Deklaracja kwartalna | Interpretacje podatkowe

Deklaracja kwartalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to deklaracja kwartalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może rozliczać się kwartalnie?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 21 czerwca 2006 roku, uzupełnionym dnia 6 lipca, za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jest Pani osobą fizyczną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą. Zarejestrowała się Pani jako płatnik podatku VAT wykazując w złożonej informacji VAT-R, że będzie się rozliczać kwartalnie, a następnie zauważyła Pani swój błąd i ponownie złożyła VAT-R wykazując, iż będzie się Pani rozliczać miesięcznie. Pierwsza deklarację VAT-7 złożyła Pani zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług za okres miesięczny. (...)
2011
1
kwi

Istota:
� Czy wartość usług świadczonych na terytorium Unii Europejskiej podlega wliczeniu do limitu stanowiącego równowartość kwoty 800.000 euro, po przekroczeniu którego podatnik traci prawo do rozliczania się za okresy kwartalne?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27.07.2005r., o udzielenie interpretacji, jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Spółka posiada status małego podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W przedmiocie swojej działalności świadczy m.in. usługi na terytorium Unii Europejskiej, które ze względu na miejsce świadczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca uważa, iż zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy, podatnik traci prawo do składania deklaracji (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy prawidłowo ustalono, iż od dnia 1 października 2005 r. Spółka utraciła uprawnienie do składania deklaracji dla podatku VAT za okresy kwartalne(VAT-7K), skutkiem czego od miesiąca października 2005 r. zobowiązana jest do składania deklaracji dla podatku VAT za okresy miesięczne (VAT-7).
Fragment:
(...) Pismem z dnia 18.10.2005 r., Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka jawna jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i do III kwartału 2005 r. zobowiązana była do składania deklaracji dla podatku od towarów i usług za okresy kwartalne. W dniu 18 października 2005 r. zostało ustalone, iż Spółka od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 września 2005 r. uzyskała obrót ze sprzedaży towarów w kwocie 3.524.342,09 zł. O powyższym fakcie Strona zawiadomiła organ podatkowy. Jednocześnie złożyła zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R) zawiadamiając, iż od miesiąca października 2005 r. będzie składała deklaracje dla podatku VAT za okresy miesięczne. Spółka zwraca się z pytaniem: czy prawidłowo ustalono, iż od dnia 1 października 2005 r. Spółka utraciła uprawnienie do składania deklaracji dla podatku VAT za (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik rozlicza się w podatku od towarów i usług w systemie kasowym (mały podatnik) i jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. W III kwartale 2004r. Podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla firmy francuskiej i zafakturował ją również w III kwartale 2004r. Kontrahent francuski opłacił fakturę w miesiącu XI.2004r.
Pytanie: czy WDT należy wykazać w deklaracji VAT-7K za III czy za IV kwartał 2004r.?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 99 ust. 2, art. 2 pkt. 25, art. 20 ust. 1 i ust. 2, art. 21 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.01.2005r. (data wpływu do tut. organu 06.01.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 07.01.2005r. (data wpływu 17.01.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko przestawione w złożonym wniosku. UZASADNIENIE W dniu 6 stycznia 2005r. do tutejszego organu wpłynął wniosek Pana X o udzielenie interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług w przedmiotowej indywidualnej sprawie, w (...)
2011
1
lut

Istota:
" Czy będąc małym podatnikiem podatku VAT, który wybrał kwartalną metodę rozliczeń z podatku VAT począwszy od IV kwartału 2003 r., złożywszy w dniu 05.08.2004 r. oświadczenie o rezygnacji ze składania kwartalnych deklaracji, ponownie uzyskuje prawo do składania deklaracji podatkowych miesięcznych ?"
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( DzU Nr 137,poz.926 ze zm) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje : Zgodnie z art 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( DzU Nr 54,poz.535) podatnicy, o których mowa m.in. w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, czyli mali podatnicy , którzy dokonali wyboru kwartalnego rozliczania podatku VAT metodą kasową bądż bez metody kasowej, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczali się za okresy kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do ostatniego dnia kwartału, za który będzie składana ostatnia kwartalna deklaracja podatkowa. Z akt rejestracyjnych wynika, iż dokonał Pan wyboru kwartalnej metody rozliczeń podatku VAT począwszy od IV kwartału 2003 r., zatem składając oświadczenie (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.