0111-KDIB3-3.4013.253.2018.1.MPU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 października 2018 r. (data wpływu – 22 października 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od 2013 r. spełnia przesłanki pośredniczącego podmiotu gazowego, w rozumieniu art. 2 ust. 23 d) lit. c ustawy o podatku akcyzowym, bowiem zużywa gaz na cele zwolnione i niezwolnione z akcyzy dla własnych potrzeb, bez dalszej odsprzedaży. W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 16 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym, dnia 1 października 2018 r. Wnioskodawca zawiadomił pisemnie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. o uzyskaniu statusu pośredniczącego podmiotu gazowego. Przed dniem 1.10.2018 r. Wnioskodawca, na podstawie oświadczeń o ilości gazu zwolnionego i niezwolnionego, składanych co miesiąc do dostawcy, był obciążany podatkiem akcyzowym i podatek ten uiszczał w terminie i w pełnej wysokości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy istnieje możliwość uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego z datą sprzed zawiadomienia o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w przypadku, jeżeli podatnik spełniał przesłanki z art. 2 ust. 23d) lit. c ustawy o podatku akcyzowym?

Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej lub negatywnej na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek złożenia deklaracji podatkowej od podatku akcyzowego lub jej korekty za okres od 2013 do 1.10.2018 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego z datą przed złożeniem pisemnego wniosku o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy. Zgodnie z ukształtowanym stanowiskiem doktryny, ww. ustawa nie przewiduje sankcji w przypadku nieterminowego powiadomienia o uzyskaniu statusu. Wnioskodawca nie sprzedaje wyrobów gazowych, a jedynie używa ich do celów zwolnionych od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy, więc powinien być traktowany jako uprawniona, a nie zobligowana do uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego. Zgodnie z przeważającym stanowiskiem zaprezentowanych przez organy interpretujące prawo podatkowe, aby uzyskać status pośredniczącego podmiotu gazowego wymogiem formalnym jest powiadomienie, które pozwala na zakwalifikowanie takiego podmiotu jako pośredniczący podmiot gazowy, zaś do tego czasu jest on kwalifikowany jako finalny nabywca gazowy. Ponadto późniejsze potwierdzenie uzyskania od organu podatkowego statusu pośredniczącego podmiotu gazowego nie ma charakteru konstytutywnego, stanowi jedynie potwierdzenie, że na dzień powiadomienia konkretny podmiot nabył ww. status.

W ocenie Wnioskodawcy w przypadku gdyby istniała możliwość uzyskania statusy pośredniczącego podmiotu gazowego z datą przed złożeniem pisemnego wniosku o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy to istnieje obowiązek złożenia deklaracji podatku akcyzowego oraz korekt w deklaracji po stronie dostawy gazu. Natomiast w przypadku odpowiedzi negatywnej nie istnieje obowiązek złożenia deklaracji podatku akcyzowego oraz do niej korekt.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego należy uznać za prawidłowe.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 ze zm.; zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą o podatku akcyzowym”) o podatku akcyzowym ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Wyroby gazowe - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 – art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy.

Stosownie do art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy, pośredniczący podmiot gazowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju:

 1. dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub
 2. używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 3. używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy, lub
 4. będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
 5. będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub
 6. będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
 7. będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym

-który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tej działalności.

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.(...).

Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 3a ustawy, podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy, zamiast złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca od 2013 r. spełnia przesłanki pośredniczącego podmiotu gazowego, w rozumieniu art. 2 ust. 23 d) lit. c ustawy o podatku akcyzowym, bowiem zużywa wyroby gazowe na cele zwolnione i niezwolnione z akcyzy dla własnych potrzeb. W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 16 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym, dnia 1 października 2018 r. Wnioskodawca zawiadomił pisemnie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. o uzyskaniu statusu pośredniczącego podmiotu gazowego. Przed dniem 1.10.2018 r. Wnioskodawca, na podstawie oświadczeń o ilości gazu zwolnionego i niezwolnionego, składanych co miesiąc do dostawcy, był obciążany podatkiem akcyzowym i podatek ten uiszczał w terminie i w pełnej wysokości.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwość uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego z datą sprzed zawiadomienia o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w przypadku, jeżeli podatnik spełniał przesłanki z art. 2 ust. 23d) lit. c ustawy o podatku akcyzowym i czy na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w zakresie podatku akcyzowego lub jej korekty za okres od 2013 r. do 1.10.2018 r.

Z powołanych przepisów wynika, że do uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego niezbędne jest spełnienie warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy. W szczególności, pośredniczący podmiot gazowy to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23d lit. c) ustawy, podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie kraju lub posiada koncesję na obrót gazem ziemnym na terenie kraju, używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy, który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tej działalności. Jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 3a ustawy, podmiot ten jest obowiązany powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Powiadomienie to pozwala na zakwalifikowanie takiego podmiotu jako pośredniczący podmiot gazowy, zaś do tego czasu jest on kwalifikowany jako finalny nabywca gazowy. Stosownie do powyższego prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy jest prawem a nie obowiązkiem. Tym samym Wnioskodawca nabywając wyroby gazowe jako finalny podmiot gazowy nie ma obowiązku rejestrowania się jako pośredniczący podmiot gazowy, a tym samym do składania deklaracji i rozliczania podatku akcyzowego. Z powyższego wynika, że warunek pisemnego poinformowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed dniem rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot gazowy jest warunkiem koniecznym dla uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego.

Zatem nie istnieje możliwość uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego z datą sprzed zawiadomienia o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W związku z powyższym na Wnioskodawcy z tego powodu nie spoczywa obowiązek złożenia deklaracji podatkowej od podatku akcyzowego za okres od 2013 r. do 1.10.2018 r. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi również możliwość dokonania korekty deklaracji za ww. okres.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie oceny przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe.

Końcowo wskazać należy, iż w części dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie korekt w deklaracji po stronie dostawcy gazu wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie – postanowienie – znak: 0111-KDIB3-3.4013.268.2018.1.MPU.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Przedstawiona interpretacja odnosi się wyłącznie do zapytań Wnioskodawcy. Inne kwestie nie objęte pytaniami nie były elementem interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.