Definicja | Interpretacje podatkowe

Definicja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to definicja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia czy realizowana przez Wnioskodawcę działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, tego typu prace są zgodne z definicjami zawartymi art. 4a pkt 26 - 28 ustawy CIT. Jednocześnie z uwagi na charakter swojej działalności, która jest nakierowana na praktyczne wykorzystanie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie prowadzi badań podstawowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie ustalenia czy realizowana przez Wnioskodawcę działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej – jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie wskazać należy, że w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.10.2016 r. ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
2017
10
maj

Istota:
Czy transakcja nabycia nieruchomooci dla celów przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie stanowi przedsiebiorstwa lub zorganizowanej czeoa przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 3 i 4 tej ustawy?
Fragment:
Ustawa o VAT nie zawiera definicji przedsiebiorstwa, niemniej Wnioskodawca jest zdania, i? w tym zakresie nale?y siegn1a do definicji z Kodeksu cywilnego. Za takim rozwi1zaniem przemawia równie? to, i? ustawa o CIT bezpoorednio stanowi, ?e pod pojeciem przedsiebiorstwa nale?y rozumiea przedsiebiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Bior1c pod uwage, i? definicja zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa jest w obu ustawach to?sama, zasadnym wydaje sie równie? takie samo definiowanie pojecia przedsiebiorstwa. Wobec powy?szego, nale?y przeanalizowaa przedmiot transakcji opisanej w niniejszym wniosku pod k1tem definicji przedsiebiorstwa z Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jest to zorganizowany zespó3 sk3adników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej. Ponadto, przepisy KC wymieniaj1 elementy, które w szczególnooci obejmuje przedsiebiorstwo. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny prawa cywilnego, nie wszystkie sk3adniki materialne i niematerialne przedsiebiorstwa wymienione w art. 55 1 KC s1 na tyle istotne, aby bez ich zbycia nie mo?na by3o mówia o zbyciu przedsiebiorstwa. Kluczowym jest, aby w zbywanym przedsiebiorstwie zachowane zosta3y funkcjonalne zwi1zki pomiedzy poszczególnymi sk3adnikami, tak aby przekazana masa mog3a pos3u?ya kontynuowaniu okreolonej dzia3alnooci gospodarczej.
2017
15
sty

Istota:
Czy wydatki związane z naprawą dachu, wymianą stolarki otworowej, remontem instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o., elewacji i podłóg mogły zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej jako wydatki na remont budynku, a nie wydatki zwiększające wartość początkową nieruchomości?
Fragment:
Definicja środków trwałych – dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w art. 22a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z zm.) przez wskazanie składników majątku, które przy spełnieniu określonych w tym przepisie warunków uznać można za środki trwałe, które podlegają amortyzacji oraz w art. 22c ww. ustawy, w którym wymieniono również składniki majątku uznawane m.in. za środki trwałe, niepodlegające amortyzacji. Definicja środków trwałych została więc dla celów podatkowych ściśle powiązana z pojęciem amortyzacji. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.
2011
1
wrz

Istota:
Czy wydatki związane z naprawą dachu, wymianą stolarki otworowej, remontem instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o., elewacji i podłóg mogły zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej jako wydatki na remont budynku, a nie wydatki zwiększające wartość początkową nieruchomości?
Fragment:
Definicja środków trwałych – dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w art. 22a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z zm.) przez wskazanie składników majątku, które przy spełnieniu określonych w tym przepisie warunków uznać można za środki trwałe, które podlegają amortyzacji oraz w art. 22c ww. ustawy, w którym wymieniono również składniki majątku uznawane m.in. za środki trwałe, niepodlegające amortyzacji. Definicja środków trwałych została więc dla celów podatkowych ściśle powiązana z pojęciem amortyzacji. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.
2011
1
wrz

Istota:
Czy opisany zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2008 r. (data wpływu 29 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni w chwili obecnej prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w formie przedsiębiorstwa (firma ubezpieczeniowa). Przedmiotem działalności gospodarczej jest: odpłatne świadczenie usług finansowych w formie pośrednictwa ubezpieczeniowego jako broker, w szczególności produktów towarzystw ubezpieczeniowych, ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Główne źródło dochodu przedsiębiorstwa stanowi pośrednictwo pomiędzy Towarzystwami Ubezpieczeniowymi a Klientami, których przedsiębiorstwo Wnioskodawczyni jest przedstawicielem. Przedsiębiorstwo realizuje działania na rzecz klientów końcowych za pośrednictwem wypracowanej sieci obsługi, którą stanowią: pracownicy świadczący pracę na rzecz przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne współpracujące ze spółką na podstawie umów zlecenia zawartych na czas nieoznaczony.
2011
1
lip

Istota:
Jak należy ustalać limit przychodów w przypadku spółki, w szczególności do zastosowania jednorazowej amortyzacji, obliczając limit przychodu 800 tys. euro sumując przychody wszystkich wspólników, czy też przychód każdego z nich z osobna?
Fragment:
W 2007 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła definicję małego podatnika. Zgodnie z nowym art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych małym podatnikiem jest przedsiębiorca , u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w roku podatkowym równowartości 800 tys. euro. Spółka ta jako podmiot nie będący osobą prawną przekroczyła limit 800 tys. euro. Pytanie podatnika: - jak należy ustalać limit przychodów w przypadku spółki, w szczególności do zastosowania jednorazowej amortyzacji, obliczając limit przychodu 800 tys. euro sumując przychody wszystkich wspólników, czy też przychód każdego z nich z osobna Stanowisko Podatnika: Podatniczka uważa, iż przepisy o jednorazowej amortyzacji można stosować, obliczając limit przychodu 800 tys. euro w stosunku do każdego ze wspólników z osobna. OCENA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Zgodnie z art. 5a ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku nr 14 poz. 176 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje sie według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000,- zł.
2011
1
maj

Istota:
Wnioskodawca zwrócił się zapytaniem czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągane przychody ze świadczenia usług dla Fundacji ........ może kwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej?
Fragment:
Mając powyższe na uwadze, obowiązująca od 1 stycznia 2007 roku nowa definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawiera istotne zastrzeżenie, sprowadzające się do tego, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie są uznawane czynności, jeżeli zostaną spełnione łącznie warunki wymienione w punktach 1-3 powołanego wyżej art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik w ramach prowadzonej działalności wykonuje czynności będące jej przedmiotem w miejscu i czasie przez siebie wyznaczonym, ponosząc ryzyko ekonomiczne związane z ewentualnym brakiem zainteresowania młodzieży proponowaną ofertą w ramach zajęć dodatkowych. Zatem zdaniem tutejszego Organu podatkowego w świetle przepisów podatkowych wprowadzających nową definicję pozarolniczej działalności gospodarczej, nie utraci Pan statusu przedsiębiorcy, a przychody osiągane z tytułu świadczenia przedmiotowych usług będą zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.
2011
1
maj

Istota:
Czy w związku ze zmianą od 01.01.2007 r. definicji działalności gospodarczej podatnik może w dalszym ciągu uważać, że dotychczas współpracujące z nim firmy jednoosobowe będą traktowane nadal jako prowadzące działalność gospodarczą i czy może z nimi współpracować na dotychczasowych zasadach w oparciu o zawartą umowę oraz czy wystawiane faktury VAT traktować jako dokumenty kosztowe,tj. czy podatnik nie ma przymusu zmiany formy współpracy na taką która obligowałaby go do występowania w roli płatnika obowiązanego do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od uzyskanych przez świadczących usługi dochodów, zgodnie z art.31 lub art.41 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Nr 217, poz.1588 ) zmieniono dotychczasową definicję działalności gospodarczej. W myśl art.5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm. ) pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlowa, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której przychody nie są zaliczone do innych przychodów, ze źródeł wymienionych w art.10 ust.1 pkt 1, 2 i 4 – 9 Jednocześnie ustawodawca na mocy dodanego do w/w ustawy art.5b wyłączył z przedmiotowego zakresu pozarolniczej działalności gospodarczej czynności podatnika, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: - odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, - są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, - wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
2011
1
kwi

Istota:
Czy pojęcie „działalności gospodarczej” zawarte w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy podatkowej jest tożsame z pojęciem „działalności gospodarczej” zawartym w przepisie art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
Fragment:
W procesie interpretacji prawa istotną rolę odgrywają zamieszczone w tekście poszczególnych aktów prawnych definicje legalne, bowiem definicje te zmierzają do eliminacji wieloznaczności zwrotów językowych, jakimi posługuje się prawodawca, nadając danemu zwrotowi taki sens, który najbardziej odpowiada celowi jaki chce on osiągnąć regulując określoną sferę życia społecznego. Ważne znaczenie z punktu interpretacji prawa ma zamieszczenie definicji ustawowych w przepisach ogólnych, zwłaszcza wówczas gdy dany akt ma charakter kodeksowy lub też uznawany jest za akt podstawowy w danej dziedzinie. Niewątpliwie ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa jest podstawowym aktem prawnym w dziedzinie prawa podatkowego. Umieszczenie definicji legalnych w przepisach ogólnych Ordynacji podatkowej przesądza o tym, że stosuje się je do całego tekstu ustawy. Ponadto, z uwagi na fakt, iż przywołana powyżej ustawa jest ogólnym aktem o podstawowym znaczeniu dla autonomicznej gałęzi prawa, jaką jest prawo podatkowe, przyjąć należy, że definicje zamieszczone w dziale I tejże ustawy mają zastosowanie do wszystkich ustaw podatkowych. Jeżeli zatem podatkowe ustawy szczególne nie definiują inaczej danego pojęcia, wiodące znaczenie będzie miała definicja zawarta w Ordynacji podatkowej.
2011
1
mar

Istota:
Fragment:
Nr 11 poz. 50 ze zm.), w których określono zasadę, zgodnie, z którą podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, oraz z art. 25 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, zgodnie, z którym podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną od podatku. Decyzja o sposobie rozliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów zawsze jest podejmowana przez podatnika, w oparciu o obowiązujące przepisy i na podstawie znanych okoliczności faktycznych. Dokonując zakupu podatnik, zatem decyduje - poprzez ujęcie zakupu w odpowiedniej ewidencji zakupu - czy zakup ten związany jest ze sprzedażą opodatkowaną, czy też ze sprzedażą zwolnioną. Na podstawie tej - dokonanej przez podatnika kwalifikacji dokonywane jest rozliczenie podatku naliczonego od dokonanego zakupu. Jeśli zakupiony towar związany jest lub będzie w przyszłości wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną - podatnik ma prawo do odliczenia od kwoty podatku należnego od sprzedaży dokonanej w danym miesiącu, całego podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup. Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku VAT - dokonując każdego zakupu przyporządkowuje go do poszczególnych rodzajów sprzedaży i jeżeli dany zakup związany jest lub będzie wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną - prawo do odliczenia podatku naliczonego od tego zakupu nie przysługuje. Podatek naliczony od tego zakupu bądź stanowi koszt uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym, bądź też zwiększy wartość środka trwałego, jeżeli przedmiotem zakupu jest środek trwały.
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Definicja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.