i kapitałowych spółek handlowych, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się poprzez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych), bądź osobowej spółki handlowej. Powyższe przepisy mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego. Przeniesienie powyższych przepisów Ordynacji podatkowej na grunt ustawy o podatku od towarów i usług oznacza, iż Spółka Przejmująca przejmuje wszystkie prawa i obowiązki, jakie na mocy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług przysługiwały Spółce Przejmowanej.

Wysoki stopień ogólności powołanej regulacji nastręcza jednak wątpliwości interpretacyjne dotyczące powołanych na wstępie kwestii.

Ad. 1 i 2

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej: ustawa o VAT - podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust 2-10 i art. 133.

Właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2-5 (art. 3 ust. 1 ustawy o VAT).

Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – ze względu na adres siedziby (art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT).

Do wskazania, za jaki ostatni okres rozliczeniowy powinna być złożona deklaracja VAT-7 dotycząca Spółki Przejmowanej i do którego urzędu skarbowego, niezbędnym jest ustalenie – jaki moment należy uwzględniać, jako decydujące kryterium: tj. moment w którym kończy się byt prawny Spółki Przejmowanej (czyli dzień połączenia), czy też moment faktycznego złożenia deklaracji podatkowej.

W opinii Wnioskodawcy decydującym jest moment inkorporacji (dzień połączenia) – czyli zakończenia bytu prawnego Spółki Przejmowanej.

Powyższe w konsekwencji oznacza, że - zdaniem Wnioskodawcy:

 1. jeśli wpis do KRS o połączeniu Spółek nastąpi w ostatnim dniu danego miesiąca (np. 31 października) – to ostatnia deklaracja VAT-7 dotycząca działalności Spółki Przejmowanej:
  • powinna zostać złożona za ostatni miesiąc istnienia Spółki Przejmowanej (czyli np. za październik) i powinna zawierać dane podatkowe za okres: od pierwszego dnia tego miesiąca do dnia połączenia włącznie (czyli za okres: od 1 do 31 października), ponieważ deklaracja VAT-7 dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym Spółka Przejmowana posiadała jeszcze osobowość prawną i była odrębnym podatnikiem podatku VAT.
  • powinna zostać złożona do urzędu skarbowego właściwego dla Spółki Przejmowanej, ponieważ właściwość urzędu skarbowego określa się wg kryterium, jakim jest wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (czyli: wykonywanie tych czynności przez Spółkę Przejmowaną).
 2. jeśli wpis o wykreśleniu Spółki przejmowanej z KRS nastąpi w trakcie danego miesiąca (np. 5 listopada) – to ostatnia deklaracja VAT-7 dotycząca działalności Spółki Przejmowanej:
  • powinna zostać złożona za ostatni miesiąc istnienia Spółki Przejmowanej (czyli np. za listopad) i powinna zawierać dane podatkowe za okres: od pierwszego dnia tego miesiąca do dnia połączenia włącznie (czyli za okres: od 1 do 5 listopada), ponieważ deklaracja VAT-7 dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym Spółka Przejmowana posiadała jeszcze osobowość prawną i była odrębnym podatnikiem podatku VAT.
  • powinna zostać złożona do urzędu skarbowego właściwego dla Spółki Przejmowanej, ponieważ właściwość urzędu skarbowego określa się wg kryterium, jakim jest wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (czyli: wykonywanie tych czynności przez Spółkę Przejmowaną).

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, informacje, które powinny być zawarte: w deklaracji podatkowej VAT-7 za ostatni miesiąc rozliczeniowy, w którym istniała jeszcze w obrocie prawnym Spółka Przejmowana oraz w deklaracji VAT-7 za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło połączenie, jeśli deklaracje te będą składana już po dacie połączenia – powinny zawierać dane Spółki Przejmowanej. Deklaracja jest potwierdzeniem wykonywania czynności w danym okresie rozliczeniowym. Czynności te w okresie, za który składana zostaje deklaracja – wykonywane były przez pełnoprawnego podatnika VAT – tj. Spółkę Przejmowaną. Do momentu wyrejestrowania Spółki Przejmowanej z KRS-u, była ona odrębnym podatnikiem podatku VAT, wystawiającym i otrzymującym we własnym imieniu faktury VAT oraz prowadzącym ewidencję dla potrzeb sporządzenia deklaracji VAT-7. To na jej podstawie winna być sporządzona deklaracja podatkowa za ostatni okres działalności, która powinna zawierać dane podmiotu, który w okresie, za jaki składana jest ta deklaracja, był podatnikiem podatku VAT.

Deklarację taką powinna podpisać i złożyć Spółka Przejmująca - jako następca prawny Spółki Przejmowanej.

Ad. 4

Stosownie do art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Zgodnie z art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej - osoba prawna łącząca się przez przejęcie wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W związku z powyższym - zdaniem Wnioskodawcy - to Spółka Przejmująca (wstępując w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej) jest uprawniona do złożenia deklaracji korygujących do pierwotnych deklaracji VAT-7 złożonych jeszcze przez Spółkę Przejmowaną za okresy rozliczeniowe poprzedzające moment inkorporacji (dzień połączenia). W przedmiotowych deklaracjach korygujących Spółka Przejmująca powinna zawrzeć dane (nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej) Spółki Przejmowanej. Korekty deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla Podatnika przed momentem połączenia – czyli właściwego dla Spółki Przejmowanej, ponieważ deklaracje korygujące VAT-7 dotyczą okresów rozliczeniowych, w których Spółka Przejmowana posiadała jeszcze osobowość prawną i była odrębnym podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • nieprawidłowe w następujących kwestiach:
  • za jaki ostatni miesiąc rozliczeniowy powinna być złożona odrębna deklaracja VAT-7 dotycząca Spółki Przejmowanej i jaki okres powinna uwzględniać,
  • do którego urzędu skarbowego powinny zostać złożone deklaracje VAT-7, dotyczące działalności Spółki Przejmowanej i składane po dacie połączenia,
  • w przypadku konieczności złożenia korekt deklaracji VAT-7 dotyczących działalności Spółki Przejmowanej za okresy sprzed inkorporacji – dane którego podmiotu powinny znaleźć się na deklaracji korygującej oraz naczelnik którego urzędu skarbowego będzie właściwym w sprawie złożenia takiej korekty,
 • prawidłowe w następującej kwestii:
  • dane jakiego podmiotu powinny zawierać deklaracje VAT-7 dotyczące działalności Spółki Przejmowanej i składane po dacie połączenia i przez kogo powinny być podpisane.

Ad. 1.

W myśl art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Natomiast w myśl art. 18a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń, z zastrzeżeniem art. 18b.

Stosownie do art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

W myśl art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Zgodnie z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych);
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca (jako tzw. Spółka Przejmująca) zamierza dokonać połączenia z drugim bankiem (tzw. Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych w drodze tzw. inkorporacji. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest 100% właścicielem Spółki Przejmowanej, toteż nie dojdzie do wydania akcji wspólnikom Spółki Przejmowanej. Połączenie obu ww. spółek zostanie rozliczone metodą łączenia udziałów (art. 44a ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.- zwana dalej: UoR). W związku z tym Spółka Przejmowana nie ma obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych, jak również nie powstanie obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (art. 12 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 45 ust 1 UoR). Zarówno Spółka Przejmująca, jak i Spółka Przejmowana posiadają status osoby prawnej, przy czym podlegają właściwości dwóch różnych organów podatkowych. Po inkorporacji Wnioskodawca, jako Spółka Przejmująca zachowa byt prawny, a Spółka Przejmowana zostaje rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz bez zamykania ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej. W myśl art. 493 § 2 k.s.h. połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio Spółki Przejmującej (dzień połączenia).

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że momentem w którym kończy się byt prawny Spółki Przejmowanej jest dzień połączenia (inkorporacji). Zatem, jeśli połączenie Spółek nastąpi w ostatnim dniu danego miesiąca (np. 31 października) – to ostatnia deklaracja VAT-7 dotycząca działalności Spółki Przejmowanej powinna zostać złożona za ostatni miesiąc istnienia Spółki Przejmowanej i powinna zawierać dane podatkowe za okres: od pierwszego dnia tego miesiąca do dnia połączenia (czyli za okres: od 1 do 30 października), ponieważ deklaracja VAT-7 dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym Spółka Przejmowana posiadała jeszcze osobowość prawną i była odrębnym podatnikiem podatku VAT. W dniu 31 października Spółka Przejmowana nie posiadała już bytu prawnego.

Także wówczas, gdy inkorporacja z KRS nastąpi w trakcie danego miesiąca (np. 5 listopada) - to ostatnia deklaracja VAT-7 dotycząca działalności Spółki Przejmowanej powinna zostać złożona za ostatni miesiąc istnienia Spółki Przejmowanej (czyli np. za listopad) i powinna zawierać dane podatkowe za okres: od pierwszego dnia tego miesiąca do dnia połączenia czyli za okres: od 1 do 4 listopada), ponieważ deklaracja VAT-7 dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym Spółka Przejmowana posiadała jeszcze osobowość prawną i była odrębnym podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2 - 5.

Na mocy art. 3 ust. 2 tej ustawy, jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla:

 1. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby;
 2. osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania.

Jak wynika z cyt. wyżej art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek, przy czym stosownie do § 2 tego artykułu, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych) lub osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, iż w sytuacji składania deklaracji podatkowych VAT-7 już po dacie połączenia, jak również za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło połączenie, zależy uznać, iż organem podatkowym właściwym w sprawie złożenia deklaracji w podatku od towarów i usług i ewentualnych ich weryfikacji jest organ właściwy dla następcy prawnego (Spółki Przejmującej).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż deklaracja powinna zostać złożona do urzędu skarbowego właściwego dla Spółki Przejmowanej, ponieważ właściwość urzędu skarbowego określa się wg kryterium, jakim jest wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (czyli: wykonywanie tych czynności przez Spółkę Przejmowaną), należało uznać za nieprawidłowe.

Ad. 3.

Z uwagi na przywołaną regulację art. 93 Ordynacji podatkowej, Wnioskodawca pomimo, iż będzie składał deklaracje za okres, w którym Spółka Przejmowana posiadała jeszcze byt prawny (zatem w imieniu podmiotu przejmowanego), faktycznie wykonywać będzie własny obowiązek wynikający z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT.

Złożona deklaracja winna być wypełniona w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie kto i w czyim imieniu składa przedmiotową deklarację.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, mając na uwadze powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż od dnia połączenia Spółka przejmująca odpowiada za wykonanie praw i obowiązków Spółki przejętej, w tym także w zakresie składania deklaracji VAT-7 za spółkę przejętą, a dotyczących okresów rozliczeniowych sprzed dnia połączenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, deklaracja składana przez Wnioskodawcę w imieniu Spółki Przejmowanej winna być podpisana przez Podmiot Przejmujący (Wnioskodawcę).

Organem właściwym dla składanych ww. deklaracji będzie również organ właściwy miejscowo dla Spółki Przejmującej, tj. Wnioskodawcy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż deklaracja za okres poprzedzający dzień połączenia winna zawierać dane podmiotu, który w okresie, za jaki składana jest ta deklaracja, był podatnikiem podatku VAT, natomiast deklarację taką powinna podpisać i złożyć Spółka Przejmująca – jako następca prawny Spółki Przejmowanej, należało uznać za prawidłowe.

Ad. 4.

W opinii tut. organu, z uwagi na przywołaną regulację art. 93 Ordynacji podatkowej, Wnioskodawca pomimo, iż będzie dokonywał korekty deklaracji złożonych przez podmiot przejmowany, faktycznie wykonywać będzie własne uprawnienie na podstawie art. 81 Ordynacji podatkowej.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, mając na uwadze powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż od dnia połączenia Wnioskodawca jako Spółka Przejmująca odpowiada za wykonanie praw i obowiązków Spółki Przejętej, w tym także w zakresie korygowania deklaracji VAT-7 złożonych przez Spółkę Przejętą, a dotyczących okresów rozliczeniowych sprzed dnia połączenia. Tym samym, organem właściwym dla składanych korekt ww. deklaracji będzie organ właściwy miejscowo dla Spółki Przejmującej tj. Wnioskodawcy.

Wskazać należy, iż ustawodawstwo podatkowe nie reguluje szczegółowo zasad składania korekt deklaracji przez następcę prawnego, a dotyczących okresów sprzed wstąpienia w ogół praw i obowiązków. Jednakże złożona korekta deklaracji, podobnie jak sama deklaracja, co wskazano w punkcie 3 niniejszej interpretacji, winna być wypełniona w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie kto i w czyim imieniu składa przedmiotową korektę.

Zatem na druku korekty deklaracji winny widnieć dane Spółki Przejmowanej.

Na podstawie art. 18a Ordynacji podatkowej, organ podatkowy właściwy dla następcy prawnego (w tym przypadku dla Wnioskodawcy) jest właściwy do przyjęcia i ewentualnej weryfikacji korekt deklaracji dotyczących działalności Spółki Przejętej, sporządzonych przez następcę prawnego za okresy rozliczeniowe poprzedzające moment przejęcia.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.