Definicja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to definicja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

1) Czy prace prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach projektów wewnętrznych, których celem jest opracowanie nowych funkcjonalności, rozwijanie istniejącego oprogramowania oraz wydawanie nowych jego wersji, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, w związku z czym jest on uprawniony do korzystania z ulgi B+R określonej w art. 18d ustawy o CIT?
2) Czy prace prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach projektów zewnętrznych w opisanych powyżej Modelach współpracy z kontrahentem 1 i 2, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, w związku z czym jest on uprawniony do korzystania z ulgi B+R określonej w art. 18d ustawy o CIT?

Fragment:

W ocenie Spółki, nie ulega wątpliwości, że opisana we wniosku działalność dotycząca projektów wewnętrznych oraz projektów zewnętrznych w ramach Modelu 1 i Modelu 2, wypełnia również znamiona doprecyzowanej, nowej definicji prac badawczo-rozwojowych. Doprecyzowanie definicji działalności badawczo-rozwojowej stanowi w ocenie Wnioskodawcy dodatkowy argument potwierdzający stanowisko zaprezentowane już w złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 3 października 2018 r. Nowa definicja prac rozwojowych odwołuje się bowiem wprost i bezpośrednio do działalności w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania. Jest to podstawowa działalność Spółki, która została ujęta w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. W związku z tym, że zapis ten został do definicji celowo wprowadzony przez ustawodawcę, należy stwierdzić, że jego intencją było podkreślenie faktu występowania właśnie w tej gałęzi sektora usługowego działalności badawczo-rozwojowej. Nowa definicja wpisuje się też w ogólną politykę wspierania przedsiębiorców prowadzących działalność w istotnych dla gospodarki dziedzinach nowoczesnych usług informatycznych i premiowania działalności twórczej, co stanowi element budowania gospodarki opartej na wiedzy. Na poparcie tej tezy przytoczyć można zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględniającą działalność twórczą w dziedzinie programów komputerowych, jako uprawniającą do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich, obowiązującą od 2018 roku.

2018
28
lip

Istota:

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że stworzenie systemów teleinformatycznych Projektu E2 należy kwalifikować jako prace rozwojowe w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT, a więc w myśl przepisów podatkowych wyrażonych w art. 15 pkt 4a Usta¬wy o CIT ich koszty Spółka może rozliczać na bieżąco w miesiącu, w którym zostały poniesione - niezależnie od sposobu ich ujęcia dla celów bilansowych, także w sytuacji, gdy te same koszty, dla celów bilansowych, będą aktywowane jako wartości niematerialne i odnoszone w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne?2. Czy opisana w stanie faktycznym działalność Spółki w zakresie prac nad innowacyjnymi Systemami spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26 i 28 Ustawy o CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT mimo plano¬wanego uzyskiwania przychodów z wypracowanych rozwiązań?

Fragment:

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, podkreślić wyraźnie należy, że w celu skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na: zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicję wskazane w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT); określenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej (poprzez zidentyfikowanie kosztów spełniających definicję „ kosztów kwalifikowanych ” o jakich mowa w art. 18d ustawy o CIT); zidentyfikowanie dokumentacji uzasadniającej prawo do skorzystania z ulgi oraz wypełnienie obowiązków formalnych (przede wszystkim w celu realizacji obowiązku wskazanego w art. 9 ust. 1b ustawy o CIT). Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano) przez działalność badawczo-rozwojową, należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, iż działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru.

2018
24
mar

Istota:

W zakresie ustalenia, czy prowadzone prace w zakresie Zmian Funkcjonalnych spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d cyt. ustawy.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prowadzone obecnie, jak i w przyszłości przez Wnioskodawcę prace w zakresie Zmian Funkcjonalnych spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 26 i art. 4a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym Wnioskodawca ma prawo do skorzystania w odniesieniu do tych prac z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej na zasadach przewidzianych w art. 18d Ustawy o CIT? Czy prowadzone przez Wnioskodawcę prace, których celem jest stworzenie Nowych Produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 26 oraz przepisu art. 4a pkt 28 ustawy o CIT i tym samym Wnioskodawca ma prawo do skorzystania w odniesieniu do tych prac z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej na zasadach przewidzianych w art. 18d Ustawy o CIT? Odpowiedź na pytanie pierwsze stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Odpowiedź na pytanie drugie została udzielona w odrębnej interpretacji indywidualnej. Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Biorąc pod uwagę charakter oraz zakres i sposób wykonywanych przez Spółkę prac dotyczących Zmian Funkcjonalnych spełniają one definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 oraz 4a pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2018
24
mar

Istota:

W zakresie ustalenia, czy prace spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ww. ustawy

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prace opisane powyżej i wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym (Stan 1) prace i badania prowadzone przez Wnioskodawcę, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017, poz. 2343 ze zm., dalej: „ ustawa CIT ”). Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 ustawy CIT, nową ulgę stosuję się poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, wybranych kosztów uzyskania przychodów. Aby wspomniane odliczenie mogło być zastosowane koszty uzyskania przychodów muszą być poniesione przez Wnioskodawcę na działalność badawczo- rozwojową. Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 4a pkt 26 ustawy CIT, zgodnie z którym działalność badawczo-rozwojowa oznacza twórczą działalność obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Dalej w art. 4a (...)

2018
24
mar

Istota:

W zakresie stworzenia Nowych Produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d cyt. ustawy.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prowadzone obecnie, jak i w przyszłości przez Wnioskodawcę prace w zakresie Zmian Funkcjonalnych spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 26 i art. 4a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym Wnioskodawca ma prawo do skorzystania w odniesieniu do tych prac z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej na zasadach przewidzianych w art. 18d Ustawy o CIT? Czy prowadzone przez Wnioskodawcę prace, których celem jest stworzenie Nowych Produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 26 oraz przepisu art. 4a pkt 28 ustawy o CIT i tym samym Wnioskodawca ma prawo do skorzystania w odniesieniu do tych prac z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej na zasadach przewidzianych w art. 18d Ustawy o CIT? Odpowiedź na pytanie drugie stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Odpowiedź na pytanie pierwsze została udzielona w odrębnej interpretacji indywidualnej. Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 2 W opinii Spółki, biorąc pod uwagę charakter oraz zakres i sposób wykonywanych przez Spółkę prac dotyczących Nowych Produktów spełniają one definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 oraz 4a pkt 28 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2017
11
gru

Istota:

W zakresie ustalenia, czy realizacja projektu ukierunkowanego na analizę możliwości zabudowy w elektrociepłowni układu produkującego chłód bezpośrednio z ciepła spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT

Fragment:

Zdaniem Spółki, czynności opisane w stanie faktycznym, wypełniają przesłanki wskazane w ustawowej definicji działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 ustawy CIT. Z całą odpowiedzialnością można przy tym stwierdzić, iż opracowana koncepcja będzie stanowiła nowość dla Spółki, a potencjalnie także może mieć znamiona innowacyjności w skali międzynarodowej. W opinii Spółki, przedstawione powyżej prace (realizowane przez jednostkę naukową) mogą zostać zaliczone do kategorii prac rozwojowych, zgodnie z definicją przedstawioną w ustawie. Badania, analizy i usługi nabyte przez Spółkę w ramach niniejszego projektu niewątpliwie mają na celu zdobycie i wykorzystanie zupełnie nowej dla Spółki wiedzy, która pozwoli na ulepszenie procesów produkcyjnych. Jednocześnie czynności opisane przez Spółkę w stanie faktycznym, są podejmowane w sposób przemyślany i zorganizowany, a ich wyniki mają służyć zaplanowanym przez Spółkę celom gospodarczym. Tym samym należy uznać, że posiadają one przymiot czynności realizowanych w sposób systematyczny. Mając powyższe na uwadze Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska przedstawionego w niniejszym wniosku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2017
6
gru

Istota:

Ustalenie, czy opisana działalność Wnioskodawcy spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o CIT

Fragment:

Biorąc pod uwagę przytoczone definicje, w ocenie Wnioskodawcy, nie sposób uznać, że skomplikowane prace przeprowadzane w Laboratorium, dotyczące weryfikacji technicznej cech materiałów wykonywane są w sposób rutynowy, tj. w zasadzie automatycznie. Wymagana przy badaniach wiedza, w zasadzie wyklucza jakikolwiek automatyzm, a same badania oraz zlecane ekspertyzy i opinie noszą cechy innowacyjności oraz pozwalają na wprowadzenie na rynek konkurencyjnych i wyróżniających się produktów. Biorąc pod uwagę przytoczone argumenty oraz brzmienie art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, w ocenie Wnioskodawcy, opisana w stanie faktycznym działalność Laboratorium stanowi prace rozwojowe. Twórczy charakter działalności Laboratorium. Zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej pojęcie twórczości nie zostało szczegółowo określone na gruncie uregulowań ustawy o CIT. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, dla uznania określonych czynności za twórcze konieczne jest posiłkowanie się definicjami zawartymi w innych aktach prawa. Wnioskodawca przytacza pogląd wyrażony w interpretacji indywidulanej z 16 sierpnia 2016 r. (sygn. IPPB5/4510-641/16-3/MR ) DIS w Warszawie, zgodnie z którym: „ W zakresie pierwszego z pojęć [tj. twórczości – przyp.

2017
14
paź

Istota:

W zakresie ustalenia czy prace wykonywane przez Spółkę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Czy prace opisane powyżej i wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym (etap I i II) prace i badania prowadzone przez Wnioskodawcę, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ ustawa CIT ”). Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 ustawy CIT, nową ulgę stosuję się poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, wybranych kosztów uzyskania przychodów. Aby wspomniane odliczenie mogło być zastosowane koszty uzyskania przychodów muszą być poniesione przez Wnioskodawcę na działalność badawczo-rozwojową. Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 4a pkt 26 ustawy CIT, zgodnie z którym działalność badawczo-rozwojowa oznacza twórczą działalność obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Dalej (...)

2017
14
paź

Istota:

W zakresie ustalenia czy prace wykonywane przez Spółkę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Tym samym, w opinii Spółki, przedstawione powyżej prace składają się na cały cykl projektu badawczo-rozwojowego (od badań przemysłowych po prace rozwojowe) zgodnie z definicjami ustawy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prace opisane powyżej i wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym (etap I i II) prace i badania prowadzone przez Wnioskodawcę, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ ustawa CIT ”). Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 ustawy CIT, nową ulgę stosuję się poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, wybranych kosztów uzyskania przychodów. Aby wspomniane odliczenie mogło być zastosowane koszty uzyskania przychodów muszą być poniesione przez Wnioskodawcę na działalność badawczo-rozwojową. Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 4a pkt 26 ustawy CIT, zgodnie z którym działalność badawczo-rozwojowa oznacza twórczą działalność obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie ustalenia czy realizowana przez Wnioskodawcę działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, tego typu prace są zgodne z definicjami zawartymi art. 4a pkt 26 - 28 ustawy CIT. Jednocześnie z uwagi na charakter swojej działalności, która jest nakierowana na praktyczne wykorzystanie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie prowadzi badań podstawowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie ustalenia czy realizowana przez Wnioskodawcę działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej – jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie wskazać należy, że w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.10.2016 r. ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.