IPPP3/4512-680/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów oraz obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poprzez wykazanie kwoty podatku naliczonego w wysokości równej kwocie podatku należnego w tej deklaracji podatkowej.
IPPP3/4512-680/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. deklaracja podatkowa
 2. import (przywóz)
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów -> Podatek z tytułu importu towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów oraz obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poprzez wykazanie kwoty podatku naliczonego w wysokości równej kwocie podatku należnego w tej deklaracji podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów oraz obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poprzez wykazanie kwoty podatku naliczonego w wysokości równej kwocie podatku należnego w tej deklaracji podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej „CP”), należy do międzynarodowej grupy spółek, których głównym przedmiotem działalności jest dystrybucja specjalistycznych surowców chemicznych. Niniejszy wniosek dotyczy transakcji, w których towary będą sprzedawane przez dostawcę z siedzibą w Chinach (dalej „Dostawca”) polskiemu nabywcy (dalej „Nabywca”). Własność towarów będących przedmiotem dostawy będzie przechodzić bezpośrednio od Dostawcy na Nabywcę. CP nie będzie w żadnym momencie nabywać własności towaru. Dostawca nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i nie jest w Polsce zarejestrowany jako podatnik VAT. Nabywca posiada siedzibę w Polsce i jest w Polsce zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W związku z dokonanymi dostawami towar będzie transportowany drogą morską z Chin bezpośrednio do Polski. Towar będzie zgłaszany do odprawy celnej w polskim porcie. Po odprawie towar będzie dostarczany z portu do Nabywcy. Dostawca i Nabywca będą stosować dla opisanych wyżej transakcji warunki dostawy INCOTERMS DDP. Faktura handlowa w związku z dokonaną dostawą będzie wystawiana przez Dostawcę na Nabywcę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty kwoty wynikającej z ww. faktury bezpośrednio na rzecz Dostawcy.

CP będzie określana na ww. fakturze (wystawionej przez Dostawcę na Nabywcę) jako NOTIFY PARTY. CP jest partnerem Dostawcy w Polsce i będzie na jego zlecenie zgłaszać towar do odprawy celnej. Zgłaszając towar do odprawy celnej CP nie będzie działać w imieniu ani na rzecz Dostawcy bądź Nabywcy. CP, jako „zgłaszający” w rozumieniu przepisów celnych, będzie dokonywać zgłoszenia za pośrednictwem współpracującej z nią agencji celnej. Agencja celna będzie przy dokonywaniu zgłoszenia działać jako „przedstawiciel bezpośredni” CP w rozumieniu przepisów celnych, tzn. będzie działać w imieniu i na rzecz CP. Zgodnie z przepisami celnymi obowiązek uiszczenia cła będzie ciążyć na CP.

Towary, których dotyczy niniejszy wniosek, zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT, tj. procedurą uproszczoną, a której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. CP dopełniła formalności określonych w art. 33a ust. 2-4 ustawy o VAT.

W zamian za świadczenie powyższych usług CP będzie otrzymywać od Dostawcy wynagrodzenie. Dodatkowo Dostawca będzie zwracać CP uiszczone przez CP cło.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy przepisy ustawy o VAT, w szczególności art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 2 lit. b i ust. 8 pkt 1 w zw. z art. 33a oraz art. 17 ust. 1 pkt 1, należy interpretować w ten sposób, że CP będzie przysługiwało prawo do:

 1. rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów oraz
 2. obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poprzez wykazanie kwoty podatku naliczonego w wysokości równej kwocie podatku należnego, o której mowa w pkt 1, w tej samej deklaracji, w której CP wykaże tę kwotę podatku należnego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przepisy ustawy o VAT, w szczególności art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 2 lit. b i ust. 8 pkt 1 w zw. z art. 33a oraz art. 17 ust. 1 pkt 1, należy interpretować w ten sposób, że CP będzie przysługiwało prawo do:

 1. rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów oraz
 2. obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poprzez wykazanie kwoty podatku naliczonego w wysokości równej kwocie podatku należnego, o której mowa w pkt 1, w tej samej deklaracji, w której CP wykaże tę kwotę podatku należnego.

Ad. 1

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o VAT, pojęcie „import towarów” obejmuje przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. W sytuacji, której dotyczy niniejszy wniosek towary będą przywożone z terytorium Chin (państwa trzeciego) na terytorium Polski (państwa członkowskiego UE). Przywóz ten będzie zatem stanowił „import towarów” w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, CP jako osoba prawna, na której w sytuacji, której dot. niniejszy wniosek ciążyć będzie obowiązek uiszczenia cła, będzie podatnikiem VAT z tytułu dokonywanego importu towarów.

Zgodnie z art. 33a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku, gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT, tj. procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Podatnik, który zamierza skorzystać z tej możliwości zobowiązany jest do spełnienia warunków formalnych określonych szczegółowo w art. 33a ust. 2-4 ustawy o VAT.

Towary, których dotyczy niniejszy wniosek, zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT, tj. procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. CP dopełniła formalności określonych w art. 33a ust. 2-4 ustawy o VAT.

Wobec powyższego, nie ulega wątpliwości, że CP będzie przysługiwało, zgodnie z art. 33a ust. 1 ustawy o VAT, prawo do rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi w przypadku importu towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 33a - kwota podatku należnego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje zasadniczo w zakresie, w jakim towary (i usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

CP zasadniczo nie będzie wykorzystywać towarów będących przedmiotem importu, którego dotyczy niniejszy wniosek, do wykonywania czynności opodatkowanych. CP nie będzie w szczególności dokonywać dostawy tych towarów (dostawa będzie dokonywana bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Nabywcą).

Powyższe nie oznacza jednak, że CP nie będzie uprawniona w przedmiotowym przypadku do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane towary dotyczą „dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami ”.

Importowane towary będą dotyczyć świadczenia przez CP usług poza terytorium kraju. Usługami tymi będą usługi świadczone przez CP na rzecz Dostawcy polegające na załatwieniu formalności związanych z wprowadzeniem towarów w Polsce na wspólnotowy obszar celny. Dostawca będzie zlecać CP wykonanie tych usług, ponieważ dla dostaw towaru pomiędzy Dostawcą a Nabywcą znajdą zastosowanie warunki INCOTERMS DDP. Warunki DDP przewidują m.in. że za załatwienie formalności celnych i uiszczenie cła odpowiada dostawca. Dostawcy z Chin trudno byłoby spełnić obowiązki wynikające z zastosowania warunków DDP samodzielnie, wobec czego zleci ich wykonanie CP jako podmiotowi polskiemu posiadającemu duże doświadczenie w tym zakresie.

Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, miejscem świadczenia ww. usług związanych z załatwieniem formalności związanych z wprowadzeniem towarów w Polsce na wspólnotowy obszar celny będą Chiny. Nie ulega wątpliwości, że w przypadku, gdyby CP świadczyła takie usługi na terytorium kraju (na rzecz polskiego usługobiorcy), zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługiwałoby jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W konsekwencji, zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, CP będzie przysługiwać w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stanowisko, zgodnie z którym art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT znajduje zastosowanie w przypadku podatników, którzy (tak jak CP):

 • są zobowiązani do rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów, których nie są dostawcą ani nabywcą,
 • świadczą usługi dotyczące tych towarów, przy czym miejsce świadczenia tych usług znajduje się poza terytorium kraju,

jest zgodne z aktualnym stanowiskiem organów podatkowych (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 listopada 2014 r. nr IPTPP2/443-613/14-2/PRP, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 sierpnia 2012 r. nr IPPP3/443-513/12-4/LK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

deklaracja podatkowa
IBPP2/4512-465/15/BW | Interpretacja indywidualna

import (przywóz)
ITPP2/443-683/12/AK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP2/4512-718/15-4/KOM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.