Decyzja subsydiarna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to decyzja subsydiarna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

1. Pięcioletni termin przedawnienia podstawowego zobowiązania podatkowego, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, stanowi równocześnie termin przedawnienia dla tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalanego na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.
2. Rozstrzygnięcie ustalające dodatkowe zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług ma charakter subsydiarny względem wydanej na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) decyzji określającej zobowiązanie podatkowe. Termin przedawnienia podstawowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności tego podatku, stanowi równocześnie termin przedawnienia dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalonego na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).

Fragment:

(...) (...) Urząd Skarbowy w Z.G. decyzją z dnia (...), wydaną na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm., powoływanej dalej jako: ustawa o podatku od towarów i usług), w wyniku powtórnej analizy materiału dowodowego stanowiącego rezultat kontroli przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 1997 r., do którego strona wniosła żądanie skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach zobowiązań podatkowych, określił T. Sp. z o. o. w Z.G. zaległość podatkową w podatku od towarów i usług za kwiecień 1995 r. w wysokości 9.240 zł i odsetki od tej kwoty w wysokości 5.275,70 zł oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30 % kwoty zawyżenia podatku naliczonego w kwocie 2.772 zł. W wyniku postępowania odwoławczego Izba Skarbowa w Z.G. decyzją z dnia (...) utrzymała w mocy powyższą decyzję. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek (...)