ITPB2/4512-94/15-2/DSZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe umorzenia odsetek od udzielonej pożyczki i związany z tym obowiązek wystawienia informacji PIT-8c.
ITPB2/4512-94/15-2/DSZinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. pożyczka
  3. przychód
  4. zwolnienie z długu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia odsetek od udzielonej pożyczki oraz obowiązku wystawienia informacji PIT-8C – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia odsetek od udzielonej pożyczki oraz obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług pogrzebowych, usług szkoleniowych i udzielania pożyczek. Zobowiązania podatkowe Wnioskodawca rozlicza na zasadach ogólnych na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów.

W związku z udzielaniem pożyczek Wnioskodawca umorzył część zobowiązania w postaci części odsetek jednemu z dłużników. Umorzenia dokonano w formie umowy darowizny w związku ze zwolnieniem z długu. Dłużnik należy do III grupy podatkowej, a kwota darowizny jest niższa niż 4.902 zł.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie oznaczone nr 1.

  1. Czy kwota zwolnienia z długu będąca darowizną Wnioskodawcy na rzecz dłużnika podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i, mając na uwadze, że kwota darowana jest niższa niż 4.902 zł obdarowany nie ma obowiązku opłacenia podatku, czy też kwota ta jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym darczyńca zobowiązany jest do wystawienia informacji na formularzu PIT-8C...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego, zwolnienie z długu powodujące wygaśnięcie zobowiązania może nastąpić bez zaspokojenia wierzyciela. Jednakże do ważności zwolnienia z zobowiązania konieczna jest zgoda dłużnika zgodnie z art. 508 Kodeksu in fine, co skutkuje koniecznością zawarcia stosownej umowy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2007 r. sygn. akt II CSK 242/07, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt I PK 171/2012). Wnioskodawca zauważa, że w piśmiennictwie powszechnie przyjmuje się, iż „w wypadku zwolnienia z długu następującego pod tytułem darmym, do formy leżącej u jego podstaw darowizny znajduje zastosowanie art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego. Wedle dominującego poglądu, oświadczenie darczyńcy musi być w takim razie złożone w formie aktu notarialnego o tyle tylko, o ile zwolnienie z długu ma nastąpić w przyszłości. Gdy natomiast zwolnienie z długu następuje jednocześnie z leżącą u jego podstaw darowizną, darowizna wywrze skutek, stosownie do art. 890 § 1 zd. 2, choćby oświadczenie darczyńcy nie zostało złożone w formie aktu notarialnego.” (K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz. T. 2, Wyd. 7, Warszawa 2013).

Wnioskodawca wskazuje, że w wyniku opisanej powyżej czynności obdarowany/dłużnik nie osiągnie bezpośredniego przysporzenia skutkującego zwiększeniem jego aktywów, jednak doprowadzi to do pośredniego przysporzenia majątku w postaci zmniejszenia pasywów obdarowanego/dłużnika.

W opinii Wnioskodawcy mimo, iż stosunek prawny między wierzycielem a dłużnikiem ukształtowany jest w sposób właściwy dla darowizny to przychód będący skutkiem tej umowy będzie przychodem z tytułu instrumentów finansowych, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku od osób fizycznych w szczególności w przepisie ust. 1 pkt 3) lit. a), gdyż u podstawy powstania długu, z którego dłużnik/obdarowany został zwolniony leżała umowa o udzielnie pożyczki. Stąd Wnioskodawca uważa, że zobowiązany jest wystawić dłużnikowi/obdarowanemu informację na formularzu PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z powołanego przepisu wynika zatem, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Z kolei art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stanowi, że jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86 z późn. zm.) opodatkowaniem podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, bez względu na to, co stanowi jej przedmiot. Oznacza to, że również darowizna w postaci zwolnienia z długu podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, w konsekwencji czego nie znajdują zastosowania w tym przypadku przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług pogrzebowych, usług szkoleniowych i udzielania pożyczek. Zobowiązania podatkowe Wnioskodawca rozlicza na zasadach ogólnych na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów. W związku z udzielaniem pożyczek Wnioskodawca umorzył część zobowiązania w postaci części odsetek jednemu z dłużników. Umorzenia dokonano w formie umowy darowizny w związku ze zwolnieniem z długu. Dłużnik należy do III grupy podatkowej, a kwota darowizny jest niższa niż 4.902 zł.

W odniesieniu do powyższego, uwzględniając przepisy prawa znajdujące zastosowanie w niniejszej sprawie stwierdzić należy, że z brzmienia przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody podlegające przepisom ustawy od spadków i darowizn. W związku z tym zwolnienie dłużnika będącego osobą fizyczną z długu (z części długu w postaci odsetek), jeżeli faktycznie dokonane zostało przez Wnioskodawcę w formie umowy darowizny, nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, po stronie obdarowanego nie powstał z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast na Wnioskodawcy nie ciąży wynikający z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek wystawienia informacji PIT-8C. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20,

87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.