Decyzja określająca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to decyzja określająca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
kwi

Istota:

Wystawienie faktury po wydaniu decyzji przez organ podatkowy oraz obowiązek wpłaty podatku należnego.

Fragment:

W związku z powyższym elementy stanu faktycznego, które są objęte decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych wydaną wobec Wnioskodawcy, również nie są przedmiotem niniejszego wniosku. Wnioskodawca wskazuje również, że decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych wydana wobec Wnioskodawcy dotyczyła rozstrzygnięcia, czy wniesiony przez Wnioskodawcę aportem do spółki zależnej Oddział stanowił ZCP. Przedmiotem ewentualnej decyzji nie było natomiast rozstrzygnięcie w zakresie zgodności z prawem wystawienia przez Wnioskodawcę faktury po zakończeniu postępowania kontrolnego VAT ani w zakresie obowiązku odrębnego uiszczenia podatku wynikającego z faktury. W świetle powyższego zdaniem Wnioskodawcy zdarzenie przyszłe scharakteryzowane w niniejszym wniosku oraz przedmiot decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych wydanej wobec Wnioskodawcy, mają charakter odrębny i rozłączny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przypadku wydania wobec Wnioskodawcy ostatecznej decyzji podatkowej w zakresie jego rozliczeń z tytułu VAT za lipiec 2011 r., (...)

2011
1
cze

Istota:

Uprawnienie do dokonywania korekty deklaracji VAT-7 wówczas, gdy Podatnikowi została doręczona decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W szczególności Spółka wnosi o potwierdzenie, iż powyższe uprawnienie przysługuje jej również w sytuacji, gdy w decyzji stwierdzono nieprawidłowości dotyczące opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Fragment:

Natomiast po zakończeniu postępowania podatkowego uprawnienie to przysługuje nadal – w zakresie nie objętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego (art. 81b § 1 pkt. 2). Ponadto zgodnie z art. 81b § 3 uprawnienie do skorygowania deklaracji z tytułu podatku VAT nie przysługuje po zakończeniu kontroli podatkowej. Z powyższego wynika, iż w przypadku wydania przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i stwierdzeniu w przedmiotowej decyzji uchybień w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy Podatnik traci prawo do dokonania korekty deklaracji. Powyższe znajduje potwierdzenie w piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 8 sierpnia 2005r. nr SP1/618/8012-110-2024/05/EB. W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcęi stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia. Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej (...)