ITPP3/443-72b/14/MD | Interpretacja indywidualna

Obowiązek opodatkowania darowizny nieruchomości niezabudowanych
ITPP3/443-72b/14/MDinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. opodatkowanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2014 r. (data wpływu 17 lutego 2014 r.), uzupełnionym w dniu 5 maja 2014 r. (data wpływu), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania darowizny nieruchomości niezabudowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 5 maja 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania darowizny nieruchomości niezabudowanych.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat ... (dalej Powiat) zamierza nieodpłatnie przekazać w drodze darowizny na rzecz Miasta ... (dalej Miasto) nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Powiatu, położone w powiecie ..., w jednostce ewidencyjnej miasto ..., w obrębie ewidencyjnym ... – ..., oznaczone ewidencyjnie jako: działka ewidencyjna nr 317/4 o pow. 4,0703 ha oraz działka ewidencyjna nr 2/59 o pow. 2,2149 ha. Ww. nieruchomości położone są w pasie ochronnym nad jeziorem ... . Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta „...” działka nr 317/4 oznaczona jest symbolem 2. ZP – teren zieleni urządzonej z dopuszczeniem przystani żeglarskiej i kajakowej, działka nr 2/59 stanowi strefę W.1 – pełnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej wykluczającą wszelką działalność inwestycyjną i inną. Przeznaczenie terenu wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „...” należy do zadań i kompetencji Miasta. Wartość przedmiotowej nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1.338.455 zł.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w zw. z § 1 ust. 1 pkt 9 uchwały Nr ... Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu ... (Dz. Urz. Woj. z 2010 r. Nr 76, poz. 1438 oraz z 2012 r. poz. 309 oraz na podstawie art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Rada Powiatu w dniu 30 kwietnia 2014 r. podejmie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Miasta nieruchomości stanowiącej własność Powiatu. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu (działek nr 317/4 i 2/59) Rada Miasta podjęła w dniu 27 stycznia 2014 r. W akcie notarialnym (umowie darowizny) sporządzonym między Powiatem a Miastem darowane będą obie działki. Na działki będące przedmiotem darowizny nie były ponoszone żadne nakłady finansowe. Dokonywane były tylko zabiegi pielęgnacyjne, tj. oczyszczanie z suchych i połamanych gałęzi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie nieruchomości niezabudowanych (działek 317/4 i 2/59) w formie darowizny między Powiatem a Miastem będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Powiatu, zdarzenie to nie będzie podlegało ustawie o podatku od towarów i usług. W tym przypadku nie będą miały zastosowania przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Przekazanie przez Powiat nieruchomości (działek nr 317/4 i 2/59) w drodze darowizny na rzecz Miasta będzie przekazaniem towaru bez wynagrodzenia. Przedmiotowe działki nabyte zostały przez Powiat w drodze komunalizacji, w związku z czym przy ich nabyciu nie korzystał z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny
  • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Powyższe oznacza, że nieodpłatne przekazanie towarów (np. darowiznę) uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Zatem, niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów (w tym darowizny) – w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Definicja pojęcia „wytworzenie nieruchomości” zawarta jest w art. 2 pkt 14a ustawy, zgodnie z którym ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o wytworzeniu nieruchomości – rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W świetle wskazanych regulacji, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług, wyłącznie przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału, stanowi więc charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze prywatnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r, poz. 121), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Umowa darowizny jest czynnością prawną, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do jednostronnego bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku na rzecz obdarowanego, przy równoczesnym braku nałożenia na niego obowiązku świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Korzyść osiągana przez jedną stronę umowy nie znajduje odpowiednika po drugiej stronie. Darowizna jest zaliczana do szczególnie wykształconych, nieograniczonych do wyspecjalizowanych szczególnych form prawnych, czynności prawnych nieodpłatnych (S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, s. 223).

Świadczenie na rzecz obdarowanego polega na dokonaniu przysporzenia majątkowego, może w szczególności polegać na przeniesieniu określonych praw z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego (np. prawa własności), na zapłacie określonej sumy pieniężnej, ustanowieniu pewnych praw majątkowych (np. na ustanowieniu służebności osobistej), na zwolnieniu obdarowanego z długu (Zdzisław Gawlik, Komentarz do art. 888 Kodeksu cywilnego, publikacja elektroniczna LEX).

Z treści złożonego wniosku wynika, że Powiat zamierza nieodpłatnie przekazać w drodze darowizny na rzecz Miasta nieruchomości niezabudowane stanowiące własność Powiatu, tj. działkę ewidencyjną nr 317/4 o pow. 4,0703 ha oraz działkę ewidencyjną nr 2/59 o pow. 2,2149 ha. Przekazanie działek nr 317/4 i 2/59 w drodze darowizny na rzecz Miasta będzie przekazaniem towaru bez wynagrodzenia. Przedmiotowe działki nabyte zostały przez Powiat w drodze komunalizacji. Przy ich nabyciu Powiat nie korzystał z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na ww. działki nie były ponoszone żadne nakłady finansowe. Dokonywane były tylko zabiegi pielęgnacyjne, tj. oczyszczanie z suchych i połamanych gałęzi.

Na tym tle Powiat powziął wątpliwość dotyczącą obowiązku opodatkowania darowizny ww. nieruchomości niezabudowanych.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz cytowane regulacje z zakresu podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w związku z planowaną darowizną niezabudowanych nieruchomości, tj. działek nr 317/4 i 2/59, Powiat wystąpi w roli podatnika podatku od towarów i usług. Wynika to z faktu, że dokonanie zbycia tych towarów w drodze darowizny (w formie aktu notarialnego), a więc czynności cywilnoprawnej, wyklucza zastosowanie względem Powiatu art. 15 ust. 6 ustawy. Zatem darowizna będzie dokonana w ramach działalności Powiatu innej niż działalność o charakterze publicznoprawnym, a Powiat wystąpi w roli podatnika podatku od towarów i usług. Niemniej czynność ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie spełnia bowiem przesłanek do uznania jej za dostawę towaru, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy. Powiatowi nie przysługiwało bowiem, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia działek nr 317/4 i 2/59 ( Powiat nabył je w drodze komunalizacji), ani nabycia czy też wytworzenia ich części składowych (działki nie są zabudowane, nie były ponoszone na nie żadne nakłady finansowe).

Zatem darowizna ww. nieruchomości nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu, również w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

darowizna
ITPB3/423-30/14/PST | Interpretacja indywidualna

opodatkowanie
ILPB1/415-1094/13-3/TW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.