ITPB2/436-207/14/IL | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni przekazując swój udział masy przedsiębiorstwa min. nieruchomości, środki trwałe, środki pieniężne, należności, zobowiązania na rzecz syna w drodze darowizny zobowiązana będzie do uiszczenia podatku od darowizny?
ITPB2/436-207/14/ILinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. przedsiębiorstwa
  3. przekazanie
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 14 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny na rzecz syna – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełnionym w dniu 14 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny na rzecz syna.

We wniosku przedstawione zostało następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 1 stycznia 1994 r. została założona spółka cywilna. Stronami spółki cywilnej są Wnioskodawczyni i jej syn. Przedmiotem działalności spółki jest działalność gospodarcza w zakresie kamieniarstwa nagrobkowego, produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego, cięcie, formatowanie i wykończenia kamienia a także specjalistyczne roboty budowlane.

Spółka opodatkowana jest na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów), oraz jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatrudnienie w spółce wynosi od 13 -16 osób. Zysk z działalności stanowi: 20% dla Wnioskodawczyni i 80% dla syna.

W momencie założenia spółki Wnioskodawczyni wniosła środki trwałe: (szlifierka ramienna ścienna, przecinarka mała, przyczepa bagażowa, samochód dostawczy FIAT DUCATO, cyrkularka) oraz surowce i wyroby gotowe. Środki trwałe, które zostały wniesione w momencie założenia spółki zostały już zlikwidowane -zbyte. Syn do spółki nie wniósł żadnego majątku.

Wspólnicy spółki cywilnej w 2004 r. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabyli zabudowaną działkę o powierzchni 0,1417 ha na której znajduje się magazyn-warsztat kamieniarski. Spółka na przestrzeni lat swojej działalności nabyła środki trwałe tj.: środki transportu (samochód osobowy, samochód dostawczy, 4 wózki widłowe, dźwig) a także wiele maszyn i urządzeń dla przemysłu kamieniarskiego (piły, automaty szlifierskie, łupiarki). Wszystkie środki trwałe będące w ewidencji amortyzowane są metodą liniową.

Spółka ma podpisane dwie umowy leasingowe, gdzie ostatnia rata leasingu wg umów przypada na czerwiec 2017 r. Spółka ma zaciągnięty kredyt inwestycyjny, który kończy się w marcu 2015 r.

Przedsiębiorstwo które prowadzą wspólnicy spółki cywilnej stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych w tym m.in. nazwę przedsiębiorstwa, urządzenia, materiały, towary oraz inne prawa rzeczowe, nieruchomości i ruchomości, prawa do korzystania z nieruchomości, zobowiązania medialne, wierzytelności, środki pieniężne, pracowników przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W związku z tym, iż Wnioskodawczyni nie czuje się na siłach, aby dalej wraz z synem prowadzić działalność gospodarczą chciałaby przekazać swoją część przedsiębiorstwa na rzecz syna. Syn dalej zamierza kontynuować działalność w tym samym zakresie oraz w tym samym miejscu, wykorzystując do działalności nabyte przez spółkę środki trwałe, materiały oraz zatrudniając tych samych pracowników a także przejmując wszystkie zobowiązania oraz należności firmy itp. W związku z powyższym syn Wnioskodawczyni zamierza zarejestrować działalność gospodarczą o tym samym przedmiocie jako jednoosobowy podmiot gospodarczy (czynny podatnik od towarów i usług).

Przedsiębiorstwo zgodnie z podjętą uchwałą wspólników zostałoby przeniesione ze spółki na działalność syna (z podjętej uchwały wynikałoby forma przekazania przedsiębiorstwa - część składników zostałaby przekazana w formie darowizny a część w formie sprzedaży.) Przekazanie części przedsiębiorstwa matki na rzecz syna obejmowałoby wszystko to, co wchodzi w skład masy przedsiębiorstwa stanowiącej przedmiot obrotu prawnego jako jednolita całość. Przenoszony majątek ma stanowić zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy zdolnych do realizacji zdarzeń gospodarczych przypisanych przedsiębiorstwu. Zatem na rzecz syna zostaną przeniesione wszystkie składniki materialne i niematerialne przedsiębiorstwa w tym należności i zobowiązania (o ile takie będą występowały), przeznaczone do realizacji określonych zdarzeń gospodarczych, które miałyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W formie sprzedaży zostałyby zbyte zapasy (materiały, towary i wyroby gotowe), tzn. syn odkupiłby od spółki wszystkie towary handlowe. Pozostała część masy przedsiębiorstwa (udział matki) zostałaby przeniesiona w drodze darowizny (darowizna obejmowałaby min. nieruchomości, środki trwałe wchodzące w skład przedsiębiorstwa a także środki pieniężne, należności, zobowiązania itp). Zbycie przedsiębiorstwa jako całości ( na zasadzie sprzedaży oraz darowizny) nastąpić by miało jednocześnie, tzn. tego samego dnia. Sporządzony akt notarialny przez Kancelarię Notarialną poświadczałby ww. transakcje. Po dokonanej formalności przekazania przedsiębiorstwa oraz po dokonaniu zmian wszelkiego rodzaju umów (kredytu, leasingu, umów handlowych), spółka zostałaby wyrejestrowana. Zatem zbycie całości przedsiębiorstwa jest równoznaczne z zaprzestaniem działalności spółki, w związku z powyższym remanent likwidacyjny na dzień wykreślenia działalności z ewidencji wyniesie „zero”.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni przekazując swój udział masy przedsiębiorstwa min. nieruchomości, środki trwałe, środki pieniężne, należności, zobowiązania na rzecz syna w drodze darowizny zobowiązana będzie do uiszczenia podatku od darowizny...

W ocenie Wnioskodawczyni w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn został określony przedmiot opodatkowania. Stosownie do tego przepisu podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP, między innymi tytułem darowizny i polecenia darczyńcy. Bazując jedynie na tym przepisie, darowizna matki na rzecz syna, której przedmiotem są min. nieruchomości, środki trwałe, środki pieniężne, należności, zobowiązania itp. podlegałby opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, lecz tylko po stronie nabywcy darowizny. Wobec powyższego Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do uiszczenia podatku od przekazanej darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93 , poz. 768 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy.

Zgodnie z art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 121) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów.

Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych i powstaje przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń (art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 1 stycznia 1994 r. została założona spółka cywilna. Stronami spółki cywilnej są Wnioskodawczyni i jej syn. Przedmiotem działalności spółki jest działalność gospodarcza w zakresie kamieniarstwa nagrobkowego, produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego, cięcie, formatowanie i wykończenia kamienia a także specjalistyczne roboty budowlane. W związku z tym, iż Wnioskodawczyni nie czuje się na siłach, aby dalej wraz z synem prowadzić działalność gospodarczą chciałaby przekazać swoją część przedsiębiorstwa na rzecz syna. Syn dalej zamierza kontynuować działalność w tym samym zakresie oraz w tym samym miejscu, wykorzystując do działalności nabyte przez spółkę środki trwałe, materiały oraz zatrudniając tych samych pracowników a także przejmując wszystkie zobowiązania oraz należności firmy itp. W związku z powyższym syn Wnioskodawczyni zamierza zarejestrować działalność gospodarczą o tym samym przedmiocie działalności jako jednoosobowy podmiot gospodarczy (czynny podatnik od towarów i usług).

Przedsiębiorstwo zgodnie z podjętą uchwałą wspólników zostałoby przeniesione ze spółki na działalność syna (z podjętej uchwały wynikałoby min. forma przekazania przedsiębiorstwa - część składników zostałaby przekazana w formie darowizny a część w formie sprzedaży.) Przekazanie części przedsiębiorstwa matki na rzecz syna obejmowałoby wszystko to, co wchodzi w skład masy przedsiębiorstwa stanowiącej przedmiot obrotu prawnego jako jednolita całość. Przenoszony majątek ma stanowić zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy zdolnych do realizacji zdarzeń gospodarczych przypisanych przedsiębiorstwu. Zatem na rzecz syna zostaną przeniesione wszystkie składniki materialne i niematerialne przedsiębiorstwa w tym należności i zobowiązania (o ile takie będą występowały), przeznaczone do realizacji określonych zdarzeń gospodarczych, które miałyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, oraz obowiązujące uregulowania prawne, w szczególności zacytowany art. 5 analizowanej ustawy, z którego wynika, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, stwierdzić należy, że przekazanie przez Wnioskodawczynię części przedsiębiorstwa (udziału) stanowiącego majątek spółki cywilnej min. nieruchomości, środków trwałych, środków pieniężnych, należności, zobowiązań na rzecz syna w drodze darowizny nie może rodzić dla niej, jako darczyńcy, skutków podatkowych. Zatem nie będzie ona zobowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn od dokonanej na rzecz syna darowizny.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.