Data | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to data. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
gru

Istota:

Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku. Argumenty zawarte w ww. uchwale są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w nieruchomości dojdzie po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej w wyniku rozwodu i dokonania umownego podziału majątku wspólnego. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego, jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej wobec śmierci jednego z małżonków następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego wcześniej nabytego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tą datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, przedstawiony opis stanu faktycznego, a także uchwałę NSA należy stwierdzić, że za datę nabycia przez Wnioskodawczynię udziału w sprzedanej nieruchomości należy uznać 1996 r. Na marginesie dodać tylko należy, że przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nie stanowi nabycia nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jedynie zmianę tytułu prawnego faktycznego władztwa nad nieruchomością.

2018
27
lip

Istota:

Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Nie ma zatem podstaw prawnych, by w warunkach niniejszej sprawy termin nabycia przez skarżącego lokalu mieszkalnego liczyć od daty zawarcia umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową lub umowy o częściowym podziale majątku wspólnego. Należy przyjąć jako datę nabycia przez skarżącego tego lokalu, datę nabycia do majątku wspólnego. Mając na uwadze wyżej przywołane przepisy prawa, przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz Uchwałę NSA należy stwierdzić, że za datę nabycia przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości, należy uznać datę jej nabycia do majątku wspólnego, a więc rok 2008. Zauważyć bowiem należy, że dla oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości kluczowy jest moment poniesienia wydatku na nabycie tego składnika do majątku wspólnego i to, że tego wydatku – w momencie jego poniesienia – nie można przypisać jednemu bądź drugiemu małżonkowi w udziałach o określonej wielkości. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Biorąc pod uwagę powyższe, uznać należy, że zbycie przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości – na warunkach opisanych (...)

2018
16
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Skoro z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie i przyjmuje się, że małżonkowie nabyli prawo majątkowe wspólnie w całości, to nie można liczyć terminu nabycia określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f. od daty ustania ustawowej majątkowej wspólności małżeńskiej. Nie ma zatem podstaw prawnych, by w warunkach niniejszej sprawy termin nabycia przez skarżącego lokalu mieszkalnego liczyć od daty zawarcia umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową lub umowy o częściowym podziale majątku wspólnego. Należy przyjąć jako datę nabycia przez skarżącego tego lokalu, datę nabycia do majątku wspólnego. Mając na uwadze wyżej przywołane przepisy prawa, przedstawiony opis stanu faktycznego oraz Uchwałę NSA należy stwierdzić, że za datę nabycia przez Wnioskodawcę przedmiotowego lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem we własności działki gruntu pod budynkiem oraz działek nr 265/4 i 265/6 po ustaniu związku małżeńskiego poprzez rozwód i przyznaniu Zainteresowanemu prawa własności w wyniku dokonanego przez małżonków podziału majątku wspólnego, należy uznać datę ich nabycia do majątku wspólnego. Zauważyć bowiem należy, że dla oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości kluczowy jest moment poniesienia wydatku na nabycie tego składnika do majątku wspólnego i to, że tego wydatku – w momencie jego poniesienia – nie można przypisać jednemu bądź drugiemu małżonkowi w udziałach o określonej wielkości.

2018
10
lut

Istota:

Ustalenie daty biegu pięcioletniego okresu nabycia nieruchomości.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2018 r. (data wpływu 16 stycznia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 stycznia 2018 r. (data wpływu 23 stycznia 2018 r.), pismem z dnia 30 stycznia 2018 r. (data wpływu 30 stycznia 2018 r.) oraz pismem z dnia 2 lutego 2018 r. (data wpływu 6 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia daty biegu pięcioletniego okresu nabycia nieruchomości – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia daty biegu pięcioletniego okresu nabycia nieruchomości. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 18 stycznia 2018 r. (data wpływu 23 stycznia 2018 r.), pismem z dnia 30 stycznia 2018 r. (data wpływu 30 stycznia 2018 r.) oraz pismem z dnia 2 lutego 2018 r. (data wpływu 6 lutego 2018 r.). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni w 2005 r. powierzyła swojej córce kwotę pieniędzy na nabycie nieruchomości - lokalu niemieszkalnego. Ponieważ Wnioskodawczyni w tym okresie przebywała poza terenem kraju była przekonana, że jej córka dokonała w jej imieniu nabycia lokalu, którego miała dokonać na zasadach, o których mowa w art. 353 1 w związku z art. 734 1 § 1 oraz art. 740 zd. 2 Kodeksu cywilnego.

2018
1
lut

Istota:

Ustalenie daty biegu pięcioletniego okresu nabycia lokalu mieszkalnego oraz garażu.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2017 r. (data wpływu 2 stycznia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 stycznia 2018 r. (data wpływu 22 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia daty biegu pięcioletniego okresu nabycia lokalu mieszkalnego oraz garażu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia daty biegu pięcioletniego okresu nabycia lokalu mieszkalnego oraz garażu. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 19 stycznia 2018 r. (data wpływu 22 stycznia 2018 r.). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 16 czerwca 2009 r. Wnioskodawczyni zawarła w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego i garażu. Ponieważ deweloper nie dotrzymał umownych terminów zawarcia umowy przeniesienia własności ww. lokalu, Wnioskodawczyni wystąpiła do sądu z pozwem o przeniesienie prawa własności lokalu. Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2011 r. prawo te uzyskała. Ponieważ w ww. wyroku zawarte było określenie „ wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej ” bez podania wielkości liczbowych, wyrokiem z dnia 23 stycznia 2014 r. uzupełniono wielkości liczbowe udziałów w nieruchomości wspólnej, co pozwoliło na wpis w księgach wieczystych.

2018
6
sty

Istota:

Jaka data jest relewantna z punktu widzenia istnienia obowiązku podatkowego, czy za datę nabycia uznać należy datę pierwotnego nabycia do majątku wspólnego małżonków, czy może w tym konkretnym przypadku datę otwarcia spadku, w konsekwencji, czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku od sprzedaży nieruchomości?

Fragment:

W dniu 6 marca 2014 r. – przed upływem 5 lat, licząc od daty śmierci męża Wnioskodawczyni wraz córką sprzedała opisaną wyżej nieruchomość (Wnioskodawczyni udział wynoszący 3/4 części w nieruchomości, córka 1/4 udziału). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jaka data jest relewantna z punktu widzenia istnienia obowiązku podatkowego, czy za datę nabycia uznać należy datę pierwotnego nabycia do majątku wspólnego małżonków, czy może w tym konkretnym przypadku datę otwarcia spadku, w konsekwencji, czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku od sprzedaży nieruchomości? Zdaniem Wnioskodawczyni, nabycie nieruchomości nastąpiło w 2005 r. a nie w 2012 r., tj. z chwilą otwarcia spadku i tym samym nieruchomość została sprzedana po upływie 5 lat od jej nabycia, w konsekwencji Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do uiszczenia podatku od uzyskanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Stanowisko to w ocenie Wnioskodawczyni poparte jest ugruntowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych i celem wyjaśnienia istoty problemu przytacza orzeczenie, w którym sąd wskazał, że (...) Uproszczeniem było przyjęcie przez organy podatkowe, że skarżąca dwukrotnie nabyła nieruchomość, w której, z uwagi na ustrój majątkowy, niemożliwe było określenie jej udziałów.

2016
28
lis

Istota:

1) Czy Wnioskodawca jest zobowi1zany do zap3aty podatku dochodowego od sprzeda?y nieruchomooci w 2016 r.?2) Czy za date nabycia nieruchomooci, przy jej sprzeda?y nale?y przyj1a date 2007 r. (zakup dzia3ki), czy rok 2013 (s1dowe wy31czenie wspó3w3asnooci)?3) Czy w sytuacji, gdy w drodze wy31czenia wspó3w3asnooci w ksiedze wieczystej wpisano na rzecz Wnioskodawcy 1/2 udzia3u – 0,1501 ha, czyli o 0,0001 ha wiecej w stosunku do wielkooci dzia3ki siostry. Czy za ten kawa3ek dzia3ki, przy sprzeda?y nieruchomooci w tym roku trzeba odprowadzia podatek dochodowy?

Fragment:

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania: Czy Wnioskodawca jest zobowi1zany do zap3aty podatku dochodowego od sprzeda?y nieruchomooci w 2016 r.? Czy za date nabycia nieruchomooci, przy jej sprzeda?y nale?y przyj1a date 2007 r. (zakup dzia3ki), czy rok 2013 (s1dowe wy31czenie wspó3w3asnooci)? Czy w sytuacji, gdy w drodze wy31czenia wspó3w3asnooci w ksiedze wieczystej wpisano na rzecz Wnioskodawcy 1/2 udzia3u – 0,1501 ha, czyli o 0,0001 ha wiecej w stosunku do wielkooci dzia3ki siostry. Czy za ten kawa3ek dzia3ki, przy sprzeda?y nieruchomooci w tym roku trzeba odprowadzia podatek dochodowy? Zdaniem Wnioskodawcy, jeoli sprzeda? nieruchomooci, jej czeoci lub udzia3u w nieruchomooci nast1pi po up3ywie 5 lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie (w przypadku Wnioskodawcy by3 to rok 2007) – nie jest Yród3em przychodu od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odp3atnego zbycia nieruchomooci, jej czeoci lub udzia3u w nieruchomooci w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Za date nabycia nieruchomooci – w przypadku jej sprzeda?y, która przypad3a danej osobie w wyniku zniesienia wspó3w3asnooci, nale?y przyj1a date jej pierwotnego nabycia, wówczas gdy wartooa otrzymanej przez dan1 osobe nieruchomooci mieoci sie w udziale, jaki przys3ugiwa3 jej przed dokonaniem tej czynnooci oraz zniesienie wspó3w3asnooci nast1pi3o bez sp3at i dop3at.

2015
1
gru

Istota:

1. Czy w sytuacji, w której Wnioskodawczyni nabyła najpierw spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a następnie miało miejsce ustanowienie na Jej rzecz prawo odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, - za datę nabycia lokalu, od której liczy się 5-letni termin określony w art.10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (tj. 30 listopada 2001 r.), czy też datę przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność?
2. Czy w ww. sytuacji wystąpi obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości?

Fragment:

Czy w sytuacji, w której Wnioskodawczyni nabyła najpierw spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a następnie miało miejsce ustanowienie na Jej rzecz prawo odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, - za datę nabycia lokalu, od której liczy się 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (tj. 30 listopada 2001 r.), czy też datę przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność... Czy w ww. sytuacji wystąpi obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości... Biorąc pod uwagę fakt, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu umożliwia korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem na zasadach zbliżonych do prawa własności, np. jest ono tak samo, jak pełna własność zbywalne, podlega egzekucji czy też przechodzi na spadkobierców, zdaniem Wnioskodawczyni przekształcenie tego prawa w pełną własność, nie powoduje utraty swojego charakteru, czyli własności, dlatego też nabycie przedmiotowego lokalu powinno się datować od dnia przekazania darowizny, czyli od dnia 30 listopada 2001 r. W przedstawionej przez Wnioskodawczynię sytuacji, nie nastąpiło nabycie po raz drugi lokalu, a jedynie przekształcenie już posiadanej własności o ograniczonym zakresie, we własność w pełnym zakresie.

2014
22
paź

Istota:

Określenie na fakturze daty dokonania dostawy.

Fragment:

Zdaniem Pana, użyty w ustawie zwrot „ data określona ” można, w tym przypadku, rozumieć jako „ data znana ”, co pozwala na niepodawanie tej daty w fakturach wystawionych przed datą powstania obowiązku podatkowego, gdyż w momencie wystawiania faktury nie można jeszcze wskazać daty dostarczenia towaru do odbiorcy, a art. 106i ust.7 pkt 1 pozwala na wystawienie faktury do 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru. W treści ustawy o podatku od towarów i usług nie znajduje Pan przepisu wymagającego szczególnych dowodów dokumentujących datę powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów, jednocześnie dowodem może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Zatem wydruk ze strony internetowej przewoźnika, informujący o dacie dostarczenia towaru, jest Pana zdaniem, wystarczającym dowodem dokumentującym datę dokonania dostawy, zarazem - datę powstania obowiązku podatkowego. W uzupełnieniu stanowiska podał Pan, że art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy nakazuje podawanie na fakturze daty dokonania dostawy „ o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury ”, a użyty spójnik „ i ” wskazuje, że ww. datę należy podać jedynie w przypadku jednoczesnego spełnienia obu warunków.

2014
28
cze

Istota:

Czy Spółka może używać sformułowania „data sprzedaży” rozumianą jako „datę dostawy”, tj. czy faktura, na której użyto określenia „data sprzedaży”, gdzie data sprzedaży jest tożsama z datą dokonania dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi, będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo, tj. zgodnie z wymogami przepisów prawa podatkowego?

Fragment:

Wyjątkiem od tej reguły może być sprzedaż ciągła, gdzie data dokonania będzie datą regularnej dostawy, a data zakończenia byłaby datą całkowitego zakończenia transakcji. W przypadku, w którym data wystawienia faktury nie jest równoznaczna z datą dostawy - należy wskazać obie daty. Jeśli taka sytuacja nie nastąpi powinno się przyjąć, że data na fakturze oznacza datę sprzedaży. Istotne jest żeby data sprzedaży była zgodna z datą zdarzenia gospodarczego, która rodzi obowiązek podatkowy (według art. 19 ust. 1 ustawy VAT). Data ta jest potrzebna do określenia momentu powstania obowiązku podatkowego i nie zmieni się, niezależnie od nazewnictwa. Nie ma w związku z tym znaczenia czy nazwiemy ją „ datą sprzedaży ” czy też „ datą dokonania dostawy ”. Przepis Rozporządzenia Ministra Finansów wskazuje jasno, że faktura musi zawierać datę dokonania dostawy lub wykonania usługi, ale nie wskazuje konkretnego sposobu jak taką datę należy na fakturze opisać. Ponadto art. 106e ustawy VAT wskazuje składniki prawidłowo wystawionej faktury. Jednym z wymienionych jest data dokonania sprzedaży. Przyjęcie, że data dostawy jest czymś innym niż data sprzedaży, powodowałoby niezgodność ustawy VAT z Rozporządzeniem MF. Data sprzedaży jest pojęciem szerokim, obejmującym zarówno datę dostawy towaru jak i datę wykonania usługi.