Definicja | Interpretacje podatkowe

Definicja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to definicja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia, czy realizacja projektu ukierunkowanego na analizę możliwości zabudowy w elektrociepłowni układu produkującego chłód bezpośrednio z ciepła spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT
Fragment:
Zdaniem Spółki, czynności opisane w stanie faktycznym, wypełniają przesłanki wskazane w ustawowej definicji działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 ustawy CIT. Z całą odpowiedzialnością można przy tym stwierdzić, iż opracowana koncepcja będzie stanowiła nowość dla Spółki, a potencjalnie także może mieć znamiona innowacyjności w skali międzynarodowej. W opinii Spółki, przedstawione powyżej prace (realizowane przez jednostkę naukową) mogą zostać zaliczone do kategorii prac rozwojowych, zgodnie z definicją przedstawioną w ustawie. Badania, analizy i usługi nabyte przez Spółkę w ramach niniejszego projektu niewątpliwie mają na celu zdobycie i wykorzystanie zupełnie nowej dla Spółki wiedzy, która pozwoli na ulepszenie procesów produkcyjnych. Jednocześnie czynności opisane przez Spółkę w stanie faktycznym, są podejmowane w sposób przemyślany i zorganizowany, a ich wyniki mają służyć zaplanowanym przez Spółkę celom gospodarczym. Tym samym należy uznać, że posiadają one przymiot czynności realizowanych w sposób systematyczny. Mając powyższe na uwadze Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska przedstawionego w niniejszym wniosku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2017
11
gru

Istota:
Ustalenie, czy opisana działalność Wnioskodawcy spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o CIT
Fragment:
Biorąc pod uwagę przytoczone definicje, w ocenie Wnioskodawcy, nie sposób uznać, że skomplikowane prace przeprowadzane w Laboratorium, dotyczące weryfikacji technicznej cech materiałów wykonywane są w sposób rutynowy, tj. w zasadzie automatycznie. Wymagana przy badaniach wiedza, w zasadzie wyklucza jakikolwiek automatyzm, a same badania oraz zlecane ekspertyzy i opinie noszą cechy innowacyjności oraz pozwalają na wprowadzenie na rynek konkurencyjnych i wyróżniających się produktów. Biorąc pod uwagę przytoczone argumenty oraz brzmienie art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, w ocenie Wnioskodawcy, opisana w stanie faktycznym działalność Laboratorium stanowi prace rozwojowe. Twórczy charakter działalności Laboratorium. Zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej pojęcie twórczości nie zostało szczegółowo określone na gruncie uregulowań ustawy o CIT. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, dla uznania określonych czynności za twórcze konieczne jest posiłkowanie się definicjami zawartymi w innych aktach prawa. Wnioskodawca przytacza pogląd wyrażony w interpretacji indywidulanej z 16 sierpnia 2016 r. (sygn. IPPB5/4510-641/16-3/MR ) DIS w Warszawie, zgodnie z którym: „ W zakresie pierwszego z pojęć [tj. twórczości – przyp.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie ustalenia czy prace wykonywane przez Spółkę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Czy prace opisane powyżej i wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym (etap I i II) prace i badania prowadzone przez Wnioskodawcę, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ ustawa CIT ”). Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 ustawy CIT, nową ulgę stosuję się poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, wybranych kosztów uzyskania przychodów. Aby wspomniane odliczenie mogło być zastosowane koszty uzyskania przychodów muszą być poniesione przez Wnioskodawcę na działalność badawczo-rozwojową. Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 4a pkt 26 ustawy CIT, zgodnie z którym działalność badawczo-rozwojowa oznacza twórczą działalność obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Dalej (...)
2017
14
paź

Istota:
W zakresie ustalenia czy prace wykonywane przez Spółkę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Tym samym, w opinii Spółki, przedstawione powyżej prace składają się na cały cykl projektu badawczo-rozwojowego (od badań przemysłowych po prace rozwojowe) zgodnie z definicjami ustawy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prace opisane powyżej i wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym (etap I i II) prace i badania prowadzone przez Wnioskodawcę, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ ustawa CIT ”). Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 ustawy CIT, nową ulgę stosuję się poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, wybranych kosztów uzyskania przychodów. Aby wspomniane odliczenie mogło być zastosowane koszty uzyskania przychodów muszą być poniesione przez Wnioskodawcę na działalność badawczo-rozwojową. Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 4a pkt 26 ustawy CIT, zgodnie z którym działalność badawczo-rozwojowa oznacza twórczą działalność obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
2017
14
paź

Istota:
W zakresie ustalenia czy realizowana przez Wnioskodawcę działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, tego typu prace są zgodne z definicjami zawartymi art. 4a pkt 26 - 28 ustawy CIT. Jednocześnie z uwagi na charakter swojej działalności, która jest nakierowana na praktyczne wykorzystanie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie prowadzi badań podstawowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie ustalenia czy realizowana przez Wnioskodawcę działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej – jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie wskazać należy, że w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.10.2016 r. ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
2017
10
maj

Istota:
Czy transakcja nabycia nieruchomooci dla celów przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie stanowi przedsiebiorstwa lub zorganizowanej czeoa przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 3 i 4 tej ustawy?
Fragment:
Ustawa o VAT nie zawiera definicji przedsiebiorstwa, niemniej Wnioskodawca jest zdania, i? w tym zakresie nale?y siegn1a do definicji z Kodeksu cywilnego. Za takim rozwi1zaniem przemawia równie? to, i? ustawa o CIT bezpoorednio stanowi, ?e pod pojeciem przedsiebiorstwa nale?y rozumiea przedsiebiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Bior1c pod uwage, i? definicja zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa jest w obu ustawach to?sama, zasadnym wydaje sie równie? takie samo definiowanie pojecia przedsiebiorstwa. Wobec powy?szego, nale?y przeanalizowaa przedmiot transakcji opisanej w niniejszym wniosku pod k1tem definicji przedsiebiorstwa z Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jest to zorganizowany zespó3 sk3adników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej. Ponadto, przepisy KC wymieniaj1 elementy, które w szczególnooci obejmuje przedsiebiorstwo. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny prawa cywilnego, nie wszystkie sk3adniki materialne i niematerialne przedsiebiorstwa wymienione w art. 55 1 KC s1 na tyle istotne, aby bez ich zbycia nie mo?na by3o mówia o zbyciu przedsiebiorstwa. Kluczowym jest, aby w zbywanym przedsiebiorstwie zachowane zosta3y funkcjonalne zwi1zki pomiedzy poszczególnymi sk3adnikami, tak aby przekazana masa mog3a pos3u?ya kontynuowaniu okreolonej dzia3alnooci gospodarczej.
2017
15
sty

Istota:
Czy wydatki związane z naprawą dachu, wymianą stolarki otworowej, remontem instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o., elewacji i podłóg mogły zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej jako wydatki na remont budynku, a nie wydatki zwiększające wartość początkową nieruchomości?
Fragment:
Definicja środków trwałych – dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w art. 22a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z zm.) przez wskazanie składników majątku, które przy spełnieniu określonych w tym przepisie warunków uznać można za środki trwałe, które podlegają amortyzacji oraz w art. 22c ww. ustawy, w którym wymieniono również składniki majątku uznawane m.in. za środki trwałe, niepodlegające amortyzacji. Definicja środków trwałych została więc dla celów podatkowych ściśle powiązana z pojęciem amortyzacji. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.
2011
1
wrz

Istota:
Czy wydatki związane z naprawą dachu, wymianą stolarki otworowej, remontem instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o., elewacji i podłóg mogły zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej jako wydatki na remont budynku, a nie wydatki zwiększające wartość początkową nieruchomości?
Fragment:
Definicja środków trwałych – dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w art. 22a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z zm.) przez wskazanie składników majątku, które przy spełnieniu określonych w tym przepisie warunków uznać można za środki trwałe, które podlegają amortyzacji oraz w art. 22c ww. ustawy, w którym wymieniono również składniki majątku uznawane m.in. za środki trwałe, niepodlegające amortyzacji. Definicja środków trwałych została więc dla celów podatkowych ściśle powiązana z pojęciem amortyzacji. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.
2011
1
wrz

Istota:
Czy opisany zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2008 r. (data wpływu 29 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni w chwili obecnej prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w formie przedsiębiorstwa (firma ubezpieczeniowa). Przedmiotem działalności gospodarczej jest: odpłatne świadczenie usług finansowych w formie pośrednictwa ubezpieczeniowego jako broker, w szczególności produktów towarzystw ubezpieczeniowych, ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Główne źródło dochodu przedsiębiorstwa stanowi pośrednictwo pomiędzy Towarzystwami Ubezpieczeniowymi a Klientami, których przedsiębiorstwo Wnioskodawczyni jest przedstawicielem. Przedsiębiorstwo realizuje działania na rzecz klientów końcowych za pośrednictwem wypracowanej sieci obsługi, którą stanowią: pracownicy świadczący pracę na rzecz przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne współpracujące ze spółką na podstawie umów zlecenia zawartych na czas nieoznaczony.
2011
1
lip

Istota:
Jak należy ustalać limit przychodów w przypadku spółki, w szczególności do zastosowania jednorazowej amortyzacji, obliczając limit przychodu 800 tys. euro sumując przychody wszystkich wspólników, czy też przychód każdego z nich z osobna?
Fragment:
W 2007 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła definicję małego podatnika. Zgodnie z nowym art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych małym podatnikiem jest przedsiębiorca , u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w roku podatkowym równowartości 800 tys. euro. Spółka ta jako podmiot nie będący osobą prawną przekroczyła limit 800 tys. euro. Pytanie podatnika: - jak należy ustalać limit przychodów w przypadku spółki, w szczególności do zastosowania jednorazowej amortyzacji, obliczając limit przychodu 800 tys. euro sumując przychody wszystkich wspólników, czy też przychód każdego z nich z osobna Stanowisko Podatnika: Podatniczka uważa, iż przepisy o jednorazowej amortyzacji można stosować, obliczając limit przychodu 800 tys. euro w stosunku do każdego ze wspólników z osobna. OCENA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Zgodnie z art. 5a ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku nr 14 poz. 176 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje sie według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000,- zł.
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Definicja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.