DFI-AW/415-1/05/II | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy jeżeli pracodawca za dany miesiąc nie wypłacił pracownikowi wynagrodzenia zobowiązany jest do sporządzenia deklaracji PIT-4?

DFI-AW/415-1/05/II

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. deklaracja zbiorcza
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin i sposób przekazywania zaliczek

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst : Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 04 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sporządzenia deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy -PIT-4 .

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W dniu 04 stycznia 2005 r. ... zwrócił się z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , że zatrudniając pracowników na podstawie umowy o pracę zobligowany jest do sporządzenia deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat.

Jak wynika z pisma płatnik nie wypłacił pracownikom wynagrodzenia za pracę mimo , iż pracownicy wykonywali pracę w danym miesiącu.

Pytanie brzmi : czy od niewypłaconych poborów dla pracowników w danym miesiącu należy sporządzić deklarację PIT-4.

Ze stanowiska wnioskodawcy wynika , iż deklaracja PIT-4 powinna być sporządzona w oparciu o rzeczywiste wypłacone pobory.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku informuje jak niżej:

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Z 2000 roku Nr 14 , poz.176 z późn. zm.) osoby fizyczne , osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej , zwane dalej „ zakładami pracy” , są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego , stosunku pracy , pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy , zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy , a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Natomiast art. 38 ust. 1 określa , iż płatnicy o których mowa w art. 31 i art. 33-35 przekazują , z zastrzeżeniem ust.2 i 2a , kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu , w którym pobrano zaliczki , na rachunek urzędu skarbowego , którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika , a jeżeli płatnik nie jest osoba fizyczną , według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności , gdy płatnik nie posiada siedziby , przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru : jeżeli między kwotą potraconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica , należy ją wyjaśnić w deklaracji.

Wzór deklaracji (druk PIT-4) na 2005 rok określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń , deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ( Dz .U. Nr 276 , poz. 2736).

Druk PIT-4 stanowi deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat w danym miesiącu roku podatkowego.

Zgodnie więc z objaśnieniami zawartymi na stronie 2 przedmiotowej deklaracji należy w niej wykazać sumę wypłat brutto podlegających opodatkowaniu , z wyjątkiem wolnych od podatku na podstawie art. 21 , 52 i 52a i 52c ustawy , oraz dochodów , od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku , pomniejszona zgodnie z przepisami ustawy o kwotę potrąconych przez płatnika składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Tak więc , w deklaracji PIT-4 należy ujmować tylko wynagrodzenie ze stosunku pracy faktycznie wypłacone przez zakład pracy.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

deklaracja zbiorcza
D-6/443/72/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.