IBPP2/4512-465/15/BW | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka miała obowiązek obliczenia i zapłaty podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, która podlega wykazaniu w poz. 24 deklaracji VAT-7, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy?
IBPP2/4512-465/15/BWinterpretacja indywidualna
 1. deklaracja podatkowa
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe
 3. samochód używany
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Zapłata podatku -> Zapłata podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 maja 2015r. (data wpływu 18 maja 2015r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku obliczenia i zapłaty podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku obliczenia i zapłaty podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 lipca 2015r. (data wpływu 3 sierpnia 2015r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 22 lipca 2015 r. znak: IBPP2/4512-465/15/BW).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka) jest czynnym podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT UE.

W dniu 23 kwietnia 2015r. Wnioskodawca dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego środka trwałego w postaci wozidła K.,

Rok produkcji 1994. Sprzedawca również posiada status czynnego podatnika VAT, zarejestrowanego na potrzeby VAT UE.

W dniu 28 kwietnia 2015r. otrzymał fakturę potwierdzającą w/w zakup.

W dniu 30 kwietnia 2015r. Wnioskodawca zapłacił przelewem bankowym na konto właściwego US podatek VAT należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, podlegającą wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy.

Przedmiot zakupu - wozidło jest pojazdem silnikowym, jednak nigdy nie będzie rejestrowane - gdyż jej nie podlega.

W piśmie z 28 lipca 2015r. Wnioskodawca poinformował, że:

 1. Nabyte wozidło jest pojazdem silnikowym lądowym napędzanym silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 cm sześciennych i o mocy większej niż 7.2 kilowata.
 2. Nie można określić przebiegu pojazdu, ponieważ maszyna nie jest wyposażona w rejestrator określający przebieg pojazdu.
 3. Pojazd nie był zarejestrowany w celu dopuszczenia go do ruchu drogowego i nie podlega on rejestracji ponieważ nie spełnia on wymagań określonych w prawie o ruchu drogowym.
 4. Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest produkcja, sprzedaż i transport materiałów budowlanych.
 5. Wnioskodawca nie zarejestrował nabytego pojazdu, ponieważ pojazd typu wozidło nie spełnia wymagań poruszania się po drogach publicznych.
 6. Przedmiotowy środek transportu jest użytkowany na terytorium kraju (wozidło jest używane do przewożenia kopaliny pospolitej - pospółki z wyrobiska na plac składowy).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka miała obowiązek obliczenia i zapłaty podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, która podlega wykazaniu w poz. 24 deklaracji VAT-7, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy...

Stanowisko Wnioskodawcy,

Wnioskodawca obliczył i zapłacił podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, który podlega wykazaniu w poz. 24 deklaracji VAT-7, podlegający wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy.

Wnioskodawca zakwalifikował nabyty środek transportu jako inny niż nowy środek transportu -to przeznaczony do transportu osób i towarów pojazdy lądowe, jednostki pływające oraz statki powietrzne, przy czym:

-za pojazdy lądowe - uważa się napędzane silnikiem o poj. skokowej większej niż 48 cm 3 lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, jeżeli przejechały więcej niż 6.000 km lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło więcej niż 6 miesięcy.

W związku z tym uznał, iż obliczenie i zapłata podatku VAT należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu za swój ustawowy obowiązek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.(t.j Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) – zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy - przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Art. 9 ust. 2 ustawy stanowi, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce pod warunkiem, że:

1.nabywcą towarów jest:

 1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
 2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a – z zastrzeżeniem art. 10;

2.dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Podatnikami – stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy ust. 2 powołanego przepisu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ww. ustawy o VAT, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.

Natomiast, w myśl art. 20 ust. 9 ustawy, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ww. ustawy o VAT – podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 , art. 130c i art. 133.

W myśl art. 99 ust. 14 ustawy – minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8-9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełniania oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

Na podstawie powyższej delegacji Minister Finansów określił wzory deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług w rozporządzeniu z dnia 18 marca 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 394).

W załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia, w części C dotyczącej rozliczenia podatku należnego zawarte są objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D).

Zgodnie z tymi objaśnieniami, wartości dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, będących środkami transportu, wykazuje się w poz. 23, w poz. 24 i w poz. 34 deklaracji.

W szczególności:

 • W poz. 23 wykazuje się wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną zgodnie z art. 31 ustawy. Kwota ta będzie porównywalna z wartością wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów wykazaną w informacji podsumowującej. /.../.
 • W poz. 24 wykazuje się łączną wartość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną według obowiązujących stawek, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 136 ustawy.
 • W poz. 34 wykazuje się podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazany, w poz. 24, podlegający wpłacie na rachunek urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 103 ust. 4.

W myśl art. 103 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 1a-4 oraz art. 33 i 33b.

Natomiast, zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy – w przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 10, podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego.

Przepis ust. 3 stosuje się również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju. (art. 103 ust. 4 ustawy).

Natomiast, zgodnie z art. 103 ust. 5 ww. ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, podatnicy są obowiązani przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym, wzorem informację o nabywanych środkach transportu. Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 11 ust. 1, od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT UE. Sprzedawca również posiada status czynnego podatnika VAT, zarejestrowanego na potrzeby VAT UE.

W dniu 23 kwietnia 2015r. Wnioskodawca dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego środka trwałego w postaci wozidła K., rok produkcji 1994.

W dniu 28 kwietnia 2015r.Wnioskodawca otrzymał fakturę potwierdzającą w/w zakup.

Nabyte wozidło jest pojazdem silnikowym lądowym napędzanym silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 cm sześciennych i o mocy większej niż 7,2 kilowata. Nie można określić przebiegu pojazdu, ponieważ maszyna nie jest wyposażona w rejestrator określający przebieg pojazdu. Pojazd nie był zarejestrowany w celu dopuszczenia go do ruchu drogowego i nie podlega on rejestracji ponieważ nie spełnia on wymagań określonych w prawie o ruchu drogowym. Wnioskodawca nie zarejestrował nabytego pojazdu, ponieważ pojazd typu wozidło nie spełnia wymagań poruszania się po drogach publicznych.

Przedmiotowy środek transportu jest użytkowany na terytorium kraju (wozidło jest używane do przewożenia kopaliny pospolitej - pospółki z wyrobiska na plac składowy).

Wnioskodawca ma wątpliwości czy miał obowiązek obliczenia i zapłaty podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu, o którym mowa w opisie sprawy.

Potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawsze wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:

 • po pierwsze określony podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel; zatem na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa;
 • po drugie po nabyciu towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym pozostaje bez znaczenia kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, opodatkowaniu podlega czynność nabycia towarów. Należny z tytułu obrotu podatek rozliczany jest przez nabywcę towaru w państwie, do którego następuje dostawa towarów. Transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów towarzyszy zawsze lustrzana czynność, wykonywana przez drugą stronę transakcji, tj. dostawa towarów (co do zasady mająca charakter dostawy wewnątrzwspólnotowej).

Obowiązek zapłaty podatku z tytułu nabycia nowego środka transportu lub innego środka transportu w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego (tj. zgodnie z art. 103 ust. 3 w związku z ust. 4 ustawy o VAT) związany jest z rejestracją tego pojazdu (środka transportu) na terytorium kraju lub jego użytkowaniem na terytorium kraju (jeżeli nie podlega rejestracji).

Mając na uwadze powyższe i przedstawione we wniosku okoliczności sprawy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (opisanego we wniosku środka transportu).

Skoro przedmiotowy środek transportu, jak wskazał Wnioskodawca, nie podlega rejestracji na terytorium kraju, ale jest użytkowany na terytorium kraju, to zgodnie z art. 103 ust. 3 w związku z ust. 4 ustawy o VAT, Wnioskodawca zobowiązany był wpłacić należny podatek od towarów i usług z tytułu nabycia tego środka transportu we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego i wykazać ten podatek w poz. 24 oraz w poz. 34 deklaracji VAT-7.

Mając na względzie powyższe, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć że przedmiotowa interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie przedstawionego pytania. Zatem nie rozstrzyga, czy nabyty przez Wnioskodawcę środek transportu jest nowym środkiem transportu w rozumieniu art. 2 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż powyższe nie było przedmiotem wniosku

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

deklaracja podatkowa
IBPP1/443-1264/14/MS | Interpretacja indywidualna

nabycie wewnątrzwspólnotowe
ITPP2/443-42/13/PS | Interpretacja indywidualna

samochód używany
ILPP4/443-396/14-2/BA | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-465/15/BW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.