Deklaracje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to deklaracje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
gru

Istota:

Usługi wymienione w zał. nr 14 do ustawy, których koszt będzie przeniesiony na inny podmiot podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia;prawo do skorygowania Faktur Pierwotnych, na których podatek VAT został wykazany na zasadach ogólnych, korektę należy ująć w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy;

Fragment:

Ad. 3 Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii obniżenia kwoty należnego podatku VAT w deklaracji VAT-7, w związku z wystawieniem faktur korygujących. Odnosząc się do przedstawionych wątpliwości wskazać należy, że w myśl art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15 są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133. Przepisy ustawy nie zawierają generalnej reguły dotyczącej korekt deklaracji ani co do przesłanek takiej korekty ani co do sposobu jej dokonywania. Obowiązek dokonania korekty deklaracji wiąże się ściśle z wystawieniem faktury korygującej, w związku z czym okoliczności związane z korektą faktury, powinny znaleźć odzwierciedlenie w złożonej deklaracji. Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do Faktury Pierwotnej, powinien również skorygować deklarację VAT, w której nieprawidłowo wykazano kwotę podatku należnego, wykazując jednocześnie przedmiotową transakcję w pozycji deklaracji VAT-7 dedykowanej świadczeniu usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy. Jak wynika z art. (...)

2018
23
lis

Istota:

Odnośnie obowiązku złożenia deklaracji i informacji podatkowych oraz innych przez Spółkę Przejmującą za rok podatkowy w którym nastąpi połączenie oraz za rok podatkowy poprzedzający rok połączenia.

Fragment:

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zdaniem Wnioskodawcy, argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania 1 wskazanego w niniejszym wniosku, zastosowanie znajdzie również w tym przypadku, dlatego też Spółka przejmująca jako następca prawny, będzie zobowiązana do złożenia wszelkich deklaracji, składanych na podstawie ustawy o PDOF przez płatnika PDOF, tj. PIT-4R, PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR oraz innych za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym nastąpi połączenie, szczególnie w sytuacji gdy połączenie nastąpi w pierwszych dwóch miesiącach tego roku podatkowego. W ocenie Wnioskodawcy, w takich deklaracjach powinny zostać umieszczone dane Spółki przejmowanej, tj. jej NIP, nazwa, adres, natomiast w pozycjach przeznaczonych na podpis osób reprezentujących podatnika, wskazane powinny być informacje i podpisy osób reprezentujących następcę prawnego tj. Spółkę przejmującą. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest odnośnie obowiązku złożenia deklaracji i informacji podatkowych PIT - 4R, PIT - 11, PIT - 8C, PIT – 8AR oraz innych przez Spółkę Przejmującą za rok podatkowy w którym nastąpi połączenie (pyt. Nr 1), nieprawidłowe odnośnie obowiązku złożenia deklaracji i informacji podatkowych PIT - 4R, PIT - 11, PIT - 8C, PIT – 8AR oraz innych za rok podatkowy poprzedzający rok w którym nastąpi połączenie (pytanie Nr 2). Zgodnie z treścią art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2018
2
lis

Istota:

Opodatkowania podatkiem VAT usługi dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na ogródki działkowe oraz obowiązku skorygowania deklaracji VAT.

Fragment:

Wskazane wyżej przepisy statuują ogólną zasadę, prawo podatnika do korygowania uprzednio złożonych deklaracji. Korekta deklaracji VAT-7 zastępuje poprzednio złożoną deklarację ze skutkiem ex tunc, czyli za prawidłowe uważane są te dane, które zostały wykazane w skorygowanej deklaracji. Składając korektę deklaracji podatnik oświadcza, że jego wiedza w zakresie skonkretyzowania zobowiązania podatkowego uległa zmianie, a także wyraża wolę nadania swojemu uprzedniemu oświadczeniu wiedzy w tym przedmiocie odmiennego brzmienia. Zatem skorzystanie przez podatnika z wprowadzonej przez ustawodawcę instytucji korekty deklaracji powoduje, że złożona przez niego korygująca deklaracja zastępuje pierwotną (korygowaną) deklarację i pociąga za sobą skutki prawne, pozbawiając jednocześnie pierwotną deklarację mocy prawnej. W rozpatrywanej sprawie, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku dokonania korekty rozliczeń i zwrotu należności nadpłaconej kwoty podatku VAT na rzecz dzierżawcy w związku z faktem, że do świadczonych usług dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na ogródki działkowe stosował stawkę podatku VAT w wysokości 23 % zamiast przysługującego mu zwolnienia z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

2018
20
paź

Istota:

Wykazanie nabywanych czynności związanych z organizacją staży zawodowych za granicą w deklaracji VAT-7 oraz w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku nabywanych czynności.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) – zwanej dalej Ordynacją podatkową – jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Stosownie do art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej – skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu. Może ona dotyczyć każdej pozycji deklaracji, np. określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości kwoty zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w treści deklaracji (np.: adresu, nr NIP) – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym – poprawnym już – wypełnieniu jej formularza, z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji. Skorzystanie przez podatnika z wprowadzonej przez ustawodawcę instytucji korekty deklaracji powoduje, że złożona przez niego deklaracja korygująca zastępuje pierwotną (korygowaną) deklarację i pociąga za sobą skutki prawne, pozbawiające jednocześnie pierwotną deklarację mocy prawnej. Korekta deklaracji ma na celu skorygowanie błędu poprzez zastąpienie go właściwym zapisem. Jak wynika z opisu sprawy, faktura Nr 1 wystawiona w dniu 9 stycznia 2018 r., dokumentująca wykonanie usługi w okresie od 24 lutego 2018 r. do 11 marca 2018 r., została opłacona w części w dniu 29 stycznia 2018 r. oraz w części w dniu 14 marca 2018 r.

2018
21
wrz

Istota:

Termin wykazania w ewidencji VAT i deklaracji eksportu towarów w związku z otrzymaniem dokumentów celnych

Fragment:

Natomiast w przypadku otrzymania przez Spółkę dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (komunikatu IE 599) po 25. dniu miesiąca (M+2), to będzie ona zobowiązana do wykazania dokonanej sprzedaży w ewidencji i deklaracji VAT składanej za miesiąc następujący po miesiącu dostawy (M+1) jako transakcji opodatkowanej właściwymi stawkami dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. Reasumując, w przedstawionym stanie sprawy Spółka ma prawo nie wykazywać dostawy zrealizowanej w danym miesiącu (M) w ewidencji VAT (i deklaracji) za ten miesiąc (M) – w sytuacji gdy do 25-ego dnia tego miesiąca (M+1) posiada wyłącznie dokument celny potwierdzający procedurę wywozu (IE 529), oraz ma prawo do rozpoznania eksportu w deklaracji za miesiąc następujący po miesiącu dokonana dostawy (M+1) ze stawką 0% – pod warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (IE 599) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny miesiąc. Natomiast w sytuacji gdy Spółka otrzyma komunikat IE 599 po 25-tym dniu miesiąca (M+2), ma ona obowiązek wykazania dostawy (dokonanej w miesiącu M) w ewidencji VAT i deklaracji za miesiąc (M+1) jako dostawy opodatkowanej właściwą stawką krajową. Tym samym stanowisko Spółki jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzeń przyszłych podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
20
wrz

Istota:

Obowiązek wykazywania w deklaracji VAT-7 wartości nieodpłatnego i odpłatnego przekazania na rzecz pracowników pakietów medycznych.

Fragment:

W odniesieniu do obowiązku wykazywania w deklaracji VAT-7 wskazanych usług, w sytuacji gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, należy zauważyć, że zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133. Jednocześnie stosownie do art. 99 ust. 14 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku. Realizując powyższą delegację ustawową, Minister Finansów i Rozwoju wydał rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 856), w którym określił wzory deklaracji wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu ich wypełnienia (wariant 18). Wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Natomiast objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K) stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia. Z wzoru deklaracji VAT-7 wersja 18, wynika, że w części C „ Rozliczenie podatku należnego ” w poz. 10 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku na podstawie art. 43 lub art. 82 ustawy.

2018
13
sie

Istota:

Wykazanie w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE nabycia urządzenia z montażem.

Fragment:

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku (art. 99 ust. 14 ustawy). Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 2273) określiło m.in. wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 (17) . Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ww. rozporządzenia stanowiącym objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K), część C. „ Rozliczenie podatku należnego ” deklaracji VAT-7 (17) poz. 32 i 33 wypełnia nabywca, jeżeli jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy. W związku z powyższym Wnioskodawca prawidłowo wykazał w deklaracji VAT-7 (17) w poz. „ Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy ” (poz. 32 i 33) transakcję nabycia urządzenia wraz z jej montażem, dla której podatnikiem był Wnioskodawca na podstawie wskazanego art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy.

2018
6
lip

Istota:

Obowiązek wystawienia faktury korygującej, uwzględnienia faktury korygującej w deklaracji VAT-27 oraz VAT-7K, a także rozliczenia nadpłaty wynikającej z korekty deklaracji VAT-7K.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) – zwanej dalej Ordynacją podatkową – jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Stosownie do art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej – skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu. Może ona dotyczyć każdej pozycji deklaracji, np. określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości kwoty zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w treści deklaracji (np.: adresu, nr NIP) – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym – poprawnym już – wypełnieniu jej formularza, z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji. Skorzystanie przez podatnika z wprowadzonej przez ustawodawcę instytucji korekty deklaracji powoduje, że złożona przez niego deklaracja korygująca zastępuje pierwotną (korygowaną) deklarację i pociąga za sobą skutki prawne, pozbawiające jednocześnie pierwotną deklarację mocy prawnej. Korekta deklaracji ma na celu skorygowanie błędu poprzez zastąpienie go właściwym zapisem. Przepisy ustawy nie zawierają generalnej reguły dotyczącej korekt deklaracji ani co do przesłanek takiej korekty ani co do sposobu jej dokonywania.

2018
13
cze

Istota:

Obowiązek złożenia deklaracji VAT-8 w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.

Fragment:

Nr 211, poz. 1333, z późn. zm.), obecnie rozporządzenie MRiF z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 2273) w § 1 pkt 2 określa wzór deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy. Deklaracja VAT-8 służy więc do rozliczania podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku, gdy podatnicy, którzy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K, dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, których wartość przekroczyła kwotę 50 000 zł lub w sytuacji, gdy wartość tego nabycia nie przekroczyła ww. kwoty, ale podjęli decyzję o opodatkowaniu nabycia, co potwierdzili stosownym zawiadomieniem złożonym w urzędzie skarbowym. W tym stanie rzeczy, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i składa deklaracje VAT-7 tym samym nie ma obowiązku składania deklaracji VAT-8. Z treści art. 99 ust. 8 ustawy wynika jednoznacznie, że deklarację (VAT-8) składają m.in. „ (...) podatnicy wymienieni w art. 15, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (...) ”. Ponieważ Gmina jest czynnym podatnikiem, tym samym nie powinna składać deklaracji VAT-8 jako zarezerwowanej m.in. dla podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

2018
13
cze

Istota:

W zakresie możliwości sporządzania deklaracji podatkowych VAT dla rozliczenia podatku należnego z tytułu usług, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie, w którym Wnioskodawca korzysta za zwolnienia od podatku (pyt. nr 1) oraz w zakresie możliwości wystawienia faktur korygujących do faktur wystawionych, gdy Wnioskodawca był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (pyt. nr 3)

Fragment:

(...) deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, bowiem deklaracje składają tylko czynni podatnicy podatku VAT. Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem telefonicznym do Krajowej Informacji Skarbowej (w dniu 4 stycznia 2018 roku oraz w dniu 25 lub 26 stycznia 2018 roku). Uzyskał informację, iż musi on dokonywać płatności z tytułu należnego podatku VAT (za wypłacone w minionym miesiącu wynagrodzenie za opinie sporządzone na zlecenie Sądów lub Prokuratur w okresie, w którym był on czynnym podatnikiem podatku VAT) na właściwy rachunek Urzędu Skarbowego, natomiast z uwagi na fakt, iż nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie może składać deklaracji VAT-7. Zgodnie z informacjami uzyskanymi na KIS - po dokonaniu płatności powinien on poinformować w formie pisemnej właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o dokonanej płatności i powodu dokonania przelewu. Ad 2 Z uwagi na to, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie może on wystawiać faktur korygujących (korygujących faktury VAT z okresu, w którym był czynnym podatnikiem podatku VAT). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.