Fn.II-3104/IPP/1/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy opodatkowania nieruchomości nabytych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Fn.II-3104/IPP/1/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. decyzja administracyjna
  2. działalność gospodarcza
  3. opłata lokalna
  1. Podatki i opłaty lokalne -> Przepisy ogólne -> Definicje

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14 oraz art. 14 a ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. , po rozpatrzeniu Waszego wniosku z dnia 21.08.2006r. o udzielenie pisemnej wiążącej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie nieruchomości - działek nr ...................... o łącznej powierzchni ............................ m2 - zlokalizowanych w ....................Osiedlu, nabytych od Gminy .................... aktem notarialnym z dnia .............. .

Biorąc pod uwagę pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

P O S T A N A W I A M

uznać stanowisko ........ , że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności ze względów technicznych. Grunty i obiekty budowlane zostaną uznane za związane z działalnością gospodarczą w momencie oddania inwestycji do użytkowania .

U Z A S A D N I E N I E

Postanowienie jest zgodne z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ) .

Aktem notarialnym Rep. A - ...... / 2006 z dnia 23.02.2006r. Gmina ................... zawarła z ........ przedwstępną umowę na zakup nieruchomościzlokalizowanych w .................. Osiedlu . ............. zobowiązało się przeznaczyć nabywaną nieruchomość na zakład przemysłu produkcji (...).

Ponadto przedmiotowa nieruchomość nie była wcześniej wykorzystywanado działalności gospodarczej.

Zatem stanowisko Wójta jest zgodna z wnioskiem Spółki .

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarbimierz w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.