Decyzja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to decyzja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
7
lut

Istota:

Opodatkowanie nabycia nieruchomości niezabudowanej, prawo do odliczenia – decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 2.33 w zw. z art. 43.1.9)

Fragment:

W przypadku natomiast braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie, zgodnie z art. 4 ust. 2 upzp, sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Ustawodawca w ustawie upzp wprowadził zatem dwie odmienne kategorie decyzji, które dotyczą zagospodarowania przestrzennego nieruchomości. Z tego względu zasady dotyczące wydawania przedmiotowych decyzji, tj. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, zostały przez ustawodawcę odrębnie uregulowane w upzp: w zakresie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zastosowanie znajdą przepisy wskazane w art. 50-58 upzp, natomiast w odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy stosuje się przepisy art. 60-67 upzp. Inwestycja celu publicznego, w odniesieniu do której może być wydana decyzja, została przez ustawodawcę zdefiniowana. Zgodnie z art. 2 pkt 5 upzp rozumie się przez nią działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.).

2015
2
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości- nieprawidłowe, obniżenie podatku - prawidłowe.

Fragment:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy - jako akt indywidualny prawa administracyjnego. Decyzja o warunkach zabudowy jest aktem planistycznym, którego przedmiotem jest określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jest to akt odnoszący się do przyszłego stanu danego terenu. W wydawanej decyzji określa się uwarunkowania prawne realizacji zmian zabudowy i zagospodarowania terenu. Należy jednak podkreślić, że nadanie wskazanemu aktowi prawnemu nazwy „ decyzja ” nie czyni z niego wobec posiadanych cech materialnoprawnych decyzji administracyjnej. Należy wskazać, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie terenu, natomiast decyzja takiego przeznaczenia nie ustala. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy może odbywać się tylko w zgodzie z istniejącym przeznaczeniem terenu. Zatem decyzja o warunkach zabudowy sankcjonuje jedynie - zgodnie z ogólnym przeznaczeniem danego terenu - możliwe bądź nie zagospodarowanie terenu i sposób jego zabudowy. Należy w tym miejscu zauważyć, że wyżej powoływana ustawa nie zawiera żadnych zapisów, z których wynikałoby że decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla części działki. Zatem, decyzja o warunkach zabudowy kształtuje stan prawny terenu, którego dotyczy, natomiast jej skutek prawny polega na tworzeniu praw i obowiązków zainteresowanych jej wydaniem stron na przyszłość, po uzyskaniu przez tę decyzję właśnie waloru ostateczności.

2015
15
maj

Istota:

Czy sprzedaż udziału w prawie własności gruntu, zwróconego decyzją Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) o ustanowieniu na 99 lat prawa użytkowania wieczystego, a następnie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – stanowi źródło przychodu według ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wówczas, gdy sprzedaż ta nie następuje w ramach działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił jej zwrot?

Fragment:

Decyzją z dnia 20 grudnia 2007 r., roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze . stwierdziło nieważność ww. orzeczenia P z dnia 5 lipca 1967 roku. Decyzją z dnia 11 września 2008 roku i kolejną decyzją z dnia 23 maja 2011roku. Prezydent Miasta . orzekła o ustanowieniu na 99 lat prawa użytkowania wieczystego na rzecz spadkobierców pierwotnej właścicielki. Następnie dwoma decyzjami z dnia 19 i 20 grudnia 2012 roku Prezydent Miasta przekształciła prawo użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości w prawo własności. Decyzją Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2009 roku, stwierdził nieważność decyzji Wojewody z dnia 4 listopada 1992 roku stwierdzającej nabycie przez Dzielnicę Gminy z mocy prawa w dniu 27 maja 1990 roku nieodpłatnie, własności nieruchomości. zabudowanej budynkiem mieszkalnym - w części dotyczącej budynku. Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu skomunalizowanego dekretem z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279, z późn. zm.), w wypadku spełnienia przesłanek przewidzianych w tym akcie prawnym przez ubiegającego się o to dotychczasowego właściciela tego gruntu lub jego następców prawnych, miało niewątpliwie charakter rekompensacyjny.

2015
19
mar

Istota:

Czy nieodpłatne przyznanie własności działki decyzją starosty należy rozumieć jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Decyzje w sprawach określonych w ust. 1-2a wydaje starosta (art. 118 ust. 4 ww. ustawy). Mając na uwadze zaprezentowany w niniejszej sprawy stan faktyczny, stwierdzić należy, że zgodnie z cytowanymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Wnioskodawczyni przysługiwało jedynie uprawnienie do wystąpienia do starosty z wnioskiem o przeniesienie własności użytkowanej działki. Nie ulega wątpliwości, że wskazany przepis art. 118 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie przewiduje możliwości nabycia własności z mocy samego prawa, nabycie to wiąże się z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku. Oznacza to, że do nabycia przez Wnioskodawczynię działki, uprzednio przekazanej przez ojca Zainteresowanej na rzecz Skarbu Państwa, doszło na podstawie wydanej w dniu 14 maja 2013 r. przez właściwego starostę decyzji o przyznaniu nieodpłatnie prawa jej własności. Innymi słowy, nie można stwierdzić, że wydana przez starostę decyzja miała charakter wyłącznie deklaratoryjny. W związku z powyższym, stwierdzić należy, że nieodpłatne przyznanie na rzecz Wnioskodawczyni prawa własności wymienionej nieruchomości na podstawie decyzji starosty z 2013 r. stanowi nabycie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
4
mar

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży terenów niezabudowanych.

Fragment:

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w myśl zapisów ust. 2 powołanego przepisu – określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt indywidualny prawa administracyjnego. Decyzja o warunkach zabudowy jest aktem planistycznym, którego przedmiotem jest określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jest to akt odnoszący się do przyszłego stanu danego terenu. W wydawanej decyzji określa się uwarunkowania prawne realizacji zmian zabudowy i zagospodarowania terenu. Należy jednak podkreślić, że nadanie wskazanemu aktowi prawnemu nazwy decyzja nie czyni z niego wobec posiadanych cech materialnoprawnych decyzji administracyjnej. Należy wskazać, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie terenu, natomiast decyzja takiego przeznaczenia nie ustala. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy może odbywać się tylko w zgodzie z istniejącym przeznaczeniem terenu. Zatem decyzja o warunkach zabudowy sankcjonuje jedynie - zgodnie z ogólnym przeznaczeniem danego terenu - możliwe bądź nie zagospodarowania terenu i sposób jego zabudowy.

2015
22
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny działki.

Fragment:

Decyzje w sprawach określonych w ust. 1-2a wydaje starosta (art. 118 ust. 4 ww. ustawy). Mając na uwadze zaprezentowany w niniejszej sprawy stan faktyczny, stwierdzić należy, że zgodnie z cytowanymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Wnioskodawcy przysługiwało jedynie uprawnienie do wystąpienia do starosty z wnioskiem o przeniesienie własności użytkowanej działki. Nie ulega wątpliwości, że wskazany przepis art. 118 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie przewiduje możliwości nabycia własności z mocy samego prawa, nabycie to wiąże się z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku. Oznacza to, że do nabycia przez Wnioskodawcę działki, uprzednio przekazanej przez rodziców Zainteresowanego na rzecz Skarbu Państwa, doszło na podstawie wydanej w styczniu 2014 r. przez właściwego starostę decyzji o przyznaniu nieodpłatnie prawa jej własności. Innymi słowy, nie można stwierdzić, że wydana przez starostę decyzja miała charakter wyłącznie deklaratoryjny. Reasumując, stwierdzić należy, że nieodpłatne przyznanie na rzecz Wnioskodawcy prawa własności wymienionej nieruchomości na podstawie decyzji starosty z 2014 r. stanowi nabycie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
8
sty

Istota:

Ustalenie daty nabycia udziału w nieruchomości, która decyzją wojewody nie podpadała pod działanie przepisu art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolne oraz skutki podatkowe sprzedaży udziału w tej nieruchomości.

Fragment:

Wskazać zatem należy, że ww. decyzja wydana przez Wojewodę stwierdzająca, że część dawnej nieruchomości ziemskiej „ G. ” o powierzchni 7,64 ha stanowiąca zespół dworsko-parkowy nie podpadała pod działanie przepisu art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej ma charakter deklaratoryjny. Decyzja deklaratoryjna potwierdza stan prawny istniejący jeszcze przed jej wydaniem. Decyzja deklaratoryjna stwierdza w sposób wiążący w danej sprawie prawa lub obowiązki wynikające z przepisu prawa. Nie tworzy więc stosunków prawnych. Decyzje deklaratoryjne wywołują skutki wstecz (ex tunc), a więc nie z dniem ich wydania, lecz z chwilą zaistnienia sytuacji faktycznej, z którą ustawa wiąże powstanie praw lub obowiązków. Oznacza to, że w omawianej sprawie nie można mówić o przeniesieniu na podstawie ww. decyzji prawa własności na zasadach ogólnych wynikających z przepisów o charakterze cywilnoprawnym, ale jedynie o restytucji (przywróceniu) stanu sprzed przejścia nieruchomości na własność Skarbu Państwa. Zatem jeśli decyzja Wojewody stwierdzała, że omawiana nieruchomość nie podpadała pod działanie przepisu art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej a zatem przejęcie nieruchomości przez Skarb Państwa było aktem nie znajdującym podstaw w obowiązującym prawie, to tytuł własności winien trwać przy prawowitym właścicielu, gdyby żył.

2014
24
gru

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży terenów niezabudowanych

Fragment:

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w myśl zapisów ust. 2 powołanego przepisu – określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt indywidualny prawa administracyjnego. Decyzja o warunkach zabudowy jest aktem planistycznym, którego przedmiotem jest określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jest to akt odnoszący się do przyszłego stanu danego terenu. W wydawanej decyzji określa się uwarunkowania prawne realizacji zmian zabudowy i zagospodarowania terenu. Należy jednak podkreślić, że nadanie wskazanemu aktowi prawnemu nazwy decyzja nie czyni z niego wobec posiadanych cech materialnoprawnych decyzji administracyjnej. Należy wskazać, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie terenu, natomiast decyzja takiego przeznaczenia nie ustala. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy może odbywać się tylko w zgodzie z istniejącym przeznaczeniem terenu. Zatem decyzja o warunkach zabudowy sankcjonuje jedynie - zgodnie z ogólnym przeznaczeniem danego terenu - możliwe bądź nie zagospodarowania terenu i sposób jego zabudowy.

2014
17
gru

Istota:

Czy w przypadku zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wydania decyzji wojewody z dnia 28 czerwca 2012 r., na mocy której zwrócono prawo własności nieruchomości, powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Na stan prawny nieruchomości istotny wpływ mogą wywierać – wydawane zarówno na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, jak i karnego – orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne, stanowiące dokumenty o szczególnym znaczeniu. Waga tych orzeczeń wynika z pozycji jaką zajmują sądy i organy administracji publicznej. Decyzja stwierdzająca, że działka stanowiąca zespół pałacowo-parkowy nie podpadała pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (t.j. Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 ze zm.) ma charakter deklaratoryjny. Decyzja deklaratoryjna potwierdza stan prawny istniejący jeszcze przed jej wydaniem. Decyzja deklaratoryjna stwierdza w sposób wiążący w danej sprawie prawa lub obowiązki wynikające z przepisu prawa. Nie tworzy więc stosunków prawnych. Decyzje deklaratoryjne wywołują skutki wstecz (ex tunc), a więc nie z dniem ich wydania, lecz z chwilą zaistnienia sytuacji faktycznej, z którą ustawa wiąże powstanie praw lub obowiązków. Oznacza to, że w omawianej sprawie nie można mówić o przeniesieniu prawa własności na zasadach ogólnych wynikających z przepisów o charakterze cywilnoprawnym, ale jedynie o restytucji (przywróceniu) stanu sprzed wywłaszczenia. Zatem jeśli przejęcie nieruchomości przez Skarb Państwa było aktem nie znajdującym podstaw w obowiązującym prawie, tytuł własności winien trwać przy prawowitym właścicielu, gdyby żył.

2014
29
kwi

Istota:

Czy dopuszczalne będzie wystąpienie o zwrot podatku akcyzowego na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy o akcyzie, gdy zapłata podatku akcyzowego od wyrobów dostarczonych do innego państwa członkowskiego zostanie dokonana w wyniku otrzymania przez Spółkę decyzji organu podatkowego wydanej na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 8 Ustawy o akcyzie?

Fragment:

Przedmiotem niniejszego wniosku nie są także żadne okoliczności na podstawie, których zostanie wydana decyzja wymiarowa w tym postępowaniu, ani zasadność lub nie określenia Spółce akcyzy do zapłaty w decyzji wymiarowej. W tym zakresie w niniejszej sprawie nie ma więc zastosowania art. 14b par. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 97.137.925 z dnia 13 listopada 1997 r., ze zm., dalej: „ Ordynacja podatkowa ”). Elementem zdarzenia przyszłego w niniejszym wniosku, jest decyzja wymiarowa organu podatkowego określająca Spółce na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy o akcyzie zobowiązanie podatkowe w akcyzie do zapłaty w związku z otrzymaniem w przeszłości, nieprawidłowych dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7 ustawy o akcyzie oraz zapłata przez Spółkę akcyzy w związku z otrzymaniem takiej decyzji. Po zapłaceniu podatku akcyzowego w wysokości wskazanej przez organ podatkowy w decyzji wymiarowej, czyli po zapłaceniu akcyzy od dostaw wewnątrzwspólnotowych, w przypadku, których nastąpiło zdaniem organu podatkowego zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy o akcyzie, Spółka zamierza skorzystać z art. 42 ust. 4 pkt 3 ustawy o akcyzie i wystąpić o zwrot podatku akcyzowego zapłaconego od poszczególnych dostaw w związku z otrzymaniem decyzji wymiarowej organu podatkowego.