WP/415-21/07/10 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku otrzymywania dochodów z tytułu umowy o dzieło z firmą zagraniczną należy złożyć PIT-53 przy składaniu rozliczenia rocznego PIT-37?

WP/415-21/07/10

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. deklaracja zbiorcza
  2. dochody uzyskiwane za granicą
  3. podatek dochodowy od osób fizycznych
  4. umowa o dzieło
  5. zeznanie podatkowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zeznania podatkowe -> Termin i zasady sporządzania zeznań

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 09.02.2007 (wpływ w dniu 12.02.2007 roku – wniosek uzupełniono w dniu 28.02.2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. składania wraz z zeznaniem rocznym Pit-37 deklaracji Pit-53 o dochodach uzyskanych w roku podatkowym z tyt. umów o dzieło zawartych z podmiotem zagranicznym

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Pan pismem z dnia 09.02.2007 (wpływ w dniu 12.02.2007 roku – wniosek uzupełniono w dniu 28.02.2007 roku) wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z pisma wynika, że ma Pan możliwość osiągania dodatkowych dochodów poprzez okresowe (ale nieregularne) wykonywanie projektów dla firmy niemieckiej, która nie posiada swojego oddziału w Polsce i nie jest powiązana z Pana polskim pracodawcą. Na wystawianych rachunkach będzie widniała kwota brutto podana w walucie EUR

W złożonym wniosku zadano pytanie: czy w przypadku otrzymywania dochodów z tytułu umowy o dzieło z firmą zagraniczną należy złożyć Pit-53 przy składaniu rozliczenia rocznego Pit-37.

Pan uważa, że w rozliczeniu rocznym powinien złożyć Pit-53 z wyszczególnionymi informacjami o wysokości uzyskanego w całym roku podatkowym z tytułu umowy o dzieło, ponieważ w świetle umowy o dzieło z podmiotem zagranicznym jest podatnikiem osiągającym dochody bez pośrednictwa płatników (sam wylicza i płaci zaliczki na PIT) i nie otrzyma od firmy niemieckiej formularza Pit-11/8B.

Zasadą prawa podatkowego wyrażoną w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) jest nieograniczony obowiązek podatkowy. Zasada powyższa oznacza, iż osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 cyt/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52 c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Źródłem przychodów stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 jest działalność wykonywana osobiście. Przychody z wymienionego źródła to między innymi przychody wskazane w art. 13 pkt 8 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (...) - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9. W przypadku, gdy elementy konstrukcyjne podatku związane są z więcej niż jednym państwem, zastosowanie mają odpowiednie umowy międzynarodowe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Do dochodów uzyskanych przez Podatnika na terytorium Polski, z tytułu umowy o dzieło zawartej z niemieckim zleceniodawcą, będzie miał zastosowanie przepis art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w art. 42 ust. 1 w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1 tejże ustawy oraz urzędom skarbowy, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi wg miejsca zamieszkania podatnika – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone wg ustalonego wzoru.

W myśl art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Mając na uwadze powyższy stan prawny należy stwierdzić, że obowiązek składania rocznych informacji o dochodach nie dotyczy podatników określonych w art. 44 ust. 1a pkt 3 osiągających dochody bez pośrednictwa płatników.

Zatem przedstawione stanowisko we wniosku nie jest prawidłowe.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.