Definicja | Interpretacje podatkowe

Definicja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to definicja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki związane z naprawą dachu, wymianą stolarki otworowej, remontem instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o., elewacji i podłóg mogły zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej jako wydatki na remont budynku, a nie wydatki zwiększające wartość początkową nieruchomości?
Fragment:
(...) podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w art. 22a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z zm.) przez wskazanie składników majątku, które przy spełnieniu określonych w tym przepisie warunków uznać można za środki trwałe, które podlegają amortyzacji oraz w art. 22c ww. ustawy, w którym wymieniono również składniki majątku uznawane m.in. za środki trwałe, niepodlegające amortyzacji. Definicja środków trwałych została więc dla celów podatkowych ściśle powiązana z pojęciem amortyzacji. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy opisany zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2008 r. (data wpływu 29 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie definicji (...)
2011
1
lip

Istota:
Jak należy ustalać limit przychodów w przypadku spółki, w szczególności do zastosowania jednorazowej amortyzacji, obliczając limit przychodu 800 tys. euro sumując przychody wszystkich wspólników, czy też przychód każdego z nich z osobna?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.04.2007 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uznaje stanowisko wyrażone we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny: Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą , jako wspólnik spółki jawnej niemającej osobowości prawnej. Wspólnikami spółki jawnej są cztery osoby. Począwszy od 1 stycznia 2006 r., spółka prowadzi pełne księgi rachunkowe . W 2007 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła definicję małego podatnika. Zgodnie z nowym art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych małym podatnikiem jest przedsiębiorca , u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie (...)
2011
1
maj

Istota:
Wnioskodawca zwrócił się zapytaniem czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągane przychody ze świadczenia usług dla Fundacji ........ może kwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, 2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, 3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Mając powyższe na uwadze, obowiązująca od 1 stycznia 2007 roku nowa definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawiera istotne zastrzeżenie, sprowadzające się do tego, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie są uznawane czynności, jeżeli zostaną spełnione łącznie warunki wymienione w punktach 1-3 powołanego wyżej art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik w ramach prowadzonej działalności wykonuje czynności będące jej przedmiotem w miejscu i (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w związku ze zmianą od 01.01.2007 r. definicji działalności gospodarczej podatnik może w dalszym ciągu uważać, że dotychczas współpracujące z nim firmy jednoosobowe będą traktowane nadal jako prowadzące działalność gospodarczą i czy może z nimi współpracować na dotychczasowych zasadach w oparciu o zawartą umowę oraz czy wystawiane faktury VAT traktować jako dokumenty kosztowe,tj. czy podatnik nie ma przymusu zmiany formy współpracy na taką która obligowałaby go do występowania w roli płatnika obowiązanego do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od uzyskanych przez świadczących usługi dochodów, zgodnie z art.31 lub art.41 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku Pani D reprezentującej Panią S, złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 12.01.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii objętej pytaniem: - czy w związku ze zmianą od 01.01.2007 r. definicji działalności gospodarczej podatnik może w dalszym ciągu uważać, że dotychczas współpracujące z nim firmy jednoosobowe będą traktowane nadal jako prowadzące działalność gospodarczą i czy może z nimi współpracować na dotychczasowych zasadach w oparciu o zawartą umowę oraz czy wystawiane faktury VAT traktować jako dokumenty kosztowe, - tj. czy podatnik nie ma przymusu zmiany formy współpracy na taką która obligowałaby go do występowania w roli płatnika obowiązanego do (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy pojęcie „działalności gospodarczej” zawarte w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy podatkowej jest tożsame z pojęciem „działalności gospodarczej” zawartym w przepisie art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
Fragment:
(...) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców. Reasumując, organ odwoławczy podkreśla, że jeżeli akt normatywny nie zawiera własnych definicji, które będą miały pierwszeństwo przed definicjami z Ordynacji podatkowej, wówczas do zawartych w nich pojęć zastosowanie znajdą definicyjne przepisy Ordynacji podatkowej jako aktu podstawowego w tej dziedzinie spraw. Niniejsza interpretacja prawa podatkowego została wydana w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz stan prawny obowiązujący w dniu zaistnienia tego zdarzenia. (...)
2011
1
mar

Istota:
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 14b § 1 ustawy z dnia 29-08-1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo znak: MOSiR/NG/-03.01/1/04 z dnia 23-01-2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu) wyjaśnia: Każdy podatnik, który dokonuje sprzedaży towaru lub usługi w rozumieniu art. 4 ustawy o VAT jest obowiązany do obliczenia i odprowadzenia do budżetu podatku należnego od dokonanej sprzedaży. Równocześnie jednak podatnik ten ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z dokonaną sprzedażą, a wynikającego z otrzymanych od kontrahentów faktur. Jednym z podstawowych wymogów warunkujących prawo do odliczenia podatku naliczonego jest związek dokonanego zakupu ze sprzedażą opodatkowaną. Warunek ten wynika bezpośrednio z art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.), w których (...)
2011
1
sty
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Definicja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.