1472/RPP1/443-287/05/TM | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie Podatnika dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z decyzji celnej.

1472/RPP1/443-287/05/TM

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. decyzja celna
  2. prawo do odliczenia
  3. termin odliczenia podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

POSTANOWIENIE

W związku z wnioskiem Strony, który wpłynął do tut. Urzędu 28 lutego 2005 r., uzupełnionym pismami z dnia 24.04.2005r. oraz 23.05.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60)

uznaje stanowisko Podatnika za prawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona otrzymała w miesiącu lutym 2005r. decyzję naczelnika urzędu celnego określającą niedobór należności celnych i podatkowych (cło oraz podatek od towarów i usług). Strona wpłaciła określoną kwotę różnicy wynikającą z wyżej wymienionej decyzji UC. Zdaniem Strony decyzja naczelnika urzędu celnego stanowi dokument celny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie którego Stronie przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o kwotę różnicy określoną decyzją UC.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, co następuje.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, w przypadku importu – suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego. W ustawie o podatku od towarów i usług brak jest definicji dokumentu celnego. Należy zatem uznać, że w zakresie pojęcia dokument celny mieści się w szczególności decyzja naczelnika urzędu celnego, która określa jak w przypadku Strony niedobór należności celnych. W związku z powyższym kwota określona w tej decyzji jako niedobór podatku VAT, którą Strona wpłaciła do urzędu celnego stanowi kwotę podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Na podstawie art. 86 ust.11 ustawy o podatku od towarów i usług jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. Ponadto na podstawie art.86 ust. 13 jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Zatem jeżeli Spółka nie obniżyła kwoty podatku należnego w terminach określonych w art. 86 ust 10 i 11, może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego tj w przypadku opisanym we wniosku w miesiącu otrzymania dokumentu celnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Zatem Strona jest uprawniona do obniżenia podatku należnego w miesiącu otrzymania decyzji naczelnika urzędu celnego o kwoty wynikające z tych dokumentów jedynie w zakresie, w jakim stanowią one różnicę pomiędzy podatkiem już pobranym przez organy celne. Stronie w tym zakresie przysługuje też uprawnienie, o którym mowa w art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.