ILPB2/415-990/14-2/WM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny działki.
ILPB2/415-990/14-2/WMinterpretacja indywidualna
 1. decyzja
 2. gospodarstwo rolne
 3. nabycie nieruchomości
 4. odpłatne zbycie
 5. sprzedaż
 6. zbycie
 7. zwrot
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 30 września 2014 r. (data wpływu: 3 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny działki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny działki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Decyzją starosty z 28 lipca 2014 r. Wnioskodawca otrzymał nieodpłatnie własność działki o powierzchni 0,4794 ha.

Wcześniej działka ta wchodziła w skład gospodarstwa rolnego rodziców Zainteresowanego, które wyżej wymienieni przekazali na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy z 8 kwietnia 1977 r. Pozostawili sobie wówczas własność budynków oraz prawo do bezpłatnego użytkowania gruntu rolnego o powierzchni 0,50 ha.

Dnia 20 grudnia 1990 r. weszła w życie ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, która w art. 118 przyznała prawa własności dotychczas użytkowanych działek. Art. 118 ust. 2a ww. ustawy stanowi, że z wnioskiem o przyznanie prawa własności wystąpić może również zstępny osoby uprawnionej. W styczniu 2014 r. Zainteresowany, jako następca prawny, wystąpił o potwierdzenie swoich praw do starosty powiatowego i w rezultacie otrzymał decyzję o nieodpłatnym przekazaniu na własność wspomnianej działki.

Dnia 26 września 2014 r. Wnioskodawca darował wspomnianą działkę na rzecz osób trzecich.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy nieodpłatne przyznanie własności działki decyzją starosty należy rozumieć jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy ww. decyzja może skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym w przypadku zbycia ww. działki w drodze darowizny przed upływem pięciu lat od jej nabycia...

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przyznanie własności działki dożywotniego użytkowania na podstawie art. 118 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie jest nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prawo do powyższej działki Zainteresowany nabył w drodze ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zaś decyzja starosty powiatowego potwierdza jedynie ten stan.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że darując powyższą działkę przed upływem pięciu lat od jej nabycia nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym, bowiem nabycie działki na własność mogło być potwierdzone decyzją starosty w każdym czasie od dnia wejścia (w życie – dopisek tut. Organu) ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z analizy wniosku wynika, że stosownie do art. 118 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Zainteresowany, jako zstępny osoby uprawnionej, wystąpił z wnioskiem o przyznanie o potwierdzenie swoich praw do nieruchomości. W rezultacie powyższego, w styczniu 2014 r. starosta powiatowy wydał decyzję o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Wnioskodawcy prawa własności do działki. Następnie 26 września 2014 r. przedmiotowa działka została przekazana w formie darowizny na rzecz osób trzecich.

W myśl z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013, poz. 1403, z późn. zm.) osobie, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu, w myśl dotychczasowych przepisów, na jej wniosek przyznaje się nieodpłatnie własność tej działki.

Zgodnie z art. 118 ust. 2a tej ustawy, z wnioskiem o przyznanie prawa własności działki określonej w ust. 1 lub 2 może wystąpić również zstępny osoby uprawnionej, o której mowa w tych przepisach, który po śmierci tej osoby faktycznie włada, w zakresie odpowiadającym jej uprawnieniom, daną nieruchomością; jeżeli jednak uprawnionymi są oboje małżonkowie, wniosek taki może być zgłoszony dopiero po śmierci obojga małżonków. Decyzje w sprawach określonych w ust. 1-2a wydaje starosta (art. 118 ust. 4 ww. ustawy).

Mając na uwadze zaprezentowany w niniejszej sprawy stan faktyczny, stwierdzić należy, że zgodnie z cytowanymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Wnioskodawcy przysługiwało jedynie uprawnienie do wystąpienia do starosty z wnioskiem o przeniesienie własności użytkowanej działki. Nie ulega wątpliwości, że wskazany przepis art. 118 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie przewiduje możliwości nabycia własności z mocy samego prawa, nabycie to wiąże się z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku. Oznacza to, że do nabycia przez Wnioskodawcę działki, uprzednio przekazanej przez rodziców Zainteresowanego na rzecz Skarbu Państwa, doszło na podstawie wydanej w styczniu 2014 r. przez właściwego starostę decyzji o przyznaniu nieodpłatnie prawa jej własności. Innymi słowy, nie można stwierdzić, że wydana przez starostę decyzja miała charakter wyłącznie deklaratoryjny.

Reasumując, stwierdzić należy, że nieodpłatne przyznanie na rzecz Wnioskodawcy prawa własności wymienionej nieruchomości na podstawie decyzji starosty z 2014 r. stanowi nabycie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże, mając na uwadze fakt, że ww. przepis wiąże powstanie źródła przychodu wyłącznie z opłatnym zbyciem nieruchomości i praw majątkowych, stwierdzić należy, iż na gruncie badanej sprawy przychód w ogóle nie powstał, gdyż dokonane 26 września 2014 r. przeniesienie prawa do przedmiotowej działki nastąpiło w drodze darowizny, która nota bene stanowi formę nieodpłatnego zbycia.

W konsekwencji, Zainteresowany nie jest zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu zbycia przedmiotowej działki.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.