Decyzja celna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to decyzja celna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

W imporcie towarów, kiedy ilość jest mniejsza niż w głoszeniu celnym nie należy występować do Naczelnika UC o wydanie korygującej decyzji

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika Doradcę Podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2008 r. (data wpływu 1 października 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2008 r. (data wpływu 1 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystąpienia do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka prawidłowo zakwalifikowała koszty do nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz prawidłowo uznała zwrot tych wydatków za przychody nie stanowiące przychodów podatkowych dotyczących w/w decyzji

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie arl. 14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Z 2005r Nr 8 póz 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku sp. z o.o z dnia 29.06.2007r (data wpływu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie kwalifikacji kosztów wynikających z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego zwróconych następnie przez kontrahenta do kosztów i do przychodów podatkowych Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe UZASADNIENIE Spółka przedstawiła we wniosku następujący stan taktyczny:Rok podatkowy w Spółce trwa od 01 maja do 30 kwietnia . Spółka otrzymała w 2004r i 2005r decyzje Naczelnika Urzędu Celnego , zmieniające wysokości kwot zobowiązania podatkowego z tytułu podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług od towarów sprowadzonych w latach 2001 - 2003 wraz z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka cywilna zlikwidowała się, po likwidacji UC wydał decyzję dotyczącą podatku VAT. Czy kwotę różnicy podatku, wynikającą z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego Spółka X ma możliwość odzyskania poprzez zwrot bezpośredni z urzędu, bądź złożenie korekty deklaracji VAT-7 ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna , działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 28 czerwca 2006r. (data wpływu 14 lipca 2006r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w indywidualnej sprawie Strony, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w przedmiocie zwrotu kwoty podatku od towarów i usług określonej w decyzji Naczelnika Urzędu Celnego, wydanej po likwidacji spółki cywilnej - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - "stosownie do swej (...)

2011
1
kwi

Istota:


Czy przy dokonanym wywozie reklamacyjnym towarów podatnik powinien na podstawie art. 33 ustawy o podatku od towarów i usług wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji o sprostowanie dokumentów celnych dotyczących importowanego towaru oraz wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości tj. w niższej z tytułu częściowego zwrotu towaru?

Czy w konsekwencji wydania decyzji przez naczelnika urzędu celnego Spółka powinna wystąpić, na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconego podatku od importu towarów?

W wyniku takiego postępowania w jakim terminie należy dokonać odpowiedniej korekty podatku VAT należnego i naliczonego?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnoszący pytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż Spółka dokonuje transakcji importu towarów oraz zgodnie z art. 33 ustawy o podatku od towarów i usług dokonuje zgłoszeń celnych i uiszcza należności podatkowe. Część importowanych towarów posiada wady w związku z czym Spółka dokonuje zwrotów reklamacyjnych do dostawcy. Zwrot towarów następuje na podstawie procedury (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z decyzji celnej.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Strony, który wpłynął do tut. Urzędu 28 lutego 2005 r., uzupełnionym pismami z dnia 24.04.2005r. oraz 23.05.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) uznaje stanowisko Podatnika za prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona otrzymała w miesiącu lutym 2005r. decyzję naczelnika urzędu celnego określającą niedobór należności celnych i podatkowych (cło oraz podatek od towarów i usług). Strona wpłaciła określoną kwotę różnicy wynikającą z wyżej wymienionej decyzji UC. Zdaniem Strony decyzja naczelnika urzędu celnego stanowi dokument celny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, na (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy kwota podatku VAT określona w decyzji organu celnego, stanowiąca różnicę między podatkiem VAT wynikającym z decyzji organu celnego, a podatkiem pobranym na podstawie zgłoszenia celnego, stanowi podatek naliczony w rozumieniu art.86 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r., i czy w związku z tym podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w decyzji organu celnego (Naczelnika Urzędu Celnego)?

Fragment:

(...) Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż prowadzi działalność gospodarczą w ramach, której między innymi przed wejściem w życie przepisów u stawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług importowała towary. Zgodnie z oświadczeniem strony pytający jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art.15 ustawy z dnia 11 marca 2004r Zdaniem podatnika w przedmiotowym stanie faktycznym kwota podatku od towarów i usług stanowiąca różnicę pomiędzy podatkiem wynikającym z decyzji organu celnego, a podatkiem pobranym na podstawie zgłoszenia celnego (bądź wynikająca z decyzji organu celnego w przypadku gdy podatnik zadeklarował w jednolitym dokumencie administracyjnym SAD zwolnienie od podatku VAT), będzie podatkiem naliczonym w rozumieniu 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. Natomiast podatnikowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w decyzji (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w przypadku zmiany statusu samochodu z ciężarowego na osobowy przez Urząd Celny w decyzji przysługuje prawo do odliczenia podatku z tytułu importu tego samochodu ?.

Fragment:

(...) Urząd Skarbowy Kraków – Nowa Huta kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 30.03.2004 r. Zwanej dalej o PTUiPA kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stanowiących nabycie towarów i usług z uwzględnieniem rabatów, a w przypadku importu – suma kwot podatku wynikająca z dokumentów celnych z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji celnej. Sprawy z zakresu należności celno – podatkowych rozpatrują organy celne. Nie kwestionowanie przez te organy informacji zawartych w zgłoszeniu celnym przedstawionym przez stronę daje możliwość jednoznacznej interpretacji zgłoszenia pod względem właściwego zastosowania przepisów podatkowych. Zgłoszenie (...)

2011
1
lut

Istota:

Firma dokonała eksportu towaru w styczniu 2004 r., a w kwietniu otrzymała decyzję celną zwiększającą wartość obrotu eksportowego. Ma wątpliwości czy obrót ten zadeklarować w miesiącu kwietniu, czy skorygować deklaracje od miesiąca stycznia.

Fragment:

(...) Biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług, które dotyczą sytuacji sprzed 1 maja 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy nie widzi przeszkód w dokonaniu rozliczenia decyzji celnych w miesiącu ich otrzymania, bowiem zwiększenie obrotu eksportowego w miesiącu styczniu 2004 r. i tak pozostaje bez wpływu na dokonane rozliczenie podatku od towarów i usług w miesiącu styczniu. Przepisy ustawy nie zawierają szczegółowych unormowań, które określałyby konieczność zachowania podatnika w sytuacji, która wystąpiła, zatem każde zachowanie podatnika, które nie rodzi dodatkowego obowiązku podatkowego, bądź pozostaje bez wpływu na rozliczenie podatkowe jest rozwiązaniem właściwym. W wyniku sprzedaży towaru poza granicę kraju przy spełnieniu wszystkich warunków ustawowych dla uznania wywozu jako eksport, Firma miała prawo do zastosowania stawki 0% na podstawie art. 18 ust. 3 do 7 ustawy z dnia 8 stycznia o (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy należy dokonać korekty podatku naliczonego w miesiącu otrzymania decyzji Urzędu Celnego, gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego okazało się, że kwota podatku naliczonego została nadpłacona.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna, w myśl art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że od 1 września 2003 r. ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302) wprowadzono w art. 11 tej ustawy zmiany do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Stosownie do art. 11 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego organ celny stwierdzi, iż kwoty podatków zostały wykazane nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatki w prawidłowej wysokości. Naczelnik urzędu celnego może określić kwotę (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy decyzja Naczelnika Urzędu Celnego potwierdzająca wywóz towarów poza granicę RP stanowi dokument, o którym mowa w art. 18 ust. 7 ustawy o podatku VAT, uprawniający podatnika do dokonania korekty podatku należnego?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 19.12.2003 r. dotyczące dokumentowania eksportu towarów dla podatku od towarów i usług - stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – informuję, że w przedstawionej sprawie ma zastosowanie art. 18 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) i korekta podatku należnego od dokonanej sprzedaży możliwa jest w rozliczeniu za grudzień 2003 r. (...)