Decyzja odsetkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to decyzja odsetkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:


1. Naczelny Sąd Administracyjny związany jest granicami skargi kasacyjnej i bierze pod uwagę z urzędu tylko nieważność postępowania art. 183 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Nie może zatem zastępować strony i formułować uzasadnienia zarzutów skargi kasacyjnej, nie jest bowiem uprawniony do ponownego badania legalności zaskarżonej decyzji administracyjnej w takim zakresie, w jakim czynić to może (i powinien) sąd administracyjny I instancji.
2. Również oznaczenie strony(adresata decyzji) zostało dokonane prawidłowo. Art. 210 § 1 pkt. 3 Ordynacji podatkowej nie wskazuje, w którym miejscu ma być zamieszczone oznaczenie strony. Inspektor Kontroli Skarbowej zamieścił oznaczenie strony w treści rozstrzygnięcia wskazując, komu określa odsetki za zwłokę. Podatnik został oznaczony nie tylko poprzez wskazanie jego firmy i adresu, ale również poprzez podanie jego numeru identyfikacji podatkowej. Został zatem zindywidualizowany w dostateczny, nie mogący budzić wątpliwości sposób.

Fragment:

(...) Wyrokiem z dnia 21 stycznia 2004 r. Wojewódzki Sad Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę P spółki z o.o. w Szczecinie na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z 4 lutego 2002 r., którą to utrzymano w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Szczecinie z 31 października 2001 r., określającą skarżącej spółce wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 1998. Odsetki za zwłokę zostały określone z uwagi na wydanie przez Inspektora Kontroli Skarbowej 31 października 2001 r. decyzji określającej P spółce z o.o. w Szczecinie wysokość zaległość podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 1998 r. Odsetki wyliczono do dnia wydania decyzji wymiarowej. W skardze na tę decyzję, złożonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego –Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie strona powołała się na zaskarżenie również decyzji określającej wysokość (...)