Decyzja administracyjna | Interpretacje podatkowe

Decyzja administracyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to decyzja administracyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca w świetle wyżej opisanego stanu faktycznego jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży posiadanych udziałów w zwróconej decyzją administracyjną nieruchomości - działce?
Fragment:
W przedmiotowej sprawie, datą nabycia przez Wnioskodawcę udziału w zwróconej nieruchomości gruntowej jest data nabycia spadku (nabycie udziału w nieruchomości na podstawie prawa spadkowego miało miejsce w 2009 r., tj. w dacie śmierci matki), nie jest natomiast data zwrotu nieruchomości przez starostę w drodze decyzji administracyjnej. Ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w wywłaszczonej uprzednio nieruchomości nie upłynęło 5 lat, jego zbycie w 2012 r. stanowi źródło przychodów podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Stosownie do treści art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Stosownie do art. 19 ust. 1 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.
2013
14
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca w świetle wyżej opisanego stanu faktycznego jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży posiadanych udziałów w zwróconej decyzją administracyjną nieruchomości?
Fragment:
W przedmiotowej sprawie, datą nabycia przez Wnioskodawcę udziału w zwróconej nieruchomości gruntowej jest data nabycia spadku (nabycie udziału w nieruchomości na podstawie prawa spadkowego miało miejsce w 2009 r., tj. w dacie śmierci matki), nie jest natomiast data zwrotu nieruchomości przez starostę w drodze decyzji administracyjnej. Ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w wywłaszczonej uprzednio nieruchomości nie upłynęło 5 lat, jego zbycie w 2012 r. stanowi źródło przychodów podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Stosownie do treści art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Stosownie do art. 19 ust. 1 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.
2013
11
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) wydaje decyzje administracyjne przyznające dodatek mieszkaniowy. Jeżeli dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych złożonych we wniosku bądź w deklaracji, o których mowa w ww. ustawie, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. W takiej sytuacji Dyrektor Ośrodka (...) wydaje decyzje o zwrocie nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego. Na wniosek osoby otrzymującej decyzję o zwrocie nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego, Dyrektor może umorzyć nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy na podstawie uchwały Rady Miejskiej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy umorzony nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy w drodze decyzji administracyjnej stanowi przysporzenie majątkowe i zobowiązuje Wnioskodawcę jako jednostkę dokonującą umorzenia do wystawienia PIT-8C... Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości nie podlega zwolnieniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ takiej możliwości nie przewiduje ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Z takim stanowiskiem Zainteresowany spotkał się również na łamach czasopism m.in. zajmujących się interpretacją ustaw podatkowych.
2013
16
sty

Istota:
Czy pobierana przez Gminę opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Tutejszy Organ podatkowy, mając na uwadze cytowane powyżej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług informuje, iż w przedstawionej sprawie pobierana na podstawie decyzji administracyjnej opłata zwana rentą planistyczną nie mieści się w zakresie definicji dostawy towarów zawartej w art. 7 ani w definicji świadczenia usług, zgodnie z art. 8 powołanej ustawy. W związku z powyższym opłata planistyczna wyłączona jest z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Biorąc pod uwagę powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione w punkcie 3 złożonego w dniu 15 grudnia 2006 r. wniosku jest nieprawidłowe.
2011
1
maj

Istota:
Opodatkowanie umorzonych na podstawie prawomocnych dezycji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i zaliczek alimentacyjnych. Obowiązek wystawienia formularza PIT-8C przez Wnioskodawcę.
Fragment:
Czy kwoty umorzonych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami stanowią przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy kwoty umorzonych dłużnikom alimentacyjnym należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowią przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z ustawowymi odsetkami oraz umorzone należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczek alimentacyjnych są innymi przychodami, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty te nie zostały wymienione w art. 21 tej ustawy jako kwoty wolne od podatku dochodowego. Katalog przychodów wymienionych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy jest katalogiem otwartym, o czym świadczy zwrot „w szczególności”. W związku z powyższym uznać należy, że kwoty umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwoty umorzonych należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek są przychodami z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż ich umorzenie powoduje po stronie dłużników wystąpienie określonych korzyści.
2011
1
maj

Istota:
Czy wszelkie czynności, zarówno wykonywane na mocy decyzji administracyjnej, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych powinny być udokumentowane fakturami VAT?
Fragment:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ... stoi na stanowisku, że wszelkie czynności, zarówno wykonywane na mocy decyzji administracyjnych, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych powinny być udokumentowane fakturami VAT. Biorąc pod uwagę opisany powyżej stan faktyczny i dokonując analizy przedstawionych w piśmie okoliczności – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie informuje, co następuje. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ... działa w oparciu o ustawę z dnia marca 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. z 1998 r. Dz. U. Nr 90, poz. 575 ze zm.). Z tytułu wykonywanych czynności nałożonych tą ustawą Stacja nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zgodnie z którym nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Oprócz tych czynności Stacja wykonuje usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 106 ust. (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy opodatkowania nieruchomości nabytych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Fragment:
Grunty i obiekty budowlane zostaną uznane za związane z działalnością gospodarczą w momencie oddania inwestycji do użytkowania . U Z A S A D N I E N I E Postanowienie jest zgodne z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ) . Aktem notarialnym Rep. A - ...... / 2006 z dnia 23.02.2006r. Gmina ................... zawarła z ........ przedwstępną umowę na zakup nieruchomościzlokalizowanych w .................. Osiedlu . ............. zobowiązało się przeznaczyć nabywaną nieruchomość na zakład przemysłu produkcji (...). Ponadto przedmiotowa nieruchomość nie była wcześniej wykorzystywanado działalności gospodarczej. Zatem stanowisko Wójta jest zgodna z wnioskiem Spółki . Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarbimierz w terminie 7 dni od daty doręczenia.
2011
1
kwi

Istota:
Czy opłata wynikająca z decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o przepisy ustawy o przekdształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podlega podatkowi od towarów i usług?
Fragment:
(...) decyzji administracyjnej w prawo własności nieruchomości gruntowej - zmienia się postanowienie będące przedmiotem zażalenia . U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 29.11.2005r. znak: GR-RRSP-V.7224-13/70/2005, uzupełnionym pismem z dnia 06.02.2006r. znak:GR-RRSP-V.7224-13/70/05/06 strona zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na podstawie decyzji administracyjnej w prawo własności nieruchomości gruntowej . W złożonym zapytaniu wskazano następujący stan faktyczny : Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz.U.z 2005r. Nr 175, poz. 1459) następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez : starostę - w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa , w tym również nieruchomości w stosunku, do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne wójta , burmistrza , prezydenta miasta , zarządu powiatu albo zarządu województwa odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego .
2011
1
kwi

Istota:
Czy opłata wynikająca z decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o przepisyustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalona w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
Fragment:
Dokonując oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego na wstępie zauważyć należy, iż istota umowy pożyczki - w rozumieniu przepisów art. 720 Kodeksu cywilnego - polega na tym, że dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki jest umową konsensualną i zostaje zawarta z chwilą zgodnego oświadczenia woli stron. Podkreślić należy, że strony czynności - zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego - swobodnie kształtują prawa i obowiązki w treści zawieranych umów, zwięźle i precyzyjnie formułując zamiar i cel umowy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 41, poz. 399, z późn. zm.) podatkowi temu podlegają m. in. umowy pożyczki. W myśl art. 2 pkt 4 tej ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.
2011
1
kwi

Istota:
Czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają opłaty za użytkowanie nieruchomości przekazanych w drodze decyzji administracyjnych?
Fragment:
(...) decyzją administracyjną, na podstawie art. 3 ust.1, art.5, art.8 ust.1 ustawy z dnia 14 lipca 1961r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach przekazała nieruchomość gruntową w użytkowanie. Nieruchomość przekazana w użytkowanie jest obciążona opłatami rocznymi.Zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 z póź.zm ) użytkowanie uznać należy jako świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%. -treść pytania; Czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają opłaty za użytkowanie nieruchomości przekazanych w drodze decyzji administracyjnych?stanowisko wnioskodawcy;” W myśl art.15 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje sie za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, do realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W naszej ocenie opłata roczna za użytkowanie gruntu przekazanego w drodze decyzji administarcyjnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT”. Po przanalizowaniu treści wniosku oraz własnego stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujace przepisy prawna , tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje; Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( Dz.
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.