ITPP2/4512-430/15-4/AP | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe darowizny przedsiębiorstwa na rzecz małżonki: opodatkowanie, korekta, wykazanie w deklaracji.
ITPP2/4512-430/15-4/APinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. korekta podatku
 3. sprzedaż przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 17 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu czynności darowizny przedsiębiorstwa na rzecz żony – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. niepodlegania opodatkowaniu czynności darowizny przedsiębiorstwa na rzecz żony.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jako osoba fizyczna prowadzi Pan działalność gospodarczą na własne imię i nazwisko. Działalność ta polega na prowadzeniu sklepu jubilerskiego. Jest Pan z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku ze stanem zdrowia, w dniu 30 czerwca 2015 r. chciałby przekazać przedsiębiorstwo, w formie darowizny (potwierdzonej umową zawartą w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie) żonie, z którą pozostaje we wspólności majątkowej.

W świetle prawa cywilnego i rodzinnego żona jest właścicielką 50% udziałów we współwłasności łącznej przedsiębiorstwa. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w tym konkretnym przypadku, darowiźnie na rzecz żony będzie podlegało 50% udziałów we współwłasności łącznej przedsiębiorstwa, które zarejestrowane jest na Pana imię i nazwisko.

Aby mógł Pan „przekazać żonie przedsiębiorstwo w tej formie, rozpoczęłaby ona w tym celu działalność gospodarczą i zarejestrowała się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w dniu 29 czerwca 2015 r.

Przekazane darowizną byłyby zarówno składniki majątku (wyposażenie, środki trwałe, towary, materiały), jak również wartości niematerialne i prawne, wszelkie umowy, należności i zobowiązania. Przekazane byłoby również logo przedsiębiorstwa wraz z nazwą sklepu.

Po dokonaniu darowizny, tego samego dnia, czyli 30 czerwca 2015 r. zlikwiduje Pan działalność gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania.
 • Czy w przedstawionej sytuacji darowizna przedsiębiorstwa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 • Czy jakikolwiek wpływ na podleganie bądź niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT czynności przekazania przedsiębiorstwa w formie darowizny na rzecz mojej małżonki ma fakt, że zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego oraz Kodeksu Cywilnego byłaby to darowizna 50% udziałów we współwłasności łącznej przedsiębiorstwa prowadzonego na własne imię i nazwisko...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, przekazanie przedsiębiorstwa żonie w formie darowizny, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Na sytuację podatkową związaną z przekazaniem przedsiębiorstwa w formie darowizny nie będzie miało wpływu to, że na gruncie przepisów Kodeksu Rodzinnego oraz Kodeksu Cywilnego darowiźnie podlegało będzie tak naprawdę tylko 50% udziału we współwłasności łącznej przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Według art. 6 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do:

 1. transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 2. czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu). Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym także w formie darowizny.

Przepisy ustawy nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Definicję taką zawiera ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że przywołany przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług określa wyłącznie zakres przedmiotowy opodatkowania, natomiast art. 6 pkt 1 tej ustawy - zakres wyłączenia z opodatkowania. Regulacje te w żaden sposób nie różnicują wymienionych czynności w zależności od praw własnościowych, które istnieją w ramach wspólności ustawowej pomiędzy małżonkami.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), zgodnie z którym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Kodeks cywilny w art. 431 także zawiera definicję przedsiębiorcy, w myśl której przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Warto również zauważyć, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2008 r. sygn. akt I UK 389/07 stwierdził: „Jeżeli zatem działalność gospodarczą prowadzi jeden z małżonków, to tylko on jest przedsiębiorcą w rozumieniu obowiązujących przepisów, niezależnie od istniejącego między małżonkami ustroju majątkowego.

W świetle przywołanych regulacji prawnych analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego prowadzi do stwierdzenia, że czynność nieodpłatnego przekazania w formie darowizny całego przedsiębiorstwa na rzecz żony, o ile będzie spełniało definicję zawartą w art. 551 Kodeksu cywilnego, będzie – stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług – czynnością niepodlegającą opodatkowaniu tym podatkiem.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.