ITPB1/415-405/13/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Jakie skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wywoła darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz syna?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2013 r. (data wpływu 17 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 1990 r. wraz z synem prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Udziały wspólników w spółce są równe i wynoszą po 50%. Przedmiotem działalności gospodarczej spółki cywilnej są usługi motoryzacyjne (naprawa samochodów, sprzedaż części i olejów samochodowych). Spółka posiada środki trwałe (maszyny i samochody), ujęte w ewidencji środków trwałych oraz sprzęt i narzędzia ujęte w ewidencji wyposażenia. Spółka posiada także zapasy części zamiennych i olejów, według cen zakupu na poziomie 50.000 zł netto. Wspólnicy spółki cywilnej opodatkowani są na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Spółka cywilna jest również podatnikiem podatku VAT i prowadzi sprzedaż dla osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej.

Z uwagi na podeszły wiek, Wnioskodawca z końcem trzeciego kwartału lub z tego końcem roku, zamierza zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej, czyli spółka cywilna ulegnie rozwiązaniu. Wspólnik Wnioskodawcy, zamierza nadal prowadzić tę samą działalność indywidualnie pod swoim nazwiskiem, na zasadach ogólnych. Będzie to zatem ten sam zakład prowadzony przez jednego z byłych wspólników. Wnioskodawca chciałby aktem notarialnym w formie darowizny przekazać swoje 50% majątku spółki, wspólnikowi (synowi) przed jej rozwiązaniem. W ten sposób cały majątek spółki przed jej rozwiązaniem, stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, stanie się własnością jednego ze wspólników. Po dokonaniu darowizny (np. następnego dnia), zostanie przeprowadzona likwidacja spółki cywilnej, w której nie będzie już żadnego majątku i wartość remanentu likwidacyjnego wyniesie „0

W związku z powyższym zadano następujące pytanie, z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jakie skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wywoła darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz syna...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku darowizny, po jego stronie jako darczyńcy, nie powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, wiąże powstanie przychodu z tego źródła przychodu, z odpłatnym zbyciem składników majątkowych wykorzystywanych w tej działalności. W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z tej działalności, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. U podatników podatku od towarów i usług, za przychód z tej działalności, uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT. Przychodem z działalności gospodarczej, są również w myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątkowych ujętych w ewidencji środków trwałych i w ewidencji wyposażenia. Przekazanie w drodze darowizny (nieodpłatnie) części przedsiębiorstwa na rzecz syna nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy jako darczyńcy, nie ciąży z tego tytułu obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych, o czym stanowi art. 1 tej ustawy. Natomiast - zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 5a pkt 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z treści wniosku o interpretację indywidualną wynika natomiast, że Wnioskodawca zamierza przekazać synowi w darowiźnie swój udział w przedsiębiorstwie prowadzonym w formie spółki cywilnej. Wyjaśnić przy tym należy, że opis stanu faktycznego nie pozwala na uznanie, iż w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wyodrębniony jest zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, który ma być darowany. W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należy ocenić w kontekście darowizny udziału w majątku spółki cywilnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

Zauważyć należy, iż w myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

  1. środkami trwałymi,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
  3. wartościami niematerialnymi i prawnymi
  • ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Skoro darowizna jest czynnością prawną nieodpłatną, to - w związku z dokonaniem na rzecz syna darowizny udziału Wnioskodawcy we własności składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa prowadzonego w formie spółki cywilnej - po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w cyt. powyżej art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Darowizna o której mowa we wniosku, nie skutkuje więc dla darczyńcy obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Mając na uwadze zakres wniosku podkreślić należy, że w niniejszej interpretacji ocenie podlegało stanowisko dotyczące wyłącznie kwestii powstania przychodu z tytułu darowizny udziału w przedsiębiorstwie prowadzonym w formie spółki cywilnej. Zagadnienia związane z ustaleniem dochodu z prowadzonej działalności lub ewentualnie inne skutki dokonanej darowizny na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być przedmiotem odrębnego wniosku.

Ponadto w związku z treścią własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, w którym Wnioskodawca wskazał, że „nie wystąpi również obciążenie podatkiem dochodowym u obdarowanego”, że stosownie do treści art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy jako darczyńcy i nie wywołuje skutków prawnych dla syna Wnioskodawcy jako obdarowanego. Chcąc uzyskać interpretację syn Wnioskodawcy winien osobiście lub za pomocą ustanowionego pełnomocnika zwrócić się do tutejszego organu o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie i uiścić związaną z tym opłatę.

Wskazać równocześnie należy, że w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku od spadków i darowizn, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.