IBPP1/443-534/14/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy jeśli wpis połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w rejestrze przedsiębiorców KRS nastąpi w dniu 1 października 2014 r., to ostatnim okresem rozliczeniowym, za jaki powinna być złożona przez Spółkę Przejmującą odrębna deklaracja VAT-7 dla Spółki Przejmowanej będzie wrzesień 2014 r. tj. okres rozliczeniowy zaczynający się 1 września 2014 r. i kończący się 30 września 2014 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu 29 maja 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy jeśli wpis połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w rejestrze przedsiębiorców KRS nastąpi w dniu 1 października 2014 r., to ostatnim okresem rozliczeniowym, za jaki powinna być złożona przez Spółkę Przejmującą odrębna deklaracja VAT-7 dla Spółki Przejmowanej będzie wrzesień 2014 r. tj. okres rozliczeniowy zaczynający się 1 września 2014 r. i kończący się 30 września 2014 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2014 r. do tut. organu wpłynął wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy jeśli wpis połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w rejestrze przedsiębiorców KRS nastąpi w dniu 1 października 2014 r., to ostatnim okresem rozliczeniowym, za jaki powinna być złożona przez Spółkę Przejmującą odrębna deklaracja VAT-7 dla Spółki Przejmowanej będzie wrzesień 2014 r. tj. okres rozliczeniowy zaczynający się 1 września 2014 r. i kończący się 30 września 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka Sp. z o.o. (dalej „Wnioskodawca” lub „Spółka Przejmująca”) zamierza dokonać połączenia ze Spółką B. Sp. z o.o. (dalej „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej „KSH”), tj. poprzez przejęcie przez Wnioskodawcę Spółki Przejmowanej.

Zarówno w Spółce Przejmowanej jak i w Spółce Przejmującej całość udziałów posiada ta sama spółka kapitałowa z siedzibą we Włoszech.

Połączenie zostanie rozliczone metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. Nr 152 poz. 1223 ze zm, dalej „UoR”). W związku z tym Spółka Przejmowana skorzysta z możliwości niezamykania swoich ksiąg rachunkowych w związku z połączeniem.

Wpis połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi najprawdopodobniej w dniu 1 października 2014 r.

Spółka Przejmowana jest podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, dalej „Ustawa o VAT”) i składa deklaracje podatkowe VAT-7 za okresy miesięczne.

Spółka Przejmująca jest również podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT i składa deklaracje podatkowe VAT-7 za okresy miesięczne. Po ustaniu bytu prawnego Spółki Przejmowanej (w wyniku połączenia ze Spółką Przejmującą) na Spółce Przejmującej będzie ciążył obowiązek złożenia deklaracji VAT-7 Spółki Przejmowanej za jej ostatni okres rozliczeniowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy, zakładając, że wpis połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi w dniu 1 października 2014 r., ostatnim okresem rozliczeniowym, za jaki powinna być złożona przez Spółkę Przejmującą odrębna deklaracja VAT-7 dla Spółki Przejmowanej będzie wrzesień 2014 r. tj. okres rozliczeniowy zaczynający się 1 września 2014 roku i kończący się 30 września 2014 roku...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, kiedy wpis połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi w dniu 1 października 2014 r. ostatnią odrębną deklaracją VAT-7 dla Spółki Przejmowanej składaną przez Spółkę Przejmującą będzie deklaracja VAT-7 za wrzesień 2014 r. jako ostatni miesiąc rozliczeniowy w VAT Spółki Przejmowanej.

Uzasadnienie

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 99 Ustawy o VAT, podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Natomiast zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji Podatkowej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej „OP”) osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób. Zgodnie z art. 93 § 2 OP przepis § 1 art. 93 OP stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, z wyżej przytoczonych przepisów wynika, że do złożenia deklaracji VAT-7 za ostatni okres rozliczeniowy Spółki Przejmowanej zobowiązana i uprawniona będzie Spółka Przejmująca jako następca prawny Spółki Przejmowanej. Takie prawo (obowiązek) Spółki Przejmującej wynika bowiem z wyrażonej w art. 93 OP zasady sukcesji praw i obowiązków podatkowych, w tym w podatku VAT, podmiotu przejmowanego przez podmiot przejmujący.

O ile jednak z przepisów OP można bezpośrednio wywieść, że to Spółka Przejmowana jest zobowiązana do złożenia deklaracji VAT-7 Spółki Przejmowanej za jej ostatni okres rozliczeniowy, o tyle ani przepisy OP ani przepisy Ustawy o VAT nie odnoszą się bezpośrednio do kwestii, którego dnia następuje zakończenie ostatniego miesiąca rozliczeniowego w VAT Spółki Przejmowanej (tj. czy jest to dzień wpisu połączenia Spółki Przejmowanej i Przejmującej do rejestru, dzień poprzedzający dzień wpisu, czy też może dzień następujący po tym dniu). Innymi słowy, ani przepisy OP, ani przepisy Ustawy o VAT nie precyzują, czy dzień w którym zostało w sądzie zarejestrowane połączenie jest ostatnim dniem funkcjonowania podmiotu przejmowanego jako podatnika VAT, czy też w dniu rejestracji istnieje już nowy „połączony” podmiot, tak więc ostatnim dniem funkcjonowania podmiotu przejmowanego jak podatnika VAT był dzień poprzedzający dzień połączenia. W przypadku Wnioskodawcy kwestia ta nabiera istotnego znaczenia biorąc pod uwagę, że połączenie planowane jest na 1 października 2014 r. W takim przypadku konieczne jest ustalenie czy tego dnia Spółka Przejmowana istniała jeszcze jako podatnik VAT, bowiem przy odpowiedzi twierdzącej znaczyłoby to, że ostatni miesięczny okres rozliczeniowy w Spółce Przejmowanej sprowadza się do jednego dnia - 1 października 2014 roku.

Zdaniem Wnioskodawcy, aby ustalić powyższe kwestie, należy w pierwszej kolejności określić, z jakim momentem Spółka Przejmowana przestanie istnieć w sensie formalno-prawnym, a tym samym straci status podatnika VAT w związku z przejęciem jej przez Spółkę Przejmującą. Utrata statusu podatnika VAT przez Spółkę Przejmowaną jest immanentnie związana z utratą przez tą Spółkę bytu prawnego i jest naturalną konsekwencją tego zdarzenia. Moment utraty bytu prawnego przez Spółkę Przejmującą został zaś uregulowany w art. 493 KSH.

W myśl art. 493 § 2 KSH połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (tzw. dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej z rejestru. Oznacza to więc, że dzień połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej stanowić będzie jednocześnie dzień wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru. Innymi słowy, z dniem połączenia (a więc z początkiem tego dnia) Spółka Przejmowana utraci byt prawny, a kontynuować swoje istnienie będzie jedynie Spółka Przejmująca. Konkluzję tę potwierdza również brzmienie art. 493 § 1 KSH, który w szczególności stanowi, że spółka przejmowana zostaje rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru. Tym samym, uznać należy, iż jeżeli byt prawny Spółki Przejmowanej ustał z początkiem dnia połączenia (w praktyce bez względu na godzinę, o której samo połączenie zostało zarejestrowane bowiem KSH odwołuje się do pojęcia „dnia”, a nie momentu), to z początkiem tego dnia ustał również byt Spółki Przejmowanej jako podatnika VAT. Nie jest bowiem dopuszczalna i wyobrażalna sytuacja, w której dana spółka utraciła swój byt prawny i została wykreślona z rejestru, lecz istnieje nadal jako podatnik VAT.

Powyższe stanowisko co do utraty bytu prawnego Spółki Przejmowanej z początkiem dnia połączenia (dnia wpisu połączenia do rejestru) potwierdzają również sądy w swoich wyrokach. I tak przykładowo w postanowieniu z 8 lutego 2013 r. o sygn. I Acz 30/13 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie zajął stanowisko oparte na konkretnym stanie faktycznym, iż skoro w rozstrzyganej sprawie wpisu połączenia spółek kapitałowych do rejestru dokonano w dniu 31 lipca 2012 r., to również z tym dniem (a więc z dniem połączenia) spółka przejmowana utraciła byt prawny.

Na poparcie swojego stanowiska Sąd Apelacyjny w Rzeszowie przytoczył następującą argumentację:

W art. 493 § 2 k.s.h, określony jest tzw. dzień połączenia. Dniem połączenia jest dzień wpisu połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej. W ocenie Sądu Apelacyjnego, ustawodawca celowo posługuje się sformułowaniem "wywołuje skutek wykreślenia” wskazując tym samym, że skutek następuje przed faktem dokonania wpisu o wykreśleniu, który w przeciwieństwie do wpisu połączenia spółek nie ma charakteru konstytutywnego lecz deklaratoryjny (S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, „Kodeks spółek handlowych.” Komentarz do artykułów 459 - 633. Tom IV Warszawa 2004 str. 234-235). Przepis ten określa zatem moment zaistnienia skutku utraty podmiotowości prawnej spółki przejmowanej. Natomiast fizyczne wykreślenie spółki przejmowanej (wydanie postanowienia o wpisie wykreślenia spółki przez sąd rejestrowy) może nastąpić później niż dzień połączenia. <...>

Podsumowując powyższe, Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uznał, że nie ma znaczenia, o której godzinie faktycznie doszło do zarejestrowania połączenia, skoro przepisy posługują się terminologią „dzień” to podmiot przejmowany przestaje istnieć z początkiem tego dnia.

Podobne stanowisko co do utraty bytu prawnego przez spółkę przejmowaną z dniem połączenia wyraził również Sąd Najwyższy w postanowieniu z 25 lipca 2011 r. (sygn. III CZ 948/11) i wyroku z 19 stycznia 2006 r. (sygn. IV CZ 144/05).

Reasumując, z powyższych rozważań wynika, że Spółka Przejmująca utraci swój byt prawny z dniem wpisu połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej do rejestru, tj. w dniu 1 października Spółka Przejmowana nie będzie już istnieć. Tym samym, ostatnim dniem istnienia Spółki Przejmowanej będzie dzień poprzedzający dzień wpisu przedmiotowego połączenia do rejestru, tj. 30 września 2014 roku. Zdaniem Wnioskodawcy, dzień poprzedzający dzień wpisu połączenia do rejestru będzie też ostatnim dniem, w którym Spółka Przejmowana będzie posiadać status podatnika VAT. Jest bowiem oczywiste, że utrata bytu prawnego przez Spółkę Przejmowaną oznacza również automatycznie utratę przez nią statusu podatnika VAT.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt pytań sformułowanych przez Wnioskodawcę w niniejszym wniosku wskazać należy, że jeżeli wpis połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w rejestrze nastąpiłby w dniu 1 października 2014 r., to ostatnim dniem, w którym Spółka Przejmowana posiadałaby status podatnika VAT byłby 30 września 2014 r. Oznacza to, że ostatnią deklaracją VAT-7, którą zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy o VAT należałoby złożyć za Spółkę Przejmowaną, będzie deklaracja za miesiąc wrzesień 2014 r. i deklaracja ta obejmie cały miesiąc wrzesień (okres od 1 września do 30 września 2014 r.).

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że stanowisko reprezentowane przez Wnioskodawcę w niniejszym wniosku znajduje również poparcie u władz skarbowych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 7 października 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP2/443-786/11/ASz) wskazano, że „Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że momentem w którym kończy się byt prawny Spółki Przejmowanej jest dzień połączenia (inkorporacji). Zatem, jeśli połączenie Spółek nastąpi w ostatnim dniu danego miesiąca (np. 31 października) - to ostatnia deklaracja VAT-7 dotycząca działalności Spółki Przejmowanej powinna zostać złożona za ostatni miesiąc istnienia Spółki Przejmowanej i powinna zawierać dane podatkowe za okres: od pierwszego dnia tego miesiąca do dnia połączenia (czyli za okres: od 1 do 30 października), ponieważ deklaracja VAT-7 dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym Spółka Przejmowana posiadała jeszcze osobowość prawną i była odrębnym podatnikiem podatku VAT. W dniu 31 października Spółka Przejmowana nie posiadała już bytu prawnego.

W świetle powyższej argumentacji, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 ww. ustawy – osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

  1. osób prawnych;
  2. osobowych spółek handlowych;
  3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych;

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art. 93 § 2 cyt. ustawy – przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

  1. innej osoby prawnej (osób prawnych);
  2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Zgodnie z art. 93c § 1 tej ustawy, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

W myśl art. 93c § 2 ww. ustawy, przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Nadmienić przy tym należy, że na mocy art. 93e Ordynacji podatkowej, przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej.

Oznacza to, że aby określić zakres przejmowanych przez następcę prawnego praw i obowiązków, należy dokonać oceny nie tylko przepisów Ordynacji podatkowej, ale także innych aktów prawnych.

Określona wyżej cytowanymi przepisami Ordynacji podatkowej sukcesja jest sukcesją uniwersalną, co oznacza, że następca prawny wstępuje we wszystkie (z uwzględnieniem postanowień art. 93e Ordynacji podatkowej) przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika.

Przedmiotem następstwa podatkowego są prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, przy czym zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, rozumie się przez to prawa i obowiązki zawarte we wszelkich aktach normatywnych prawa podatkowego.

Następstwo prawne polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - Spółka z o.o. (Spółka Przejmująca), zamierza dokonać połączenia ze Spółką z o.o. (Spółka Przejmowana), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, tj. poprzez przejęcie przez Wnioskodawcę Spółki Przejmowanej.

Połączenie zostanie rozliczone metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w związku z tym Spółka Przejmowana skorzysta z możliwości niezamykania swoich ksiąg rachunkowych.

Wpis połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) nastąpi w dniu 1 października 2014 r.

Spółka Przejmowana jest podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT i składa deklaracje podatkowe VAT-7 za okresy miesięczne.

Spółka Przejmująca jest również podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT i składa deklaracje podatkowe VAT-7 za okresy miesięczne.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy jeśli wpis połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w rejestrze przedsiębiorców KRS nastąpi w dniu 1 października 2014 r., to ostatnim okresem rozliczeniowym, za jaki powinna być złożona przez Spółkę Przejmującą odrębna deklaracja VAT-7 dla Spółki Przejmowanej będzie wrzesień 2014 r. tj. okres rozliczeniowy zaczynający się 1 września 2014 r. i kończący się 30 września 2014 r....

Instytucja łączenia spółek jest uregulowana w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030), zwanej dalej k.s.h.

Zgodnie z art. 491 § 1 k.s.h., spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

W myśl art. 492 § 1 pkt 1 tej ustawy, połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Według dalszych regulacji Kodeksu spółek handlowych, Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507 (art. 493 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Z kolei art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako główny skutek połączenia spółek, co dotyczy również łączenia przez przejęcie, wskazuje zasadę sukcesji generalnej, ustanawiając spółkę przejmującą następcą prawnym spółki przejmowanej. W myśl tych przepisów, Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 494 § 1 ww. ustawy).

Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej – 494 § 2 ww. ustawy.

Jak wynika z powyższego, połączenie spółek następuje z dniem wpisania do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej (dzień połączenia), i z tym dniem spółka przejmująca wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Zauważyć należy, że z chwilą zarejestrowania przejęcia połączonego z wykreśleniem spółki przejmowanej z rejestru sądowego, ustanie nie tylko jej byt cywilnoprawny, ale także prawno - podatkowy. Z tą chwilą spółka przejmowana przestaje bowiem istnieć jako podatnik VAT. W konsekwencji, spółka przejmowana traci zdolność do wywiązywania się z przysługujących jej praw lub nałożonych obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie jednak zgodnie z powołanym art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa prawa te i obowiązki, związane z działalnością spółki przejmowanej, przejdą z chwilą rejestracji połączenia na spółkę przejmującą (Wnioskodawcę). Z dniem połączenia, Wnioskodawca wstąpi bowiem we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (poprzednika prawnego) i stanie się jej następcą prawnym dla celów podatkowych.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Wskazać należy, że w okolicznościach niniejszej sprawy w okresie do dnia połączenia obie Spółki (zarówno Przejmowana, jak i Przejmująca) będą odrębnymi podatnikami VAT, posiadającymi odrębną podmiotowość podatkową, na których za okres sprzed połączenia ciążą określone obowiązki podatkowe, w tym obowiązek złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług. Do momentu wyrejestrowania Spółki Przejmowanej będzie ona odrębnym podatnikiem podatku VAT, wystawiającym i otrzymującym we własnym imieniu faktury VAT oraz prowadzącym ewidencję dla potrzeb sporządzenia deklaracji VAT-7. Na podstawie tych ewidencji winna być sporządzona deklaracja podatkowa za ostatni okres działalności Spółki Przejmowanej. Deklaracja jest bowiem potwierdzeniem wykonywania czynności w danym okresie rozliczeniowym. Czynności te w okresie, za który składana będzie deklaracja, tj. do momentu połączenia wykonywane będą przez pełnoprawnego podatnika VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że momentem w którym kończy się byt prawny Spółki Przejmowanej jest dzień połączenia. Zatem, jeśli połączenie Spółek nastąpi 1 października 2014 r. – to ostatnia deklaracja VAT-7 dotycząca działalności Spółki Przejmowanej powinna zostać złożona za ostatni miesiąc istnienia Spółki Przejmowanej i powinna zawierać dane podatkowe za okres: od pierwszego dnia tego miesiąca do dnia poprzedzającego dzień połączenia (czyli za okres: od 1 do 30 września 2014 r.), ponieważ deklaracja VAT-7 dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym Spółka Przejmowana posiadała jeszcze osobowość prawną i była odrębnym podatnikiem podatku VAT. W dniu 1 października Spółka Przejmowana nie będzie posiadała już bytu prawnego.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednak zaznaczyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.