Deklaracja korygująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to deklaracja korygująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
11
sie

Istota:

Czy zawarte po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej w wyniku zgłoszonego przez byłego kontrahenta roszczenia porozumienie z Podatniczką w tym uznanie za błędnie naliczoną na ostatniej fakturze rozliczeniowej z kontrahentem pozycję wynagrodzenia w formie odszkodowania, jak również dokonany na tej podstawie zwrot uzyskanej kwoty brutto kontrahentowi jest wystarczającą podstawą do dokonania korekty deklaracji VAT, a jeśli nie to jak na gruncie obowiązującego prawa ma postąpić podatnik, aby prawidłowo dokonać korekty podatku VAT?

Fragment:

W konsekwencji w rozpatrywanej sprawie przyznano byłym wspólnikom prawo do ubiegania się o zwrot nadpłaty VAT, który przysługuje na wniosek o stwierdzenie nadpłaty, złożony wraz z deklaracją korygującą. Wprawdzie wyrok ten dotyczył możliwości ubiegania się o zwrot nadpłaty VAT po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki, lecz poprzez analogię można go odnieść również do możliwości złożenia deklaracji korygującej po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo. Ponadto z istniejącego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wynika, że status podatnika VAT jest niezależny od formalnej rejestracji. W zakresie terminów dokonania korekty VAT-7 Podatniczka wskazuje na istniejące zapisy prawa, m.in. zgodnie z art. 83 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Zatem zdaniem Podatniczki, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, ma ona prawo do korekty (obniżenia) kwoty podatku należnego w sytuacji błędnie naliczonej na fakturze kwoty, a następnie jej zwrotu kontrahentowi (po zakończeniu działalności gospodarczej) i prawo to może zostać spełnione, zgodnie z art. 86 ust. 10-13 ustawy.

2011
22
gru

Istota:

Określenie jakie dane identyfikacyjne powinien wskazać Wnioskodawca (spółka osobowa powstała z przekształcenia spółki kapitałowej) w korektach deklaracji oraz zeznań podatkowych złożonych przez ww. spółkę kapitałową za okres przed przekształceniem

Fragment:

W deklaracjach korygujących, powinny być wskazane dane identyfikacyjne spółki kapitałowej, wykazane wcześniej w deklaracjach podlegających korekcie. Przy czym, składana deklaracja korygująca winna być podpisana przez osoby uprawnione do podpisywania deklaracji podatkowych w imieniu Wnioskodawcy, jako następcy prawnego spółki kapitałowej. Natomiast informacje dotyczące wynikającej z przekształcenia sukcesji generalnej, wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do podpisywania deklaracji podatkowych w imieniu Wnioskodawcy, należy ująć w pisemnych wyjaśnieniach składanych wraz z deklaracją korygującą. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31 – 511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
paź

Istota:

Dokonanie korekty deklaracji VAT-7 za lipiec 2008r.

Fragment:

Skorzystanie przez podatnika z wprowadzonej przez ustawodawcę instytucji korekty deklaracji powoduje, że złożona przez niego deklaracja korygująca zastępuje pierwotną (korygowaną) deklarację i pociąga za sobą skutki prawne, pozbawiające jednocześnie pierwotną deklarację mocy prawnej. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w dniu 9 sierpnia 2006r. zawarł z Gminą M. umowę opracowania dokumentacji projektowo - kosztowej i formalno prawnej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 347.700 zł. Termin realizacji umowy określono na 30.12.2007r. Wobec opóźnień w pracach, dopiero w dniu 28.07.2008r. Wnioskodawca wystawił fakturę VAT końcową nr 33/07/08 na kwotę 69.540 zł. brutto. Od powyższej kwoty Wnioskodawca odprowadził podatek VAT oraz została ona ujęta w całości w zeznaniu podatkowym Wnioskodawcy za 2008r. W odpowiedzi na fakturę Wnioskodawcy Gmina M. sporządziła notę księgową z dnia 28.07.2008r. na sumę 127.258,20 zł. tytułem kar umownych za opóźnienie. Wnioskodawca następnie skierował sprawę na drogę postępowania sądowego przeciwko Gminie M. o zapłatę z faktury VAT 33/07/2008 oraz prac dodatkowych, łącznie na kwotę 99.430 zł. W wyniku zawartej ugody do sygn. akt IC 3220/08 przed Sądem Okręgowym w K. w dniu 7.09.2010r.

2011
1
paź

Istota:

Korekta deklaracji.

Fragment:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.). Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny (…). Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11). Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego (art. 86 ust. 13).

2011
1
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu poprzez dokonanie korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc wrzesień 2007r. ?

Fragment:

Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określaną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto podatnikiem staje się również ten, kto wykonuje czynności, podlegające opodatkowaniu, w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W myśl powołanych wyżej przepisów, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, jednakże wyłącznie w zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.Związek podatku naliczonego z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi staje się tym samym podstawowym kryterium odliczenia. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że na zakupionej nieruchomość gruntowej zostanie wybudowany pawilon handlowy, którego lokale będą wynajmowane przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, a Wnioskodawca z tytułu najmu będzie osiągał obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik pyta czy ma prawa do złożenia deklaracji korygującej za miesiąc styczeń 2005 r. i zwiększenia podatku naliczonego VAT od zakupów za 2004 r.

Fragment:

W tym stanie rzeczy stanowisko Pana co do możliwości złożenia deklaracji korygującej VAT-7 za miesiąc styczeń 2005 r. uważa się za prawidłowe. Ponadto zaznacza się, że tutejszy organ podatkowy ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji w myśl art. 14a § 1 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, tylko co do zakresu i sposobu zostosowania prawa podatkowego tj. wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów - w drodze postanowienia. Natomiast co do obliczonej przez Pana proporcji w wysokości 92% oraz wysokości korekty tj. kwoty 8.403,00 zł.(wskazanej w przedmiotowym wniosku), organ podatkowy może określić tylko poprzez wydanie decyzji.

2011
1
kwi

Istota:

Wątpliwości Spółki dotyczą obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktury VAT wystawionej w 2003 r. poprzez złożenie korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług za okres przed 1 maja 2004 r.
Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka nabyła w lipcu 2003 r. środek trwały używany. Kontrahent Spółki w związku z dokonaną sprzedażą wystawił fakturę VAT, w której naliczył 22% podatek od towarów i usług. W sierpniu 2003 r. Spółka zapłaciła sprzedawcy wyłącznie kwotę netto wynikającą z powyższej faktury. Podatnik uznał, że przedmiot transakcji podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, a faktura VAT została wystawiona przez kontrahenta w trybie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Kontrahent zajął odmienne stanowisko i wniósł sprawę do sądu powszechnego, który zgodził się ze stanowiskiem Spółki. Następnie Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz kontrahenta Spółki kwoty w wysokości kwoty podatku naliczonego wykazanego na wystawionej fakturze VAT, wraz z ustawowymi odsetkami, ze względu na to, iż sąd powszechny nie był właściwy do orzekania w sprawie - jego zdaniem - podatkowej. Powyższą kwotę Spółka uregulowała w maju 2005 r.
Zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym, przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z wystawionej przez kontrahenta faktury VAT, poprzez złożenie, na podstawie art. 86 ust. 13 i w związku z art. 88 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług, korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług, za okres w którym Spółka otrzymała powyższą fakturę.

Fragment:

Przyjąć zatem należy, iż termin złożenia deklaracji korygującej, wynikający z art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się także do korekty rozliczeń za okresy przed dniem 1 maja 2004 r. Należy jednak zauważyć, że powyższy przepis upoważnia podatnika do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Natomiast odnosząc się do kwestii prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktury VAT wystawionej w 2003 r., uznać należy, że uprawnienie to uzależnione jest od nabycia takiego prawa na podstawie przepisów obowiązujących w dniu zaistnienia zdarzenia, w następstwie którego podatnik wywodzi takie prawo. Dokonując zatem korekty rozliczeń za okresy przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stosować należy przepisy obowiązujące w stanie prawnym obowiązującym w okresie, za który deklaracja korygująca jest składana. Nie jest zatem możliwe dokonanie korekty deklaracji podatkowej, na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, za okresy rozliczeniowe poprzedzające wejście w życie tego przepisu tj. przed dniem 1 czerwca 2005 r.

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka może zmniejszyć podatek należny wykazany w deklaracji dla podatku od towarów i usług w której uwzględniono podatek należny wynikający z błędnie wystawionej i nie wprowadzonej do obrotu gospodarczego faktury VAT, poprzez złożenie korekty deklaracji VAT-7?

Fragment:

I tak zgodnie z art. 106 ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.Natomiast w przypadkach, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury podatnik wystawia faktury korygujące ( § 16 i § 17 ww. rozporządzenia ).Sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie ( §16 ust. 3 ww. rozporządzenia ).Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru czy usługi może wystawić fakturę nazwaną notą korygująca ( §18 ust. 1 ww. rozporządzenia ). Jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej ( §18 ust. 4 ww. rozporządzenia o VAT ).

2011
1
mar

Istota:

Cz można złożyć korektę deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-1?

Fragment:

O zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 143,poz.1199). Zgodnie z treścią art. 81 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy mogą korygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.Należy jeszcze wskazać przepisy zawarte w art.81b Ordynacji podatkowej , które regulują zasady ,będące odstępstwem od przyjętych w cytowanym art.81, a odnoszące się do zawieszenia uprawnień do skorygowania deklaracji. Wobec powyższego tutejszy organ podatkowy potwierdza stanowisko Podatnika. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 23.05.2005 r. i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia.

2011
1
mar

Istota:

Czy korekty deklaracji podatnik może składać co 2 miesące?

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.) jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10,11,12,16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. W związku z powyższym w/w przepisy dopuszczają prawo do odliczenia podatku naliczonego, w przypadku gdy podatnik nabył prawo do dokonania takiego odliczenia, lecz z tego prawa nie skorzystał. A zatem Spółka może składać korekty deklaracji VAT-7 co 2 miesiące. Jednakże zgodnie z art. 51 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Natomiast w myśl art. 53 § 1 w/w ustawy od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę. A zatem podatek należny zaniżony w deklaracji VAT- 7 i niezapłacony w terminie stanowi zaległość podatkową, od której organ podatkowy nalicza odsetki. W związku z tym zaniżony w deklaracji podatek należny podatnik ma obowiązek skorygować niezwłocznie po wykryciu błędu. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.