PO-1/443/207/JF/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego


Czy przy dokonanym wywozie reklamacyjnym towarów podatnik powinien na podstawie art. 33 ustawy o podatku od towarów i usług wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji o sprostowanie dokumentów celnych dotyczących importowanego towaru oraz wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości tj. w niższej z tytułu częściowego zwrotu towaru?

Czy w konsekwencji wydania decyzji przez naczelnika urzędu celnego Spółka powinna wystąpić, na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconego podatku od importu towarów?

W wyniku takiego postępowania w jakim terminie należy dokonać odpowiedniej korekty podatku VAT należnego i naliczonego?

PO-1/443/207/JF/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. decyzja celna
  2. import towarów
  3. korekta podatku
  4. reklamacje
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Wnoszący pytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż Spółka dokonuje transakcji importu towarów oraz zgodnie z art. 33 ustawy o podatku od towarów i usług dokonuje zgłoszeń celnych i uiszcza należności podatkowe. Część importowanych towarów posiada wady w związku z czym Spółka dokonuje zwrotów reklamacyjnych do dostawcy. Zwrot towarów następuje na podstawie procedury celnej 1040, przy której na dokumencie celnym SAD nie są wyliczane należności podatkowe. Spółka dokonywała nabyć w ramach wykonywania czynności opodatkowanych, w związku z tym przysługiwało jej prawo do pomniejszenia podatku należnego o zapłacony podatek od importu towarów. Wysokość należności podatkowych w momencie importu została prawidłowo określona. Spółka zapłaciła należności podatkowe i dokonała odliczenia od podatku należnego. Towar okazał się wadliwy dopiero przy realizacji produkcji a jego wywóz jest odrębną transakcją, na którą urząd celny wystawił odrębny dokument SAD z adnotacją "wywóz reklamacyjny" bez naliczania i pobierania należności celnych.

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy przy dokonanym wywozie reklamacyjnym towarów podatnik powinien na podstawie art. 33 ustawy o podatku od towarów i usług wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji o sprostowanie dokumentów celnych dotyczących importowanego towaru oraz wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości tj. w niższej z tytułu częściowego zwrotu towaru? Czy w konsekwencji wydania decyzji przez naczelnika urzędu celnego Spółka powinna wystąpić, na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconego podatku od importu towarów? W wyniku takiego postępowania w jakim terminie należy dokonać odpowiedniej korekty podatku VAT należnego i naliczonego?

Na tle takich okoliczności faktycznych Spółka formułuje stanowisko, iż w przypadku wywozu reklamowanych towarów nie należy występować do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji o sprostowanie dokumentów celnych i wydanie decyzji określającej podatek w niższej wysokości a także nie należy występować z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot podatku zapłaconego od importu towarów oraz nie należy dokonywać żadnej korekty podatku VAT należnego i naliczonego.

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie uznaje przedstawione stanowisko za zgodne z prawem.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 33 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

<
  • na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną,
  • uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami.

Stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek. W myśl ust. 3 po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości.

Zgodnie z art. 40 ustawy w przypadku gdy kwota podatku została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, jeżeli kwota nadpłaconego w imporcie podatku pomniejszyła kwotę podatku należnego.

W przedstawionym stanie faktycznym, Spółka dokonała częściowego zwrotu importowanych towarów w związku z ich reklamacją. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy nie można wywodzić obowiązku Spółki do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości, w przypadku stwierdzenia, że kwota podatku uległa zmianie. Po pierwsze przepis stanowi o uprawnieniu podatnika, a po drugie, stosowna decyzja może zostać wydana przez celny organ podatkowy także z urzędu, co wynika z art. 34 ust. 1 ustawy, który stanowi, iż w przypadkach innych niż określone w art. 33 ust. 1-3 kwotę podatku należnego z tytułu importu określa naczelnik urzędu celnego w drodze decyzji.

W przypadku wydania przez urząd celny decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości, Spółce nie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, z uwagi na fakt, iż kwota nadpłaconego w imporcie podatku pomniejszyła kwotę podatku należnego.

W sytuacji, gdy Spółce nie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, nie mają zastosowania przepisy Rozdziału 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), które określają przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Reasumując, w opisanej sytuacji Spółka nie ma obowiązku wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości, natomiast w przypadku wydania decyzji określającej podatek przez naczelnika urzędu celnego, Spółka nie ma prawa do wystąpienia z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconego podatku, w związku z czym nie dokonuje żadnych korekt podatku należnego i naliczonego.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie - zgodnie z art. 14a § 4 i art. 236 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.