Decyzja konstytutywna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to decyzja konstytutywna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Decyzja ustalająca dodatkowe zobowiązanie podatkowe na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) ma charakter akcesoryjny względem decyzji wydanej przez urząd skarbowy lub organ kontroli skarbowej na podstawie tego samego przepisu, określającej "kwotę zwrotu w prawidłowej wysokości", a w konsekwencji termin przedawnienia jej wydania wynosi pięć lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku od towarów i usług (art. 30 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych, jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.).

Fragment:

(...) Urząd Skarbowy w J. decyzją z dnia 9 września 1997 r., wydaną na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), określił spółce z o.o. "W." w J. wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 1993 r. Równocześnie, drugą decyzją z dnia 9 września 1997 r. Urząd Skarbowy w J., wydaną na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz art. 27 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz. U. Nr 137, poz. 640), ustalił spółce z o.o. "W." w J. tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiąc (...)

2011
1
sty

Istota:

Kompetencje organów podatkowych co do zobowiązania podatnika z tytułu opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej wynikają wprost z ustawy, zarówno w odniesieniu do obowiązku wydania decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej, jak i kwestii naliczenia od niej odsetek (art. 21 § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm., w związku z art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 4, poz. 23 ze zm. oraz art. 53 § 1 i § 4 ordynacji podatkowej).

Fragment:

(...) Urząd Skarbowy K. decyzją z dnia 29 czerwca 1998 r. określił Andrzejowi S. wysokość zobowiązania z tytułu opłaty skarbowej od umowy notarialnej kupna-sprzedaży działki o powierzchni 152 m 2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. K. w K., w kwocie 4.750 zł, a w konsekwencji, wobec stwierdzenia niepełnego wykonania przez niego obowiązku podatkowego, o którym mowa jest w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 ze zm.), określił także wysokość zaległości z tytułu opłaty skarbowej od wyżej wymienionej umowy w wysokości 1.300 zł wraz z należnymi odsetkami, bowiem uznał za niewiarygodną cenę nieruchomości podaną w akcie notarialnym. Izba Skarbowa w Krakowie decyzją z dnia 30 września 1998 r. utrzymała w mocy powyższą decyzję, podnosząc w uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia, że - zgodnie z art. 5 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej - obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z (...)