PIII/2/443-114/05/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy opłata wynikająca z decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o przepisyustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalona w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

PIII/2/443-114/05/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
  2. decyzja administracyjna
  3. opodatkowanie
  4. organ władzy publicznej
  5. przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy X z dnia 10.03.2006r. (uzupełnionego pismami z dnia 21.03.2006r. i 6.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczek otrzymanych od zrzeszonych przedsiębiorców będących płatnikami podatku VAT

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 10.03.2006r., uzupełnionym pismami z dnia 21.03.2006r. i 6.04.2006r. firma X, zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji czy od pożyczek otrzymanych od trzech firm członkowskich na cele prowadzonej działalności statutowej należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych i zarejestrować te umowy.

Przedstawiając stan faktyczny strona podaje, że nie prowadzi działalności gospodarczej, tylko działalność statutową. Pożyczki, które otrzymała od trzech firm członkowskich, w ogólnej kwocie 7.500 zł, zostały wydatkowane na realizację unijnego projektu, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Ponadto ww. strona dodaje, że od 8.07.2005r. podpisała umowę z firmą Y, która jest głównym beneficjentem tego projektu i wspólnie z innymi 42 organizacjami z całej Polski, zarówno izb gospodarczych jak i innych instytucji otoczenia biznesu realizuje cele tego projektu. Dzięki tak utworzonej sieci będzie możliwość - zdaniem strony - oferowania lokalnym firmom, za pośrednictwem lokalnej izby, usług dotychczas niedostępnych, zaś wcześniej oferowane usługi osiągną wyższą jakość i zwiększy się ich zakres. Wyjaśnia, że realizacja tego projektu związana jest z ponoszeniem przez ww. firmę X wyższych niż dotychczas kosztów, gdyż aby dostać dofinansowanie do jakiejkolwiek inwestycji należy pokryć wydatki w 100%, co powoduje zachwianie płynności finansowej firmy i stwarza konieczność skorzystania z pomocy zaprzyjaźnionych firm w formie udzielonych przez nie pożyczek.

Końcowo ww. firma X dodaje, że nie zarejestrowała przedmiotowych umów pożyczek, jak również nie opłaciła podatku od czynności cywilnoprawnych ponieważ:

<
  1. wcześniej zasięgnęła konsultacji telefonicznej w przedmiotowej sprawie,
  2. pożyczkodawcy są płatnikami podatku VAT, sporadycznie udzielają pożyczek a tym samym dokonane przez nich czynności nie podlegają podatkowi na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  3. firma X nie prowadzi działalności gospodarczej, tylko działalność statutową i jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, a zatem w myśl art. 8 pkt 3 oraz art. 9 pkt 10 lit. b) powyższej ustawy zwolniona jest z obowiązku płacenia ww. podatku.

Dokonując oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego na wstępie zauważyć należy, iż istota umowy pożyczki - w rozumieniu przepisów art. 720 Kodeksu cywilnego - polega na tym, że dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki jest umową konsensualną i zostaje zawarta z chwilą zgodnego oświadczenia woli stron. Podkreślić należy, że strony czynności - zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego - swobodnie kształtują prawa i obowiązki w treści zawieranych umów, zwięźle i precyzyjnie formułując zamiar i cel umowy.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 41, poz. 399, z późn. zm.) podatkowi temu podlegają m. in. umowy pożyczki.

W myśl art. 2 pkt 4 tej ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Z powyższego wynika, że jeżeli pożyczkodawcy przedmiotowych pożyczek z tytułu dokonania tych czynności są opodatkowani podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolnieni, zawarcie tego typu umów nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 tej ustawy przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 cyt. ustawy, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

W sytuacji gdy podatnik podatku od towarów i usług udziela innemu podmiotowi pożyczki, wykonuje on działalność usługową, określoną w PKWiU 65.22.10-00.90 jako usługę udzielania pożyczek, świadczoną poza systemem bankowym, która korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

A zatem biorąc powyższe argumenty pod uwagę oraz przedstawiony przez stronę stan faktyczny sprawy stwierdzić należy, że świadczone przez zrzeszonych w przedsiębiorców usługi udzielenia pożyczek korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, co w konsekwencji skutkuje brakiem obowiązku opodatkowania tych umów podatkiem od czynności cywilnoprawnych, stosownie do uregulowań zawartych w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z tym, że przedmiotowe umowy pożyczki wyłączone są spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przywołane przez firmę X przepisy art. 8 pkt 3 oraz art. 9 pkt 10 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidujące zwolnienie od tego podatku - nie będą miały w sprawie zastosowania.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.