ITPB1/4511-14/16/JC | Interpretacja indywidualna

Przekazanie na podstawie umowy darowizny Składników Majątkowych Spółki, zasad ich amortyzacji oraz ustalenia dochodu w przypadku ich odpłatnego zbycia.
ITPB1/4511-14/16/JCinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. darowizna
 3. wartość początkowa
 4. wspólnik
 5. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 5 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania na podstawie umowy darowizny Składników Majątkowych Spółki, zasad ich amortyzacji oraz ustalenia dochodu w przypadku ich odpłatnego zbycia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania na podstawie umowy darowizny Składników Majątkowych Spółki, zasad ich amortyzacji oraz ustalenia dochodu w przypadku ich odpłatnego zbycia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce osobowej („Spółka”). Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego. W skład majątku Spółki wchodzą m.in. nieruchomości oraz prawa ochronne do znaków towarowych („Składniki Majątkowe”).

Spółka rozważa możliwość dokonania darowizny Składników Majątkowych związanych na rzecz innej spółki osobowej („Spółka 2”), w której Wnioskodawca będzie miał takie samo prawo do udziału w zysku, jak w Spółce. Spółka 2 będzie prowadzić działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi. Drugim wspólnikiem zarówno Spółki, jak i Spółki 2 będzie żona Wnioskodawcy. Żona Wnioskodawcy będzie posiadała takie samo prawo do udziału w zysku Spółki i Spółki 2, które z kolei będzie takie samo jak prawa do udziały w zysku tych spółek, które przysługują Wnioskodawcy.

W związku z tym, że przedmiotem darowizny najprawdopodobniej będą wszystkie Składniki Majątkowe służące do realizacji przez Spółkę zadań w zakresie zarządzania majątkiem trwałym, tj. nieruchomościami i wartościami niematerialnymi i prawnymi, możliwe jest, że przedmiot darowizny stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5 pkt 4 Ustawy o PIT.

Część przenoszonych składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem darowizny (np. nieruchomości) stanowić będzie środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji. Wartość poszczególnych Składników Majątkowych (oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jeśli Składniki Majątkowe będą ją stanowić) będących przedmiotem darowizny zostanie określona na poziomie rynkowym na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawcę. Tym samym wartość przedmiotu darowizny zostanie określona w umowie darowizny w wysokości rynkowej.

W zamian za dokonanie darowizny ani Spółka, ani Wnioskodawca oraz pozostali wspólnicy w Spółce nie otrzymają od Spółki 2 żadnego świadczenia wzajemnego, w szczególności nie otrzymają zapłaty za Składniki Majątku ani nowych udziałów w Spółce 2. Ponadto, w związku z otrzymaniem darowizny nie powstanie zobowiązanie do dokonania jakichkolwiek świadczeń przez Spółkę 2 na rzecz Wnioskodawcy, pozostałych wspólników w Spółce lub Spółki teraz lub w przyszłości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny Składników Majątkowych na rzecz Spółki 2, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Składniki Majątkowe opisane w stanie faktycznym powinny zostać ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki 2 dla celów amortyzacji podatkowej w wartości wynikającej z umowy darowizny (nie wyższej niż wartość rynkowa) - jako wartości początkowej...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Składników Majątkowych otrzymanych przez Spółkę 2 w drodze umowy darowizny opisanej w stanie faktycznym będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki 2...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku zbycia przez Spółkę 2 otrzymanych w: formie darowizny Składników Majątkowych stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, dochodem Wnioskodawcy będzie przychód z ich zbycia, pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej Składników Majątkowych w części, w jakiej on, jako wspólnik, będzie uczestniczyć w zysku Spółki 2...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny Składników Majątkowych na rzecz Spółki 2, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazuje, że pojęcie „darowizny” nie zostało uregulowane na gruncie Ustawy o PIT, w związku z czym należy w tym zakresie posiłkować się odpowiednimi przepisami prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego - do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów.

W myśl art. 14 ust. 1 Ustawy o PIT, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, chociażby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. 1 Ustawy o PIT, przychodem są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c będących:

 • środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1. z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku darowizny składników majątku mamy do czynienia z nieodpłatnym, jednostronnym świadczeniem. W związku z aktem darowizny darczyńca nie otrzymuje żadnych wartości pieniężnych, ani innego przysporzenia majątkowego, które mogłoby doprowadzić do powstania przychodu do opodatkowania na gruncie Ustawy o PIT. W szczególności nie znajdą zastosowania przepisy art. 14 ust. 2 lit. 1 Ustawy o PIT, ponieważ nie dojdzie do odpłatnego zbycia składników majątku. W związku z powyższym przekazanie Składników Majątkowych na rzecz spółki osobowej prawa handlowego nie będzie wywoływało skutków podatkowych u darczyńcy będącego spółką transparentną podatkowo, a w konsekwencji i jego wspólników.

Tym samym, Wnioskodawca jako wspólnik Spółki (darczyńcy) nie osiągnie przychodu z tytułu dokonania darowizny składników majątku na rzecz Spółki 2. Przychód taki powstałby wyłącznie w sytuacji, w której zbycie takie miałoby charakter odpłatny.

Jednocześnie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie powstanie u niego przychód do opodatkowania także jako wspólnika Spółki 2, tj. obdarowanego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń obliczonych zgodnie z art. 2-2b, a do takich należy również niewątpliwie otrzymanie rzeczy nieodpłatnie, w tym także w formie darowizny. Jednocześnie jednak należy zaznaczyć, że aby nieodpłatne świadczenie stanowiło przychód dla podatnika, musi ono zostać przez tego podatnika faktycznie „otrzymane”. Niemożliwe jest jednak otrzymanie świadczenia „od samego siebie”.

W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, w której Wnioskodawca, jako wspólnik jednej spółki transparentnej podatkowo (Spółka 2) otrzymuje nieodpłatne świadczenie w formie darowizny od siebie, jako wspólnika drugiej spółki transparentnej podatkowo (Spółka), prawa majątkowe takie jak własność. Tym samym, przychód z nieodpłatnych świadczeń mógłby powstać tylko u takich wspólników Spółki 2, którzy nie są jednocześnie wspólnikami Spółki. W przypadku osoby będącej wspólnikiem zarówno Spółki, jak i Spółki 2, a w dodatku posiadającej takie samo prawo udziału w zyskach w obydwu spółkach, nie dochodzi do powstania przychodu, ponieważ nie jest możliwe „obdarowanie” samego siebie, zaś w rezultacie dokonania darowizny nie dojdzie do efektywnego przysporzenia po stronie Wnioskodawcy. W sytuacji, w której nie dochodzi do faktycznego powiększenia majątku Wnioskodawcy, nie może powstać przychód do opodatkowania.

Innymi słowy, w przedmiotowej sytuacji nie można mówić o „otrzymaniu” nieodpłatnego świadczenia przez Wnioskodawcę, ponieważ w praktyce Wnioskodawca niczego nie otrzymuje. Otrzymanie wiąże się bowiem z nabyciem czegoś, czego wcześniej się nie miało. Zatem w analizowanej sytuacji należy przyjąć, że mamy do czynienia z przeniesieniem poszczególnych składników majątku w ramach majątku tego samego podatnika, nie dochodzi zaś do powiększenia tego majątku w jakimkolwiek wymiarze.

Reasumując, w analizowanej sytuacji Wnioskodawca nie otrzyma żadnego przysporzenia majątkowego z tytułu dokonanej darowizny, nie uzyska tym samym jakiegokolwiek przychodu podatkowego, zarówno z perspektywy roli wspólnika Spółki-darczyńcy, jak i z perspektywy roli wspólnika Spółki 2-obdarowanego. W konsekwencji, w związku z dokonaniem opisanej w stanie faktycznym darowizny przez Spółkę, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie jakikolwiek podlegający opodatkowaniu przychód.

Analogiczne stanowisko zostało potwierdzone m.in. przez organy podatkowe w następujących interpretacjach indywidualnych:

Ad. 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym Składniki Majątkowe opisane w stanie faktycznym powinny zostać ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki 2 dla celów amortyzacji podatkowej w wartości wynikającej z umowy darowizny (nie wyższej niż wartość rynkowa) - jako wartości początkowej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1-2 Ustawy o PIT. w odniesieniu do spółek niebędących osobą prawną, tj. podmiotów transparentnych podatkowo, koszty uzyskania przychodów są alokowane do wspólników spółki proporcjonalnie do ich prawa udziału w zysku takiej spółki.

Zgodnie z art. 22 ust. 8 Ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

W myśl art. 22a ust. 1 Ustawy o PIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

- przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi

Podstawą naliczenia odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, którą należy obliczyć zgodnie z przepisami art. 22g Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT, za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

W odniesieniu do amortyzacji środków trwałych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabytej w drodze darowizny znajduje zastosowanie także ograniczenie z art. 22g ust. 15 Ustawy o PIT, zgodnie z którym w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 22g ust. 16 Ustawy o PIT, przepisy art. 19, dotyczące szacowania wartości rynkowej nieruchomości lub innych rzeczy dla celów określenia przychodów z tytułu ich sprzedaży, stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, wartość przedmiotu darowizny zostanie określona w umowie darowizny w oparciu o niezależną wycenę wartości rynkowej poszczególnych elementów zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tym samym, w myśl art. 22g ust. 3 Ustawy o PIT Wnioskodawca ustali wartość początkową Składników Majątkowych podlegających amortyzacji w wysokości ich wartości rynkowej, wskazanej w umowie darowizny.

Jednocześnie, w związku z tym, że przedmiotem darowizny najprawdopodobniej będą wszystkie składniki majątku służące do wykonywania Działalności 2, w tym nieruchomości, prawa do znaków towarowych i zobowiązania, możliwe jest, że przedmiot darowizny stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wnioskodawca podkreśla, że w takiej sytuacji nie dojdzie do naruszenia ograniczenia uwzględnionego w przepisie art. 22g ust. 15, ponieważ łączna wartość początkowa Składników Majątkowych nie będzie wyższa niż różnica pomiędzy wartością całej darowanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy Składniki Majątkowe opisane w stanie faktycznym powinny zostać ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki 2 dla celów amortyzacji podatkowej w wartości wynikającej z umowy darowizny (nie wyższej niż wartość rynkowa) - jako wartości początkowej.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2015 r., nr ILPB1/4511-1-737/15-3/AN;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 października 2015 r., nr IPPBl/4511-1083/15-2/EC;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2014 r., nr ILPB1/415-992/14-2/IM;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 lipca 2014 r., nr ILPB1/415-490/14-2/AG;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 maja 2014 r., nr ILPB1/415-231/14-2/AA.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Składników Majątkowych otrzymanych przez Spółkę 2 w drodze umowy darowizny opisanej w stanie taktycznym będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki 2.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w katalogu negatywnym w art. 23 Ustawy o PIT. Zgodnie z art. 22 ust. 8 Ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23 Ustawy o PIT.

Jak wskazał Wnioskodawca, część przenoszonych składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem darowizny (np. nieruchomości), tj. Składników Majątkowych, stanowić będzie środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, tj. będą wykorzystywane jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazuje, że w katalogu negatywnym kosztów uzyskania przychodów zawartym w art. 23 Ustawy o PIT nie znajdują się żadne przepisy, które mogłyby ograniczyć prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych przez Spółkę 2 w drodze darowizny Składników Majątkowych. Niewątpliwie ograniczenia takiego nie narzuca art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a Ustawy o PIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli:

 • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
 • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a Ustawy o PIT, przepis ten nie wpłynie w przedmiotowej sytuacji na prawo Wnioskodawcy do rozpoznania odpisów amortyzacyjnych od Składników Majątkowych otrzymanych przez Spółkę 2 w drodze umowy darowizny jako kosztów uzyskania przychodu, ponieważ nie dotyczy on środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny.

Tym samym, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będą odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane od składników majątku nabytych w drodze spadku lub darowizny przez Spółkę 2, spełniających warunki pozwalające uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki 2.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2015 r., nr ILPB1/4511-1-737/15-3/AN;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 października 2015 r., nr IPPBl/4511-1083/15-2/EC;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2014 r., nr ILPB1/415-992/14-2/IM;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 lipca 2014 r., nr ILPB1/415-490/14-2/AG;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 maja 2014 r., nr ILPB1/415-231/14-2/AA.

Ad. 4

W zakresie pytania 4, Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym w przypadku zbycia przez Spółkę 2 otrzymanych w formie darowizny Składników Majątkowych stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, dochodem Wnioskodawcy będzie przychód z ich zbycia, pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej Składników Majątkowych w części, w jakiej on, jako wspólnik, będzie uczestniczyć w zysku Spółki 2.

Jak wskazano w ramach stanowiska Wnioskodawcy w ramach pytania 3, zgodnie z art. 8 ust. 1-2 Ustawy o PIT, Spółka 2 jest spółką transparentną podatkowo, zaś przychody i koszty uzyskania przychodu powstałe w wyniku transakcji dokonywanych przez tą spółkę będą alokowane do poszczególnych wspólników tej spółki, proporcjonalnie do przypadającego im udziału w zyskach. W odniesieniu do Wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną, zastosowanie znajdą przepisy Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit a Ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będące środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Takimi składnikami majątku będą między innymi Składniki Majątkowe otrzymane przez Spółkę 2 w drodze umowy darowizny od Spółki i wykorzystywane przez Spółkę 2 w działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy o PIT, dochodem lub stratą z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy o PIT, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej, jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22 h ust. 1 pkt 1 Ustawy o PIT, dokonanych od tych środków i wartości.

W związku z powyższym należy podkreślić, że cytowany przepis określa sposób ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia m.in. środków trwałych (np. nieruchomości), bez względu na sposób ich nabycia (odpłaty czy nieodpłatny) i wskazuje na konieczność uwzględnienia w tej kalkulacji wyłącznie następujących wartości:

 • przychodu z odpłatnego zbycia,
 • wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • sumy odpisów amortyzacyjnych.

Wnioskodawca podkreśla, że zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez niego w ramach pytania 3-4, od Składników Majątkowych otrzymanych w drodze umowy darowizny będą dokonywane odpisy amortyzacyjne i będą one dokonywane zgodnie z metodą określoną w art. 22h ust. 1 pkt 1 Ustawy o PIT. W związku z tym, w przedmiotowej sprawie należy zastosować art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład Składników Majątkowych nie będzie miał tu zastosowania przepis art. 22 ust. 6d ww. ustawy, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, są udokumentowane nakłady zwiększające wartość rzeczy, ponieważ przepis ten dotyczy opisanej w art. 10 ust. 1 pkt 8 sytuacji, gdy zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Zgodnie z opisem stanu faktycznego, nieruchomości wchodzące w skład Składników Majątkowych i otrzymane w drodze darowizny przez Spółkę 2 będą wykorzystywane przez tą spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi. Tym samym, przepis art. 22 ust. 6d Ustawy o PIT nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku ewentualnego zbycia przez Spółkę 2 otrzymanych w drodze darowizny Składników Majątkowych, dochodem Wnioskodawcy będzie przychód z ich zbycia pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej tych Składników Majątkowych, w części, w jakiej Wnioskodawca, jako wspólnik, będzie uczestniczyć w zysku Spółki 2.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2015 r., nr ILPB1/4511-1-737/15-3/AN;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2012 r., nr IPPBl/415-944/11-3/ES.

Podsumowanie

Zdaniem Wnioskodawcy, jego stanowisko w zakresie Pytania 1, zgodnie z którym przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny składników majątku na rzecz Spółki 2, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest prawidłowe.

W zakresie Pytania 2 należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Składniki Majątkowe opisane w stanie faktycznym powinny zostać ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki 2 dla celów amortyzacji podatkowej w wartości wynikającej z umowy darowizny (nie wyższej niż wartość rynkowa) - jako wartości początkowej.

Także stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania 3, zgodnie z którym odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Składników Majątkowych otrzymanych przez Spółkę 2 w drodze umowy darowizny opisanej w stanie faktycznym będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki 2, zasługuje na uwzględnienie.

Zdaniem Wnioskodawcy, również jego stanowisko w zakresie Pytania 4, zgodnie z którym w przypadku zbycia przez Spółkę 2 otrzymanych w formie darowizny Składników Majątkowych stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, dochodem Wnioskodawcy będzie przychód z ich zbycia, pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej Składników Majątkowych w części, w jakiej on. jako wspólnik, będzie uczestniczyć w zysku Spółki 2. jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena dopuszczalności prawnej zawarcia umowy darowizny przedsiębiorstwa na rzecz spółki osobowej, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem. Są to bowiem kwestie regulowane przez odrębne przepisy (przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. z 2014 r., poz. 121 oraz ustawy z dnia 15 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz. U. z 2012 r., poz. 788), niebędące przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogące być przedmiotem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Ponadto wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa - niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawcy. Nie dotyczy zatem skutków podatkowych otrzymania przez pozostałych wspólników Spółki darowizny, ani nie wywołuje dla nich żadnych skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy), a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.