ITPB1/415-1235/14/MP | Interpretacja indywidualna

Czy w opisywanej sytuacji, dokonana przez Spolke, w ktorej Wnioskodawca jest wspolnikiem darowizna calego przedsiebiorstwa na rzecz Spolki komandytowej, w ktorej Wnioskodawca bedzie wspolnikiem, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego?
ITPB1/415-1235/14/MPinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. przedsiębiorstwa
 3. spółka komandytowa
 4. wspólnik
 5. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z pozn. zm.) oraz ? 4 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wplywu 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie skutkow podatkowych darowizny przedsiebiorstwa (w tym znaku towarowego) do spolki osobowej, w ktorej Wnioskodawca bedzie wspolnikiem - jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie skutkow podatkowych darowizny przedsiebiorstwa (w tym znaku towarowego) do spolki osobowej, w ktorej Wnioskodawca bedzie wspolnikiem.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono nastepujace zdarzenie przyszle.

Wnioskodawca w chwili obecnej jest jednym ze wspolnikow spolki jawnej, ktora niebawem moze ulec przeksztalceniu w spolke komandytowa (dalej jako ?Spolka?), drugim wspolnikiem Spolki jest malzonek Wnioskodawcy.

W sklad przedsiebiorstwa Spolki wchodza rozne skladniki majatkowe, w tym nieruchomosci oraz prawa ochronne do zarejestrowanego wspolnotowego znaku towarowego objetego ochrona udzielona przez Urzad ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (Znaki Towarowe i Wzory) /OHiM/ z siedziba w A., Hiszpania (dalej jako ?Znak towarowy?).

Wnioskodawca wraz z malzonkiem planuja zostac wspolnikami (komandytariuszami) spolki komandytowej z siedziba w Polsce (dalej: ?Spolka komandytowa?). Komplementariuszem w Spolce komandytowej bedzie spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Polsce.

W zwiazku z planowana restrukturyzacja dzialalnosci prowadzonej przez Spolke, Spolka zamierza przekazac w drodze darowizny na rzecz Spolki komandytowej cale prowadzone przez siebie przedsiebiorstwo.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie.

Czy w opisywanej sytuacji, dokonana przez Spolke, w ktorej Wnioskodawca jest wspolnikiem darowizna calego przedsiebiorstwa na rzecz Spolki komandytowej, w ktorej Wnioskodawca bedzie wspolnikiem, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego...

Zdaniem Wnioskodawcy w opisywanej sytuacji dokonanie przez Spolke, w ktorej jest wspolnikiem darowizny calego przedsiebiorstwa na rzecz Spolki komandytowej, w ktorej bedzie wspolnikiem, nie bedzie skutkowalo dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego.

Zgodnie z art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych ilekroc w ustawie jest mowa o przedsiebiorstwie oznacza to przedsiebiorstwo w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

Definicja przedsiebiorstwa zawarta zostala w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zgodnie z ktorym, przedsiebiorstwo jest zorganizowanym zespolem skladnikow niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. Obejmuje ono w szczegolnosci:

 1. oznaczenie indywidualizujace przedsiebiorstwo lub jego wyodrebnione czesci (nazwa przedsiebiorstwa),
 2. wlasnosc nieruchomosci lub ruchomosci, w tym urzadzen, materialow, towarow i wyrobow, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomosci lub ruchomosci,
 3. prawa wynikajace z umow najmu i dzierzawy nieruchomosci lub ruchomosci oraz prawa do korzystania z nieruchomosci lub ruchomosci wynikajace z innych stosunkow prawnych,
 4. wierzytelnosci, prawa z papierow wartosciowych i srodki pieniezne,
 5. koncesje, licencje i zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa wlasnosci przemyslowej,
 7. majatkowe prawa autorskie i majatkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiebiorstwa,
 9. ksiegi i dokumenty zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej.

Jednoczesnie, biorac pod uwage, iz przepis art. 551 Kodeksu cywilnego posluguje sie zwrotem ?w szczegolnosci? utrwalil sie poglad, iz w sklad przedsiebiorstwa w rozumieniu Kodeksu cywilnego moga wchodzic takze inne skladniki majatkowe, niewymienione w cyt. wyzej przepisie, np. zobowiazania wynikajace z prowadzonej w ramach tego przedsiebiorstwa pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej.

W mysl natomiast art. 552 Kodeksu cywilnego, czynnosc prawna majaca za przedmiot przedsiebiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w sklad przedsiebiorstwa, chyba ze co innego wynika z tresci czynnosci prawnej albo z przepisow szczegolnych.

Zbycie przedsiebiorstwa podlega zasadzie swobody umow. Moze wiec nastapic na podstawie kazdej czynnosci rozporzadzajacej, w tym na podstawie umowy sprzedazy, zamiany czy darowizny. Jednoczesnie nalezy zauwazyc, ze ustawa o podatku dochodowym od osob fizycznych nie definiuje pojecia ?darowizna", dlatego nalezy w tym zakresie odwolac sie do odpowiednich przepisow Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 888 ? 1 Kodeksu cywilnego, przez umowe darowizny darczynca zobowiazuje sie do bezplatnego swiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majatku. Celem darowizny jest dokonanie nieodplatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majatku darczyncy. Moze ona polegac zarowno na przesunieciu do majatku obdarowanego okreslonych przedmiotow majatkowych, jak i na innych formach dyspozycji majatkowych darczyncy prowadzacych do zmniejszenia jego majatku, a po stronie majatku obdarowanego - do zwiekszenia aktywow lub zmniejszenia pasywow.

Z powyzszego wynika, ze w przypadku przekazania przedsiebiorstwa na rzecz innego podmiotu, przedmiotem tego przekazania sa wszelkie skladniki majatkowe funkcjonalnie zwiazane z tym przedsiebiorstwem, o ile na podstawie czynnosci prawnej bedacej podstawa przekazania, badz przepisow szczegolnych, nie zostaly z niego wylaczone.

W przypadku darowizny przedsiebiorstwa mamy do czynienia z nieodplatnym, jednostronnym swiadczeniem. W zwiazku z aktem darowizny darczynca nie otrzymuje zadnych wartosci pienieznych, ani innego przysporzenia majatkowego. W zwiazku z powyzszym przekazanie przedsiebiorstwa na rzecz spolki osobowej prawa handlowego nie bedzie wywolywalo skutkow podatkowych u darczyncy bedacego spolka transparentna podatkowo, a w konsekwencji i jego wspolnikow.

W szczegolnosci zauwazyc nalezy, ze po stronie darczyncy nie powstanie przychod z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej ani z innego zrodla przychodu, bowiem ustawa o podatku dochodowym od osob fizycznych wiaze powstanie przychodu z tego zrodla z odplatnym zbyciem skladnikow majatku wykorzystywanych w tej dzialalnosci. W przypadku zas, gdy zbycie ma charakter nieodplatny (a taki charakter ma zbycie na podstawie umowie darowizny), nie mozna przyjac, iz powstanie przychod podatkowy zwiazany z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej po stronie darczyncy.

Zatem w momencie dokonania darowizny, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy (tj. darczyncy) przychod podatkowy w zwiazku z przeniesieniem wlasnosci majatku (tj. przedsiebiorstwa) wykorzystywanego uprzednio przez Spolke w ktorej Wnioskodawca jest wspolnikiem w dzialalnosci gospodarczej. Przychod taki powstalby jedynie w sytuacji, gdyby zbycie mialo charakter odplatny.

Jednoczesnie na moment dokonania darowizny nie powstanie rowniez przychod podatkowy dla Wnioskodawcy jako wspolnika spolki osobowej, bedacej podmiotem obdarowanym, z tytulu otrzymania nieodplatnego swiadczenia.

W pierwszej kolejnosci nalezy zauwazyc, iz z uwagi na fakt, iz w analizowanej sytuacji darowizna bedzie dokonana na rzecz spolki niebedacej osoba prawna, zastosowanie znajdzie

art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, przychody z udzialu w spolce niebedacej osoba prawna, ze wspolnej wlasnosci, wspolnego przedsiewziecia, wspolnego posiadania lub wspolnego uzytkowania rzeczy lub praw majatkowych u kazdego podatnika okresla sie proporcjonalnie do jego prawa do udzialu w zysku (udzialu) oraz, z zastrzezeniem ust. 1a, laczy sie z pozostalymi przychodami ze zrodel, z ktorych dochod podlega opodatkowaniu wedlug skali, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje sie, ze prawa do udzialu w zysku (udzialu) sa rowne.

Zasady wyrazone w ust. 1 stosuje sie odpowiednio do rozliczania kosztow uzyskania przychodow, wydatkow niestanowiacych kosztow uzyskania przychodow i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Nalezy rowniez zauwazyc, iz zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, przychodami (...), sa otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniadze i wartosci pieniezne oraz wartosc otrzymanych swiadczen w naturze i innych nieodplatnych swiadczen.

W swietle natomiast art. 14 ust. 2 pkt 8 przychodem z dzialalnosci gospodarczej jest rowniez wartosc nieodplatnie otrzymanych swiadczen ustalona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b.

W swietle powyzszego nalezy zauwazyc, iz przychodem sa jedynie nieodplatne swiadczenia otrzymane przez podatnika. Innymi slowy, aby nieodplatne swiadczenie stanowilo przychod do opodatkowania musi byc ono faktycznie przez tego podatnika ?otrzymane?. Jednakze nie moze byc przedmiotem watpliwosci, iz nie mozna otrzymac swiadczenia ?od samego siebie", a z taka sytuacja mamy do czynienia w opisie zdarzenia przyszlego, gdzie spolka osobowa, w ktorej wspolnikiem jest Wnioskodawca przenosi na inna spolke osobowa, w ktorej wspolnikiem jest Wnioskodawca w formie darowizny prawa majatkowe takie jak wlasnosc. Tym samym przychod z nieodplatnych swiadczen powstanie jedynie u ewentualnych pozostalych wspolnikow Spolki komandytowej (ktorzy jednoczesnie nie sa wspolnikami Spolki) na rzecz ktorej dokonano darowizny, bowiem w przypadku osoby ktora jest wspolnikiem Spolki i Spolki komandytowej przychod z nieodplatnych swiadczen nie powstanie gdyz nie jest mozliwe ?obdarowanie? samego siebie. Ponadto w takiej sytuacji nie byloby powstania faktycznego przysporzenia majatkowego po stronie takiego wspolnika, ktore jest warunkiem powstania przychodu podatkowego.

W swietle wspomnianych na wstepie przepisow aby miec do czynienia z powstaniem przychodu podatnik musi ?otrzymac? swiadczenia. W sytuacji zas kiedy podatnik dokonuje darowizny na rzecz spolki osobowej lub spolki cywilnej, ktorej jest wspolnikiem, nalezy stwierdzic, iz w praktyce nic on nie otrzymuje. Otrzymanie wiaze sie bowiem z nabyciem czegos, czego wczesniej sie nie mialo. Zatem w analizowanej sytuacji nalezaloby przyjac, iz mamy do czynienia z przeniesieniem poszczegolnych skladnikow majatkowych w ramach tego samego majatku podatnika. Nie ma natomiast miejsca zadne powiekszenie tego majatku, ktore de facto jest okolicznoscia warunkujaca powstanie przychodu podatkowego.

Nalezy zauwazyc, iz analogiczne stanowisko zajal Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 3 grudnia 2009 r. nr ILPB1/415-917/09-6/ IM oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 5 listopada 2013 r. o nr ILPB1/415-895/13-4/AA oraz z dnia 5 maja 2014 r. o nr ILPB1/415-231/14-3/AA.

W konsekwencji, darowanie przez Spolke w ktorej Wnioskodawca jest wspolnikiem przedsiebiorstwa na rzecz spolki osobowej, ktorej Wnioskodawca bedzie wspolnikiem, nie bedzie skutkowalo powstaniem po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek przychodu podatkowego, zarowno z perspektywy Wnioskodawcy jako wspolnika darczyncy, jak rowniez z perspektywy Wnioskodawcy jako wspolnika spolki, ktora zostala obdarowana. W zadnym z tych przypadkow nie sa spelnione przeslanki umozliwiajace uznanie powstania przychodu podatkowego. Natomiast przychod podatkowy powstanie jedynie po stronie ewentualnych pozostalych wspolnikow spolki obdarowanej wedle proporcji, w jakiej uczestnicza oni w zyskach spolki, okreslonej w umowie spolki.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidlowe.

Majac powyzsze na wzgledzie, stosownie do art. 14c ? 1 Ordynacji podatkowej, odstapiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszlego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji.

Jednoczesnie wskazac nalezy, ze przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena dopuszczalnosci prawnej zawarcia umowy darowizny przedsiebiorstwa na rzecz spolki osobowej, ktorej Wnioskodawca bedzie wspolnikiem. Sa to bowiem kwestie regulowane przez odrebne przepisy (przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ? t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 oraz ustawy z dnia 15 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekunczy - t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 788), niebedace przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogace byc przedmiotem indywidualnej interpretacji przepisow prawa podatkowego.

Nadmienic takze nalezy, ze niniejsza interpretacja zostala wydana wylacznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i ze nie wywoluje skutkow prawnych dla pozostalych wspolnikow lub dla spolki.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu - do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z pozn. zm). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Sw. Jakuba 20, 87-100 Torun.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.