Data zapłaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to data zapłaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
12
paź

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej przed wykonaniem usługi.

Fragment:

Należy ponadto wskazać, iż przepisy polskiej ustawy o podatku od towarów i usług przewidują wiele sytuacji, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, że spełnione są generalne przesłanki upoważniające go do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a i lit. b ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności, bądź podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością. Ponadto jak wskazują uregulowania art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

2012
12
paź

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej przed wykonaniem usługi.

Fragment:

Należy ponadto wskazać, iż przepisy polskiej ustawy o podatku od towarów i usług przewidują wiele sytuacji, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, że spełnione są generalne przesłanki upoważniające go do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a i lit. b ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności, bądź podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością. Ponadto jak wskazują uregulowania art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

2011
1
sie

Istota:

Czy Spółka ma prawo, do odliczenia kwoty podatku naliczonego, z faktur dokumentujących nabycie towarów/usług, a otrzymanych w trakcie realizacji dostawy towarów/świadczenia usług, w miesiącu uregulowania zobowiązań finansowych wynikających z tych faktur lub w dwóch kolejnych następujących po sobie okresach rozliczeniowych?

Fragment:

Zdaniem Spółki przesunięcie w czasie możliwości odliczenia podatku przez podatnika skutkowałoby przerzuceniem na podatnika finansowania Skarbu Państwa, co oznaczałoby, że podatek ten nie jest już neutralny dla podatnika. Zgodnie z orzeczeniem ETS w sprawie C-268/83 pomiędzy D.A. Rompelman i E.A. Rompelman-Yan Deelen a Minister van Financien (Holandia) oraz orzeczeniem ETS w połączonych sprawach C-177/99 pomiędzy Ampafrance SA a Directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire (Francja) i C-181/99 pomiędzy Sanoil Synthelabo a Directeur des services fiscaux de Yal-de-Marne (Francja), z prawa do odliczenia podatnik powinien skorzystać niezwłocznie w odniesieniu do całej kwoty podatku naliczonego przy zakupach. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Stosownie do ust. 4 powołanego przepisu jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

2011
1
mar

Istota:

Kiedy powstaje przychód pracownika w przypadku świadczenia pieniężnego ponoszonego przez zakład pracy za pracownika?

Fragment:

Wnioskodawca stwierdził, że przychód pracownika powstaje nie w miesiącu jego pobytu na wypoczynku i nie w miesiącu otrzymania przez zakład pracy faktury z biura podróży, ale w miesiącu zapłaty tej faktury przez zakład pracy. Zgodnie z definicją przychodu zawartą w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przychodami z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Stosownie do zapisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do robót instalacyjnych

Fragment:

Zgodnie z ust. 1 § 40 cyt. rozporządzenia, fakturę dokumentującą wykonanie usług budowlanych lub budowlano-montażowych wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, przy czym w ust. 2 zawarte jest zastrzeżenie, że faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego. Z relacji powyższych przepisów wynika, że ustawodawca w odmienny sposób określił moment wystawienia faktury VAT i moment powstania obowiązku podatkowego, a tym samym moment obowiązku rozliczenia podatku należnego i sprzedaży w deklaracji VAT-7 z tytułu wykonanych usług. Podatnik ma obowiązek rozliczyć fakturę VAT w miesiącu, w którym powstaje obowiązek podatkowy. Dodatkowo tut. organ podatkowy nadmienia, iż w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych wykonywanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych będzie miał również zastosowanie art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. d ustawy o podatku VAT. W obecnym stanie prawnym ustawodawca wyraźnie określił dla enumeratywnie wymienionych w ustawie rodzajów usług w tym m.in. usług budowlanych, budowlano-montażowych odrębny moment powstania obowiązku podatkowego niż określony w art. 6 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy o podatku VAT. Przytoczony przepis art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. d ustawy o podatku VAT precyzyjnie określa moment powstania obowiązku podatkowego przy wykonywaniu usług budowlanych lub budowlano-montażowych, nie pozostawiając podatnikowi możliwości wyboru innego terminu .