PP 443-120/2003 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy należy dokonać korekty podatku naliczonego w miesiącu otrzymania decyzji Urzędu Celnego, gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego okazało się, że kwota podatku naliczonego została nadpłacona.

PP 443-120/2003

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. decyzja celna
  2. korekta podatku
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.)

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna, w myśl art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że od 1 września 2003 r. ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302) wprowadzono w art. 11 tej ustawy zmiany do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).
Stosownie do art. 11 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego organ celny stwierdzi, iż kwoty podatków zostały wykazane nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatki w prawidłowej wysokości. Naczelnik urzędu celnego może określić kwotę podatków w decyzji dotyczącej należności celnych.
W myśl art. 11g ww. ustawy, organem podatkowym właściwym w sprawie postępowań dotyczących odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, zwrotu nadpłaty oraz ulg podatkowych określonych w Ordynacji podatkowej - w zakresie podatku od towarów i usług, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.
W przypadku gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego okaże się, że kwota podatkówzostała nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconych podatków, jeżeli kwota nadpłaconego w imporcie podatku od towarów i usług pomniejszyła kwotę podatku należnego (art. 11h ustawy o podatku od towarów i usług).
Uwzględniając powyższe oraz Pana oświadczenie, iż odliczono w deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2003 r. podatek naliczony z tytułu importu wg. przedmiotowego dokumentu SAD, brak jest podstaw prawnych do skorygowania oraz zwrotu nadpłaconego podatku.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

korekta podatku
DUS-PP/443/1/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.