Decyzja ostateczna | Interpretacje podatkowe

Decyzja ostateczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to decyzja ostateczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:

1. Norma określona w § 1 art. 282a O.p. stanowi gwarancję nieprzeprowadzenia kontroli podatkowej w sprawie zakończonej już decyzją, objętą zasadą trwałości ostatecznych decyzji w postępowaniu podatkowym. Natomiast jak stanowi przepis art. 128 O.p. decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym są ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania mogą nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej ustawie oraz w ustawach podatkowych.

2. Zatem stwierdzenie nieważności decyzji może otwierać drogę do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy na przykład w razie rażącego naruszenia prawa (art. 247 § 1 pkt 3 O.p.). Tym samym należy podzielić pogląd organu odwoławczego, że w niniejszej sprawi nie można mówić w ogóle o „sprawie rozstrzygniętej decyzją ostateczną" gdy decyzja ostateczna została w trybie nadzwyczajnym uchylona.
Fragment:
(...) naruszenia przez Sąd I instancji art. 141 § 4 P.p.s.a. gdyż w uzasadnieniu wyroku wyraźnie wskazano dlaczego nie dokonano merytorycznej oceny zaskarżonego rozstrzygnięcia i gdyby ocena formalna tegoż rozstrzygnięcia dokonana przez Sąd l instancji był prawidłowa, bezcelowe byłoby rozpatrzenie pozostałych zarzutów skargi. Wreszcie chybiony jest zarzut naruszenia przez Sąd I instancji przepisu art. 133 § 1 P.p.s.a. gdyż jak wynika z uzasadnienia wyroku, wiadomo było Sądowi że decyzja ostateczna została wyeliminowana z obrotu prawnego w drodze stwierdzenia nieważności. Jednakże Wojewódzki Sąd Administracyjny nienależyce zinterpretował ten fakt, co nie stanowi naruszenia powyższego przepisu. Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 185 § 1 P.p.s.a. uwzględnił skargę kasacyjną i orzekł jak w pkt 1 sentencji. Orzeczenie o kosztach postępowania kasacyjnego uzasadnia przepij art. 203 pkt 2 i art. 205 § 2 P.p.s.a. w zw. z (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wypłacany równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego wypałacany uprawnionym emerytom i rencistom Służby Więziennej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia decyzję ostateczną Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach znak: PD2-4151-27/05 - z dnia 15.06.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących opodatkowania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego wypłacanego emerytom i rencistom Służby Więziennej wydana dla Aresztu Śledczego w Kielcach. Zgodnie z przepisem art. 253 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa - decyzja ostateczna, na mocy, której strona nie nabyła prawa, może być uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ja wydał, jeżeli przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes podatnika. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.