ITPB2/4511-369/15/BK | Interpretacja indywidualna

1. Czy w sytuacji, w której Wnioskodawczyni nabyła najpierw spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a następnie miało miejsce ustanowienie na Jej rzecz prawo odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, - za datę nabycia lokalu, od której liczy się 5-letni termin określony w art.10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (tj. 30 listopada 2001 r.), czy też datę przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność?
2. Czy w ww. sytuacji wystąpi obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości?
ITPB2/4511-369/15/BKinterpretacja indywidualna
 1. data
 2. nabycie
 3. odrębna własność lokalu
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 30 listopada 2001 r. na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego przed notariuszem Wnioskodawczyni nabyła od rodziców, pozostające w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ... spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Po przedłożeniu w Spółdzielni Mieszkaniowej aktu notarialnego umowy darowizny w dniu 21 grudnia 2001 r. Wnioskodawczyni otrzymała ze Spółdzielni pisemne potwierdzenie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu oraz została przyjęta w poczet członków, co oznaczało, że w sposób skuteczny nastąpiło zbycie lokalu na Jej rzecz. Tym samym Wnioskodawczyni uzyskała prawo korzystania z lokalu i rozporządzania tym prawem w zakresie, jakie daje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i pomimo, że jest ono ograniczone, to jednak nie ulega wątpliwości, że jest prawem własności. Sytuacja taka trwała nieprzerwanie do początku 2010 r., tj. do czasu kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa ... (po trudnościach organizacyjnych i zmianie zarządu), zaproponowała członkom spółdzielni przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokali w odrębną własność.

Po podpisaniu stosownej ugody ze Spółdzielnią Wnioskodawczyni wyraziła zgodę na przeprowadzenie tej czynności, składając w dniu 4 maja 2010 r. wniosek w sprawie przekształcenia przysługującego Jej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność.

Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów w dniu 27 lipca 2010 r., aktem notarialnym przed notariuszem została zawarta, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, umowa przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na rzecz Wnioskodawczyni, w której składa oświadczenie przyjęcia własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w gruncie.

Następnie w dniu 21 lutego 2015 r. umową sprzedaży w formie aktu notarialnego zawartą przed notariuszem Wnioskodawczyni dokonała zbycia posiadanej nieruchomości. Nadmienia dodatkowo, że zarówno w momencie obdarowania Jej spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, jak też w dniu przekształcenia tego prawa w pełną własność oraz w dniu zbycia była stanu cywilnego wolnego (panną).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w sytuacji, w której Wnioskodawczyni nabyła najpierw spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a następnie miało miejsce ustanowienie na Jej rzecz prawo odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, - za datę nabycia lokalu, od której liczy się 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (tj. 30 listopada 2001 r.), czy też datę przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność...
 2. Czy w ww. sytuacji wystąpi obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości...

Biorąc pod uwagę fakt, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu umożliwia korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem na zasadach zbliżonych do prawa własności, np. jest ono tak samo, jak pełna własność zbywalne, podlega egzekucji czy też przechodzi na spadkobierców, zdaniem Wnioskodawczyni przekształcenie tego prawa w pełną własność, nie powoduje utraty swojego charakteru, czyli własności, dlatego też nabycie przedmiotowego lokalu powinno się datować od dnia przekazania darowizny, czyli od dnia 30 listopada 2001 r.

W przedstawionej przez Wnioskodawczynię sytuacji, nie nastąpiło nabycie po raz drugi lokalu, a jedynie przekształcenie już posiadanej własności o ograniczonym zakresie, we własność w pełnym zakresie. A zatem zmieniła się tylko forma własności z ograniczonej w pełną.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało nieprzerwanie od momentu pierwotnego nabycia tej własności poprzez umowę darowizny. Stąd też ustanowienie 27 lipca 2010 r. odrębnej własności przedmiotowego lokalu nie skutkuje nabyciem lokalu, a jedynie jest przekształceniem już posiadanej własności, dlatego też zdaniem Wnioskodawczyni termin 5-letni dla celów podatkowych powinien być liczony od końca 2001 r. i upłynął z końcem 2006 r.

W takiej sytuacji – w ocenie Wnioskodawczyni - sprzedaż lokalu mieszkalnego w 2015 r. została dokonana po upływie 5 lat i w rezultacie taka sprzedaż nie stanowi źródła przychodu, a tym samym nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży tego lokalu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zatem, odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, jeśli nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości (prawa), jej części lub udziału w nieruchomości (w prawie) następuje po upływie tego okresu przychód uzyskany z tego tytułu w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z analizy wniosku wynika, że w dniu 30 listopada 2001 r. na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego przed notariuszem. Wnioskodawczyni nabyła od rodziców, pozostające w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Wielkopolanka" spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Po przedłożeniu w Spółdzielni Mieszkaniowej aktu notarialnego umowy darowizny, w dniu 21 grudnia 2001 Wnioskodawczyni otrzymała ze Spółdzielni pisemne potwierdzenie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu oraz została przyjęta w poczet członków. Sytuacja taka trwała nieprzerwanie do początku 2010 r., tj. do czasu kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa ... (po trudnościach organizacyjnych i zmianie zarządu), zaproponowała członkom spółdzielni przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokali w odrębną własność.

Po podpisaniu stosownej ugody ze Spółdzielnią Wnioskodawczyni wyraziła zgodę na przeprowadzenie tej czynności, składając w dniu 4 maja 2010 r. wniosek w sprawie przekształcenia przysługującego Jej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność.

Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów, w dniu 27 lipca 2010 r. aktem notarialnym przed notariuszem została zawarta, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, umowa przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na rzecz Wnioskodawczyni, w której składa oświadczenie przyjęcia własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w gruncie.

Następnie w dniu 21 lutego 2015 r. umową sprzedaży w formie aktu notarialnego zawartą przed notariuszem Wnioskodawczyni dokonała zbycia posiadanej nieruchomości.

W sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło przeniesienie własności tego lokalu na rzecz podatnika w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.1116 z późn. zm.) za datę nabycia lokalu (nieruchomości), od której upływa 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności.

Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości wspólnej.

Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, oznacza zatem tylko zmianę formy prawnej zbywalnego prawa do tego lokalu i nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, sprzedaż takiego lokalu stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu powołanego wyżej przepisu, jeżeli zostanie dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a nie od końca roku w którym nastąpiło wyodrębnienie i przeniesienie jego własności.

Ponieważ, jak wskazano w treści wniosku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni nabyła w 2001 r. natomiast odpłatnego zbycia tego lokalu dokonała w 2015 r., należy stwierdzić, iż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie do daty zbycia upłynęło ponad pięć lat. Sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie stanowi zatem źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.