Decyzja administracyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to decyzja administracyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
14
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca w świetle wyżej opisanego stanu faktycznego jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży posiadanych udziałów w zwróconej decyzją administracyjną nieruchomości - działce?

Fragment:

W przedmiotowej sprawie, datą nabycia przez Wnioskodawcę udziału w zwróconej nieruchomości gruntowej jest data nabycia spadku (nabycie udziału w nieruchomości na podstawie prawa spadkowego miało miejsce w 2009 r., tj. w dacie śmierci matki), nie jest natomiast data zwrotu nieruchomości przez starostę w drodze decyzji administracyjnej. Ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w wywłaszczonej uprzednio nieruchomości nie upłynęło 5 lat, jego zbycie w 2012 r. stanowi źródło przychodów podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Stosownie do treści art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Stosownie do art. 19 ust. 1 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

2013
11
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca w świetle wyżej opisanego stanu faktycznego jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży posiadanych udziałów w zwróconej decyzją administracyjną nieruchomości?

Fragment:

W przedmiotowej sprawie, datą nabycia przez Wnioskodawcę udziału w zwróconej nieruchomości gruntowej jest data nabycia spadku (nabycie udziału w nieruchomości na podstawie prawa spadkowego miało miejsce w 2009 r., tj. w dacie śmierci matki), nie jest natomiast data zwrotu nieruchomości przez starostę w drodze decyzji administracyjnej. Ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w wywłaszczonej uprzednio nieruchomości nie upłynęło 5 lat, jego zbycie w 2012 r. stanowi źródło przychodów podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Stosownie do treści art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Stosownie do art. 19 ust. 1 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

2013
16
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) wydaje decyzje administracyjne przyznające dodatek mieszkaniowy. Jeżeli dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych złożonych we wniosku bądź w deklaracji, o których mowa w ww. ustawie, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. W takiej sytuacji Dyrektor Ośrodka (...) wydaje decyzje o zwrocie nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego. Na wniosek osoby otrzymującej decyzję o zwrocie nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego, Dyrektor może umorzyć nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy na podstawie uchwały Rady Miejskiej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy umorzony nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy w drodze decyzji administracyjnej stanowi przysporzenie majątkowe i zobowiązuje Wnioskodawcę jako jednostkę dokonującą umorzenia do wystawienia PIT-8C... Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości nie podlega zwolnieniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ takiej możliwości nie przewiduje ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Z takim stanowiskiem Zainteresowany spotkał się również na łamach czasopism m.in. zajmujących się interpretacją ustaw podatkowych.

2011
1
maj

Istota:

Czy pobierana przez Gminę opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Tutejszy Organ podatkowy, mając na uwadze cytowane powyżej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług informuje, iż w przedstawionej sprawie pobierana na podstawie decyzji administracyjnej opłata zwana rentą planistyczną nie mieści się w zakresie definicji dostawy towarów zawartej w art. 7 ani w definicji świadczenia usług, zgodnie z art. 8 powołanej ustawy. W związku z powyższym opłata planistyczna wyłączona jest z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Biorąc pod uwagę powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione w punkcie 3 złożonego w dniu 15 grudnia 2006 r. wniosku jest nieprawidłowe.

2011
1
maj

Istota:

Opodatkowanie umorzonych na podstawie prawomocnych dezycji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i zaliczek alimentacyjnych. Obowiązek wystawienia formularza PIT-8C przez Wnioskodawcę.

Fragment:

Czy kwoty umorzonych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami stanowią przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy kwoty umorzonych dłużnikom alimentacyjnym należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowią przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z ustawowymi odsetkami oraz umorzone należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczek alimentacyjnych są innymi przychodami, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty te nie zostały wymienione w art. 21 tej ustawy jako kwoty wolne od podatku dochodowego. Katalog przychodów wymienionych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy jest katalogiem otwartym, o czym świadczy zwrot „w szczególności”. W związku z powyższym uznać należy, że kwoty umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwoty umorzonych należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek są przychodami z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż ich umorzenie powoduje po stronie dłużników wystąpienie określonych korzyści.

2011
1
maj

Istota:

Czy wszelkie czynności, zarówno wykonywane na mocy decyzji administracyjnej, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych powinny być udokumentowane fakturami VAT?

Fragment:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ... stoi na stanowisku, że wszelkie czynności, zarówno wykonywane na mocy decyzji administracyjnych, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych powinny być udokumentowane fakturami VAT. Biorąc pod uwagę opisany powyżej stan faktyczny i dokonując analizy przedstawionych w piśmie okoliczności – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie informuje, co następuje. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ... działa w oparciu o ustawę z dnia marca 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. z 1998 r. Dz. U. Nr 90, poz. 575 ze zm.). Z tytułu wykonywanych czynności nałożonych tą ustawą Stacja nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zgodnie z którym nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Oprócz tych czynności Stacja wykonuje usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 106 ust. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy opodatkowania nieruchomości nabytych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Fragment:

Grunty i obiekty budowlane zostaną uznane za związane z działalnością gospodarczą w momencie oddania inwestycji do użytkowania . U Z A S A D N I E N I E Postanowienie jest zgodne z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ) . Aktem notarialnym Rep. A - ...... / 2006 z dnia 23.02.2006r. Gmina ................... zawarła z ........ przedwstępną umowę na zakup nieruchomościzlokalizowanych w .................. Osiedlu . ............. zobowiązało się przeznaczyć nabywaną nieruchomość na zakład przemysłu produkcji (...). Ponadto przedmiotowa nieruchomość nie była wcześniej wykorzystywanado działalności gospodarczej. Zatem stanowisko Wójta jest zgodna z wnioskiem Spółki . Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarbimierz w terminie 7 dni od daty doręczenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy opłata wynikająca z decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o przepisy ustawy o przekdształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podlega podatkowi od towarów i usług?

Fragment:

(...) decyzji administracyjnej w prawo własności nieruchomości gruntowej - zmienia się postanowienie będące przedmiotem zażalenia . U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 29.11.2005r. znak: GR-RRSP-V.7224-13/70/2005, uzupełnionym pismem z dnia 06.02.2006r. znak:GR-RRSP-V.7224-13/70/05/06 strona zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na podstawie decyzji administracyjnej w prawo własności nieruchomości gruntowej . W złożonym zapytaniu wskazano następujący stan faktyczny : Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz.U.z 2005r. Nr 175, poz. 1459) następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez : starostę - w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa , w tym również nieruchomości w stosunku, do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne wójta , burmistrza , prezydenta miasta , zarządu powiatu albo zarządu województwa odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego .

2011
1
kwi

Istota:

Czy opłata wynikająca z decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o przepisyustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalona w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

Dokonując oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego na wstępie zauważyć należy, iż istota umowy pożyczki - w rozumieniu przepisów art. 720 Kodeksu cywilnego - polega na tym, że dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki jest umową konsensualną i zostaje zawarta z chwilą zgodnego oświadczenia woli stron. Podkreślić należy, że strony czynności - zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego - swobodnie kształtują prawa i obowiązki w treści zawieranych umów, zwięźle i precyzyjnie formułując zamiar i cel umowy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 41, poz. 399, z późn. zm.) podatkowi temu podlegają m. in. umowy pożyczki. W myśl art. 2 pkt 4 tej ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

2011
1
mar

Istota:

Czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają opłaty za użytkowanie nieruchomości przekazanych w drodze decyzji administracyjnych?

Fragment:

(...) decyzją administracyjną, na podstawie art. 3 ust.1, art.5, art.8 ust.1 ustawy z dnia 14 lipca 1961r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach przekazała nieruchomość gruntową w użytkowanie. Nieruchomość przekazana w użytkowanie jest obciążona opłatami rocznymi.Zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 z póź.zm ) użytkowanie uznać należy jako świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%. -treść pytania; Czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają opłaty za użytkowanie nieruchomości przekazanych w drodze decyzji administracyjnych?stanowisko wnioskodawcy;” W myśl art.15 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje sie za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, do realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W naszej ocenie opłata roczna za użytkowanie gruntu przekazanego w drodze decyzji administarcyjnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT”. Po przanalizowaniu treści wniosku oraz własnego stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujace przepisy prawna , tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje; Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( Dz.