Deklaracja zbiorcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to deklaracja zbiorcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy prawidłowym jest łączenie podatku od towarów i usług z prowadzonej działalności gospodarczej i z wynajmu lokalu użytkowego należącego do prywatnego majątku, wypełniając jedną deklarację VAT-7?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 21 lutego 2007 r. (data złożenia w Urzędzie w dniu 22.02.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Na mocy art. 14a par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku otrzymywania dochodów z tytułu umowy o dzieło z firmą zagraniczną należy złożyć PIT-53 przy składaniu rozliczenia rocznego PIT-37?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 09.02.2007 (wpływ w dniu 12.02.2007 roku – wniosek uzupełniono w dniu 28.02.2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. składania wraz z zeznaniem rocznym Pit-37 deklaracji Pit-53 o dochodach uzyskanych w roku podatkowym z tyt. umów o dzieło zawartych z podmiotem zagranicznym stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Pan pismem z dnia 09.02.2007 (wpływ w dniu 12.02.2007 roku – wniosek uzupełniono w dniu 28.02.2007 roku) wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie w zakresie podatku dochodowego od osób (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatniczka jest współwłaścicielką wraz z trzema innymi osobami kamienicy, w której znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe. Strona zamierza się zarejestrować jako podatnik VAT czynny. Czy świadcząc usługę wynajmu swojego udziału w lokalach znajdujących się we wspomnianym budynku (chodzi zarówno o mieszkania, jak i lokale użytkowe) Podatniczka (podobnie jak każdy z trzech innych współwłaścicieli) powinna co miesiąc składać oddzielną deklarację VAT, czy też może należy składać jedną deklarację w imieniu wszystkich współwłaścicieli?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku, działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Pani X, oceniając jej stanowisko odnośnie składania deklaracji VAT (punkt 4), przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2005 r. (data wpływu: 14.10.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19.12.2005 r. (data wpływu: 22.12.2005 r.), jako nieprawidłowe . U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę . Podatniczka jest współwłaścicielką wraz z trzema innymi osobami kamienicy, w której znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe. Strona zamierza się zarejestrować jako podatnik VAT czynny. Przedmiot interpretacji . Czy świadcząc usługę wynajmu swojego udziału w lokalach znajdujących się we (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy jeżeli pracodawca za dany miesiąc nie wypłacił pracownikowi wynagrodzenia zobowiązany jest do sporządzenia deklaracji PIT-4?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst : Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 04 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sporządzenia deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy -PIT-4 . stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE W dniu 04 stycznia 2005 r. ... zwrócił się z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , że zatrudniając pracowników na podstawie umowy o pracę zobligowany jest do sporządzenia deklaracji na zaliczkę miesięczną (...)

2011
1
sty

Istota:

1) czy można odliczyć podatek VAT zapłacony przy zakupie nowego lokalu użytkowo-handlowego z przeznaczeniem na wynajem z faktury wystawionej na osobę fizyczną, która jest podatnikiem podatku VAT z tytułu usług transportowych ?
2) czy można wystawić faktury VAT wynajmującym w/w lokal użytkowo-handlowy ?
3) czy należy składać jedną deklarację VAT-7 (z działalności gospodarczej oraz z najmu lokalu) ?
4) jakie ewidencje należy prowadzić dla potrzeb podatku VAT z tytułu najmu lokalu ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 27.07.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytania dotyczą: 1) czy można odliczyć podatek VAT zapłacony przy zakupie nowego lokalu użytkowo-handlowego z przeznaczeniem na wynajem z faktury wystawionej na osobę fizyczną, która jest podatnikiem podatku VAT z tytułu usług transportowych ? 2) czy można wystawić faktury VAT wynajmującym w/w lokal użytkowo-handlowy ? 3) czy należy składać jedną deklarację VAT-7 (z działalności gospodarczej oraz z najmu lokalu) ? 4) jakie ewidencje należy prowadzić dla potrzeb podatku VAT z tytułu najmu lokalu ? Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. (...)