Deklaracja kwartalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to deklaracja kwartalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może rozliczać się kwartalnie?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 21 czerwca 2006 roku, uzupełnionym dnia 6 lipca, za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jest Pani osobą fizyczną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą. Zarejestrowała się Pani jako płatnik podatku VAT wykazując w złożonej informacji VAT-R, że będzie się rozliczać kwartalnie, a następnie zauważyła Pani swój błąd i ponownie złożyła VAT-R wykazując, iż będzie się Pani rozliczać miesięcznie. Pierwsza deklarację VAT-7 złożyła Pani zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług za okres miesięczny. (...)

2011
1
mar

Istota:

� Czy wartość usług świadczonych na terytorium Unii Europejskiej podlega wliczeniu do limitu stanowiącego równowartość kwoty 800.000 euro, po przekroczeniu którego podatnik traci prawo do rozliczania się za okresy kwartalne?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27.07.2005r., o udzielenie interpretacji, jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Spółka posiada status małego podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W przedmiocie swojej działalności świadczy m.in. usługi na terytorium Unii Europejskiej, które ze względu na miejsce świadczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca uważa, iż zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy, podatnik traci prawo do składania deklaracji (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy prawidłowo ustalono, iż od dnia 1 października 2005 r. Spółka utraciła uprawnienie do składania deklaracji dla podatku VAT za okresy kwartalne(VAT-7K), skutkiem czego od miesiąca października 2005 r. zobowiązana jest do składania deklaracji dla podatku VAT za okresy miesięczne (VAT-7).

Fragment:

(...) Pismem z dnia 18.10.2005 r., Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka jawna jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i do III kwartału 2005 r. zobowiązana była do składania deklaracji dla podatku od towarów i usług za okresy kwartalne. W dniu 18 października 2005 r. zostało ustalone, iż Spółka od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 września 2005 r. uzyskała obrót ze sprzedaży towarów w kwocie 3.524.342,09 zł. O powyższym fakcie Strona zawiadomiła organ podatkowy. Jednocześnie złożyła zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R) zawiadamiając, iż od miesiąca października 2005 r. będzie składała deklaracje dla podatku VAT za okresy miesięczne. Spółka zwraca się z pytaniem: czy prawidłowo ustalono, iż od dnia 1 października 2005 r. Spółka utraciła uprawnienie do składania deklaracji dla podatku VAT za (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik rozlicza się w podatku od towarów i usług w systemie kasowym (mały podatnik) i jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. W III kwartale 2004r. Podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla firmy francuskiej i zafakturował ją również w III kwartale 2004r. Kontrahent francuski opłacił fakturę w miesiącu XI.2004r.
Pytanie: czy WDT należy wykazać w deklaracji VAT-7K za III czy za IV kwartał 2004r.?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 99 ust. 2, art. 2 pkt. 25, art. 20 ust. 1 i ust. 2, art. 21 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.01.2005r. (data wpływu do tut. organu 06.01.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 07.01.2005r. (data wpływu 17.01.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko przestawione w złożonym wniosku. UZASADNIENIE W dniu 6 stycznia 2005r. do tutejszego organu wpłynął wniosek Pana X o udzielenie interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług w przedmiotowej indywidualnej sprawie, w (...)

2011
1
sty

Istota:

" Czy będąc małym podatnikiem podatku VAT, który wybrał kwartalną metodę rozliczeń z podatku VAT począwszy od IV kwartału 2003 r., złożywszy w dniu 05.08.2004 r. oświadczenie o rezygnacji ze składania kwartalnych deklaracji, ponownie uzyskuje prawo do składania deklaracji podatkowych miesięcznych ?"

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( DzU Nr 137,poz.926 ze zm) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje : Zgodnie z art 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( DzU Nr 54,poz.535) podatnicy, o których mowa m.in. w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, czyli mali podatnicy , którzy dokonali wyboru kwartalnego rozliczania podatku VAT metodą kasową bądż bez metody kasowej, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczali się za okresy kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do ostatniego dnia kwartału, za który będzie składana ostatnia kwartalna deklaracja podatkowa. Z akt rejestracyjnych wynika, iż dokonał Pan wyboru kwartalnej metody rozliczeń podatku VAT począwszy od IV kwartału 2003 r., zatem składając oświadczenie (...)