ITPP2/443-813/12/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Powiat powinien uwzględnić (doliczyć) podatek od towarów i usług w związku z przekazaniem ulic w formie darowizny aktem notarialnym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2012 r. (data wpływu 9 lipca 2012 r.), uzupełnionym w dniu 14 września 2012 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu czynności darowizny nieruchomości zabudowanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2012 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 14 września 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu czynności darowizny nieruchomości zabudowanych.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat będzie przekazywał umową darowizny na rzecz Gminy działki gruntu: nr ... stanowiącą ulicę W., nr ... stanowiącą ulicę M., nr ... stanowiącą ulicę S.

Ww. ulice nabył z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa i fakt ten został potwierdzony decyzjami Wojewody: z dnia 8 kwietnia 2009 r. dla działki nr ... o pow. 0,9002 ha (ul. W.) w obrębie 6 miejscowości D. P., z dnia 17 czerwca 2004 r. dla działki nr ... o pow. 0,4875 (ul. M.) w obrębie 12 miejscowości D. P., z dnia 17 czerwca 2004 r. dla działki nr ... o pow. 0,1134 ha (ul. S.) w obrębie 11 miejscowości D. P. W związku z nabyciem ww. ulic Powiatowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

W ewidencji gruntów Starostwa działki te posiadają wpis dr (drogi). Dwie działki gruntu posiadają plan zagospodarowania przestrzennego – drogi, natomiast jedna nie posiada planu, a zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego brzmi – drogi lokalne. Wartości nieruchomości gruntowych (bez nakładów) zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na kwoty: działka nr ...– 349.310,00 zł, działka nr ... – 189.170,00 zł, działka nr ... – 234.350,00 zł.

W związku z modernizacją przedmiotowych ulic nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Powiat powinien uwzględnić (doliczyć) podatek od towarów i usług w związku z przekazaniem ulic w formie darowizny aktem notarialnym...

Zdaniem Wnioskodawcy, darowizna przedmiotowych ulic na rzecz Gminy jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W ust. 2 powołanego artykułu wskazano, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny
  • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Z treści art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy wynika, że darowizna jest zrównana z odpłatną dostawą towarów, gdy podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. W przeciwnej sytuacji, darowizna nie jest traktowana jako odpłatna dostawa towarów i tym samym nie podlega przepisom tej ustawy.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje prawne stwierdzić należy, iż darowizna przedmiotowych ulic – wbrew stanowisku Powiatu – nie będzie podlegać zwolnieniu od podatku, lecz będzie stanowiła czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż Powiatowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.