IPPB2/415-936/11-6/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w 1993 roku oraz praw z tym mieszkaniem związanych a w szczególności prawa do wieczystego użytkowania gruntu, do którego przysługiwało od 1993 r. spółdzielcze własnościowe prawo, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10.11.2011 r. (data wpływu 17.11.2011 r.) uzupełnione pismem z dnia (data wpływu) 12.12.2011 r. (data nadania w placówce pocztowej 09.12.2011 r.) na wezwanie z dnia 05.12.2011 r. Nr IPPB2/415-936/11-2/AS oraz pismem – na druku ORD-IN z dnia 26.01.2012 r. (data wpływu 30.01.2012 r. (data nadania w placówce pocztowej 28.01.2012 r.) na wezwanie z dnia 18.01.2012 r. Nr IPPB2/415-936/11-4/AS o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.11.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 05.12.2011 r. Nr IPPB2/415-936/11-2/AS na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku poprzez złożenie podpisu Wnioskodawcy na stronie Nr 4 wniosku w poz. 61, z uwagi na brak podpisu w tym polu, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek uzupełniono w terminie pismem na druku ORD-IN z dnia 10.11.2011 r. (data wpływu 12.12.2011 r., data nadania w placówce pocztowej 09.12.2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca 30 grudnia 1993 roku po uzupełnieniu wkładu budowlanego w wysokości 449076100 zł (449076 PLN) nabył własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego. Podstawą objęcia tego lokalu w posiadanie był dokument wydany w dniu 30 grudnia 1993 roku przez Spółdzielnię Mieszkaniowa zatytułowany: Przydział Lokalu Mieszkalnego.

W dniu 16.12.2002 r. Wnioskodawca wystąpił do Spółdzielni Mieszkaniowej o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność. Wyodrębnienie lokalu nastąpiło dnia 09.10.2008 r. Na mocy umowy strony ustanowiły odrębną współwłasność lokalu mieszkalnego. Z własnością lokalu powiązano udział w tych częściach budynków, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu numer ewidencyjny 31, na której budynek ten się znajduje - wynoszący 6785/400710 części. W dniu 10.10.2011 r. Wnioskodawca mieszkanie sprzedał.

W złożonym wniosku Wnioskodawca sformułował pytanie: czy do sprzedaży mieszkania, która nastąpiła w 2011 roku należy przyjąć przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu, jakie miała ta ustawa w dniu 30.12.2011 roku...

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko o treści: w opisanym przypadku, lokal Wnioskodawca nabył w dniu 30.12.1993 r. a późniejsze wyodrębnienie lokalu‚ wraz z powiązanymi z nim prawami, które nastąpiło w 2008 r. w drodze umowy poświadczonej aktem notarialnym, nie zmieniło stosunków własnościowych. W tym przypadku istotny jest moment nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Tak więc do sprzedaży lokalu oraz zwolnień w podatku dochodowym związanych z tą sprzedażą mają zastosowanie przepisy obowiązujące w dniu 30.12.1993 r.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 18.01.2012 r. Nr IPPB2/415-936/11-4/AS na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku poprzez sformułowanie pytania podatkowego, które ma być przedmiotem interpretacji w Pana indywidualnej sprawie, tj. należy w pytaniu wskazać, w zakresie jakich skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych interpretacja ma być udzielona oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego adekwatnego do zadanego pytania podatkowego w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek uzupełniono w terminie pismem na druku ORD-IN z dnia 26.01.2012 r. (data wpływu 30.01.2012 r., data nadania w placówce pocztowej 28.01.2012 r.).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodatkowo wskazał, że z winy opieszałości Spółdzielni Mieszkaniowej wyodrębnienie lokalu nastąpiło dopiero 09.10.2008 r. Na mocy umowy strony umowy ustanowiły odrębną współwłasność lokalu mieszkalnego. Z własnością tego lokalu powiązano udział w prawie: do użytkowania wieczystego działki gruntu numer ewidencyjny 31, na której budynek ten się znajduje oraz udział w tych częściach budynków, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokal (wspólne pomieszczenia np. administracyjne, śmietniki i inne).

Łączny udział w obu tych prawach związany z moim lokalem mieszkalnym ustanowiono mocą aktu notarialnego w wysokości 6785/400710 części.W tym lokalu zamieszkiwał nieprzerwanie od chwili nabycia i nie wynajmował osobom trzecim. W dniu 10.10.2011 lokal mieszkalny sprzedał, będąc w przeświadczeniu ze przychód ze sprzedaży lokalu wraz z prawami z tym lokalem związanymi jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży lokalu przeznaczył w całości w 2011 roku na zakup innego lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż mieszkania zakupionego w 1993 roku oraz praw z tym mieszkaniem związanych a w szczególności z prawa do wieczystego użytkowania gruntu, jest w całości zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych jeżeli sprzedaż ta nastąpiła w 2011 roku...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że w tym przypadku sprzedaż mieszkania, wraz z prawami z nim związanymi, która nastąpiła w 2011 r. jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca mieszkanie nabył w dniu 30.12.1993 r. Nie budzi wątpliwości Wnioskodawcy, iż dochód ze sprzedaży lokalu jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ sprzedaż tego lokalu nastąpiła po upływie 5 lat od jego nabycia. Wątpliwości może budzić jedynie, czy dochód ze sprzedaży praw nierozerwalnie z tym lokalem związanych m.in. prawa do wieczystego użytkowania gruntu, jest także w myśl art. 10.8.c wolna od podatku dochodowego.

Wnioskodawca uważa, że nabycie tych praw nastąpiło równocześnie z nabyciem lokalu w 1993 roku oraz, że należy przyjąć, iż prawo do wieczystego użytkowania gruntów oraz inne prawa związane z lokalem nabył w 1993 roku wraz z nabyciem lokalu, a umowa wyodrębnienia zawarta 09.10.2008 r., która poległa na wydzieleniu każdemu ze współwłaścicieli fizycznie określonej części nieruchomości, co do zasad nie zmieniła stosunków własności.

Na poparcie Wnioskodawca pragnie przytoczyć opinię: I SA/Gd 745/11 - Wyrok WSA w Gdańsku, który w uzasadnieniu wyroku w podobnej sprawie, stwierdził co następuje: ze współwłasnością w rozumieniu art. 195 K.c. mamy do czynienia wówczas, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie więcej niż jednej osobie. Zatem przedmiotem prawa własności przysługującego łącznie kilku osobom może być wyłącznie rzecz w znaczeniu technicznoprawnym. W literaturze podkreśla się, że naturę prawa współwłasności określają trzy cechy: jedność przedmiotu, wielość podmiotów i niepodzielność wspólnego prawa, które polega na tym, że każdy ze współuprawnionych ma prawo do całej rzeczy (ograniczone jedynie takim samym prawem pozostałych współwłaścicieli), a żaden nie ma prawa do jej wyodrębnionej części fizycznej. Prawo polskie zna tylko dwa rodzaje współwłasności: ułamkową i łączną (art. 196 § 1 K.c.). Współwłasność ułamkowa polega na tym, że udział każdego współwłaściciela we wspólnym prawie jest określony kwotowo ułamkiem; ułamek ten określa zakres uprawnień współwłaściciela w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych wobec pozostałych współwłaścicieli. Jednocześnie, zgodnie z art. 198 K.c., każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Z istoty współwłasności wynika, że każdy ze współwłaścicieli jest także uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli (art. 206 K.c.). Każdy ze współwłaścicieli ma zatem prawo do korzystania z całej rzeczy. Korzystanie to obejmuje możliwość używania rzeczy, pozostaje zatem w ścisłym związku z faktycznym władaniem rzeczą (współposiadaniem), a ograniczone jest prawami pozostałych współwłaścicieli. Jest to tzw. ustawowy sposób korzystania z rzeczy wspólnej. Zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie prezentowany jest pogląd, iż współwłaściciele mogą w drodze nieformalnej umowy ustalić inny sposób korzystania z rzeczy poprzez wydzielenie każdemu z nich poszczególnych części rzeczy do wyłącznego użytku (tzw. podział quoad usum). W odniesieniu do nieruchomości polega ona na wydzieleniu każdemu ze współwłaścicieli fizycznie określonej jej części. Ustalenie tych zasad rodzi skutki jedynie w sferze obligacyjnej, nie zmienia stosunków własnościowych.

Mając na uwadze powyższe, oraz fakt, że sprzedaż praw do wieczystego użytkowania gruntu miała miejsce w 2011 roku, a także, że upłynął wymagany okres 5 lat od nabycia tych praw Wnioskodawca uważa że sprzedaż ta jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie - z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu podatnika jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

Zatem przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie podlega, w świetle ww. przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

  • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
  • zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Jak z powyższego wynika dla opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych istotne znaczenie ma data nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 1993 roku po uzupełnieniu wkładu budowlanego nabył własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego na podstawie przydziału lokalu mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność nastąpiło dnia 09.10.2008 r. W dniu 10.10.2011 r. Wnioskodawca mieszkanie sprzedał.

Z własnością lokalu powiązano udział w tych częściach budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu numer ewidencyjny 31, na której budynek ten się znajduje. W sytuacji nabycia przez podatnika spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przekształconego następnie w odrębną własność w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), za datę nabycia lokalu od której upływa pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu. Ustanowienie odrębnej własności jest bowiem tylko zmianą formy prawnej zbywanego prawa do lokalu. Zatem nabycie, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, następuje w momencie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

Wobec powyższego, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa własności nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu mieszkalnego gruntu jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu gruntem i powierzchniami wspólnymi należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Powyższe oznacza, iż nabycie przez Wnioskodawcę przedmiotowego lokalu wraz z prawami związanymi z tym lokalem nastąpiło w roku 1993. Tym samym pięcioletni termin o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z końcem 1998 roku.

Zatem sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w 1993 roku oraz praw z tym mieszkaniem związanych a w szczególności prawa do wieczystego użytkowania gruntu, do którego przysługiwało od 1993 r. spółdzielcze własnościowe prawo, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. W konsekwencji dokonana sprzedaż nie stanowi źródła przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sygn. akt I SA/Gd 745/11, należy stwierdzić, iż wyrok ten został wydany w indywidualnej sprawie, w określonym stanie faktycznym i nie jest wiążący dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.