Deklaracje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to deklaracje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
paź

Istota:

Wykazanie nabywanych czynności związanych z organizacją staży zawodowych za granicą w deklaracji VAT-7 oraz w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku nabywanych czynności.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) – zwanej dalej Ordynacją podatkową – jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Stosownie do art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej – skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu. Może ona dotyczyć każdej pozycji deklaracji, np. określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości kwoty zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w treści deklaracji (np.: adresu, nr NIP) – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym – poprawnym już – wypełnieniu jej formularza, z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji. Skorzystanie przez podatnika z wprowadzonej przez ustawodawcę instytucji korekty deklaracji powoduje, że złożona przez niego deklaracja korygująca zastępuje pierwotną (korygowaną) deklarację i pociąga za sobą skutki prawne, pozbawiające jednocześnie pierwotną deklarację mocy prawnej. Korekta deklaracji ma na celu skorygowanie błędu poprzez zastąpienie go właściwym zapisem. Jak wynika z opisu sprawy, faktura Nr 1 wystawiona w dniu 9 stycznia 2018 r., dokumentująca wykonanie usługi w okresie od 24 lutego 2018 r. do 11 marca 2018 r., została opłacona w części w dniu 29 stycznia 2018 r. oraz w części w dniu 14 marca 2018 r.

2018
21
wrz

Istota:

Termin wykazania w ewidencji VAT i deklaracji eksportu towarów w związku z otrzymaniem dokumentów celnych

Fragment:

Natomiast w przypadku otrzymania przez Spółkę dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (komunikatu IE 599) po 25. dniu miesiąca (M+2), to będzie ona zobowiązana do wykazania dokonanej sprzedaży w ewidencji i deklaracji VAT składanej za miesiąc następujący po miesiącu dostawy (M+1) jako transakcji opodatkowanej właściwymi stawkami dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. Reasumując, w przedstawionym stanie sprawy Spółka ma prawo nie wykazywać dostawy zrealizowanej w danym miesiącu (M) w ewidencji VAT (i deklaracji) za ten miesiąc (M) – w sytuacji gdy do 25-ego dnia tego miesiąca (M+1) posiada wyłącznie dokument celny potwierdzający procedurę wywozu (IE 529), oraz ma prawo do rozpoznania eksportu w deklaracji za miesiąc następujący po miesiącu dokonana dostawy (M+1) ze stawką 0% – pod warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (IE 599) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny miesiąc. Natomiast w sytuacji gdy Spółka otrzyma komunikat IE 599 po 25-tym dniu miesiąca (M+2), ma ona obowiązek wykazania dostawy (dokonanej w miesiącu M) w ewidencji VAT i deklaracji za miesiąc (M+1) jako dostawy opodatkowanej właściwą stawką krajową. Tym samym stanowisko Spółki jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzeń przyszłych podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
20
wrz

Istota:

Obowiązek wykazywania w deklaracji VAT-7 wartości nieodpłatnego i odpłatnego przekazania na rzecz pracowników pakietów medycznych.

Fragment:

W odniesieniu do obowiązku wykazywania w deklaracji VAT-7 wskazanych usług, w sytuacji gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, należy zauważyć, że zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133. Jednocześnie stosownie do art. 99 ust. 14 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku. Realizując powyższą delegację ustawową, Minister Finansów i Rozwoju wydał rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 856), w którym określił wzory deklaracji wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu ich wypełnienia (wariant 18). Wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Natomiast objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K) stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia. Z wzoru deklaracji VAT-7 wersja 18, wynika, że w części C „ Rozliczenie podatku należnego ” w poz. 10 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku na podstawie art. 43 lub art. 82 ustawy.

2018
13
sie

Istota:

Wykazanie w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE nabycia urządzenia z montażem.

Fragment:

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku (art. 99 ust. 14 ustawy). Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 2273) określiło m.in. wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 (17) . Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ww. rozporządzenia stanowiącym objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K), część C. „ Rozliczenie podatku należnego ” deklaracji VAT-7 (17) poz. 32 i 33 wypełnia nabywca, jeżeli jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy. W związku z powyższym Wnioskodawca prawidłowo wykazał w deklaracji VAT-7 (17) w poz. „ Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy ” (poz. 32 i 33) transakcję nabycia urządzenia wraz z jej montażem, dla której podatnikiem był Wnioskodawca na podstawie wskazanego art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy.

2018
6
lip

Istota:

Obowiązek wystawienia faktury korygującej, uwzględnienia faktury korygującej w deklaracji VAT-27 oraz VAT-7K, a także rozliczenia nadpłaty wynikającej z korekty deklaracji VAT-7K.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) – zwanej dalej Ordynacją podatkową – jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Stosownie do art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej – skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu. Może ona dotyczyć każdej pozycji deklaracji, np. określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości kwoty zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w treści deklaracji (np.: adresu, nr NIP) – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym – poprawnym już – wypełnieniu jej formularza, z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji. Skorzystanie przez podatnika z wprowadzonej przez ustawodawcę instytucji korekty deklaracji powoduje, że złożona przez niego deklaracja korygująca zastępuje pierwotną (korygowaną) deklarację i pociąga za sobą skutki prawne, pozbawiające jednocześnie pierwotną deklarację mocy prawnej. Korekta deklaracji ma na celu skorygowanie błędu poprzez zastąpienie go właściwym zapisem. Przepisy ustawy nie zawierają generalnej reguły dotyczącej korekt deklaracji ani co do przesłanek takiej korekty ani co do sposobu jej dokonywania.

2018
13
cze

Istota:

Obowiązek złożenia deklaracji VAT-8 w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.

Fragment:

Nr 211, poz. 1333, z późn. zm.), obecnie rozporządzenie MRiF z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 2273) w § 1 pkt 2 określa wzór deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy. Deklaracja VAT-8 służy więc do rozliczania podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku, gdy podatnicy, którzy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K, dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, których wartość przekroczyła kwotę 50 000 zł lub w sytuacji, gdy wartość tego nabycia nie przekroczyła ww. kwoty, ale podjęli decyzję o opodatkowaniu nabycia, co potwierdzili stosownym zawiadomieniem złożonym w urzędzie skarbowym. W tym stanie rzeczy, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i składa deklaracje VAT-7 tym samym nie ma obowiązku składania deklaracji VAT-8. Z treści art. 99 ust. 8 ustawy wynika jednoznacznie, że deklarację (VAT-8) składają m.in. „ (...) podatnicy wymienieni w art. 15, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (...) ”. Ponieważ Gmina jest czynnym podatnikiem, tym samym nie powinna składać deklaracji VAT-8 jako zarezerwowanej m.in. dla podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

2018
13
cze

Istota:

W zakresie możliwości sporządzania deklaracji podatkowych VAT dla rozliczenia podatku należnego z tytułu usług, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie, w którym Wnioskodawca korzysta za zwolnienia od podatku (pyt. nr 1) oraz w zakresie możliwości wystawienia faktur korygujących do faktur wystawionych, gdy Wnioskodawca był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (pyt. nr 3)

Fragment:

(...) deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, bowiem deklaracje składają tylko czynni podatnicy podatku VAT. Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem telefonicznym do Krajowej Informacji Skarbowej (w dniu 4 stycznia 2018 roku oraz w dniu 25 lub 26 stycznia 2018 roku). Uzyskał informację, iż musi on dokonywać płatności z tytułu należnego podatku VAT (za wypłacone w minionym miesiącu wynagrodzenie za opinie sporządzone na zlecenie Sądów lub Prokuratur w okresie, w którym był on czynnym podatnikiem podatku VAT) na właściwy rachunek Urzędu Skarbowego, natomiast z uwagi na fakt, iż nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie może składać deklaracji VAT-7. Zgodnie z informacjami uzyskanymi na KIS - po dokonaniu płatności powinien on poinformować w formie pisemnej właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o dokonanej płatności i powodu dokonania przelewu. Ad 2 Z uwagi na to, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie może on wystawiać faktur korygujących (korygujących faktury VAT z okresu, w którym był czynnym podatnikiem podatku VAT). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
20
maj

Istota:

Obowiązek odprowadzenia podatku VAT od kwoty wykazanej w deklaracji VAT-9M dotyczącej opłaty za dzierżawę terminala do płatności bezgotówkowych od podmiotu zagranicznego.

Fragment:

W przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5 i 8 nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub 8, deklarację podatkową składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 99 ust. 9 ustawy). Jak stanowi art. 99 ust. 14 ustawy – minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku. Na podstawie tej delegacji Minister Rozwoju i Finansów w rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 2273) określił wzory deklaracji podatkowych wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu ich wypełnienia. Na mocy § 1 pkt 3 ww. rozporządzenia – określa się wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia. Według powyższego wzoru, deklaracja VAT-9M jest przeznaczona dla podatników, niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujących importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami.

2018
27
kwi

Istota:

Wykazywanie sprzedaży wysyłkowej w deklaracji VAT, ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

Podatnik ma zatem obowiązek wykazywać sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, dla której miejsce opodatkowania wybrano zgodnie z art. 23 ust. 5, w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, a ewidencja ta zgodnie z ww. artykułem zawierać ma dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej stąd oczywisty wniosek, że dane te mają zostać uwzględnione w deklaracji VAT. Ponadto, jak wskazano w art. 23 ust. 15b, istnieją sytuacje, kiedy podatnik ma prawo do dokonywania korekty podatku należnego z tytułu sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, co jednoznacznie wskazuje na obowiązek ujmowania wartości sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w deklaracji VAT. Ad. 2 Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 brzmi NIE, zdaniem Wnioskodawcy nie ma on obowiązku wykazywania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, dla której miejsce opodatkowania wybrano zgodnie z art. 23 ust. 5, w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3. Ewidencja, o której mowa w art. 109 ust. 3 zawierać ma dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej stąd wniosek, że jeśli dane dotyczące sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, dla której miejsce opodatkowania wybrano zgodnie z art. 23 ust. 5 nie powinny być uwzględniane w deklaracji VAT, bezzasadne byłoby ich ujmowanie w ewidencji sprzedaży. Ad. 3 Jeśli odpowiedź na pytania nr 1 i 2 brzmi NIE, zdaniem Wnioskodawcy mimo braku obowiązku ujmowania sprzedaży wysyłkowej, dla której miejsce opodatkowania wybrano zgodnie z art. 23 ust. 5 w deklaracji VAT, przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1.

2018
27
kwi

Istota:

Określenie podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji i zapłaty podatku

Fragment:

Do momentu ich wyrejestrowania były odrębnymi podatnikami podatku VAT, wystawiającymi i otrzymującymi we własnym imieniu faktury oraz prowadzącymi ewidencję dla potrzeb sporządzenia deklaracji VAT. Na podstawie tych ewidencji powinny być sporządzone deklaracje podatkowe za ostatni okres działalności R. Deklaracje te są potwierdzeniem wykonywania czynności w danym okresie rozliczeniowym. Czynności te w okresie, za który składane są deklaracje, tj. do momentu zniesienia, wykonywane były przez pełnoprawnych podatników VAT. Jak już wskazano wyżej, W. z dniem 1 stycznia 2018 r. wstąpiło z mocy prawa w ogół praw i obowiązków znoszonych R. Należy zatem uznać, że od tego dnia Wnioskodawca odpowiadać będzie za wykonanie praw i obowiązków R., w tym także w zakresie składania deklaracji VAT-7 za te zarządy, dotyczące okresów rozliczeniowych sprzed 1 stycznia 2018 r. Momentem, w którym skończył się byt prawny R. jest dzień 31 grudnia 2017 r. Zatem deklaracje podatkowe VAT-7 za miesiąc grudzień 2017 r. za zniesione w dniu 31 grudnia 2017 r. R. powinny zostać złożone przez Wnioskodawcę i powinny zawierać dane regionalnych zarządów gospodarki wodnej, ponieważ deklaracje podatkowe dotyczyć będą okresu rozliczeniowego, w którym R. posiadały jeszcze osobowość prawną i były odrębnymi podatnikami podatku VAT. Ww. deklaracje winny być składane w ustawowych terminach przez W. w imieniu R. i jak wskazano wyżej powinny zawierać dane tych R. z zastrzeżeniem, że deklaracje te podpisze i złoży, jako sukcesor praw i obowiązków, Wnioskodawca.