ITPB1/4511-17/16-4/WM | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Składników Majątkowych otrzymanych przez Spółkę 2 w drodze umowy darowizny opisanej w stanie faktycznym będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki 2?
ITPB1/4511-17/16-4/WMinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. darowizna
 3. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 5 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności prowadzonej w formie spółki osobowej odpisów amortyzacyjnych dokonanych od składników majątkowych nabytych w drodze darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności prowadzonej w formie spółki osobowej odpisów amortyzacyjnych dokonanych od składników majątkowych nabytych w drodze darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki osobowej („Spółka”). Działalność gospodarcza Spółki prowadzona jest przez dwie odrębne linie biznesowe, obejmujące następujące gałęzie działalności:

 1. działalność deweloperską, realizującą inwestycje w zakresie budownictwa wielorodzinnego, lokali mieszkaniowych oraz usługowych („Działalność 1”);
 2. działalność usługową w zakresie wynajmowania lokali usługowych oraz świadczenia usług administracyjno - zarządczych związanych z wynajmowanymi nieruchomościami („Działalność 2”).

Spółka rozważa możliwość dokonania darowizny składników majątkowych związanych z Działalnością 2 (w tym nieruchomości) na rzecz innej spółki osobowej („Spółka 2”), w której Wnioskodawca będzie miał takie samo prawo do udziału w zysku, jak w Spółce. W związku z tym, że przedmiotem darowizny będą wszystkie składniki majątku służące do wykonywania Działalności 2, w tym nieruchomości i zobowiązania, możliwe jest, że przedmiot darowizny stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawy o PIT).

Część przenoszonych składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem darowizny (np. nieruchomości) stanowić będzie środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji („Składniki Majątkowe”). Wartość poszczególnych Składników Majątkowych będących przedmiotem darowizny zostanie określona na poziomie rynkowym na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawcę. Tym samym wartość przedmiotu darowizny zostanie określona w umowie darowizny w wysokości rynkowej.

W zamian za dokonanie darowizny ani Spółka, ani Wnioskodawca oraz pozostali Wspólnicy nie otrzymają od Spółki 2 żadnego świadczenia wzajemnego, w szczególności nie otrzymają zapłaty za składniki majątku ani nowych udziałów w Spółce 2. Ponadto, w związku z otrzymaniem darowizny nie powstanie zobowiązanie do dokonania jakichkolwiek świadczeń przez Spółkę 2 na rzecz Wnioskodawcy, Wspólników lub Spółki teraz lub w przyszłości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółki 2, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Składniki Majątkowe opisane w stanie faktycznym powinny zostać ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki 2 dla celów amortyzacji podatkowej w wartości wynikającej z umowy darowizny (nie wyższej niż wartość rynkowa) - jako wartości początkowej...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Składników Majątkowych otrzymanych przez Spółkę 2 w drodze umowy darowizny opisanej w stanie faktycznym będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki 2...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku zbycia przez Spółkę 2 otrzymanych w formie darowizny Składników Majątkowych stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, dochodem Wnioskodawcy będzie przychód z ich zbycia, pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej Składników Majątkowych w części, w jakiej on, jako wspólnik, będzie uczestniczyć w zysku Spółki 2...

Przedmiotem interpretacji indywidualnej, jest odpowiedź na pytanie trzecie. W zakresie pozostałych pytań, wniosek został rozpatrzony odrębnymi pismami.

Zdaniem Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Składników Majątkowych otrzymanych przez Spółkę 2 w drodze umowy darowizny opisanej w stanie faktycznym będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki 2.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Składników Majątkowych otrzymanych przez Spółkę 2 w drodze umowy darowizny opisanej w stanie faktycznym będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki 2 niezależnie od tego, czy przedmiotem darowizny będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, czy też nie.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w katalogu negatywnym w art. 23 Ustawy o PIT. Zgodnie z art. 22 ust. 8 Ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23 Ustawy o PIT.

Jak wskazał Wnioskodawca, część przenoszonych składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem darowizny (np. nieruchomości), tj. Składników Majątkowych, stanowić będzie środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, tj. będą wykorzystywane jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazuje, że w katalogu negatywnym kosztów uzyskania przychodów zawartym w art. 23 Ustawy o PIT nie znajdują się żadne przepisy, które mogłyby ograniczyć prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych przez Spółkę 2 w drodze darowizny Składników Majątkowych. Niewątpliwie ograniczenia takiego nie narzuca art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a Ustawy o PIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli:

 • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
 • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a Ustawy o PIT, przepis ten nie wpłynie w przedmiotowej sytuacji na prawo Wnioskodawcy do rozpoznania odpisów amortyzacyjnych od Składników Majątkowych otrzymanych przez Spółkę 2 w drodze umowy darowizny jako kosztów uzyskania przychodu, ponieważ nie dotyczy on środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny.

Tym samym, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będą odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane od składników majątku nabytych w drodze spadku lub darowizny przez Spółkę 2, spełniających warunki pozwalające uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki 2, niezależnie od tego czy przedmiotem darowizny była zorganizowana część przedsiębiorstwa, czy też nie.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2015 r., nr ILPB1/4511-1-737/15-3/AN:
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 października 2015 r., nr IPPB1/4511-1083/15-2/EC;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2014 r., nr ILPB1/415-992/14-2/IM;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 lipca 2014 r., nr ILPB1/415-490/14-2/AG;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 maja 2014 r., nr ILPB1/415-231/14-2/AA.

Podsumowując, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Składników Majątkowych otrzymanych przez Spółkę 2 w drodze umowy darowizny opisanej w stanie faktycznym będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tutejszy organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.