D-6/443/72/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

1) czy można odliczyć podatek VAT zapłacony przy zakupie nowego lokalu użytkowo-handlowego z przeznaczeniem na wynajem z faktury wystawionej na osobę fizyczną, która jest podatnikiem podatku VAT z tytułu usług transportowych ?
2) czy można wystawić faktury VAT wynajmującym w/w lokal użytkowo-handlowy ?
3) czy należy składać jedną deklarację VAT-7 (z działalności gospodarczej oraz z najmu lokalu) ?
4) jakie ewidencje należy prowadzić dla potrzeb podatku VAT z tytułu najmu lokalu ?

D-6/443/72/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. deklaracja zbiorcza
  2. faktura VAT
  3. lokal użytkowy
  4. odliczenie podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 27.07.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco:
zapytania dotyczą:
1) czy można odliczyć podatek VAT zapłacony przy zakupie nowego lokalu użytkowo-handlowego z przeznaczeniem na wynajem z faktury wystawionej na osobę fizyczną, która jest podatnikiem podatku VAT z tytułu usług transportowych ?
2) czy można wystawić faktury VAT wynajmującym w/w lokal użytkowo-handlowy ?
3) czy należy składać jedną deklarację VAT-7 (z działalności gospodarczej oraz z najmu lokalu) ?
4) jakie ewidencje należy prowadzić dla potrzeb podatku VAT z tytułu najmu lokalu ?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W świetle art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy o VAT z działalnością gospodarczą mamy do czynienia również wówczas, gdy określona czynność – spełniająca kryterium dostawy towarów lub świadczenia usług – została wykonana jednorazowo, w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy. Działalność ta obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jeżeli zatem osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (usługi transportowe) i będąca czynnym podatnikiem kupuje lokal użytkowo-handlowy z przeznaczeniem na wynajem to również z tytułu najmu lokalu staje się czynnym podatnikiem VAT, gdyż obejmuje to czynność ciągłą dla celów zarobkowych.

Ad. 1) Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Chodzi w tym przypadku o czynności opodatkowane VAT, które zostały wymienione w art. 5 ust. 1, tzn. czynnościami tymi są m. in.: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (w tym przypadku wynajem lokalu użytkowo-handlowego), a więc będzie przysługiwało prawo odliczenia VAT-u naliczonego w takiej części, w jakiej lokal będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną.

Ad. 2) W art. 106 ust. 1 w/w ustawy wskazano, że podatnicy, o których mowa w art. 15 – podatnicy VAT czynni, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności: dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. W związku z tym jest Pan zobowiązany do wystawiania faktur VAT podatnikom VAT.

Ad. 3) Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym 1 deklarację podatkową za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Niezależnie od ilości rodzajów prowadzonej działalności: transport, najem itp. dane podatkowe z tych działalności łącznie uwzględnia Pan w jednej deklaracji.

Ad. 4) W świetle art. 109 ust. 3 ustawy określono, że podatnicy (również wynajmujący lokale użytkowo-handlowe), z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Przepisy ustawy o VAT nie określają wzoru tych ewidencji. Istotnym jest, aby sporządzając deklaracje podatkowe mógł Pan przenieść dane liczbowe z tej ewidencji do deklaracji w kwotach zgodnych.

Ponadto informuję, że podmiot podlegający podatkowi VAT bez względu na liczbę rodzajów prowadzonej działalności: handel, najem, transport, sprzedaż rzeczy itp. stosuje przepisy VAT do wszystkich rodzajów tej działalności. Nie jest możliwym opodatkowanie tylko jednej, czy wybiórczo kilku z nich.

Interpretacji udzielono według stanu prawnego na dzień jej wydania.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.