PP/443-17/06/7486/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wszelkie czynności, zarówno wykonywane na mocy decyzji administracyjnej, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych powinny być udokumentowane fakturami VAT?

PP/443-17/06/7486/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. decyzja administracyjna
  2. faktura VAT
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2006 r. nr: ....32/1/06, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E:

Pismem z dnia 31.01.2006 r. Podatnik – Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ... wystąpiła z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego dokumentowania fakturami VAT czynności wykonywanych przez Stację.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ... stoi na stanowisku, że wszelkie czynności, zarówno wykonywane na mocy decyzji administracyjnych, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych powinny być udokumentowane fakturami VAT.

Biorąc pod uwagę opisany powyżej stan faktyczny i dokonując analizy przedstawionych w piśmie okoliczności – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie informuje, co następuje.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ... działa w oparciu o ustawę z dnia marca 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. z 1998 r. Dz. U. Nr 90, poz. 575 ze zm.). Z tytułu wykonywanych czynności nałożonych tą ustawą Stacja nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zgodnie z którym nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Oprócz tych czynności Stacja wykonuje usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15 są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.
Ww. przepis nakazuje wystawienie faktur podatnikom, o których mowa w art. 15 ustawy. Jeżeli więc Stacja w stosunku do wybranych czynności nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zgodnie z cyt. art. 15 ust. 6 ustawy, nie dokumentuje ich fakturami VAT. Czynności te powinny być dokumentowane rachunkami, o których mowa w art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).
W dniu 25.06.2004 r. Stacja dokonała zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług. W myśl opisanych wyżej zasad jest ona podatnikiem podatku od towarów i usług wyłącznie w zakresie czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych i tylko te czynności winny być udokumentowane fakturami VAT.
Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz przedstawione przepisy - stanowisko Podatnika nie jest prawidłowe.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swą moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika / płatnika/ inkasenta / następcy prawnego podatnika / osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.