Deklaracje | Interpretacje podatkowe

Deklaracje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to deklaracje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wykazania w deklaracji VAT-7 świadczonych usług.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wykazania w deklaracji VAT-7 świadczonych usług budowlanych na terytorium Belgii. Stosownie do art. 99 ust. l ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133. W myśl art. 99 ust. 14 ustawy – minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku. W załączniku nr 1 do mającego zastosowanie w sprawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 2273) został zawarty wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, natomiast w załączniku nr 4 do tego rozporządzenia, zawarto objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K). Zgodnie z tymi objaśnieniami na druku VAT-7 (17) – w poz. 11 („ Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju ”) wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy.
2017
25
lip

Istota:
W zakresie prawidłowego wykazania zakupu apartamentów w deklaracji VAT-7
Fragment:
Na podstawie delegacji zawartej w art. 99 ust. 14 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku. W tym miejscu tut. Organ pragnie zauważyć, że w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. obowiązywało rozporządzenie z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 394), w którym Minister Finansów określił m.in. wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy. Stosownie do treści „ Objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) ”, w części D wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja. Z objaśnień do deklaracji VAT-7 wynika, iż w części D.2. w poz. 39 wykazuje się wartość netto nabytych przez podatnika towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych nabywcy.
2017
13
lip

Istota:
W związku z faktem, iż zaczął być naliczany dochód przeznaczony do podziału między Inwestorów, czy Wnioskodawca (Producent) jako wypłacający jest zobowiązany do potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych Inwestorom zysków, i tym samym do wystawienia i przesłania Inwestorom rocznej deklaracji PIT? Jeśli nie, to czy powinien wystawić deklarację PIT-8C?
Fragment:
Natomiast w myśl art. 45ba ust. 1 ww. ustawy, deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Przy czym, stosownie do treści art. 45ba ust. 2 ww. ustawy, deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w ust. 1, mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a, są obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji. Wyjątek od tej reguły określa art. 45ba ust. 3, który stanowi, że przepis ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku, o których mowa w ust. 1, które w imieniu i na rzecz płatników lub podmiotów wymienionych w ust. 2 składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.
2017
8
lip

Istota:
W zakresie wykazywania wynajmu mieszkania na cele mieszkalne w deklaracji VAT-7 jako sprzedaży zwolnionej od podatku VAT i wystawiania najemcy faktury VAT ze stawką zwolnioną (pyt. nr 3 wniosku)
Fragment:
(...) deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Mając na uwadze powyższe okoliczności Wnioskodawca ww. usługę najmu mieszkania na rzecz osób fizycznych, niezależnie od wystawienia bądź nie wystawienia faktury, powinien zaewidencjonować w rejestrze, o którym mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT oraz wykazać w deklaracji VAT-7. Stanowisko Wnioskodawcy, w ww. zakresie należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązujacego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym, zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią (...)
2017
30
cze

Istota:
MożliwośC pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy o nadpłatę składek wynikającą z korekt deklaracji ZUS-DRA
Fragment:
Wnioskodawca, występujący jako płatnik składek (przedsiębiorca), wykonał korekty deklaracji rozliczeniowych ZUS-DRA i imiennych raportów rozliczeniowych. Korekty były złożone za osoby, którym niewłaściwie ustalono podstawę wymiaru składek, a w konsekwencji odprowadzono kwotę składek w zaniżonej wysokości. Płatnik (Wnioskodawca), zgodnie ze stanem faktycznym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatku dochodowego osób fizycznych, pobierał w latach 2014 i 2015 zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych i wykazywał je w deklaracjach PIT-4 oraz PIT-11, obejmujących rzeczywiście uzyskiwane przez wykonawców w tamtym okresie przychody. Natomiast wykonanie nakazów pokontrolnych spowodowało w dalszej kolejności u Wnioskodawcy (jako płatnika składek) znaczący wzrost obciążeń finansowych, które jest On zobowiązany dodatkowo wpłacić na poczet ubezpieczenia zdrowotnego. Dokonywane przez Wnioskodawcę wpłaty przekraczają wielkości wykazane w deklaracjach PIT-4 oraz informacjach PIT-11 za lata 2014 i 2015. Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
2017
26
cze

Istota:
Obowiązek dokonania korekty PIT-11, PIT-4R, PIT-40.
Fragment:
Obowiązek sporządzenia przez płatników deklaracji PIT-4R wynika z treści art. 38 ust. 1a i art. 42 ust. 1a, natomiast sporządzenie informacji PIT-11 wynika z treści art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że brak jest uzasadnionych podstaw do dokonania korekt deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11 wystawionych za lata 2014 i 2015, ponieważ deklaracje i informacje były sporządzone prawidłowo, odzwierciedlały zaistniały w tamtych latach stan faktyczny, a więc wysokość faktycznie pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Deklaracja PIT-4R jest deklaracją roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Skoro w roku 2014 i 2015 nie zostały naliczone i odprowadzone składki tytułem ubezpieczenia zdrowotnego, to podatek nie mógł być pomniejszony o kwoty składek należnych na ubezpieczenie zdrowotne, których nie naliczono i nie odprowadzono, ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują możliwości korygowania deklaracji lub informacji podatkowych w takiej sytuacji. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych w podatku VAT w związku z połączeniem spółek
Fragment:
Zgodnie z art. 81 § 1 ww. ustawy, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. W myśl art. 81 § 2 ww. ustawy, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Wskazany przepis statuuje ogólną zasadę, prawo podatnika do korygowania uprzednio złożonych deklaracji. Przy czym, stosownie do art. 3 pkt 5 cyt. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Korekta deklaracji ma zatem na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym – poprawnym już – wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji. Skorygowane zeznanie (deklaracja) zastępuje zeznanie (deklarację) złożone uprzednio. W tym miejscu należy podkreślić, że przy korekcie deklaracji należy uwzględnić przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 70 § 1 ww. ustawy, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie ustalenia:
czy to, że zakup maszyn wraz z ich montażem jest dofinansowany ze środków pochodzących z dotacji i/lub subwencji zarówno krajowych jak i unijnych wpływa na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich nabyciu (pytanie nr 7),
czy okoliczność, że Dostawca wystawia faktury zaliczkowe przed dokonaniem przez Wnioskodawcę zapłaty zaliczki wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu dostawy maszyn wraz z ich montażem lub prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tego tytułu przez Wnioskodawcę (pytanie nr 8)
czy wysokość podstawy opodatkowania VAT oraz VAT należny z tytułu nabycia opisanych we wniosku maszyn wraz z ich montażem Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w deklaracji VAT-7 w miesiącu powstania obowiązku podatkowego w pozycji „Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (pytanie nr 9),
czy wartość netto nabycia maszyny wraz z ich montażem oraz VAT naliczony przy tym nabyciu Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w deklaracji VAT-7 w pozycji „Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych” (pytanie nr 10),
czy opisane we wniosku dostawy maszyn wraz z ich montażem nie będą stanowić WNT i Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazywania tych dostaw w Informacji Podsumowującej (pytanie nr 11).
Fragment:
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku (art. 99 ust. 14 ustawy o VAT). Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 2273) określiło m.in. wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług. W załączniku nr 3 do tego rozporządzenia ujęto objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług Zgodnie z punktem 15 objaśnień do deklaracji VAT-7 pozycje 32 i 33 wypełnia nabywca, jeżeli jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy. W związku z powyższym Wnioskodawca powinien wykazać w deklaracji VAT-7(17) w miesiącu powstania obowiązku podatkowego w poz. „ Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy ” – poz. 32 i 33 dostawę maszyn wraz z ich montażem, dla których podatnikiem jest Wnioskodawca na podstawie wskazanego art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. Jednocześnie Wnioskodawcy w deklaracji VAT-7(17) w pozycji 43 i 44 „ Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych ” przysługuje prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia maszyn wraz z ich montażem, które będą środkiem trwałym i będą stanowić linie technologiczną do wytwarzania produktów Wnioskodawcy sprzedawanych ze stawką podatku VAT w wysokości 8% lub 23%.
2017
14
cze

Istota:
Brak obowiązku wykazywania w deklaracji VAT obrotu lub podatku należnego z tytułu dostarczania mleka uczniom.
Fragment:
W art. 99 ust. 14 ustawy zapisano, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku. Aktualny wzór deklaracji VAT-7 określa – obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U., poz. 2273) w załączniku nr 1. Zgodnie z zawartymi w tym rozporządzeniu „ Objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K) ” – załącznik nr 3 do rozporządzenia, w części C deklaracji wykazuje się wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, po uwzględnieniu korekt wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli mają wpływ na rozliczenie w okresie, za który składana jest deklaracja. W tej części wykazuje się też czynności wykonywane poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy, należy najpierw ustalić, czy w związku z okolicznościami przedstawionymi w opisie sprawy, Gmina wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
2017
23
maj

Istota:
Należy stwierdzić, że Spółka powinna składać deklaracje VAT-IM odrębnie, do każdego z naczelników urzędów celnych właściwych ze względu na miejsce importu, czyli miejsce w którym importowane towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli.
Fragment:
Należy wskazać, że w przypadku stosowania przez podatnika dokonującego importu towarów ułatwienia (odprawy scentralizowanej, o której mowa w art. 179 UKC), podatnik jest obowiązany do obliczenia i wykazania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji importowej. Wzór tej deklaracji importowej określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 235, poz. 1594 ze zm.). Deklaracja importowa składana jest naczelnikowi urzędu celnego, w którym towary powinny być przedstawione lub udostępnione do kontroli celnej, w dwóch egzemplarzach. Deklaracja importowa składana jest w terminie do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji podatkowej. W przypadku gdy towary powinny być przedstawione lub udostępnione do kontroli tylko w jednym urzędzie celnym, podatnik może złożyć deklarację importową zbiorczą za okres miesięczny. Deklaracja importowa składana jest przez podatnika posiadającego i stosującego pozwolenie w odniesieniu do zgłoszenia celnego/zgłoszeń celnych. Jednocześnie należy wyjaśnić, iż z objaśnienia 2 do deklaracji importowej wynika, że jest ona składana przez podatników posiadających i stosujących pozwolenie na stosowanie odprawy scentralizowanej w odniesieniu do składanego zgłoszenia celnego.
2017
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Deklaracje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.