Deklaracje | Interpretacje podatkowe

Deklaracje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to deklaracje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznanie nabyć materiałów od kontrahenta z Niemiec zużytych na terytorium Niemiec oraz wyposażenia od kontrahenta z Niemiec wykorzystywanego na cele działalności gospodarczej w Niemczech i w Polsce za wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów i ich wykazania w deklaracji VAT-UE i VAT-7.
Fragment:
Czy Wnioskodawca powinien (...) wykazać zakup materiałów w Niemczech od kontrahenta z Niemiec wykorzystanych (zużytych) na terytorium Niemiec jako WNT w Polsce oraz w deklaracji VAT-UE? Czy Wnioskodawca zakup wyposażenia, które zostało zakupione od kontrahenta z Niemiec, a jest wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w Niemczech (przedmiotowe zlecenie) i w Polsce (inne zlecenia) powinien zaewidencjonować jako WNT i wykazać w deklaracji VAT-UE? (...) W jakiej pozycji deklaracji VAT-7(17) powinien być wykazany ten zakup? Zdaniem Wnioskodawcy, materiał został zużyty na terytorium Niemiec (na potrzeby ww. nieruchomości) i nie ma obowiązku wykazywania tego zakupu w deklaracji VAT-UE. Faktura zakupu wyposażenia, które będzie wykorzystywane przy wykonywaniu innych zleceń (nie tylko do ww. usługi) powinna być wystawiona ze stawką 0% jako WNT, co skutkuje obowiązkiem złożenia deklaracji VAT-UE, ponieważ zakup zostanie zużyty również na terytorium Polski. W deklaracji VAT-7(17) Wnioskodawca powinien zakup wykazać w pozycji 23 i 24 oraz 45 i 46. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2017
10
lut

Istota:
Wykazanie w deklaracji VAT-7 importu usługi wynajmu ogrodzenia i sprzętu oraz usługi nabytej od podwykonawcy.
Fragment:
Czy Wnioskodawca powinien wykazać nabytą usługę wynajmu ogrodzenia i sprzętu jako import usługi, mimo że usługa jest realizowana na terytorium Niemiec? W jakich pozycjach powinna ta usługa zostać przez Wnioskodawcę wykazana w deklaracji VAT-7(17)? Jak należy wykazać w deklaracji VAT-7(17) usługę świadczoną przez podwykonawcę firmę z Polski z siedzibą w Polsce wykonującego opisane we wniosku zlecenie dla Wnioskodawcy na terytorium Niemiec? Zdaniem Wnioskodawcy, zakup usługi wynajmu ogrodzenia i sprzętu na terytorium Niemiec od firmy z siedzibą w Niemczech i wykonanej na terytorium Niemiec powinien wykazać jako import usług i wykazać w deklaracji VAT-7(17) w pozycji 29 i 30 oraz 45 i 46. Usługę świadczoną przez podwykonawcę należy wykazać w deklaracji VAT-7(17) w pozycji 29 i 30 jako import usług oraz w pozycji 45 i 46 jako zakup. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest: prawidłowe – w zakresie wykazania w deklaracji VAT-7 importu usługi wynajmu ogrodzenia i sprzętu; nieprawidłowe – w zakresie wykazania w deklaracji VAT-7 usługi nabytej od podwykonawcy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie wartooci towarów i us3ug wpisywanych w czeoci D.2. deklaracji VAT-7
Fragment:
Zgodnie z treoci1 art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, s1 obowi1zani sk3adaa w urzedzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesieczne w terminie do 25. dnia miesi1ca nastepuj1cego po ka?dym kolejnym miesi1cu, z zastrze?eniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133. Jak stanowi art. 99 ust. 14 ustawy o VAT, minister w3aociwy do spraw finansów publicznych okreoli, w drodze rozporz1dzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaonieniami co do sposobu prawid3owego ich wype3nienia oraz terminu i miejsca ich sk3adania, w celu umo?liwienia rozliczenia podatku. W nastepstwie powy?szego Minister Finansów wyda3 rozporz1dzenie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 1136), w którym okreoli3 wzory deklaracji wraz z objaonieniami dotycz1cymi sposobu ich wype3nienia, pocz1wszy od rozliczenia za sierpien 2016 r. (wzór 17 deklaracji VAT-7). Wczeoniej, do rozliczen stosowanych od stycznia do lipca 2016 r., obowi1zywa3 wzór 16 deklaracji VAT-7 na podstawie rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniaj1cego rozporz1dzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2015 r., poz. 2230). Z aktualnie obowi1zuj1cego (17) wzoru deklaracji VAT-7 (...)
2017
15
sty

Istota:
1) Prawidłowość wystawiania na rzecz kontrahenta brytyjskiego faktur niezawierających kwot podatku z adnotacją „odwrotne obciążenie” oraz obowiązku wykazywania świadczonych usług w poz. 11 deklaracji VAT-7.
2) Brak obowiązku wykazywania w poz. 12 deklaracji VAT-7 i informacjach podsumowujących usług transportowych świadczonych na rzecz kontrahenta brytyjskiego zwolnionego od podatku od wartości dodanej.
Fragment:
Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133. W art. 99 ust. 14 ustawy zapisano, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku. Aktualny wzór deklaracji VAT-7 określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1136). Zgodnie z zawartymi w tym rozporządzeniu „ Objaśnieniami do deklaracji od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) ” – Załącznik nr 4 do rozporządzenia: W poz. 11 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju oraz świadczonych usług rozliczanych w ramach procedury szczególnej dotyczącej usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych.
2016
31
gru

Istota:
W zakresie ustalenia:
- kto jest płatnikiem podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a kto jest podatnikiem,
- daty wprowadzenia towarów do składu podatkowego, o której mowa w art. 103 ust. 5a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług,
- jaka ilość nabywanego wewnątrzwspólnotowego towaru powinna zostać ujęta w podstawie opodatkowania,
- czy możliwe jest stosowanie cen publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej lub też zastosowanie rzeczywistej ceny transakcyjnej,- ustalenia czy na podstawie art. 99 ust. 11a ustawy o podatku od towarów i usług składającym deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14A będzie zawsze właściciel składu podatkowego,
- czy w poz. 39 deklaracji VAT-7 podatnik winien ująć podatek od wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zapłacony przez siebie jak i płatników.
Fragment:
Kwoty podatku należne z tytułu WNT paliw silnikowych wykazywane są w deklaracji VAT-14 Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Integralną częścią deklaracji VAT-14 jest załącznik VAT-14/A Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, w którym wykazywane są wszystkie ww. transakcje dokonane w danym miesiącu, łącznie z podaniem danych podatnika, na rzecz którego dokonuje się rozliczenia VAT oraz daty i wartości transakcji. Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A składa się naczelnikowi urzędu celnego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego. Złożenie deklaracji VAT-14 nie zwalnia podatnika od zadeklarowania dokonanego WNT paliw silnikowych w deklaracji dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Ma to miejsce zarówno w sytuacji, gdy kwoty należne podatku VAT z tytułu WNT paliw silnikowych zostały wykazane w deklaracji VAT-14 przez podatnika, jak również wówczas, gdy zostały one zadeklarowane przez płatnika, tj. zarejestrowanego odbiorcę czy podmiot prowadzący skład podatkowy. Podatek wykazany w deklaracji VAT-14 ujmuje się w poz. 39 deklaracji VAT-7 w celu odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku należnego do zapłaty lub powiększenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
2016
23
gru

Istota:
Brak opodatkowania przesunięć towarów pomiędzy Spółką a Oddziałem oraz brak obowiązku wykazania w deklaracji VAT-7 sprzedaży dokonanej za pośrednictwem Oddziału na terytorium Kuby.
Fragment:
W ocenie Spółki, w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, nie będzie zobowiązana do wykazania sprzedaży dokonanej w ramach działalności prowadzonej za pośrednictwem Oddziału na Kubie w deklaracjach VAT-7. Zgodnie z art. 99 ust. 1 UVAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133. Z objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D), stanowiących załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 2230), wynika, że w poz. 11 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju oraz świadczonych usług rozliczanych w ramach procedury szczególnej dotyczącej usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych.
2016
22
gru

Istota:
W zakresie prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne
Fragment:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 1136), określa m.in. wzory: deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7D), o której mowa w art. 99 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia. Ww. rozporządzenie zawiera również objaśnienia do tych deklaracji, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia. Jak wynika z załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia, ilekroć w objaśnieniach jest mowa o okresie rozliczeniowym, należy przez to rozumieć: w przypadku deklaracji VAT-7 – miesiąc; w przypadku deklaracji VAT-7K i VAT-7D – kwartał. Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 składają podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy. Z kolei, deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7K składają mali podatnicy, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy, rozliczający podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, niemający obowiązku płacenia zaliczek na podatek za okresy miesięczne.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie prawa do zwiększenia VAT naliczonego w deklaracji za miesiąc, w którym Spółka uregulowała faktury, o skorygowaną wcześniej kwotę podatku naliczonego za okres od maja 2008 r. do kwietnia 2009 r.
Fragment:
W związku z powyższym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy po uregulowaniu zobowiązań wynikających z faktur, co do których Spółka skorygowała odliczony wcześniej VAT naliczony zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2012 r., Spółka ma prawo do zwiększenia VAT naliczonego w deklaracji za miesiąc, w którym uregulowała te faktury, o skorygowaną wcześniej kwotę podatku naliczonego. Należy zauważyć, że postawienie w stan upadłości likwidacyjnej podmiotu, będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług nie powoduje, że traci on automatycznie status czynnego podatnika podatku VAT, o ile wykonywane są przez ten podmiot lub w jego imieniu (np. przez syndyka) czynności podlegające zakresowi podatku od towarów i usług. W świetle treści powołanego wyżej przepisu art. 89b ust. 4 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że znajduje on zastosowanie zarówno do wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona do 31 grudnia 2012r., jak również od dnia 1 stycznia 2013 r. Rozważenia przy tym wymaga, czy w sytuacji opisanej we wniosku należy uwzględnić przepisy regulujące kwestie przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zgodnie z art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. W myśl art. 81 § 2 tej ustawy, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Przy czym należy zauważyć, że prawo do korekty istnieje dopóki zobowiązanie nie uległo przedawnieniu.
2016
30
lis

Istota:
Czy Wnioskodawczyni kontynuująca działalność gospodarczą na własny rachunek - taką samą jaką prowadził jej zmarły mąż - prawidłowo uwzględniła we własnej deklaracji VAT-7 nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym z deklaracji VAT-7 męża,
czy prawidłowym postępowaniem jest wykazanie dla potrzeb podatku od towarów i usług tylko w części różnicy między wartością, należną za całość wykonanej usługi a wartością już wpłaconej i opodatkowanej podatkiem VAT zaliczki, która to zaliczka została opodatkowana VAT w działalności gospodarczej męża Wnioskodawczyni.
Fragment:
Przepis ten nakłada na organ podatkowy wydający decyzję szczególne obowiązki, na które składają się: wydanie decyzji, która określa lub ustala wysokość zobowiązania podatkowego, poniesionej straty uprawniającej spadkobierców do skorzystania z ulg podatkowych; ustalenie lub określenie wysokości nadpłaty lub zwrotu podatku, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji złożonej przez spadkodawcę albo gdy spadkodawca deklaracji nie złożył. Odnosząc zatem przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy spadkodawca nie złożył deklaracji VAT-7 za styczeń 2016 r., wówczas rozliczenie podatku VAT z działalności gospodarczej zmarłego małżonka Wnioskodawczyni za ten okres nastąpi według decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego ustalającej wysokość podatku naliczonego nad należnym (odpowiednio do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy albo do zwrotu spadkobiercy) lub odwrotnie wysokość podatku należnego nad naliczonym odpowiednio do zapłaty przez spadkobiercę. Krąg spadkobierców objętych decyzją zostanie ustalony w toku prowadzonego w tej sprawie postępowania podatkowego. Spadkobierca nie ma prawa do składania deklaracji podatkowych za zmarłego podatnika. Również obrót i podatek należny ze sprzedaży towarów i usług zrealizowanych przez spadkodawcę nie podlega wykazaniu i rozliczeniu w deklaracji VAT-7 składanej przez spadkobiercę. Wszelkie obowiązki i prawa przechodzące na spadkobiercę (w tym ewentualną nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym), winien określić właściwy organ podatkowy w stosownej decyzji – co wynika z cyt. przepisu art. 100 Ordynacji podatkowej.
2016
29
lis

Istota:
Prawa do kwartalnego rozliczania się mimo niezłożenia w terminie aktualizacji VAT-R
Fragment:
Jako mały podatnik przystąpił w styczniu 2013 roku do rozliczania i składania deklaracji VAT kwartalnych. Deklaracje kwartalne składał do IV kwartału 2015 roku (za I kwartał 2016 złożył już deklarację VAT-7D). W kwietniu 2016 r. Wnioskodawca otrzymał telefon z urzędu skarbowego, w którym poinformowano go, iż w III kwartale 2013 roku przekroczył limit uprawniający Wnioskodawcę do bycia małym podatnikiem, w związku z czym Wnioskodawca jest zobowiązany do składania deklaracji miesięcznych począwszy od października 2013 roku. Poproszono Wnioskodawcę o złożenie aktualizacji deklaracji VAT-R, gdzie Wnioskodawca miał wybrać obowiązek składania deklaracji VAT miesięcznie od października 2013r. Faktycznie nie została złożona w październiku 2013 roku aktualizacja deklaracji VAT-R, w której zostałoby zgłoszone, że zamiast składać deklarację VAT-7K Wnioskodawca miałby składać deklaracje VAT-7D. 14.04.2016 taka aktualizacja została przez Wnioskodawcę złożona do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego (wypełnienie informacji o składaniu deklaracji VAT-7D od IV kwartału 2013 roku). Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości, czy mimo nie spełnienia warunków zawartych w art. 96 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, będąc dużym podatnikiem, nie rozliczającym się metodą kasową może mieć do niego zastosowanie art. 99 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Deklaracje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.