Data | Interpretacje podatkowe

Data | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to data. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1) Czy Wnioskodawca jest zobowi1zany do zap3aty podatku dochodowego od sprzeda?y nieruchomooci w 2016 r.?2) Czy za date nabycia nieruchomooci, przy jej sprzeda?y nale?y przyj1a date 2007 r. (zakup dzia3ki), czy rok 2013 (s1dowe wy31czenie wspó3w3asnooci)?3) Czy w sytuacji, gdy w drodze wy31czenia wspó3w3asnooci w ksiedze wieczystej wpisano na rzecz Wnioskodawcy 1/2 udzia3u – 0,1501 ha, czyli o 0,0001 ha wiecej w stosunku do wielkooci dzia3ki siostry. Czy za ten kawa3ek dzia3ki, przy sprzeda?y nieruchomooci w tym roku trzeba odprowadzia podatek dochodowy?
Fragment:
W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania: Czy Wnioskodawca jest zobowi1zany do zap3aty podatku dochodowego od sprzeda?y nieruchomooci w 2016 r.? Czy za date nabycia nieruchomooci, przy jej sprzeda?y nale?y przyj1a date 2007 r. (zakup dzia3ki), czy rok 2013 (s1dowe wy31czenie wspó3w3asnooci)? Czy w sytuacji, gdy w drodze wy31czenia wspó3w3asnooci w ksiedze wieczystej wpisano na rzecz Wnioskodawcy 1/2 udzia3u – 0,1501 ha, czyli o 0,0001 ha wiecej w stosunku do wielkooci dzia3ki siostry. Czy za ten kawa3ek dzia3ki, przy sprzeda?y nieruchomooci w tym roku trzeba odprowadzia podatek dochodowy? Zdaniem Wnioskodawcy, jeoli sprzeda? nieruchomooci, jej czeoci lub udzia3u w nieruchomooci nast1pi po up3ywie 5 lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie (w przypadku Wnioskodawcy by3 to rok 2007) – nie jest Yród3em przychodu od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odp3atnego zbycia nieruchomooci, jej czeoci lub udzia3u w nieruchomooci w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Za date nabycia nieruchomooci – w przypadku jej sprzeda?y, która przypad3a danej osobie w wyniku zniesienia wspó3w3asnooci, nale?y przyj1a date jej pierwotnego nabycia, wówczas gdy wartooa otrzymanej przez dan1 osobe nieruchomooci mieoci sie w udziale, jaki przys3ugiwa3 jej przed dokonaniem tej czynnooci oraz zniesienie wspó3w3asnooci nast1pi3o bez sp3at i dop3at.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy w sytuacji, w której Wnioskodawczyni nabyła najpierw spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a następnie miało miejsce ustanowienie na Jej rzecz prawo odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, - za datę nabycia lokalu, od której liczy się 5-letni termin określony w art.10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (tj. 30 listopada 2001 r.), czy też datę przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność?
2. Czy w ww. sytuacji wystąpi obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości?
Fragment:
Czy w sytuacji, w której Wnioskodawczyni nabyła najpierw spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a następnie miało miejsce ustanowienie na Jej rzecz prawo odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, - za datę nabycia lokalu, od której liczy się 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (tj. 30 listopada 2001 r.), czy też datę przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność... Czy w ww. sytuacji wystąpi obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości... Biorąc pod uwagę fakt, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu umożliwia korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem na zasadach zbliżonych do prawa własności, np. jest ono tak samo, jak pełna własność zbywalne, podlega egzekucji czy też przechodzi na spadkobierców, zdaniem Wnioskodawczyni przekształcenie tego prawa w pełną własność, nie powoduje utraty swojego charakteru, czyli własności, dlatego też nabycie przedmiotowego lokalu powinno się datować od dnia przekazania darowizny, czyli od dnia 30 listopada 2001 r. W przedstawionej przez Wnioskodawczynię sytuacji, nie nastąpiło nabycie po raz drugi lokalu, a jedynie przekształcenie już posiadanej własności o ograniczonym zakresie, we własność w pełnym zakresie.
2015
1
gru

Istota:
Określenie na fakturze daty dokonania dostawy.
Fragment:
Zdaniem Pana, użyty w ustawie zwrot „ data określona ” można, w tym przypadku, rozumieć jako „ data znana ”, co pozwala na niepodawanie tej daty w fakturach wystawionych przed datą powstania obowiązku podatkowego, gdyż w momencie wystawiania faktury nie można jeszcze wskazać daty dostarczenia towaru do odbiorcy, a art. 106i ust.7 pkt 1 pozwala na wystawienie faktury do 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru. W treści ustawy o podatku od towarów i usług nie znajduje Pan przepisu wymagającego szczególnych dowodów dokumentujących datę powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów, jednocześnie dowodem może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Zatem wydruk ze strony internetowej przewoźnika, informujący o dacie dostarczenia towaru, jest Pana zdaniem, wystarczającym dowodem dokumentującym datę dokonania dostawy, zarazem - datę powstania obowiązku podatkowego. W uzupełnieniu stanowiska podał Pan, że art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy nakazuje podawanie na fakturze daty dokonania dostawy „ o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury ”, a użyty spójnik „ i ” wskazuje, że ww. datę należy podać jedynie w przypadku jednoczesnego spełnienia obu warunków.
2014
22
paź

Istota:
Czy Spółka może używać sformułowania „data sprzedaży” rozumianą jako „datę dostawy”, tj. czy faktura, na której użyto określenia „data sprzedaży”, gdzie data sprzedaży jest tożsama z datą dokonania dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi, będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo, tj. zgodnie z wymogami przepisów prawa podatkowego?
Fragment:
Wyjątkiem od tej reguły może być sprzedaż ciągła, gdzie data dokonania będzie datą regularnej dostawy, a data zakończenia byłaby datą całkowitego zakończenia transakcji. W przypadku, w którym data wystawienia faktury nie jest równoznaczna z datą dostawy - należy wskazać obie daty. Jeśli taka sytuacja nie nastąpi powinno się przyjąć, że data na fakturze oznacza datę sprzedaży. Istotne jest żeby data sprzedaży była zgodna z datą zdarzenia gospodarczego, która rodzi obowiązek podatkowy (według art. 19 ust. 1 ustawy VAT). Data ta jest potrzebna do określenia momentu powstania obowiązku podatkowego i nie zmieni się, niezależnie od nazewnictwa. Nie ma w związku z tym znaczenia czy nazwiemy ją „ datą sprzedaży ” czy też „ datą dokonania dostawy ”. Przepis Rozporządzenia Ministra Finansów wskazuje jasno, że faktura musi zawierać datę dokonania dostawy lub wykonania usługi, ale nie wskazuje konkretnego sposobu jak taką datę należy na fakturze opisać. Ponadto art. 106e ustawy VAT wskazuje składniki prawidłowo wystawionej faktury. Jednym z wymienionych jest data dokonania sprzedaży. Przyjęcie, że data dostawy jest czymś innym niż data sprzedaży, powodowałoby niezgodność ustawy VAT z Rozporządzeniem MF. Data sprzedaży jest pojęciem szerokim, obejmującym zarówno datę dostawy towaru jak i datę wykonania usługi.
2014
28
cze

Istota:
Czy od umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we własności gruntu i części wspólnych budynku Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy za dzień nabycia mieszkania należy uznać datę uzyskania własnościowego prawa do lokalu tj. datę 2 stycznia 1990 r. Ponieważ od daty nabycia upłynęło więcej niż 5 lat Wnioskodawca nie musi płacić podatku dochodowego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziałów we własności gruntu i częściach wspólnych budynku. Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje jedynie nabycie pełnych uprawnień własnościowych do tego lokalu. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, datę nabycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu gruntem, należy utożsamiać z chwilą pierwszego nabycia prawa do tego lokalu tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2013
1
mar

Istota:
Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131, jeśli przeznaczy środki na zakup nieruchomości lub udziału w nieruchomości wspólnej?
Fragment:
Za datę nabycia nieruchomości w takim wypadku uznać należy datę nabycia gruntu, tj. rok 2008. W związku z poczynionym powyżej rozważaniami, stwierdzić należy, iż do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.
2012
8
wrz

Istota:
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w 1993 roku oraz praw z tym mieszkaniem związanych a w szczególności prawa do wieczystego użytkowania gruntu, do którego przysługiwało od 1993 r. spółdzielcze własnościowe prawo, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10.11.2011 r. (data wpływu 17.11.2011 r.) uzupełnione pismem z dnia (data wpływu) 12.12.2011 r. (data nadania w placówce pocztowej 09.12.2011 r.) na wezwanie z dnia 05.12.2011 r. Nr IPPB2/415-936/11-2/AS oraz pismem – na druku ORD-IN z dnia 26.01.2012 r. (data wpływu 30.01.2012 r. (data nadania w placówce pocztowej 28.01.2012 r.) na wezwanie z dnia 18.01.2012 r. Nr IPPB2/415-936/11-4/AS o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17.11.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 05.12.2011 r. Nr IPPB2/415-936/11-2/AS na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku poprzez złożenie podpisu Wnioskodawcy na stronie Nr 4 wniosku w poz. 61, z uwagi na brak podpisu w tym polu, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
2012
25
lut

Istota:
Jaka jest data nabycia na własność udziału po zmarłym?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2010 r. (data wpływu 28 września 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2010 r. (data wpływu 20 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze realizacji zapisu testamentowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze realizacji zapisu testamentowego. W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, pismem z dnia 3 grudnia 2010 r. nr ILPB2/415-1092/10-2/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.
2011
1
wrz

Istota:
Czy sprzedając nieruchomość za datę nabycia należy przyjąć datę śmierci spadkodawcy czy datę wydania postanowienia o nabyciu spadku?
Fragment:
Czy sprzedając nieruchomości będące przedmiotem spadku po zmarłej matce za datę jej nabycia należy przyjąć datę śmierci spadkodawcy, t.j. 4 lipiec 1990 r., czy datę wydania przez Sąd postanowienia o nabyciu spadku... Zdaniem Wnioskodawczyni, datą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest data śmierci matki, t.j. (4 lipiec 1990 r.). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, (...)
2011
1
wrz

Istota:
1. Czy datą nabycia nieruchomości przez męża jest dzień 24 czerwca 2004 r., tj. data darowizny na rzecz żony?
2. Czy mąż korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Czy w opisanej sytuacji datą nabycia nieruchomości przez męża jest dzień 24 czerwca 2004 r., tj. data darowizny na rzecz żony... Czy mąż korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Pana zdaniem: Ad. 1) Należy przyjąć, że w przypadku, gdy małżonkowie zawierają umowę majątkową małżeńską, włączając do wspólnego majątku nieruchomości nabyte w drodze darowizny do majątku osobistego, datą nabycia przez oboje małżonków jest data nabycia w drodze darowizny. Umowa majątkowa małżeńska nie jest zdarzeniem, wskutek którego doszło do nabycia lokali. Wniosek ten znajduje oparcie w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: KRO). Małżonkowie mogą umową zmienić ustrój majątkowy. Wspólność ustawową można rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (art. 47 KRO). Umowa majątkowa małżeńska jest umową, której celem jest ustanowienie ustroju majątkowego miedzy małżonkami w sposób odmienny od przewidzianego w przepisach o wspólności ustawowej. Umowa majątkowa małżeńska jest czynnością prawna, która reguluje stosunki majątkowe małżonków przez czas trwania ich związku małżeńskiego.
2011
1
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Data
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.