1473/987/KDO/423/99/07/BC | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Spółka prawidłowo zakwalifikowała koszty do nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz prawidłowo uznała zwrot tych wydatków za przychody nie stanowiące przychodów podatkowych dotyczących w/w decyzji

1473/987/KDO/423/99/07/BC

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. decyzja celna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

POSTANOWIENIE

Na podstawie arl. 14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Z 2005r Nr 8 póz 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku sp. z o.o z dnia 29.06.2007r (data wpływu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie kwalifikacji kosztów wynikających z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego zwróconych następnie przez kontrahenta do kosztów i do przychodów podatkowych

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu

stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

Spółka przedstawiła we wniosku następujący stan taktyczny:Rok podatkowy w Spółce trwa od 01 maja do 30 kwietnia . Spółka otrzymała w 2004r i 2005r decyzje Naczelnika Urzędu Celnego , zmieniające wysokości kwot zobowiązania podatkowego z tytułu podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług od towarów sprowadzonych w latach 2001 - 2003 wraz z należnymi odsetkami na dzień wydania decyzji. Spółka nie zgodziła się z w/w decyzjami i wniosła odwołanie do wyższych instancji. Kwoty wynikające z decyzji UC nie zostały wpłacone. W roku otrzymania decyzje te nie zostały ujęte w księgach rachunkowych. Decyzje te zostały zaksięgowane w koszty 2006r podatkowego po negatywnym dla Spółki wyroku NSA i nic zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie w 2006r podatkowym kontahent Spółki od którego Spółka sprowadziła towar został obciążony przez sp. z o.o fakturą za wszystkie składniki decyzji celnych tj. akcyzą, podatkiem od towarów i usług, odsetkami oraz kosztami sądowymi i powstał w Spółce przychód.

Zapytanie Spółki brzmi:Czy Spółka prawidłowo zakwalifikowała koszty do nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz prawidłowo uznała zwrot tych wydatków za przychody nie stanowiące przychodów podatkowych dotyczących w/w decyzji celnych

Zdaniem Spółki:Spółka stoi na stanowisku, że prawidłowo zakwalifikowała decyzje Naczelnika Urzędu Celnego jako koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art 15 ust l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz prawidłowo uznała przychody związane z tymi kosztami jako przychody nie stanowiące przychodów podatkowych zgodnie z arl 12 ust 4 pkt a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny i obowiązujące do 31.12.2006r przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego stwierdza, że:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zaksięgowała dopiero w 200ór po negatywnym dla Spółki wyroku NSA - decyzje Urzędu Celnego, na podstawie których była zobowiązana do zapłaty kwot zobowiązania podatkowego z tytułu podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług wraz z należnymi odsetkami. W/w wydatków nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie w 2006r Spółka otrzymała zwrot w/w wydatków (tj. podatku akcyzowego, podatku VAT, odsetek oraz kosztów sądowych ) od kontrahenta . Zwróconych wydatków nie zaliczyła do przychodów podlegających opodatkowaniu.

W opinii tutejszego organu podatkowego wydatki wynikające z decyzji Urzędu Celnego dotyczące:podatku akcyzowego - winny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie zart.15 ust l ustawy, a ich zwrot do przychodów podlegających opodatkowaniu zgodnie z art12 ust l pkt l ustawypodatku od towarów i usług - w myśl przepisu art 16 ust l pkt 46 ustawy nie stanowiąkosztów uzyskania przychodów Spółki i jednocześnie zwrot tych wydatków nie podlegaopodatkowaniu zgodnie z art 12 ust 4 pkt 6 a ustawyodsetek - nic stanowią kosztów uzyskania przychodów Spółki w myśl art 16 ust l pkt 21 ustawy i jednocześnie zwrot tych wydatków nie podlega opodatkowaniu zgodnie z art 12 ust 4 pkt 6 a ustawykosztów sądowych - w myśl przepisów art 16 ust l pkt 18 ustawy nie stanowią kosztówuzyskania przychodów i jednocześnie zwrot tych wydatków nie podlega opodatkowaniuzgodnie z art 12 ust 4 pkt 6 a ustawyBiorąc powyższe pod uwagę stanowisko podatnika przedstawione we wniosku dotyczące kwalifikacji do kosztów i do przychodów odsetek, podatku od towarów i usług oraz kosztów sądowych uznaje się za prawidłowe. Natomiast stanowisko podatnika dotyczące kwalifikacji do kosztów i do przychodów podatku akcyzowego uznaje się za nieprawidłowe.

Reasumując powyższe okoliczności faktyczne i prawne - postanowiono jak w sentencji postanowienia.

POUCZENIEl .Udzielana interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcęi stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia;2.Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organypodatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia;3.Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wniesione za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia ( art. 236 § 2 pkt l Ordynacji podatkowej ).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

decyzja celna
PO-1/443/207/JF/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.