OP/443-0003/06/Z | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy opłata wynikająca z decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o przepisy ustawy o przekdształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podlega podatkowi od towarów i usług?

OP/443-0003/06/Z

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
  2. decyzja administracyjna
  3. organ władzy publicznej
  4. przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14 b par. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa( tekst jednolity ; Dz.U.z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzenia zażalenia z dnia 15.03.2006r. znak: GR.RRSP.V.7224-14/70/05/06 wniesionego przez podatnika ,na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 28.02.2006r. znak: PIII/2/443-114/05/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na podstawie decyzji administracyjnej w prawo własności nieruchomości gruntowej - zmienia się postanowienie będące przedmiotem zażalenia .

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 29.11.2005r. znak: GR-RRSP-V.7224-13/70/2005, uzupełnionym pismem z dnia 06.02.2006r. znak:GR-RRSP-V.7224-13/70/05/06 strona zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na podstawie decyzji administracyjnej w prawo własności nieruchomości gruntowej .

W złożonym zapytaniu wskazano następujący stan faktyczny :

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz.U.z 2005r. Nr 175, poz. 1459) następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez :

<
  • starostę - w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa , w tym również nieruchomości w stosunku, do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne
  • wójta , burmistrza , prezydenta miasta , zarządu powiatu albo zarządu województwa odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego .

Zgodnie z treścią art. 4 ww. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości , osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia . Czynność przekształcenia nie wynika z umowy cywilnoprawnej , lecz jednostronnego aktu władczego o charakterze administracyjnym , czyli decyzji wydanej na podstawie art. 3 ust.1 cyt. ustawy .

Wyżej wymienione decyzje stanowią podstawę wpisu do księgi wieczystej.

Podatnik zwrócił się z zapytaniem - czy opłata wynikająca z decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o w/wym. przepisy ustawy z dnia 25.07.2005r. ustalona w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Zdaniem strony , przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na podstawie decyzji administracyjnej nie powinno zostać objęte podatkiem od towarów i usług .

Postanowieniem z dnia 28.02.2006r. znak: PIII/2/443-114/05/06 Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził , że stanowisko przedstawione we wniosku podatnika jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego .

W uzasadnieniu postanowienia stwierdzono , że prawomocna decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wywołuje te same skutki , co umowa sprzedaży własności nieruchomości gruntowej zawarta w formie aktu notarialnego - wygasa prawo wieczystego użytkowania, a dotychczasowy użytkownik nabywa prawo własności nieruchomości gruntowej. W związku z tym wymieniona czynność mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług .

Podatnik pismem z dnia 15.03.2006r. złożył zażalenie na powyższe postanowienie - wnosząc o zmianę zawartej w nim interpretacji .

W uzasadnieniu podkreślono w szczególności , iż zgodnie z art.15 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług , nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa ( za wyjątkiem , czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych). W związku z powyższym przekształcenie nie powinno zostać objęte podatkiem od towarów i usług ponieważ dochodzi do niego obligatoryjnie na podstawie decyzji administracyjnej.

Tut. organ odwoławczy po dokonaniu weryfikacji przedmiotowego postanowienia stwierdza co następuje :

Stosownie do postanowień art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54,poz. 535 ze zm.) - Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. : odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju .

Art.15 ust.1 cyt. ustawy stanowi , iż - "Podatnikami są osoby prawne , jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą , o której mowa w ust.2 ,bez względu na cel lub rezultat takiej działalności".

Zgodnie z art. 15 ust.6 powołanej ustawy - " Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa , dla realizacji których zostały one powołane , z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych ".

Szczególne rozwiązanie ustawodawca przewidział dla jednostek samorządu terytorialnego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 97 , poz.970 ze zm.).

Zgodnie z par.8 ust.1 pkt 13 tego rozporządzenia - Zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami ( w przedmiotowej sprawie przepisami przywołanej już ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ), wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych .

Stosownie do zapisów ww. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez starostę w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa , w tym również nieruchomości , w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne oraz wójta , burmistrza , prezydenta miasta , zarządu powiatu albo zarządu województwa na wniosek użytkownika wieczystego , jeżeli użytkowanie wieczyste jest ustanowione na nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego.

Decyzja ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej (art.3.ust.2 cyt. ustawy ).

Zgodnie z art.4 omawianej ustawy osoba , na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest zobowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tego tytułu.

W przypadku przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej , wydanej przez właściwy organ , mamy do czynienia jedynie ze zmianą formy prawnej faktycznego prawa do nieruchomości , gdyż nabycie prawa do nieruchomości następuje już z chwilą zawarcia umowy o ustanowienie prawa wieczystego użytkowania. Nie można uznać tej czynności za nabycie nieruchomości , a co się z tym wiąże czynność ta nie powinna być obciążona podatkiem od towarów i usług , ponieważ dochodzi do niej obligatoryjnie . Nie wystąpi w tym przypadku odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług , o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy o podatku VAT.

Ministerstwo Finansów Departament Podatków Pośrednich w piśmie z dnia 09.07.2004r. znak: PP1-811-760/2004/OP/1898PP skierowanym do Izby Skarbowej w Łodzi zajęło stanowisko ,iż cyt. - "Jak wynika z art.10 ust.1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.Nr 78,poz.483 z późn. zm.) ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej , władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

Zgodnie z art.10 ust.2 Konstytucji RP władzę ustawodawczą stanowią Sejm i Senat , władzę wykonawczą Prezydent RP i Rada Ministrów , a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Ww. organy są w rozumieniu konstytucyjnym organami władzy publicznej , w związku z czym do zakresu realizowanych przez nie zadań , nałożonych odrębnymi przepisami , dla realizacji których zostały one powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych , znajduje zastosowanie art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54,poz.535).

Powołany przepis nie dotyczy jednak jednostek samorządu terytorialnego nie będących organami władzy publicznej w ww. rozumieniu konstytucyjnym".

Zatem biorąc pod uwagę powyższe oraz wykazany stan faktyczny tut. organ odwoławczy stwierdza, iż odpłatne czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności, mające formę decyzji administracyjnych wydawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego , z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych - są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie par.8 ust.1 pkt 13 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów.

Tym samym zażalenie podatnika należy uznać za zasadne i zasługujące na uwzględnienie a wobec stwierdzenia , że rozstrzygnięcie zawarte w przedmiotowym postanowieniu jest sprzeczne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług - zmienia się postanowienie będące przedmiotem zażalenia .

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
1471/NUR2/443-35/8/06/AK | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

decyzja administracyjna
PIII/2/443-114/05/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

organ władzy publicznej
D2-443/15/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
DG/005-10/05/BA | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.