Deklaracja podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to deklaracja podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
gru

Istota:

W zakresie uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego

Fragment:

W związku z powyższym na Wnioskodawcy z tego powodu nie spoczywa obowiązek złożenia deklaracji podatkowej od podatku akcyzowego za okres od 2013 r. do 1.10.2018 r. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi również możliwość dokonania korekty deklaracji za ww. okres. Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie oceny przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe. Końcowo wskazać należy, iż w części dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie korekt w deklaracji po stronie dostawcy gazu wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie – postanowienie – znak: 0111-KDIB3-3.4013.268.2018.1.MPU. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność. Przedstawiona interpretacja odnosi się wyłącznie do zapytań Wnioskodawcy. Inne kwestie nie objęte pytaniami nie były elementem interpretacji. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
1
lut

Istota:

W zakresie braku obowiązku rozliczenia w deklaracji podatkowej VAT-7 sprzedaży za okres, w którym Wnioskodawczyni nie była zarejestrowana dla celów podatku VAT oraz korekty podatku naliczonego.

Fragment:

Tym samym nie była i nie jest zobowiązana do wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż, złożenia zgłoszenia rejestracyjnego i do składania deklaracji podatkowych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy. Zatem Wnioskodawczyni nie posiadała i nie posiada obowiązku składania deklaracji VAT-7 w okresie od stycznia 2015 r. do lipca 2017 r. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania dotyczącego braku obowiązku rozliczenia podatku należnego w deklaracji podatkowej należy uznać za prawidłowe. Jednocześnie z uwagi na to, że stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie braku obowiązku rozliczenia podatku należnego w deklaracji podatkowej VAT-7 uznano za prawidłowe, tym samym pytanie dotyczące obowiązku złożenia korekty deklaracji uznaje się za bezprzedmiotowe. Ad 2 Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą również prawidłowości składania przez M. korekty deklaracji VAT pomniejszającej wykazany w pierwotnych deklaracjach podatek naliczony o kwoty wykazane w fakturach wystawionych przez Wnioskodawczynię i zapłaconych na podstawie art. 108 ustawy. Na podstawie art. 81 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Wskazany przepis statuuje prawo podatnika do korygowania uprzednio złożonych deklaracji.

2017
11
maj

Istota:

Nie ulega wątpliwości, że jedynie Spółka Dzielona jest podmiotem uprawnionym do korygowania złożonych przez siebie deklaracji podatkowych. Należy bowiem uznać, że przepisy dotyczące zasad składania deklaracji podatkowych wykluczają możliwość korekty deklaracji przez podmiot, który tej deklaracji nie złożył. Jedyny wyjątek w tym zakresie dotyczyłby przypadku przejęcia całości działalności danego podmiotu (spółki) – w takim bowiem wypadku mamy do czynienia z sukcesją generalną całkowitą. W przypadku sukcesji tego rodzaju, w związku z ustaniem bytu podmiotu przejmowanego, na podmiot przejmujący przechodzi również prawo oraz obowiązek korekt deklaracji złożonych przez podmiot przejmowany.

Fragment:

Ad. 1 Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii która ze Spółek będzie zobowiązana, w zakresie rozliczeń dotyczącej działalności ZCP do złożenia deklaracji podatkowej w VAT za okres rozliczeniowy przypadający przed dniem podziału oraz zapłaty podatku za ten okres, jeżeli obowiązek zapłaty podatku i złożenia deklaracji wystąpi po podziale. W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Spółka Przejmująca nie przejmie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej za okres poprzedzający okres, w którym nastąpiło wydzielenie, w zakresie rozliczeń związanych z działalnością wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż to Spółka Dzielona jest nadal zobowiązana do złożenia deklaracji za okres przed podziałem. Jedynie Spółka Dzielona jest podmiotem uprawnionym do złożenia deklaracji podatkowej. Należy bowiem uznać, że przepisy dotyczące zasad składania deklaracji podatkowych wykluczają możliwość złożenia deklaracji przez podmiot, inny niż ten który te zdarzenia gospodarcze wygenerował w tym okresie i który jest z mocy prawa do tego zobowiązany. Tak więc Spółka Przejmująca nie przejmie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej za okres poprzedzający okres, w którym nastąpiło wydzielenie, w zakresie rozliczeń związanych z działalnością wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż to Spółka Dzielona jest nadal zobowiązana do złożenia deklaracji za okres przed podziałem.

2016
17
gru

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, wystawionych w okresie od września 2015 r. do maja 2016 r., oraz możliwości skorzystania z odliczenia - po dokonaniu rejestracji w zakresie podatku VAT - kwot podatku naliczonego w deklaracjach VAT-7 składanych za okresy od września 2015 r. do maja 2016 r.

Fragment:

Jednakże jeszcze raz należy podkreślić, że realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia podatku, jednakże aby skutecznie zrealizować powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć, najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa – wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako czynnego podatnika. Fakt usunięcia negatywnej przesłanki, poprzez złożenie przez Spółkę aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (ze wskazaniem okresu rozliczeniowego, za który Wnioskodawca złoży pierwszą deklarację podatkową tj. wrzesień 2015 r.) spowodował możliwość realizacji przez Wnioskodawcę przysługującego mu prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego. A zatem, w terminach przewidzianych prawem, w deklaracjach VAT-7, Wnioskodawca miał prawo wykazania podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione zakupy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. W zakresie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia oraz nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

2015
11
gru

Istota:

Prawo i sposób korekty deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe po 1 stycznia 2011 r. w związku ze stosowaniem przez Spółkę zawyżonej stawki VAT do świadczonych usług.

Fragment:

(...) deklaracji podatkowej. Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133. Podatek od towarów i usług należy do grupy podatków powstających z mocy prawa, który pobierany jest w trybie tzw. samoobliczenia. Dlatego też szczególnie istotną rolę w tym podatku odgrywają deklaracje podatkowe. Przy ich pomocy podatnik określa i zgłasza organowi podatkowemu (deklaruje) wysokość zobowiązania podatkowego. Przepisy dotyczące deklaracji podatkowych mają zatem duże znaczenie w procesie poboru podatku. Zauważyć należy, że z cytowanych, wyżej przepisów wynika, że każda deklaracja odnosi się do konkretnego, zamkniętego już okresu rozliczeniowego, który w przypadku deklaracji VAT-7 jest okresem miesięcznym lub kwartalnym. W związku z powyższym deklaracja musi uwzględniać stan prawny istniejący w momencie zamknięcia okresu rozliczeniowego. Deklaracja podatkowa stanowi zatem opis zdarzeń, zaistniałych w określonym przedziale czasowym, oceniany z punktu widzenia przepisów podatkowych w tym przedziale czasowym obowiązujących, a który w efekcie ma doprowadzić do wykonania przez podatnika obowiązku zapłaty podatku lub zrealizowania przez niego swego uprawnienia do uzyskania od organu podatkowego zwrotu podatku.

2015
1
gru

Istota:

W zakresie rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów oraz obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poprzez wykazanie kwoty podatku naliczonego w wysokości równej kwocie podatku należnego w tej deklaracji podatkowej.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów oraz obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poprzez wykazanie kwoty podatku naliczonego w wysokości równej kwocie podatku należnego w tej deklaracji podatkowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów oraz obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poprzez wykazanie kwoty podatku naliczonego w wysokości równej kwocie podatku należnego w tej deklaracji podatkowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (dalej „ CP ”), należy do międzynarodowej grupy spółek, których głównym przedmiotem działalności jest dystrybucja specjalistycznych surowców chemicznych. Niniejszy wniosek dotyczy transakcji, w których towary będą sprzedawane przez dostawcę z siedzibą w Chinach (dalej „ Dostawca ”) polskiemu nabywcy (dalej „ Nabywca ”).

2015
28
sie

Istota:

Czy Spółka miała obowiązek obliczenia i zapłaty podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, która podlega wykazaniu w poz. 24 deklaracji VAT-7, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy?

Fragment:

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ww. ustawy o VAT – podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 , art. 130c i art. 133. W myśl art. 99 ust. 14 ustawy – minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8-9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełniania oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku. Na podstawie powyższej delegacji Minister Finansów określił wzory deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług w rozporządzeniu z dnia 18 marca 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 394). W załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia, w części C dotyczącej rozliczenia podatku należnego zawarte są objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D). Zgodnie z tymi objaśnieniami, wartości dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, będących środkami transportu, wykazuje się w poz. 23, w poz. 24 i w poz. 34 deklaracji. W szczególności: W poz. 23 wykazuje się wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną zgodnie z art. 31 ustawy.

2015
9
cze

Istota:

Stwierdzenie która ze Spółek zobowiązana będzie, w zakresie rozliczeń alokowanych do ZCP, do złożenia deklaracji podatkowej w VAT za okres rozliczeniowy przypadający przed dniem podziału oraz zapłaty podatku za ten okres, jeżeli obowiązek zapłaty podatku i złożenia deklaracji wystąpi po podziale

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii która ze Spółek zobowiązana będzie, w zakresie rozliczeń alokowanych do ZCP do złożenia deklaracji podatkowej w VAT za okres rozliczeniowy przypadający przed dniem podziału oraz zapłaty podatku za ten okres, jeżeli obowiązek zapłaty podatku i złożenia deklaracji wystąpi po podziale. W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż Spółka Przejmująca nie przejmie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej za okres poprzedzający okres, w którym nastąpiło wydzielenie, w zakresie rozliczeń związanych z działalnością wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż to Spółka Dzielona jest nadal zobowiązana do złożenia deklaracji za okres przed podziałem. Jedynie Spółka Dzielona jest podmiotem uprawnionym do złożenia deklaracji podatkowej. Należy bowiem uznać, iż przepisy dotyczące zasad składania deklaracji podatkowych wykluczają możliwość złożenia deklaracji przez podmiot, inny niż ten który te zdarzenia gospodarcze wygenerował w tym okresie i który jest z mocy prawa do tego zobowiązany. Tak więc Spółka Przejmująca nie przejmie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej za okres poprzedzający okres, w którym nastąpiło wydzielenie, w zakresie rozliczeń związanych z działalnością wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż to Spółka Dzielona jest nadal zobowiązana do złożenia deklaracji za okres przed podziałem.

2015
9
cze

Istota:

Stwierdzenie która ze Spółek zobowiązana będzie, w zakresie rozliczeń alokowanych do ZCP, do złożenia deklaracji podatkowej w VAT za okres rozliczeniowy przypadający przed dniem podziału oraz zapłaty podatku za ten okres, jeżeli obowiązek zapłaty podatku i złożenia deklaracji wystąpi po podziale

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii która ze Spółek zobowiązana będzie, w zakresie rozliczeń alokowanych do ZCP do złożenia deklaracji podatkowej w VAT za okres rozliczeniowy przypadający przed dniem podziału oraz zapłaty podatku za ten okres, jeżeli obowiązek zapłaty podatku i złożenia deklaracji wystąpi po podziale. W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż Spółka Przejmująca nie przejmie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej za okres poprzedzający okres, w którym nastąpiło wydzielenie, w zakresie rozliczeń związanych z działalnością wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż to Spółka Dzielona jest nadal zobowiązana do złożenia deklaracji za okres przed podziałem. Jedynie Spółka Dzielona jest podmiotem uprawnionym do złożenia deklaracji podatkowej. Należy bowiem uznać, iż przepisy dotyczące zasad składania deklaracji podatkowych wykluczają możliwość złożenia deklaracji przez podmiot, inny niż ten który te zdarzenia gospodarcze wygenerował w tym okresie i który jest z mocy prawa do tego zobowiązany. Tak więc Spółka Przejmująca nie przejmie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej za okres poprzedzający okres, w którym nastąpiło wydzielenie, w zakresie rozliczeń związanych z działalnością wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż to Spółka Dzielona jest nadal zobowiązana do złożenia deklaracji za okres przed podziałem.

2015
9
cze

Istota:

Która ze Spółek zobowiązana będzie, w zakresie rozliczeń alokowanych do ZCP, do złożenia deklaracji podatkowej w VAT za okres rozliczeniowy przypadający przed dniem podziału oraz zapłaty podatku za ten okres, jeżeli obowiązek zapłaty podatku i złożenia deklaracji wystąpi po podziale

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy (Spółki Przejmującej) budzi, która ze Spółek zobowiązana będzie, w zakresie rozliczeń alokowanych do ZCP do złożenia deklaracji podatkowej w VAT za okres rozliczeniowy przypadający przed dniem podziału oraz zapłaty podatku za ten okres, jeżeli obowiązek zapłaty podatku i złożenia deklaracji wystąpi po podziale. W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu zdarzenia przyszłego i stanu faktycznego należy stwierdzić, że Spółka Przejmująca nie przejmie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej za okres poprzedzający okres, w którym nastąpiło wydzielenie, w zakresie rozliczeń związanych z działalnością wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż to Spółka Dzielona jest nadal zobowiązana do złożenia deklaracji za okres przed podziałem. Jedynie Spółka Dzielona jest podmiotem uprawnionym do złożenia deklaracji podatkowej. Należy bowiem uznać, że przepisy dotyczące zasad składania deklaracji podatkowych wykluczają możliwość złożenia deklaracji przez podmiot, inny niż ten który te zdarzenia gospodarcze wygenerował w tym okresie i który jest z mocy prawa do tego zobowiązany. Tak więc Wnioskodawca – Spółka Przejmująca nie przejmie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej za okres poprzedzający okres, w którym nastąpiło wydzielenie, w zakresie rozliczeń związanych z działalnością wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż to Spółka Dzielona jest nadal zobowiązana do złożenia deklaracji za okres przed podziałem.