Deklaracje | Interpretacje podatkowe

Deklaracje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to deklaracje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
MożliwośC pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy o nadpłatę składek wynikającą z korekt deklaracji ZUS-DRA
Fragment:
Wnioskodawca, występujący jako płatnik składek (przedsiębiorca), wykonał korekty deklaracji rozliczeniowych ZUS-DRA i imiennych raportów rozliczeniowych. Korekty były złożone za osoby, którym niewłaściwie ustalono podstawę wymiaru składek, a w konsekwencji odprowadzono kwotę składek w zaniżonej wysokości. Płatnik (Wnioskodawca), zgodnie ze stanem faktycznym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatku dochodowego osób fizycznych, pobierał w latach 2014 i 2015 zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych i wykazywał je w deklaracjach PIT-4 oraz PIT-11, obejmujących rzeczywiście uzyskiwane przez wykonawców w tamtym okresie przychody. Natomiast wykonanie nakazów pokontrolnych spowodowało w dalszej kolejności u Wnioskodawcy (jako płatnika składek) znaczący wzrost obciążeń finansowych, które jest On zobowiązany dodatkowo wpłacić na poczet ubezpieczenia zdrowotnego. Dokonywane przez Wnioskodawcę wpłaty przekraczają wielkości wykazane w deklaracjach PIT-4 oraz informacjach PIT-11 za lata 2014 i 2015. Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
2017
26
cze

Istota:
Obowiązek dokonania korekty PIT-11, PIT-4R, PIT-40.
Fragment:
Obowiązek sporządzenia przez płatników deklaracji PIT-4R wynika z treści art. 38 ust. 1a i art. 42 ust. 1a, natomiast sporządzenie informacji PIT-11 wynika z treści art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że brak jest uzasadnionych podstaw do dokonania korekt deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11 wystawionych za lata 2014 i 2015, ponieważ deklaracje i informacje były sporządzone prawidłowo, odzwierciedlały zaistniały w tamtych latach stan faktyczny, a więc wysokość faktycznie pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Deklaracja PIT-4R jest deklaracją roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Skoro w roku 2014 i 2015 nie zostały naliczone i odprowadzone składki tytułem ubezpieczenia zdrowotnego, to podatek nie mógł być pomniejszony o kwoty składek należnych na ubezpieczenie zdrowotne, których nie naliczono i nie odprowadzono, ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują możliwości korygowania deklaracji lub informacji podatkowych w takiej sytuacji. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych w podatku VAT w związku z połączeniem spółek
Fragment:
Zgodnie z art. 81 § 1 ww. ustawy, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. W myśl art. 81 § 2 ww. ustawy, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Wskazany przepis statuuje ogólną zasadę, prawo podatnika do korygowania uprzednio złożonych deklaracji. Przy czym, stosownie do art. 3 pkt 5 cyt. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Korekta deklaracji ma zatem na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym – poprawnym już – wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji. Skorygowane zeznanie (deklaracja) zastępuje zeznanie (deklarację) złożone uprzednio. W tym miejscu należy podkreślić, że przy korekcie deklaracji należy uwzględnić przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 70 § 1 ww. ustawy, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie ustalenia:
czy to, że zakup maszyn wraz z ich montażem jest dofinansowany ze środków pochodzących z dotacji i/lub subwencji zarówno krajowych jak i unijnych wpływa na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich nabyciu (pytanie nr 7),
czy okoliczność, że Dostawca wystawia faktury zaliczkowe przed dokonaniem przez Wnioskodawcę zapłaty zaliczki wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu dostawy maszyn wraz z ich montażem lub prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tego tytułu przez Wnioskodawcę (pytanie nr 8)
czy wysokość podstawy opodatkowania VAT oraz VAT należny z tytułu nabycia opisanych we wniosku maszyn wraz z ich montażem Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w deklaracji VAT-7 w miesiącu powstania obowiązku podatkowego w pozycji „Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (pytanie nr 9),
czy wartość netto nabycia maszyny wraz z ich montażem oraz VAT naliczony przy tym nabyciu Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w deklaracji VAT-7 w pozycji „Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych” (pytanie nr 10),
czy opisane we wniosku dostawy maszyn wraz z ich montażem nie będą stanowić WNT i Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazywania tych dostaw w Informacji Podsumowującej (pytanie nr 11).
Fragment:
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku (art. 99 ust. 14 ustawy o VAT). Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 2273) określiło m.in. wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług. W załączniku nr 3 do tego rozporządzenia ujęto objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług Zgodnie z punktem 15 objaśnień do deklaracji VAT-7 pozycje 32 i 33 wypełnia nabywca, jeżeli jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy. W związku z powyższym Wnioskodawca powinien wykazać w deklaracji VAT-7(17) w miesiącu powstania obowiązku podatkowego w poz. „ Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy ” – poz. 32 i 33 dostawę maszyn wraz z ich montażem, dla których podatnikiem jest Wnioskodawca na podstawie wskazanego art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. Jednocześnie Wnioskodawcy w deklaracji VAT-7(17) w pozycji 43 i 44 „ Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych ” przysługuje prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia maszyn wraz z ich montażem, które będą środkiem trwałym i będą stanowić linie technologiczną do wytwarzania produktów Wnioskodawcy sprzedawanych ze stawką podatku VAT w wysokości 8% lub 23%.
2017
14
cze

Istota:
Brak obowiązku wykazywania w deklaracji VAT obrotu lub podatku należnego z tytułu dostarczania mleka uczniom.
Fragment:
W art. 99 ust. 14 ustawy zapisano, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku. Aktualny wzór deklaracji VAT-7 określa – obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U., poz. 2273) w załączniku nr 1. Zgodnie z zawartymi w tym rozporządzeniu „ Objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K) ” – załącznik nr 3 do rozporządzenia, w części C deklaracji wykazuje się wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, po uwzględnieniu korekt wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli mają wpływ na rozliczenie w okresie, za który składana jest deklaracja. W tej części wykazuje się też czynności wykonywane poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy, należy najpierw ustalić, czy w związku z okolicznościami przedstawionymi w opisie sprawy, Gmina wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
2017
23
maj

Istota:
Należy stwierdzić, że Spółka powinna składać deklaracje VAT-IM odrębnie, do każdego z naczelników urzędów celnych właściwych ze względu na miejsce importu, czyli miejsce w którym importowane towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli.
Fragment:
Należy wskazać, że w przypadku stosowania przez podatnika dokonującego importu towarów ułatwienia (odprawy scentralizowanej, o której mowa w art. 179 UKC), podatnik jest obowiązany do obliczenia i wykazania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji importowej. Wzór tej deklaracji importowej określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 235, poz. 1594 ze zm.). Deklaracja importowa składana jest naczelnikowi urzędu celnego, w którym towary powinny być przedstawione lub udostępnione do kontroli celnej, w dwóch egzemplarzach. Deklaracja importowa składana jest w terminie do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji podatkowej. W przypadku gdy towary powinny być przedstawione lub udostępnione do kontroli tylko w jednym urzędzie celnym, podatnik może złożyć deklarację importową zbiorczą za okres miesięczny. Deklaracja importowa składana jest przez podatnika posiadającego i stosującego pozwolenie w odniesieniu do zgłoszenia celnego/zgłoszeń celnych. Jednocześnie należy wyjaśnić, iż z objaśnienia 2 do deklaracji importowej wynika, że jest ona składana przez podatników posiadających i stosujących pozwolenie na stosowanie odprawy scentralizowanej w odniesieniu do składanego zgłoszenia celnego.
2017
18
maj

Istota:
Możliwość korekty deklaracji VAT-7 z tytułu świadczonych usług: wstęp do łaźni parowej i sauny fińskiej, wypożyczenie rakiet i okularów oraz wstęp na kort squash'a, udostępnienie torów i obuwia do gry w kręgle w związku ze zmianą stawki opodatkowania z 23% na 8%
Fragment:
Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy tego, czy Wnioskodawca ma prawo do korekty deklaracji VAT-7 z tytułu świadczonych usług: wstęp do łaźni parowej i sauny fińskiej, wypożyczenie rakiet i okularów oraz wstęp na kort squasha, udostępnienie torów i obuwia do gry w kręgle w związku ze zmianą stawki opodatkowania z 23% na 8%, w przypadku gdy powiat nie dokonał i nie zamierza dokonać zwroty podatku klientom (nabywcom usług). W myśl art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Korekta deklaracji (zeznań) ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy jej sporządzeniu. Może on dotyczyć określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości nadpłaty lub zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w treści deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym, poprawnym już wypełnieniu deklaracji z dołączonym pisemnym uzasadnieniem wyjaśniającym przyczynę korekty. Jednakże zauważyć należy, iż cechą podatku od towarów i usług jest to, że po stronie podatników istnieje przewidziana prawem możliwość „ przerzucania ” ekonomicznego ciężaru opodatkowania na inne podmioty (konsumentów, nabywców towarów/usług) wynikająca z obowiązku wliczenia podatku w cenę towaru/usługi.
2017
11
maj

Istota:
Brak obowiązku wykazywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w poz. 45 deklaracji VAT-7
Fragment:
W załączniku nr 1 do mającego zastosowanie w sprawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U poz. 2273) został zawarty wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, natomiast w załączniku nr 3 do tego rozporządzenia, zawarto objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT -7K i VAT-7D). Stosownie do treści „ Objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) ” w obowiązującym wzorze deklaracji VAT-7 (17) w części D dotyczącej rozliczenia podatku naliczonego, „ wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja. ” Z powyższego wynika zatem, że w części D deklaracji wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Termin „ (...)
2017
10
maj

Istota:
Uznanie nabyć materiałów od kontrahenta z Niemiec zużytych na terytorium Niemiec oraz wyposażenia od kontrahenta z Niemiec wykorzystywanego na cele działalności gospodarczej w Niemczech i w Polsce za wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów i ich wykazania w deklaracji VAT-UE i VAT-7.
Fragment:
Czy Wnioskodawca powinien (...) wykazać zakup materiałów w Niemczech od kontrahenta z Niemiec wykorzystanych (zużytych) na terytorium Niemiec jako WNT w Polsce oraz w deklaracji VAT-UE? Czy Wnioskodawca zakup wyposażenia, które zostało zakupione od kontrahenta z Niemiec, a jest wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w Niemczech (przedmiotowe zlecenie) i w Polsce (inne zlecenia) powinien zaewidencjonować jako WNT i wykazać w deklaracji VAT-UE? (...) W jakiej pozycji deklaracji VAT-7(17) powinien być wykazany ten zakup? Zdaniem Wnioskodawcy, materiał został zużyty na terytorium Niemiec (na potrzeby ww. nieruchomości) i nie ma obowiązku wykazywania tego zakupu w deklaracji VAT-UE. Faktura zakupu wyposażenia, które będzie wykorzystywane przy wykonywaniu innych zleceń (nie tylko do ww. usługi) powinna być wystawiona ze stawką 0% jako WNT, co skutkuje obowiązkiem złożenia deklaracji VAT-UE, ponieważ zakup zostanie zużyty również na terytorium Polski. W deklaracji VAT-7(17) Wnioskodawca powinien zakup wykazać w pozycji 23 i 24 oraz 45 i 46. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2017
10
lut

Istota:
Wykazanie w deklaracji VAT-7 importu usługi wynajmu ogrodzenia i sprzętu oraz usługi nabytej od podwykonawcy.
Fragment:
Czy Wnioskodawca powinien wykazać nabytą usługę wynajmu ogrodzenia i sprzętu jako import usługi, mimo że usługa jest realizowana na terytorium Niemiec? W jakich pozycjach powinna ta usługa zostać przez Wnioskodawcę wykazana w deklaracji VAT-7(17)? Jak należy wykazać w deklaracji VAT-7(17) usługę świadczoną przez podwykonawcę firmę z Polski z siedzibą w Polsce wykonującego opisane we wniosku zlecenie dla Wnioskodawcy na terytorium Niemiec? Zdaniem Wnioskodawcy, zakup usługi wynajmu ogrodzenia i sprzętu na terytorium Niemiec od firmy z siedzibą w Niemczech i wykonanej na terytorium Niemiec powinien wykazać jako import usług i wykazać w deklaracji VAT-7(17) w pozycji 29 i 30 oraz 45 i 46. Usługę świadczoną przez podwykonawcę należy wykazać w deklaracji VAT-7(17) w pozycji 29 i 30 jako import usług oraz w pozycji 45 i 46 jako zakup. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest: prawidłowe – w zakresie wykazania w deklaracji VAT-7 importu usługi wynajmu ogrodzenia i sprzętu; nieprawidłowe – w zakresie wykazania w deklaracji VAT-7 usługi nabytej od podwykonawcy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2017
10
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Deklaracje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.